Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Bílina

Tisk E-mail

Ustavující setkání Lokálního partnerství Bílina se uskutečnilo 25. června 2010. V rámci Lokálního partnerství byly založeny čtyři pracovní skupiny: bydlení, zaměstnanost, vzdělávání a volný čas, bezpečnost – prevence a sociálně patologické jevy.

Cílem pracovních skupin Lokálního partnerství bylo v první fázi vypracování strategického plánu, který podrobně představí situaci i potřeby lokalit a bude zahrnovat dlouhodobé i krátkodobé cíle, včetně návrhů konkrétních projektů.

Strategický plán sociálního začleňování v Bílině byl schválen zastupiteli 5. května 2011. Plán navrhuje řadu konkrétních opatření, které napomohou procesu sociálního začleňování a systematické podpoře obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Bílině. Jde například o: založení nové sociální firmy, zavedení dluhového a finančního poradenství, přípravu na přechod dětí ze sociálně vyloučených lokalit z mateřských do základních škol nebo zavedení systému prostupného bydlení ve městě.

Jedním z hlavních cílů plánu proto je vytvořit v Bílině komplexní a provázaný systém prevence. Stávající skupina Prevence kriminality bude doplněna o zástupce škol a úřadů. Součástí tohoto systému bude otevření Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí. To bude nabízet poradenské a preventivní služby i volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Velký význam je přikládán i problematice vzdělávání. Do roku 2013 má být v Bílině zřízen první ročník odloučeného pracoviště odborného učiliště, který by umožnil studium učňovského oboru přímo ve městě.

Na schválený plán v nejbližší době Agentura naváže poradenstvím při podávání projektových žádostí všem členům Lokálního partnerství. Cílem je,aby tyto žádosti měly co největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních a navržené projekty mohly být realizovány

Členové Lokálního partnerství Bílina:

 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • město Bílina
 • Most k naději, o.s.
 • Člověk v tísni, o.p.s
 • White light, o.s
 • DDM Bílina
 • Městská policie Bílina
 • Policie ČR
 • Úřad práce Teplice
 • Probační a mediační služba Teplice
 • ZŠ Lidická
 • ZŠ Alésská
 • ZŠ Za Chlumem

Inspirace

Napsali o nás


//]]>