Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Kampaň proti násilí z nenávisti

Tisk E-mail

V červnu 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejnské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska. Na programovou oblast "Místní a regionální iniciativy pro snižování nerovností a podporu sociálního začleňování" bylo v Memorandu vyhrazeno 1 242 000 Eur s tím, že program bude realizován prostřednictvím předem definovaného projektu, který připraví a bude realizovat Úřad vlády ČR.

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s MF ČR dopracovala ve druhé polovině roku 2011 návrh programu a předem definovaného projektu, které byly počátkem roku 2012 odeslány dárcům ke schválení. Program byl schválen Norskou stranou 31. 10. 2013 a projekt jako takový byl MF ČR schválen na konci března 2014. V současné době koordinátoři aktivit rozpracovávají detailní soubor aktivit a připravuje se specifikace zadávací dokumentace veřejných zakázek. Vyhlášení veřejných zakázek předpokládáme v červnu tohoto roku.

Násilí z nenávisti

Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Útok se nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou. V českém prostředí mnoho útoků míří proti romské komunitě. Jejich oběťmi se však stávají i jiné etnické a národnostní menšiny. Stejně tak jako původ a barva pleti jsou společným jmenovatelem nenávistných incidentů, záminkou pro útoky může být i náboženská příslušnost, sexuální identita, zdravotní stav, příslušnost k subkultuře nebo sociální skupině.

Zdroj: In Iustitia, www.in-ius.cz

Východiska kampaně

Nejen ulice měst, ale také online prostředí se stává prostorem pro nekontrolované šíření násilí a nenávisti. Velkou popularitu získávají různé fámy a dezinformace, sociální sítě se stávají prostorem pro koordinaci akcí a mobilizaci zvláště mladé veřejnosti. Tradiční média často v honbě za senzací stereotypy a nesnášenlivost zesilují, chybí pohled obětí a ohrožených skupin.

Napjatou situaci často umocňují některé projevy nejen komunálních politiků, kteří svými populistickými projevy a akcemi zvyšují celospolečenskou tendenci podceňovat závažnost násilí z nenávisti a hledat radikální řešení, jež hrají do karet krajně pravicovým uskupením. Přesto existuje celá řada příkladů dobrých praxe sociální integrace a dobrého soužití, a komunální představitelé, kteří jsou jejich nositelé.

Školy jsou v řadě případů prostorem vzniku zárodku konfliktů, které mohou expandovat i mimo prostor školy. Atmosféra napětí a konfliktu netvoří vhodné podmínky pro kvalitní vzdělávání.

Policie aktivně zasahuje proti extremistickým projevům, nicméně násilí z nenávisti je fenomén, který výrazně překračuje pole extremismu.

Cíle kampaně

Snížit napětí ve společnosti a radikalizaci mladé veřejnosti skrze komunikační kampaň, která bude aktivně vyvracet dezinformace a mýty, poskytne argumentační výbavu, nabídne alternativy k násilným řešením problémů a získá větší prostor v médiích pro oběti a ohrožené skupiny

Posílit schopnosti klíčových aktérů (školy, zástupci obcí, policie, místní iniciativy) násilí předvídat, preventivně působit a profesionálně a kvalitně jej zvládat a ve chvílích eskalace konfliktu, poskytovat podporu obětem.

Posílit schopnosti klíčových aktérů využít (mediální) komunikaci jako prostředek zmírňování napětí a obhajobu integračních opatření

Plánované aktivity

  • Celostátní mediální kampaň proti násilí z nenávisti (mladí 15-25 let)
  • Vzdělávací aktivity pro místní aktéry (školy, policie) v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
  • Šíření dobrých praxí sociálního začleňování a soužití (starostové a další představitelé měst a obcí, místní organizace a sdružení) a výzkumné aktivity (lichva, migrace)

Rozpočet projektu (ke stažení ve formátu pdf)

 

 

Tisková zpráva Ministerstva financí: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907


Vyhledávejte v lokalitách

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Příklady dobré praxe

Napsali o nás