červen 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování a jejích partnerů. Měsíc červen byl významný především tím, že jsme poprvé v historii Agentury ukončili činnost v některých lokalitách. Z šesti z pilotních lokalit Agentura odchází s různými pocity i s různými výsledky. Souhrnné informace, o tom, co všechno Agentura ve všech šesti pilotních lokalitách za tři roky svého působení uskutečnila, najdete v podrobných závěrečných zprávách na našich webových stránkách. Zkušenosti, které jsme v pilotních lokalitách načerpali, jsou pro nás velmi důležité pro další práci ve stávajících lokalitách i v těch, ve kterých Agentura začne působit v tomto roce.
Jaké události spojené s problematikou sociálního začleňování se v lokalitách Agentury odehrály se dočtete na následujících řádcích.

Přejeme Vám příjemné letní dny!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura odchází po třech letech ze šesti měst

Po tříleté spolupráci ukončila Agentura pro sociální začleňování k 30. červnu působení v polovině tzv. pilotních lokalit. Zároveň začíná působit v deseti nově vybraných a bude tak spolupracovat s celkem 26 obcemi a městy. Pěti ze šesti měst však bude nadále poskytovat podporu pro nastartované projekty nebo při řešení krizových situací. Agentura odchází z následujících míst: Brno, Broumov, Jesenicko, Přerov, Roudnice nad Labem a Slezská Ostrava. Na webové stránce Agentury si můžete přečíst tiskovou zprávu i podrobné zprávy o činnosti v každé z lokalit, kterou Agentura opouští.

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v připomínkovém řízení

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v připomínkovém řízení

Koncepční materiál Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, který k předložení vládě připravuje Agentura pro sociální začleňování, prošel během června standardním připomínkovým řízením. Během něj byly zaznamenány připomínky a pozměňovací návrhy ze všech oprávněných připomínkových míst. Během července budou tyto připomínky postupně vypořádávány se zástupci jednotlivých resortů a dalších subjektů. Materiál by měl být předložen premiérovi ke schválení nejpozději v prvním srpnovém týdnu.

Rostoucí migraci chudých na Šluknovsku může zmírnit zavedení systému garantovaného bydlení, tvrdí studie

Vládní Agentura pro sociální začleňování v červnu zveřejnila podrobnou studii o situaci v oblasti bydlení ve čtyřech šluknovských městech. Zmíněná studie podrobně mapuje situaci v bydlení u lidí s nižšími příjmy v obcích Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa. Studie také uvádí návrhy, které by měly vést ke zlepšení situace v oblasti bydlení a i k omezení rostoucí migrace mezi obcemi ve Šluknovském výběžku.

Česká televize odvysílala pořad Kosmopolis o problematice sociálního vyloučení v ČR

V úterý 7. června odvysílal program ČT 2 v premiéře díl pořadu Kosmopolis (článek na webu Agentury) věnovaný problematice sociálního vyloučení. Redaktor Martin Jazairi jej natáčel ve třech lokalitách, kde působí Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách – v Litvínově, Roudnici nad Labem a na Šluknovsku.

Z LOKALIT

Havířov

Zastupitelé města Havířov přijali (Článek na webu Agentury) 20. června strategický plán sociálního začleňování v Havířove, který připravili členové lokálního partnerství Havířov. Plán obsahuje aktivity, které v příštích třech letech budou pomáhat ke zlepšení situace sociálně slabých obyvatel Havířova. Jde například o vznik sociální firmy zaměstnávající dlouhodobě nezaměstnané, zavedení systému prostupného bydlení, opravy domů a bytů, do kterých se zapojí sami jejich obyvatelé, nebo zřízení pozic romského asistenta přímo na základních školách.

Město zároveň intenzivně připravuje individuální projekt obce, který zajistí financování sociálních služeb Poradenského centra Khamoro. Členové pracovní skupiny zaměřené na oblast bydlení v červnu začali pracovat na přípravě zavedení systému prostupného bydlení do Havířova..

Bruntál

Konkrétní aktivity jako nové hřiště, zavedení kamerového systému nebo otevření K-centra v lokalitě Západní, ale i rozsáhlejší systémová opatření jako vytvoření programu primární prevence pro školy, podpora vzniku dalších sociálních firem nebo zavedení systému prostupného bydlení budou v nejbližších třech letech v Bruntálu pomáhat sociálnímu začleňování chudých obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Zastupitelé města schválili (Článek na webu Agentury) tento plán připravený členy Lokálního partnerství Bruntál na svém červnovém jednání.

Roudnice nad Labem

Rada města Roudnice nad Labem přijala (Napsali o nás - článek na webu) 24. června novou bytovou koncepci města, na jejíž přípravě se podílela i Agentura pro sociální začleňování. Koncepce by měla zabránit podobným problémům, které nastaly v minulých letech po prodeji domů v Masarykově ulici. Čtyři desítky rodin, převážně romských, musely opustit byty ve třech domech, které město prodalo soukromé společnosti. Někteří Romové dostali běžné nájemní byty, aniž bylo jasné proč právě oni, jiní odešli do jiných měst na severu Čech. Koncepce kromě jasných pravidel přidělování bytů zavádí i systém prostupného bydlení. První stupeň tohoto bydlení v Roudnici tvoří azylové bydlením pro ženy a matky s dětmi, které poskytuje Farní charita Roudnice nad Labem, a bydlení pro muže a pro rodiny s dětmi, které zabezpečuje roudnická pobočka o.s. Naděje. Druhý stupeň tvoří tzv. tréninkové bydlení – bydlení s doprovodnou sociální asistencí. To je nabízeno nájemníkům, kteří mají problémy se splácením nájmu nebo plateb za služby a energie. Město přitom podmiňuje uzavření nájemní smlouvy tím, že klient nejprve uzavře smlouvu o poskytování sociálních služeb. Poslední stupeň systému prostupného bydlení pak tvoří bydlení v městem vlastněných bytech se standardní nájemní smlouvou.

Ke 30. červnu zároveň Agentura v Roudnici ukončuje svou činnost. Podrobnosti o výsledcích její práce zde se dočtete v závěrečné zprávě.

Broumov

K 30. červnu ukončila Agentura své působení taktéž v Broumově. Vedení lokálního partnerství a příprava dalších projektů ze strategického plánu zde byla předána koordinátorovi inkluze, který je zaměstnancem města a jehož pozice je hrazena z prostředků individuálního projektu. Podrobnosti o výsledcích působení Agentury v Broumově se dočtete v závěrečné zprávě.

Cheb

Nejvýznamnější aktualitou z Chebu za měsíc červen je zpráva o finálních přípravách zavedení systému prostupného bydlení ve městě. Správní rada Open Society Found (OSF) rozhodla o přidělení částky pět set tisíc korun do Garančního fondu, který bude zajišťovat soukromým majitelům případné výpadky klientů v placení nájmu nebo škody na majetku (více v části věnované bydlení).

Přerov

V sobotu 25. června prošel Přerovem průvod příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Průvod byl cíleně veden místy obývanými přerovskými Romy. Ve stejnou dobu, kdy městem procházel průvod sympatizantů DSSS, uspořádali místní obyvatelé společně s neziskovými organizacemi Člověk v tísni, Armáda spásy a Kappa-Help a ve spolupráci s krajskou koordinátorkou romských poradců Renátou Köttnerovou a Agenturou pro sociální začleňování v nádvoří jednoho z bloků domů happening proti násilí "Společně v Přerově". Lokální konzultant Agentury s ostatními uvedenými partnery se významně podíleli i na kontaktování obyvatel lokalit před samotným pochodem, při kterých se snažili mírnit napětí v lokalitě a ujišťovat je, jak bude zajištěna jejich bezpečnost. Článek z blogu Martina Šimáčka, který byl přítomný přímo na místě, si můžete přečíst zde.

Přerov je jedním ze šesti pilotních lokalit, ve kterých Agentura ke konci června ukončila svou činnost. Podrobnou závěrečnou zprávu se shrnutím výsledků její práce zde, souhrnem podaných projektů i budoucího zajištění fungování platformy lokálního partnerství najdete zde.

Šluknovsko

Členové lokálního partnerství se seznámili s podmínkami dotačních titulů zaměřených na podporu zaměstnanosti. Dvě obce a jedna nezisková organizace se na základě toho rozhodly podat žádost o dotaci na realizaci projektu, díky kterému dlouhodobě nezaměstnané osoby získají vzdělání v rekvalifikačním kurzu údržby veřejné zeleně. Úspěšní absolventi následně získají pracovní místo. Nezaměstnanost v obcích na Šluknovsku dosahuje až 20 procent, s nástupem jara a zahájením sezónních prací postupně klesá na přibližně 16 procent.

V souvislosti s rostoucí migrací osob mezi městy Šluknovského výběžku a zvyšujícím se počtem přestupků se město Šluknov rozhodlo posílit řady městské policie o dva asistenty. V současnosti jsou vyhledáváni vhodní kandidáti na toto pracovní místo.

Jesenicko

Město Jeseník začalo s realizací čtyřletého individuálního projektu s názvem "Sociální integrace na Jesenicku",. Cílem projektu je "začlenění" sociálně vyloučených osob zpět do společnosti, zabránění jejich migraci v rámci regionu i celé České republiky, zvýšení životní úrovně, podpora jejich návratu na trh práce, protidluhové poradenství i prevence rizikového chování (kriminality, závislostí, gamblingu apod.). K 30.červnu byla zároveň ukončena činnost lokální konzultantky v lokalitě. Od této chvíle zde bude zaveden model vzdálené podpory, jehož účelem je pomoci obcím a městům, ve kterých Agentura ukončuje svou činnost, zajistit kontinuitu nastartované integrační politiky, dokončit započatá integrační opatření a včlenit potřebné procesy do struktur města nebo obce. Závěrečnou zprávu se shrnutím činnosti Agentury na Jesenicku najdete zde.

Brno

Agentura odchází z Brna ke 30. červnu. Důvodem pro opuštění lokality byla přítomnost silných neziskových organizací, které jsou schopny zajistit stávající síť mezi městem, městskými částmi a klienty. I přesto zde bude Agentura poskytovat vzdálenou podporu, která spočívá především v projektovém poradenství pro neziskové organizace a pro město. Cílem je předložit projekt investičního rázu pro vybudování nízkoprahového zařízení Hvězdička a zároveň zajistit poskytování návazných sociálních služeb. Závěrečnou zprávu se shrnutím činnosti Agentury v Brně najdete zde.

Kutná Hora

V Kutné Hoře byli v červnu vybráni kandidáti na pozice asistenta městské policie z řad romských občanů. Město podalo žádost o dotaci na asistenty podána na ministerstvo vnitra v rámci projektu Úsvit.

Krajský úřad povolil otevření nové přípravné třídy při ZŠ Kamenná stezka. Do přípravného ročníku by mělo nastoupit od září alespoň 7 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Sdružení Nová škola podalo ve spolupráci s Agenturou projekt, který by v případě schválení měl základní škole Kamenná stezka v následujících letech zajistit a metodicky vést školního asistenta pro sociálně znevýhodněné děti.
Ve výběrovém řízení byl během června vybrán výzkumný tým, který během léta zmapuje potřebnost bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v Kutné Hoře a předloží návrh řešení bytové situace pro tyto skupiny obyvatel.

Jirkov

Na základní škole Budovatelů se konal festival hudby, tance, divadla – Školní zahrada. K hodnocení byl odevzdán projekt Servisního centra pro školy, na kterém spolupracovali partneři jirkovského a chomutovského lokálního partnerství. Společnost Člověk v tísni se v něm společně se čtyřmi dalšími partnerskými školami a zástupci vedení obou měst ucházejí o podporu psychologických a dalších podpůrných služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nejen na území škol, ale také v rodinách žáků.

Trmice

V Trmicích byli vybráni kandidáti na pozice asistenta městské policie z řad romských občanů. Město podalo žádost o dotaci na asistenty na ministerstvo vnitra v rámci projektu Úsvit.
Osmadvacátého června proběhla veřejná diskuse s občany Trmic o strategickém plánu sociálního začleňování i o dalších problémech, které občany ve městě trápí. Setkání se zúčastnila paní starostka, pan místostarosta, několik zastupitelů, neziskové organizace a asi 20 romských občanů města

Na pracovní skupině byly projednány základní obrysy koncepce sociálního prostupného bydlení. Od podzimu by se první rodiny měly zapojit do tréninkového bydlení, z něhož budou moci přecházet do dalších stupňů bydlení mimo sociálně vyloučenou lokalitu

Slezská Ostrava

Patnáctého června proběhlo závěrečné setkání lokálního partnerství Ostrava. Účastníci zde byli seznámeni s následujícím fungováním platformy lokálního partnerství. Ke 30. červnu totiž Agentura ve Slezské Ostravě ukončuje svou činnost. Shrnutí jejího působení na místě i všech realizovaných a podaných projektů se dočtete v závěrečné zprávě.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání pracovníci Agentury během června oponovali návrh ministerstva školství opět oddálit zprávu o plnění Akčního plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (AP) a sloučit ji se zprávou o realizaci Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (NAPIV). Podle Agentury tak hrozí oddálení hodnocení, které je potřeba udělat před začátkem plnění samotného akčního plánu. U některých nesplněných úkolů v akčním plánu také může být uvedena jejich domnělá realizace v rámci NAPIV. Oba dokumenty byly přijaty v reakci na rozsudek štrasburského soudu pro lidská práva ve věci D.H. vs. Česká republika.

Pracovníci také připomínkovali novelu zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. Novela přináší řadu pozitivních změn, ale i několik rizik, která budou předmětem jednání Agentury se zástupci ministerstva školství.

Bydlení

Desátého června se ve Strakově akademii konala schůzka pracovní skupiny k přípravě pilotního projektu Garantované bydlení. Vedle zástupců resortů (MMR, MPSV) se jí zúčastnili i zástupci nejvýznamnějších vlastníků domů a bytů v ČR. Účastníci setkání diskutovali o nastavení indikátorů, které budou sledovány v průběhu projektu, na jejichž základě bude projekt průběžně hodnocen.

Pilotní projekt Garantované bydlení začne bude spuštěn ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň od září 2011 v Chebu a postupně by se měl rozšiřovat i do dalších lokalit. Cílem projektu je zdostupnit nájemné bydlení v soukromých bytech pro osoby se ztíženým přístupem k soukromému nájemnímu bytovému fondu. Projekt nabízí krytí rizik z nesplácených nájmů a případných škod na majetku. Do přípravy tohoto pilotního projektu se připojila nadace Open society found (OSF). Správní rada OSF poskytla 500 tisíc do tzv. Garančního fondu, ze kterého budou pronajímatelům zapojených do projektu hrazeny případné škody na majetku a ušlém nájemném.

Zaměstnanost

Odborná pracovnice Agentury pro oblast zaměstnanosti v červnu mimo jiné vypracovala stanoviska Agentury k připravovanému zavedení karty sociálních systémů, která bude od roku 2012 sloužit k výplatě některých nepojistných sociálních dávek v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Dále se za Agenturu účastnila konference věnované otázkám sociálního podnikání v Přerově. Agentura zde prezentovala inovativní opatření spočívající v uplatňování podmínky zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob při zadávání veřejných zakázek.

Podpora rodin a sociálně-právní ochrana dětí

Odborná pracovnice Agentury pro oblast zaměstnanosti v červnu mimo jiné vypracovala stanoviska Agentury k připravovanému zavedení karty sociálních systémů, která bude od roku 2012 sloužit k výplatě některých nepojistných sociálních dávek v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Dále se za Agenturu účastnila konference věnované otázkám sociálního podnikání v Přerově. Agentura zde prezentovala inovativní opatření spočívající v uplatňování podmínky zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob při zadávání veřejných zakázek.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011