březen 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám souhrn aktuálních informací z lokalit z činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a jejích partnerů za měsíc březen. Nejvýznamnější aktualitou je rozhodnutí členů Monitorovacího výboru Agentury, kteří vybrali 10 nových obcí a měst, do kterých Agentura od začátku července rozšíří svou činnost.

V lokalitách, kde Agentura působí od dubna loňského roku, dochází po prvním roce činnosti, tak jak bylo naplánováno, k dokončování strategických plánů sociálního začleňování, které se stanou podrobnými plány pro další činnost členů lokálního partnerství v těchto místech. S prvními plány a aktivitami, které jsou v nich zahrnuty, se můžete podrobně seznámit v tiskových zprávách o přijetí těchto plánů v Teplé a Toužimi a v severočeském Jirkově (na konci článků jsou odkazy, pod kterými si můžete stáhnout kompletní znění strategických plánů).

Zprávy z lokalit přibližují řadu přijatých i podávaných projektů, které poslouží k posílení sociálního začleňování s využitím osvědčených služeb či zcela nových opatření.

Přejeme Vám příjemný začátek jara!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování rozšíří působení do dalších deseti obcí a měst.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách rozšíří své působení do dalších deseti obcí a měst České republiky (Článek na webu Agentury). Vybranými městy a obcemi jsou: Děčín a Kolín (obce nad 30 tisíc obyvatel) a Duchcov, Hodonín, Kadaň, Krupka, Mělník, Sokolov, Vejprty a Větřní (obce do 30 tisíc obyvatel). Do výběrového řízení se přihlásilo 21 obcí a měst.

Tisková zpráva - Teplá a Toužim se dočkají řady nových sociálních služeb

Zastupitelé města Teplá přijali (Článek na webu Agentury) v pondělí 28. března strategický plán sociálního začleňování, který sestavili členové Lokálního partnerství Teplá a Toužim. "Plán navrhuje konkrétní aktivity, termíny, do kdy se mají stát, a zodpovědné subjekty, které zajistí jejich zrealizování, pro roky 2011 až 2013," říká lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování Alexander Olah. Navrhované aktivity na podporu osob žijících v podmínkách sociálního vyloučení jsou v plánu rozděleny do čtyř oblastí - zaměstnanost, vzdělávání a volný čas, bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů a bydlení.

Tisková zpráva - Severočeský Jirkov má plán na podporu obyvatel v sociálně tíživé situaci

Pedagogické poradenské centrum zaměstnávající výchovné poradce, sociální firma, zavedení systému prostupného bydlení, uspořádání Týdne proti předlužování – to je jen výčet z řady konkrétních nástrojů, které budou v nejbližších letech nabízeny obyvatelům severočeského Jirkova (Článek na webu Agentury). Jsou součástí strategického plánu začleňování obyvatel nacházejících se v tíživé sociální situaci. Ten připravili členové Lokálního partnerství Jirkov a zastupitelé města jej přijali na jednání ve středu 30. března.

M. Šimáček v Impulsech Václava Moravce

Ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček byl ve středu 30. března hostem pořadu Impulsy Václava Moravce. Videozáznam a přepis rozhovoru najdete v archivu pořadu na webové stránce Rádia Impuls (Video ke zhlédnutí).

Z LOKALIT

Přerov

Nejvýznamnější březnovou aktualitou z Přerova je dokončení dohody mezi magistrátem města a Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách o podobě následné spolupráce do ukončení působení Agentury ve městě a také po ní. Dohoda obsahuje shodu na prioritách, které budou naplněny do konce června, kdy skončí působení Agentury ve městě – jde například o přípravu projektu bezbariérové úpravy Azylového domu pro matky s dětmi, zajištění nebytových prostor pro služby nízkoprahového centra KAPPA-HELP nebo pořádání konferencí na téma sociálního podnikání či o problematice záškoláctví. Po ukončení působení bude ještě lokální konzultant Agentury poskytovat městu projektové a supervizní poradenství v rámci vzdálené podpory.

Více v článku z Přerovského deníku.

Slezská Ostrava

Členové lokálního partnerství se na březnovém jednání věnovali tématu prostupného bydlení. Seznámili se s modelovými příklady úspěšného fungování tohoto systému v ČR a zvažovali možnosti realizace druhého stupně tohoto bydlení (ten představuje bydlení s krátkodobými nájmy a povinným plněním závazků a spolupráci s poskytovateli sociálních služeb) a přechodu do třetího stupně (dlouhodobé nájemní bydlení) ve Slezské Ostravě.

Zástupci Agentury představili vedení ostravské radnice možnost úpravy zadávání veřejných zakázek nad dva miliony korun tak aby podporovaly zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob. V první fázi by se tyto podmínky týkaly zakázek zadávaných v rámci pilotního projektu IPRM Vítkovice. O možném využití tohoto nástroje rozhodnou radní a zastupitelé Ostravy na následujícím zasedání.

Litvínov

V březnu se v Litvínově konalo další setkání terénních sociálních pracovníků působících na Litvínovsku. Pracovnice Agentury, která se specializuje na sociální služby, provedla účastníky tématem strukturované práce s klienty a pomohla s nastavením harmonogramu a témat dalších setkání v roce 2011. Tato setkávání a vzájemná výměna zkušeností jsou pro efektivní vykonávání terénní sociální práce v regionu velmi důležitá. Významný je i dopad práce terénních pracovníků na obyvatele sociálně vyloučených lokalit.

Díky nim rodiče zvyšují podporu zdravého vývoje dětí, jiní začínají splácet své dluhy, dokážou odhalit a řešit domácí násilí, zlepšuje se školní docházka dětí. Terénní pracovníci také podporují klienty při získávání pracovních návyků a odpovídajícího bydlení. O fungujícím prostupném bydlení v Litvínově podrobněji informovala reportáž Jana Stuchlíka v Událostech z regionu na ČT 24.

Šluknovsko

Město Rumburk připravilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a s dalšími partnery podklad pro revizi strategického plánu sociálního začleňování lokality Šluknovsko. Upravený materiál byl schválen Radou města a bude předložen zastupitelstvu. Prioritou města pro nejbližší měsíce je zajistit azylové bydlení pro matky s dětmi, rozšířit terénní práci a vyřešit nouzové ubytování pro osoby bez přístřeší v zimním období.

Sociální odbor města Šluknov v březnu pokračoval v pravidelném svolávání pracovní skupiny výchovných poradců škol, terénní pracovnice, zástupců neziskových organizací nabízející volnočasové aktivity a městské policie. Na schůzkách se řeší aktuální problémy v okolí škol, sociální situace žáků a rodin, absence nebo výchovné problémy. Tato skupina se v dubnu 2011 bude účastnit zpracování plánu sociálních služeb a aktivit v obci.

Jesenicko

Hnutí Brontosaurus Jeseníky pokračuje v realizaci projektu, který by měl přispět k tomu, aby místní lidé mohli získávat pracovní místa v zemědělství, při péči o zeleň a podobných pracích při udržování jesenické krajiny. V rámci projektu budou vyškoleni a následně zaměstnáni dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé sociálně vyloučených lokalit Jesenicka. Projekt je realizován ve spolupráci s neziskovými organizacemi Silezika a Ester.

Občanské sdružení Ester začíná v Javorníku poslední rok realizace projektu Nová Naděje. Jeho cílem je podpora mladých lidí od školních lavic až do věku 26 let, kteří u z různých důvodů neměli a nemají sami možnost se udržet v tzv. hlavním proudu se svými vrstevníky. Projekt již třetím rokem podporuje realizaci řady rekvalifikačních oborů a řadu akreditovaných odborných, technicky zaměřených kurzů.

V Javorníku se v pondělí 21. března uskutečnilo veřejné jednání zastupitelstva. Jedním z jeho bodů bylo projednávání připravovaného projektu z evropských fondů, který vznikl na platformě lokálního partnerství. Řada obyvatel Javorníku má obavu, že tento projekt způsobí další nárůst počtu sociálně vyloučených osob v regionu. Projekt je však preventivní a měl by rozsáhlé migraci těchto osob naopak předcházet. Projekt zajistí řadu služeb pro všechny obyvatele regionu. Většina z nich bude otevřena pro širokou veřejnost. Více se dočtete v tiskové zprávě Agentury.

Roudnice nad Labem

Zástupci města a lokální konzultant Agentury začali pracovat na přípravě projektu, který zajistí městu rekonstrukci objektu určeného pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a azylový dům pro rodiny s dětmi. Členové lokálního partnerství Roudnice nad Labem zároveň pracují na aktualizaci strategického plánu na období 2011 až 2012.

Havířov

Poslední březnový den schválili členové Lokálního partnerství Havířov strategický plán. Rada města bude jednat o jeho přijetí na zasedání 20. dubna. Jeden z členů lokálního partnerství, Slezská diakonie, v současnosti pracuje na přípravě projektu, který zajistí dostupnost odborného sociálního poradenství a terénních programů pro obyvatele vyloučené lokality v Havířově - Prostřední Suché.

Jirkov

Díky společnému projektu prostupného zaměstnávání, na kterém se podílejí Úřad práce, odbor sociálních věcí, vedení města Jirkov a Agentura pro sociální začleňování získali ve městě dva lidé, kteří dlouhodobě vykonávali veřejnou službu, novou pracovní smlouvu. Budou pracovat pro město jako takzvaní koordinátoři veřejné služby (Článek na webu Agentury). Projekt by měl zajistit i rozšíření pracovních míst nabízených v rámci veřejné služby. Zástupci jirkovských mateřských školek a neziskových organizací s lokálním konzultantem Agentury spolupracují na propagaci a přípravě rodičů s malými dětmi na dubnový zápis do mateřských škol. Školky jsou klíčové pro úspěšné zahájení vzdělávací kariéry dětí nejen ze sociálně vyloučených lokalit.

Chomutov

V Chomutově je taktéž dokončován strategický plán sociálního začleňování. Během března se také poprvé sešla řídící skupina pro realizaci Komunitního plánování sociálních služeb Statutárního města Chomutova. Lokální konzultantka Agentury se stala stálou členkou této skupiny. Její zapojení do skupiny umožní propojení Komunitního plánu a strategického plánu sociálního začleňování připraveného lokálním partnerstvím. V březnu také Agentura začala spolupracovat s Oblastním muzeem v Chomutově na připravované výstavě "Romové a Sinti", která se uskuteční v dubnu. Na výstavě budou kromě jiného prezentovány výsledky práce Agentury a všech spolupracujících subjektů ve městě Chomutov.

Plánované aktivity lokálního partnerství ve městě shrnuje článek z Chomutovského deníku.

Broumov

Broumovská ZŠ Masarykova se sdružením Začít spolu pilotně testuje služby terénního pracovníka pro školu a rodiče dětí. Služba škole pomáhá při komunikaci s rodiči dětí a opačně. Terénní pracovník se znalostí místního prostředí řeší v rodinách žáků problémy spojené se záškoláctvím a s plněním školních povinností. Jeho hlavním cílem je zlepšit vztahy mezi školou a rodiči žáků, zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání svých dětí. Služba je v současné době pilotně ověřována a vzniká její metodika.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011