červen – červenec 2015

Vážení přátelé,

zasíláme pravidelný souhrn aktualit z dění v Agentuře pro sociální začleňování a lokalit, kde působí.

V těchto dnech probíhá několik výběrových řízení na nové zaměstnance Agentury, příležitosti sledujte na našem webu.

Důležité novinky přichází ze dvou největších obcí, ve kterých působíme. Zastupitelé města Brna schválili memorandum, které definuje podmínky tříleté spolupráce města s Agenturou, zaměří se především na oblasti bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti. Ostrava představila Strategický plán sociálního začleňování, který uvádí konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace ve městě. Počítá se získáním více než 900 milionů korun ze tří operačních programů evropských fondů. I v dalších lokalitách přináší spolupráce konkrétní výsledky, více se dočtete níže v části Z lokalit.

Přejeme zajímavé čtení!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

VÝZKUM: PRO NEZAMĚSTNANÉ JE VHODNÁ PRÁCE ČASTO NEDOSTUPNÁ, NE KAŽDÁ NABÍDKA SE VYPLATÍ

VÝZKUM: PRO NEZAMĚSTNANÉ JE VHODNÁ PRÁCE ČASTO NEDOSTUPNÁ, NE KAŽDÁ NABÍDKA SE VYPLATÍ

„Kdo bere dávky, nechce pracovat,“ zní mnohokrát opakovaný předsudek. Aktuální výzkum ale tuto tezi vyvrací – řada z těchto lidí pracuje v různých dočasných zaměstnáních či bez pracovních smluv, skládá příjmy z více nejistých zdrojů. Stálá práce totiž buď není, nebo se jim kvůli nízké mzdě a vedlejším nákladům nevyplatí. Takové jsou některé ze závěrů výzkumu Mezi dávkami a prací, která není?, který pro Agenturu vypracovaly organizace SPOT – Centrum pro společenské otázky a Multikulturní centrum Praha (celá výzkumná zpráva ke stažení). Ukazuje se, že řada domácností nestojí mezi otázkou „dávky versus práce“, ale zásadní pro ně je pokrýt základní náklady kombinací různých dostupných zdrojů. Z výzkumu také vyplývá, že většina dotazovaných by uvítala jistotu dostatečně placeného zaměstnání namísto závislosti na podpoře státu, která je pro ně často frustrující. Po zahrnutí nákladů na dojíždění, stravu apod. se jim však často výsledné příjmy nezmění nebo dokonce sníží. Jako silně demotivující faktor působí také zadlužení a exekuce.

HLEDÁME LOKÁLNÍ KONZULTANTY/-KY

HLEDÁME LOKÁLNÍ KONZULTANTY/-KY

Hledáme nové zaměstnance či zaměstnankyně do Oddělení lokálních koncepcí na pozice lokálního konzultanta či konzultantky pro lokality v těchto krajích: Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Středočeský a Moravskolsezský. Více o nabízených pozicích.

KAMPAŇ HATEFREE CULTURE ZAČALA VYVRACET HOAXY

KAMPAŇ HATEFREE CULTURE ZAČALA VYVRACET HOAXY

V souvislosti s narůstající imigrací do Evropy se především na sociálních sítích objevuje celá řada šokujících informací o uprchlících nebo muslimech. V mnoha případech se jedná o vymyšlené zprávy, případně pokroucenou realitu. Iniciativa HateFree Culture se proto rozhodla tyto hoaxy systematicky a dlouhodobě vyvracet nebo uvádět na pravou míru na svém webu.

Z LOKALIT

Brno

Zastupitelé města schválili v úterý 23. června memorandum o tříleté spolupráci s Agenturou. Jako hlavní oblasti byly určeny bydlení, vzdělávání a zaměstnanost. Ve městě by měl být s využitím evropských fondů zaveden funkční systém sociálního bydlení, vznikne také řada nových pracovních míst. Kromě uvedených oblastí se spolupráce zaměří i na prevenci a bezpečnost obyvatel či na problematiku kvality zdraví.

Bylo ustaveno lokální partnerství složené ze zástupců veřejných institucí i neziskového sektoru, proběhlo několik konferenčních setkání a v rámci pracovních skupin započaly práce na strategickém plánu sociálního začleňování. Problematika sociálního vyloučení je nově řešena také v rámci kulatých stolů starostů jednotlivých městských částí.

České Velenice

Město se v květnu 2015 připojilo ke Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, což mu otevírá cestu k finančním prostředkům ze tří operačních programů evropských strukturálních fondů. Prvního července bylo podepsáno Memorandum o spolupráci. V nejbližší době zároveň začne výzkum pocitu bezpečí v obci, který by měl porovnat oficiální statistiky se subjektivním vnímáním obyvatel.

Dubí

Podařilo se znovu získat prostředky na zaměstnání terénního pracovníka, který působí v sociálně vyloučené lokalitě. Pomáhá zde řešit různorodé problémy a zprostředkovává jejím obyvatelům kontakt s dalšími organizacemi a institucemi. Díky součinnosti v rámci lokálního partnerství se podařilo snížit nárůst kriminality zejména ze strany dětí a mládeže. Úsilí obce v posledních měsících bylo zaměřeno také na přípravu k přistoupení ke Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Frýdlantsko

Region se připravuje na zapojení do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, na který bude navázána celá řada aktivit a projektů. Zejména se chce zaměřit na posílení inkluzivních opatření ve školství (zvýšení kapacit asistentů pedagoga), s nimiž již má dobré zkušenosti. Cílem je také zavést terénní sociální práci v celé lokalitě nebo se zaměřit na rodiny skrze sociálně aktivizační služby.

V Novém Městě pod Smrkem úspěšně začala působit nová terénní pracovnice, na jejíž činnost získala obec prostředky z dotace Úřadu vlády. Město zároveň sestavuje i ve spolupráci s Agenturou plán prevence kriminality.

Jaroměř

Pracovní skupina pro rozvoj Josefova – historické pevnostní čtvrti, která je zároveň vyloučenou lokalitou – uspořádala koncem července akci Den pro Josefov. Pozvaní hosté měli možnost seznámit se s vizí rozvoje Josefova i objekty, které hledají své využití. Místní základní škola navázala spolupráci se společností Nová škola, která vytváří na školách pozice romských školních asistentů. Dvě taková místa byla zřízena i v Josefově, spolu se dvěma romskými ženami se zapojili také dva dobrovolníci. Společně pomáhají žákům při výuce, organizují odpolední volnočasové aktivity a připravuje se i letní příměstský tábor.

Jesenicko a Mikulovicko

Uplynulé měsíce byly v těchto regionech především ve znamení přípravy projektových záměrů a vyjednávání o konkrétní podobě spolupráce mezi zapojenými obcemi, členy lokálního partnerství a Agenturou. V červnu byla v lokalitě zahájena rozsáhlá evaluace sociálních služeb. Ta na základě rozhovorů s uživateli, potenciálními uživateli i zadavateli zhodnotí kvalitu služeb v regionu a navrhne, jak ji do budoucna zlepšovat. S jejími závěry se počítá s jako důležitým podkladem pro přípravu Strategického plánu sociálního začleňování.

Kadaň

Město schválilo Strategický plán sociálního začleňování pro léta 2015 – 2018 a připravilo projektové záměry v celkové výši přes 90 milionů korun. Cílem je například posílit inkluzivní opatření ve vzdělávání, rekonstruovat vybraný objekt na sociální bydlení, revitalizovat lokalitu Prunéřov nebo zajistit finance na provoz nízkoprahového klubu pro mládež či prevenci drogové závislosti a kriminality.

Klášterec nad Ohří a Vejprty

Svazek obcí přistoupil ke spolupráci letos v dubnu, v tuto chvíli probíhá úvodní fáze – vznikla situační analýza detailně popisující problematiku sociálního vyloučení v místě. Proběhla také prohlídka vyloučené lokality se zástupci města, která se zaměřila zejména na sociální byty, jejichž stav bude nyní společně řešen. V rámci lokálního partnerství byl zahájen důležitý dialog mezi neziskovým sektorem a městem stejně jako mezi provozovateli sociálních služeb navzájem.

Kralupy nad Vltavou

Místní Farní charita otevřela v červnu sociální podnik Šuplík,, který prodává ošacení a domácí potřeby z druhé ruky, provozuje zásilkovnu a nabízí žehlení a drobné opravy oděvů. Vznikla tak čtyři pracovní místa pro osoby z evidence úřadu práce.

Ve spolupráci škol, města, dětských lékařů, policie, OSPOD a neziskových organizací vznikl metodický pokyn prevence záškoláctví, který bude na místních základních školách zaveden od září.

Moravský Beroun

Ve městě byl slavnostně otevřen nízkoprahový klub při neziskové organizaci ECCE Homo. Na mládež je zaměřen také sportovně-volnočasový klub Shooting Bears pod vedením pracovníků městské policie. Na ten obec získala příspěvek z Programu prevence kriminality MV ČR, díky kterému byla také prodloužena činnost asistentů prevence kriminality a domovníků. Byl také dokončen výzkum zaměřený na ekonomický rozvoj a sociální podnikání.

Obrnice

V červnu bylo otevřeno nové zázemí pro nízkoprahový klub a sportoviště pro mládež. Pro čtyři sociální služby zaměřené na práci s dětmi, mládeží a rodinami, terénní práci nebo poradenství bylo zajištěno financování do konce letošního roku a připravuje se jejich udržitelnost i na rok následující.

Odry

V květnu a červnu proběhla osvětová kampaň zaměřená na finanční gramotnost žáků osmých a devátých tříd. Obě základní školy v obci navštívil lektor a následně byla ve spolupráci s místní Charitou vyhlášena výtvarně-literární soutěž zaměřená nejen na žáky, ale také na jejich rodiče. Ti byli pozváni na závěrečnou vernisáž a vyhlášení výsledků této soutěže.

Osoblažsko

V červnu proběhla komunitní akce, kde se široká veřejnost mohla seznámit s nabídkou sociálních služeb v regionu i místními dobrovolnickými aktivitami jako je ochotnické divadlo či muzeum. Lokální partnerství a zastupitelstva tří obcí schválila Strategický plán sociálního začleňování, který stanovuje priority rozvoje do roku 2018.

Ostrava

Zastupitelé města schválili v červnu Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, který bude pro období nejbližších tří let podrobnou strategií města pro řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Plán pro tuto dobu počítá se získáním více než 900 milionů korun ze tří operačních programů evropských fondů, skrze které přímo podpoří více než deset tisíc osob. Díky těmto prostředkům by v Ostravě mělo být například zrekonstruováno nejméně 200 sociálních bytů a vznikne téměř 250 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané nebo bude podpořen vznik a rozvoj celkem osmi sociálních podniků.

V jedné z ostravských lokalit se za podpory komunitních pracovnic schází komunitní skupina, jejíchž schůzí se opakovaně účastnili i pracovníci Agentury. Seznamují se tak s názory a potřebami lidí a získávají zajímavé podněty. Obyvatelé lokality také organizovali kulatý stůl, který se zabýval situací v lokalitě a její budoucností – vedle pracovníků ASZ se účastnili i zástupci místních neziskových organizací, města, akademické obce aj.

Koncem června pořádala v Ostravě Světová banka workshop k představení Příručky pro zlepšování životních podmínek Romů; v rámci programu měli pracovníci ostravského týmu Agentury dvě prezentace. V úvodním bloku byl představen Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, druhá prezentace se zabývala jednou z oblastí plánu, a to bydlením a projekty, které budou v Ostravě realizovány.

Poběžovicko

Region (celkem osm obcí) se rozhodl připojit ke Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a získat tak podporu i finance pro komplexní a dlouhodobou práci v oblasti sociálního začleňování. Palčivým problémem regionu je nedostatek pracovních příležitostí a špatná dopravní obslužnost, proto je jednou z aktuálních priorit i přilákání nových zaměstnavatelů přímo do Poběžovic. V červnu proběhl workshop o sociálním podnikání, kde byly představeny zkušenosti s provozem sociálního podniku v kraji i možnosti založení takové firmy přímo v Poběžovicích.

Příbram

Založením Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram vznikly od 1. července dvě pozice pracovníků sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dochází tak k posílení práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách, zejména na ubytovnách.

V oblasti bydlení byla externím výzkumníkem vypracována podkladová analýza, která bude sloužit jako základ pro formulaci městské bytové koncepce, jejíž součástí má být i větší dostupnost sociálních bytů.

Roudnice nad Labem

Probíhá zpracování analýzy trhu na Roudnicku z pohledu možného založení sociálního podniku. Cílem je odpovědět na to, kdo a v čem by mohl v regionu udržitelně sociálně podnikat tak, aby poskytl práci dlouhodobě nezaměstnaným, obyvatelům sociálně vyloučených lokalit a jinak znevýhodněných na trhu práce.

Zastupitelstvo schválilo v červnu Strategický plán sociálního začleňování, do jehož rámce zapadají i připravené projektové záměry. Ty by měly s využitím evropských strukturálních fondů například zavést prostupné sociální bydlení, rozšířit nabídku sociálních služeb nebo zavést podpůrná opatření ve školství.

Rumburk a Staré Křečany

Obec uspěla se dvěma žádostmi v rámci Programů prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Nadále tak může Rumburk zaměstnávat šest asistentů prevence kriminality, kteří se velmi osvědčili a jsou i samotným ministerstvem prezentováni jako příklad dobré praxe. Také ve Starých Křečanech bude prodlouženo působení asistenta prevence kriminality. V Rumburku bude navíc zaveden systém registrace jízdních kol - značení syntetickou DNA.

Slaný

Město získalo od ministerstva vnitra dotaci na prodloužení činnosti asistentů prevence kriminality. Tato pozice je v obci zřízena už druhý rok, díky dobré znalosti lokality ze strany asistentů a zároveň součinnosti s městskou policií je důležitým nástrojem pro zlepšování bezpečnosti. V červenci proběhla exkurze zástupců lokálního partnerství do azylového domu v Mělníku. Seznámili se zde s fungujícím modelem poskytování sociálních služeb městem a inspirovali se pro zvažované otevření azylového domu pro matky dětmi ve Slaném. Rozvíjí se také spolupráce s Místní akční skupinou Přemyslovské Čechy, v jejímž rámci se jedná o finanční podpoře služeb i sociálního podnikání v regionu.

Velké Hamry

Město se intenzivně připravuje na zapojení do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, které vnímá jak velkou příležitost pro posílení sociálně-začleňovacích aktivit, které si během dosavadní spolupráce s Agenturou ověřilo jako funkční. Příkladem může být záměr posílit inkluzivní opatření v místní základní a mateřské škole. Úspěšně také pokračuje projekt na zaměstnávání osob ze sociálně vyloučené lokality, pět osob si v jeho rámci rozšiřuje kvalifikaci a později získá trvalé zaměstnání při Technických službách.

Žluticko

Závěrečnou konferencí byl v červnu úspěšně ukončen projekt Inkluze ve Žluticích: Pedagogové si díky němu rozšířili své znalosti v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zmírňují se logopedické obtíže dětí a naopak se zlepšuje zázemí v rodinách pro vzdělávání. Stále více dětí se sociálním znevýhodněním se zapojuje do předškolní přípravy, příkladem je úspěšná aktivita Škola nanečisto. V rámci projektu jsou některé děti se speciálními vzdělávacími potřebami podporovány přímo v běžných třídách, zatímco jiné se učí ve speciálních třídách, ale částečně se zapojují i do běžné výuky. K úspěchu projektu přispěla intenzivnější spolupráce mezi jednotlivými organizacemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží a také sdílení zkušeností s další školou inkluzivního typu v kraji.

Agentura pro sociální začleňování © 2015
Pro odhlášení ze seznamu příjemnců klikněte {unsubscribe}zde{/unsubscribe}.