Koordinovaný přístup

VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

Tisk

Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce a svazky obcí ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen "KPSVL") je realizován od ledna r. 2015 a je nástrojem pomoci obcím a jejich svazkům při začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných zdrojů za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. Představuje prověřený komplexní soubor metod a nástrojů, s jejichž využitím Agentura v průběhu zpravidla tříleté spolupráce provází obec od vstupní analýzy a sestavení lokálního partnerství z místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního začleňování k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období.

Spolupráce Agentury v rámci KPSVL přispívá k systémovým změnám v přístupu k problematice sociálního vyloučení na konkrétním území a směřuje k realizaci místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách. Při spolupráci je kladen důraz na podporu zapojení místních aktérů.

Metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen "Metodika") upravuje činnosti vykonávané Agenturou, Monitorovacím výborem Agentury, krajskými koordinátory pro romské záležitosti a Radou vlády pro záležitosti romské menšiny v rámci KPSVL; dále uvádí východiska spolupráce s Řídicími orgány OPZ, IROP a OP VVV v rámci KPVSL.

Aktualizovanou verzí Metodiky (5.0) se řídí spolupráce Agentury s městy, obcemi, svazky obcí a obcemi zapojenými do MAS, které na základě přihlášky přistoupí ke spolupráci s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) v 7. vlně spolupráce v KPSVL, tedy v době od 4. 4. 2018. Nově je umožněno přijetí aktualizované verze Metodiky (5.0) také obcím, které do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vstoupily v některé z předchozích vln spolupráce (viz Metodika 5.0 (zip; 8.54 MB) , s. 3, odst. 7).

Mezi podstatné změny, které revidovaná verze Metodiky KPSVL (5.0) přináší, patří zejména umožnění vstupu do KPSVL obcím s nižším počtem obyvatel než 2000 a zavedení tzv. předvstupní vzdálené podpory, v jejímž rámci bude Agentura obcím se zájmem o vstup do KPSVL poskytovat součinnost při zpracování přihlášky.

Agentura písemně vyrozumí zástupce obcí zapojených do KPSVL o možnosti přijetí aktualizované verze Metodiky a o změnách, které revidovaná Metodika KPSVL přináší; související podporu obcím poskytnou pracovníci regionálních center Agentury v rámci již navázané spolupráce.

Kontaktními pracovníky Agentury pro dotazy související s implementací Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám jsou:

♦ metodička KPSVL (centrální pracoviště Agentury) - Jitka Jahodová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript );

♦ metodici a metodičky lokálních intervencí Regionálních center Agentury:

  • RC Střed (pro kraje Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Vysočina) - Ivana Hrubá ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Pavel Pech ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
  • RC Východ (kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský) - Markéta Chkheidze ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Lenka Navrátilová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ),
  • RC Západ (kraje Karlovarský, Plzeňský, Ústecký) - Pavla Radová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Jakub Michal ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Text výzvy pro obce ke spolupráci v rámci 7. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a text aktualizované verze Metodiky, pravidla pro postup výběru obcí a veškeré další informace naleznete v přílohách.

Přílohy ke stažení: Metodika KPSVL - AKTUALIZOVANÁ - 4.4.2018 (zip; 8.54 MB)

Na začátek