Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokality

O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 775 864 077

  Manažerka SPSZ: Taťána Drahošová

  Město Most spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování již v letech 2008 až 2012. V lednu 2016 uzavřelo město Most s Agenturou Memorandum o spolupráci v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi spolupráce bude díky podpoře Agentury zpracována vstupní analýzy, jejíž ambicí je definovat co nejpřesněji aktuální potřeby týkající se obyvatel lokalit ve městě, které jsou charakteristické vysokou koncentrací rodin ohrožených extrémní chudobou. Ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a institucí sdružených v takzvaném lokálním partnerství bude následně zpracován strategický plán sociálního začleňování, který bude definovat konkrétní kroky, jež by měly napomoci zabránit dalšímu prohlubování nepříznivé životní situace obyvatel mosteckých lokalit.

  Město Most, s více než 66 tisíci obyvateli, je statutárním městem nacházejícím se v severozápadních Čechách a administrativně spadajícím pod Ústecký kraj. Pro město Most byl osudným rok 1990, kdy zde byla postupně utlumována masivní těžba hnědého uhlí a zmizela pracovní místa především pro početnou skupinu nekvalifikovaných obyvatel zaměstnaných v manuálních oborech. Ke konci února 2016 byla míra nezaměstnanosti na Mostecku 11,5 %, což představuje nejvyšší podíl nezaměstnaných ze sledovaných bývalých okresů v Česku.

  Těžištěm sociálních problémů v Mostě v současnosti není pouze dnes již svým způsobem stabilizovaný Chanov. Domácností, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, jsou rozprostřeny po území celého Mostu. SVedle Chanova jsou zde dvě další sociálně vyloučené lokaliy, a sice takzvané „Stovky“ (pás činžovních domů podél hlavní mostecké dopravní tepny) a „Sedmistovky“ a mezi místa, kterým je potřeba rovněž věnovat pozornost, patří ulice K. H. Borovského, ulice Javorová (tzv. Jalta), ulice M. G. Dobnera a takzvané Věžové domy. Ve výše uvedených lokalitách žije zhruba třináct tisíc obyvatel, z nichž ne všichni jsou vzhledem ke specifickému charakteru lokalit bezprostředně ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením. V Mostě jsou tři soukromé ubytovny („Kapi“ ve Velebudicích, Domino ve Stovkách a Ubytovna na nádraží) a jedna městská ubytovna (UNO v Chanově). Na ubytovnách až na výjimky nejsou ubytovávány rodiny s dětmi.

  Hlavním úkolem spolupráce v rámci tzv. lokálního partnerství, bude především optimalizace situace nejchudších rodin v oblasti bydlení. Mostecký trh s byty je široký, a to jak pro romské obyvatelstvo, tak obecně pro sociálně slabé, včetně nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi, které v jiných obcích hledají bydlení jen velmi obtížně. Spolu s tím vyvstává problém vysoké migrace obyvatel. Podle Odboru sociálních věcí statutárního města Mostse toto stěhování uvnitř města týká cca 300 - 400 osob odkázaných na sociální dávky měsíčně. Dotčené rodiny jsou v situaci neustále opakujícího se řešení základních bytových potřeb, což ztěžuje dlouhodobou sociální práci s rodinami a její efektivní dopad v dalších oblastech (dluhy, zaměstnanost, vzdělávání atd.). Situace v oblasti bydlení oslabuje v postižených rodinách pocit sounáležitosti s místem bydliště a brání vytváření dobrých sousedských vztahů. V následujícím období bude prostřednictvím spolupráce lokálního partnerství kladen důraz na vytváření participativních metod práce s obyvateli dotčených lokalit a síťování sociálních pracovníků se správci bytového fondu a společenství vlastníků.

   

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
O lokalitě
 • Lokální konzultant: Markéta Černá, Bronislav Podlaha

  Město Cheb je po Karlových Varech druhé nejlidnatější město Karlovarského kraje, žije zde přes 35 000 obyvatel. Cheb byl donedávna spíše průmyslovým městem s textilními a strojírenskými odvětvími. V devadesátých letech dvacátého století v důsledku transformačních změn podíl průmyslu ve městě poklesl, velké podniky upadaly, vznikla řada menších a středních firem, došlo k rozvoji služeb a turismu.

  Z hlediska národnostního složení patří Cheb vedle Sokolova a Karlových Varů k oblastem s největším podílem osob s německou národností a zároveň se řadí k oblastem s nejvíce různorodou národnostní strukturou. Výrazně se proměnilo složení obyvatel v souvislosti s koncem druhé světové války. Po odsunu téměř poloviny chebských obyvatel do Německa postupně region osidlovali lidé z českého vnitrozemí i ze Slovenska, v další vlně pak přišli volyňští Češi, rumunští reemigranti a opět rodiny ze Slovenska. Současnou významnou národnostní menšinou na Chebsku jsou Vietnamci žijící zde zhruba od osmdesátých let dvacátého století. Neoficiální odhady hovoří až o 6000 až 7 000 Vietnamcích žijících na území Chebu.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Bc. Erika Kováčiková Tel.:702 160 094

   

  Broumov je město nacházející se v severovýchodních Čechách, v Královéhradeckém kraji a patří pod okres Náchod, je situován v blízkosti státní hranice s Polskem. Město je součástí CHKO Broumovsko, která je známá především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Broumov je obcí s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu spadá celkem 14, z toho 3 obce mají statut města (Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují). Žije zde přibližně 7 500 obyvatel.

  Ve městě působí tři základní školy, gymnázium. Dalším vzdělávacím zařízením je středisko volného času DDM Ulita. Město Broumov zřídilo svou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb NADĚJE Broumov, pod jehož hlavičkou působí Centrum pro rodinu. Organizace Začít spolu z.s. pomáhá a rozvíjí romskou komunitu na Broumovsku. V roce 2019 je naplánováno v Broumově otevření Komunitního centra.

  Podle odhadů lokálních expertů (Výzkum společnosti GAC, s.r.o. „Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit." Broumov, 2009) žije ve městě Broumově přibližně 800 Romů, což je přibližně 10 % obyvatel města, avšak podle průměrného odhadu obyvatel oslovených v rámci kvantitativního šetření bydlí ve městě Broumově přibližně 1300 Romů. Lidé žijící v těchto lokalitách se velice často ocitají v sociální izolaci a vytváří si svoje vlastní strategie pro přežití, které nejsou uplatnitelné v majoritním světě. Děti těchto rodičů pak přebírají jejich životní strategie a situace se reprodukuje. Tyto životní strategie s sebou nesou nízkou motivaci ke vzdělání a tím nižší kvalifikaci a vyšší nezaměstnanost. Mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit v Broumově je velká míra nezaměstnanosti, tvoří 71% ze všech nezaměstnaných s nejnižší kvalifikací a 60% z uchazečů s pouze základním vzděláním. Stávají se často závislými na sociálních dávkách, v Broumově tvoří asi polovinu všech osob, které zde pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Děti často odcházejí z hlavního vzdělávacího proudu, 56% romských dětí z Broumova chodí do praktické ZŠ. Téměř 40% klientů kurátora pro děti a mládež tvoří osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Tato situace vytváří prostředí pro různé patologické jevy, jako jsou drogové závislosti, závislosti na alkoholu, kriminalita a také problémy v soužití s majoritní populací. Z průzkumu veřejného mínění z roku 2009 je zřejmé, že obyvatelům Broumova vadí existence romských ghett (byla uvedena na druhém místě) a vnímají velice znepokojivě děti a mládež trávící volný čas na ulicích.

  Koncem roku 2017 bylo v Broumově podepsáno mezi městem a ASZ Memorandum o spolupráci. V dubnu 2018 se uskutečnilo setkání členů lokálního partnerství. V průběhu května 2018 proběhla analýza situace ve městě, a to v rozsahu nezbytném pro zmapování hlavních místních problémů souvisejících se sociálním vyloučením a jeho dopadu na život ve městě Broumově. Na základě analýzy byl připravován Plán VDP města Broumova.

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
O lokalitě
 • Krajské město Ústí nad Labem leží v severozápadních Čechách nedaleko hranic s Německem. V regionu plní město úlohu administrativního a správního střediska. Známé je svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. V minulosti se jednalo o oblast s vysoce znečištěným životním prostředím, což snižovalo atraktivitu oblasti, nicméně díky novým ekologickým zákonům a předpisům se v posledních letech životní prostředí značně zlepšilo. V současné době žije v Ústí nad Labem zhruba 95 tisíc obyvatel.

  a vloženo do Ústí nad Labem Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Hana Volfová

  Region Šluknovsko je tvořen obcemi Mikroregionu Tolštejn (Krásná Lípa, Varnsdorf, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště) a městy Rumburk a Česká Kamenice. V celém regionu žije téměř 40 tisíc obyvatel. Šluknovský výběžek, kde tyto obce leží, je jedním z odlehlejších koutů České republiky. V průběhu 90. let minulého století byla tato oblast zasažena komplexní restrukturalizací, která se dotkla většiny aspektů každodenního života jeho obyvatel. V současné době se životní podmínky v regionu stále zlepšují, do oblasti přicházejí noví investoři ze zahraničí a oblast začíná těžit ze svého turistického potenciálu – tradiční architektury, několika chráněných oblastí, Národního parku České Švýcarsko a blízkosti Spolkové republiky Německo. I přes tento rozvoj však region stále patří mezi ty chudší části republiky. Nezaměstnanost se zde stabilně pohybuje nad deseti procenty, žije zde vysoké procento obyvatel se základním stupněm vzdělání, velké textilní a průmyslové firmy zanikly.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále ……
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 724 970 448

  Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2008 – 2011. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

   

  Město Roudnice nad Labem leží v jižní části Ústeckého kraje, nedaleko hory Říp a ve vzdálenosti 50 kilometrů od Prahy. Ve městě žije 13 500 obyvatel. Správní obvod Roudnice nad Labem jako pověřené obce s rozšířenou působností tvoří území o rozloze 30 001 ha s počtem obyvatel 30 433 (stav k 1. 11. 2004). Míra nezaměstnanosti se na Roudnicku dlouhodobě pohybuje kolem 10 procent.

  V Roudnici nad Labem je několik lokalit, jejichž obyvatelé jsou ohroženi sociálním a prostorovým vyloučením.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst…
O lokalitě
 • Lokální konzultant: Martin Navrátil

  Přerov je statutární město uprostřed Olomouckého kraje, asi dvacet kilometrů od Olomouce. Žije zde přibližně 47 tisíc obyvatel. Jedná se o ekonomicky silné centrum s rozvíjejícím se průmyslem a obchodem. Za zmínku stojí zejména průmysl chemický a strojírenský, který zde má dlouhou tradici a který navzdory transformačním procesům posledních dvaceti let stále prosperuje. Přerov je město kontrastů. Na jedné straně se zde setkáme s rozlehlými parky a poklidnými místy s historickou zástavbou, na druhé straně s urbanisticky necitlivě řešenými průmyslovými aglomeracemi a dopravní tepnou, která prochází takřka centrem města. Na jedné straně jsou v Přerově exkluzivní rezidenční čtvrti, na druhé straně chudinská ghetta. Integrovaný plán rozvoje města je jedním z rozsáhlých projektů posledních let, kterým se magistrát snaží ostrost tohoto protikladu zmírnit. Právě na tomto projektu spolupracuje se statutárním městem Přerov Agentura pro sociální začleňování.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
O lokalitě

 • Lokální konzultantka:
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 704 997

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 739 227 153

  Manažer SPSZ - zaměstnanost, bydlení: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  Manažerka SPSZ - komunitní práce: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  Manažer SPSZ - dluhová problematika: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  Manažerka SPSZ - oblast zdraví + psychiatrické služby: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


  Svazek obcí Jesenicko:
  Město Jeseník, Obec Lipová-lázně, Obec Bělá pod Pradědem, Obec Česká Ves, Obec Mikulovice, Obec Velké Kunětice, Obec Hradec - Nová Ves, Obec Písečná, Obec Supíkovice, Město Žulová, Obec Vápenná, Město Vidnava, Obec Černá Voda, Obec St. Čer.Voda, Obec Kobylá n.Vid., Obec Skorošice, Obec Velká Kraš, Město Javorník, Obec Bernatice, Obec Bílá Voda, Obec Vlčice.


  Správní, demografické a geografické vymezení území

  Region Jesenicko je oblast v severní části Olomouckého kraje, která rozlohou odpovídá bývalému okresu Jeseník. Patří sem 24 obcí různé velikosti, které jsou sdruženy do čtyř mikroregionů - Javornicka, Žulovska, Jesenicka a Zlatohorska. Žije zde asi 40 000 lidí.

  Jesenicko se pyšní mnoha přírodními krásami a kulturními památkami jako jsou Jeseníky, Žulovská pahorkatina, Rychlebské hory, lázně Jeseník, zámek v Javorníku apod. Na druhou stranu se však region potýká s celou řadou specifických problémů, které mají původ v jeho zvláštní geografické poloze, v příhraničním rázu regionu, v dějinách jeho osidlování a vysidlování, v zásazích komunistického režimu do demografického vývoje.

  Oblast je od zbytku Moravy odříznuta pásem hor, je zde nízká hustota osídlení, velká míra nezaměstnanosti, lidé mají nízké příjmy a nachází se zde nápadně mnoho opuštěných nemovitostí včetně nemovitostí, kde bydlí sociálně vyloučení lidé. V posledních letech se obce Jesenicka snaží využít evropských dotací k povzbuzení turistického ruchu, avšak celá oblast zůstává nadále jedním z nejchudších míst České republiky.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Marcela Bužgová

  Město Holešov leží na západním okraji Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Hané ve Zlínském kraji. Holešov je přirozené správní, kulturní, společenské a turistické centrum celého mikroregionu Holešovsko. Město Holešov je svými třinácti tisíci obyvateli druhým největším městem okresu Kroměříž. Správní území tvoří vedle samotného města Holešova a katastrálního území Všetuly i místní části Količín, Žopy, Tučapy a Dobrotice. Holešov je městem s výraznou tradicí dřevařské výroby (společnost TON). Známé jsou také cukrářské výrobky závodu Sfinx. V oblasti školství je významná Střední policejní škola Ministerstva vnitra, která již od roku 2007 realizuje projekt „Policie pro všechny“ zaměřený na národnostní menšiny.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
O lokalitě
 • Lokální konzultant: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 702 087 866

  Konzultant inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 702 159 262

  Manažer SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

  Správní, demografické a geografické vymezení území

  Břeclav je jihomoravské okresní město s 25 000 obyvateli. Leží na mezinárodně významném železničním uzlu, který spojuje Brno, Bratislavu, Olomouc a Vídeň a necelé 3 km od dálnice D2 z Brna do Bratislavy. Břeclav je správním centrem ORP, zahrnuje 18 obcí s 59 854 obyvateli.

  Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality -  historie, vývoj

  Problematika sociálního vyloučení v Břeclavi nemá jednoznačné prostorové ohraničení a netýká se výlučně ani žádné konkrétní etnické skupiny. Sociálně vyloučené lokality v Břeclavi lépe vystihuje spíše termín lokality s vyšším podílem sociálně vyloučených osob nebo také lokality s vyšším podílem osob ohrožených chudobou.

  Nejzávažnější sociální problémy se napříč etnickými skupinami týkají lidí ohrožených ztrátou bydlení, kteří žijí v neustálém provizoriu, jsou nuceni střídat místa pobytu a jejich situace se tak vymyká jasnému prostorovému vymezení. Dle situační analýzy z roku 2017 žije v Břeclavi necelá kolem 70-90 osob bez střechy nad hlavou, kteří žijí na ulici, v provizorních přístřešcích či squatech. Situaci dlouhodobě zhoršují také dopady privatizace bytového fondu a následný propad mnoha rodin do podstandardních forem bydlení. V podmínkách nestandardního a nestabilního bydlení žije v Břeclavi dalších cca 140 osob.

  V Břeclavi se nejčastěji jako o sociálně vyloučené lokalitě hovoří o bloku pěti městských a dvou soukromých bytových domů v ulicích Na Zahradách, Riegrova a Krátká, kde žije asi 260 obyvatel. Přibližně 1/3 vykazuje znaky sociálního vyloučení, je zde významně vyšší počet příjemců dávek v hmotné nouzi, zadlužení vůči městu, napětí také způsobuje nedostatek příležitostí k trávení volného času u dětí a mládeže, snížený pocit bezpečí a problémy v oblasti veřejného pořádku. Další lokalitou v vyšším podílem osob ohrožených chudobou je oblast sídliště Na Valtické, prostorově oddělené od centra města. Mnoho osob ohrožených sociálním vyloučením však žije také v dalších částech města.

  Významným indikátorem sociálního vyloučení je předlužení obyvatel, kdy podle dat Exekutorské komory je v Břeclavi 1906 fyzických osob v exekuci, což je 9% dospělé populace města. Problémem také je množství exekucí na osobu, 250 osob má dokonce 10 a více exekucí, průměr v Břeclavi je více než 5 exekucí na osobu.

  Hlavní úkoly Agentury pro sociální začleňování ve spolupráci s městem

  Hlavním úkolem ASZ je pomoci komplexně zmapovat situaci sociálního vyloučení (výstupem byla situační analýza dokončená na jaře 2017), dále společně se všemi místními aktéry stanovit příčiny problémů, jejich dopady a navrhnout ve spolupráci s odborníky strategii intervence (výstupem je strategický plán sociálního začleňování – schválený LP a zastupitelstvem města v září 2017).

  Hlavními prioritami v této strategii je řešení problémů v oblasti bydlení (podpora osob ohrožených ztrátou bydlení prostřednictví terénní sociální práce, investice do sociálního a krizového bydlení, rekonstrukce azylového domu, opravy městských bytů, podpora soužití prostřednictvím komunitní práce), v oblasti bezpečí a prevence kriminality (podpora APK, mentoring, domovníci, vzdělávání strážníků MP, dobrá spolupráce se službami prevence). Dalšími prioritami je rozvoj dluhového poradenství, podpora služeb pro práci s ohroženými rodinami včetně psychoterapie, mediace, asistovaného předávání dětí a služeb psychologa.

  Město Břeclav v současnosti neřeší prostorovou segregaci vzdělávání. V minulosti docházelo k vyšší koncentraci romských žáků v jedné ze škol. Na tuto situaci reagovalo vedení města sloučením dvou základních škol, kdy v obou budovách teď sídlí jeden stupeň, takže ke kumulaci romských žáků nedochází. Spádové oblasti jsou nastaveny tak, že každá škola má ve svém spádu nějakou oblast, kde je vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných nebo sociálním vyloučením ohrožených žáků.

  Za klíčový problém byl zástupci pracovní skupiny vzdělávání identifikován školní neúspěch sociálně znevýhodněných žáků. Po vydefinování setu základních příčin klíčového problému byly zvoleny 3 prioritní oblasti, které je snaha na území města Břeclav řešit.

  Hlavními potřebami vyžadujícími intervenci jsou:

  • nedostatečná spolupráce subjektů podílejících se na procesu vzdělávání, aby došlo ke zmírnění nebo odstranění dopadu v podobě frustrace z neřešení situace zapojených subjektů do vzdělávání, omezených možností řešení aktuálních problémů,
  • nedostatečná příprava žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na vyučování, aby došlo ke zmírnění nebo odstranění hrozících dopadů v podobě nízké účasti a zapojení žáků do výuky, problematického udržování návaznosti v učivu, zvýšené nepozornosti žáků, snížení motivace, označování žáka jako „nespolehlivého", zhoršení prospěchu a poklesu znalostí,
  • ztížená komunikace s rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby došlo ke zmírnění nebo odstranění dopadu v podobě předávání zkreslených informací, vzájemného neporozumění, chybějící aktuálnosti informací a prohlubování problému.

   

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
«ZačátekPředchozí1112DalšíKonec»

Inspirace

Napsali o nás


//]]>