červenec-srpen 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování a jejích partnerů v lokalitách, kde působí.
Nejvýznamnější událostí letošního léta spojenou s problematikou sociálního začleňování jsou jednoznačně události na Šluknovsku, které shrnujeme v úvodu Aktualit.
Činnost Agentury však není zaměřena jen na Šluknovsko a i v řadě dalších oblastí se během léta udály nebo brzy odehrají zajímavé události. Můžete si tak přečíst o návštěvě vládní zmocněnkyně pro lidská práva v Kutné Hoře, o blížícím se přijetí Strategie boje proti sociálnímu vyloučení nebo o dalších připravovaných projektech v ostatních lokalitách.

Přejeme Vám příjemné letní dny!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Vypjatá atmosféra na Šluknovsku

Region Šluknovska se na konci srpna stal středem pozornosti médií i veřejnosti. Starostové měst začali upozorňovat na neúnosnou situaci, mluvili o narůstající kriminalitě a dopadech migrace problémových obyvatel. Během několika následujících týdnů byly v řadě měst pořádány demonstrace nespokojených občanů, kteří žádají rázné řešení současné situace (v několika případech se nepovolená shromáždění přesunula až do blízkosti sídlišť a ubytoven obývaných převážně Romy).

Agentura ihned vstoupila do jednání s vedením jednotlivých měst a nabídla jim okamžitou pomoc při řešení situace – a to jak při přípravě a realizaci okamžitých opatření, tak dlouhodobějších preventivních programů. V současnosti Agentura zpracovává podrobnou analýzu migrace v regionu a doporučila starostům regionu ustavit Akční skupinu složenou z vedení měst k prevenci migrace.

Ve Varnsdorfu byla po dohodě starosty města a ředitele Agentury ustavena pracovní skupina, která aktuálně zpracovává návrhy systémových řešení situace. Veřejnosti budou představeny během následujících týdnů. Opatření budou směřovat jak na zvýšení bezpečnosti v okolí ubytoven "Sport" a na třídě T.G. Masaryka, tak do dalších oblastí bezpečnosti., pořádku, sociálních služeb, zaměstnanosti a vzdělávání.

V Rumburku jednala zmocněnkyně vlády pro lidská práva společně s ředitelem Agentury o obdobném postupu, vedení města nyní rozhoduje, zda nabídku ke spolupráci využije.

Také ve Šluknově pomůže Agentura při stabilizaci situace na místním sídlišti, kde se v důsledku migrace výrazně změnila skladba obyvatelstva. Agentura jedná jak s vedením města, tak s majitelem bytových domů. Mezi klíčové cíle patří rozšíření služeb vzdělávání a trávení volného času mládeže, které na sídlišti zcela chybí.

Podrobnosti o pohledu Agentury na situaci na Šluknovsku a možnostech jejího řešení si můžete přečíst v mediálních výstupech zde, zde nebo zde.

Agentura začala působit v deseti nových lokalitách

Agentura začala působit v deseti nových lokalitách

Agentura pro sociální začleňování začala od července působit v deseti nových lokalitách, které byly vybrány členy Monitorovacího výboru v dubnu tohoto roku. Lokální konzultanti v těchto lokalitách oslovili všechny potenciální partnery a pozvali je k účasti na takzvaném Lokálním partnerství, které je hlavním nástrojem činnosti Agentury v lokalitách. Ve většině lokalit na přelomu srpna a září proběhla první jednání těchto partnerství. Jejich členové se v následujících měsících rozdělí do pracovních skupin podle témat, která byla označena za prioritní a začnou s přípravou strategických plánů sociálního začleňování pro každou z lokalit.

V současné chvíli jsou zároveň dokončovány situační analýzy pro každou lokalitu, které podrobně popisují podobu sociálního vyloučení v každé lokalitě a které budou sloužit členům lokálního partnerství pro další práci.

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v připomínkovém řízení

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení bude již brzy předložena vládě

Agentura pro sociální začleňování během srpna dokončila vypořádávání připomínek materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v rámci připomínkového řízení. Byly vypořádány všechny předložené připomínky a materiál byl bez rozporu předložen k projednání vládě. Strategie obsahuje přes sto systémových opatření zejména na úrovni veřejné správy na podporu účinného sociálního začleňování obyvatel vyloučených lokalit a mírnění negativních dopadů na okolí těchto lokalit.

Návštěva vládní zmocněnkyně v Kutné Hoře

Návštěva vládní zmocněnkyně v Kutné Hoře

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková navštívila v úterý 30. srpna Kutnou Horu a seznámila se zde s programy sociálního začleňování i s podobou sociálního vyloučení v Kutné Hoře. Na začátku celodenní návštěvy se vládní zmocněnkyně setkala s majitelem a zaměstnanci sociální firmy Eko-ano s.r.o., která se věnuje údržbě zeleně ve vyloučené lokalitě Neškaredice na periferii Kutné Hory a na několika částech města.

Na jednání v centru města se vládní zmocněnkyně setkala se starostou Kutné Hory Ivo Šancem, místostarostou, vedoucí sociální komise a vedoucí odboru sociálních věcí. Na závěr návštěvy Kutné Hory Monika Šimůnková navštívila společně s místostarostou sociálně vyloučenou lokalitu Neškaredice, ležící několik kilometrů od Kutné Hory. Zde se setkala se zástupci o.s. Čercheň Mariánem Čurejou. Sdružení v Neškaredicích provozuje v prostorách bývalé školky taneční kroužek pro děti.

Agentura hledá spolupracující organizace ve vyloučených lokalitách

Agentura hledá spolupracující organizace ve vyloučených lokalitách

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zveřejnila dokumentaci veřejné zakázky "Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2011". Předmětem veřejné zakázky je poskytování asistence v lokálním partnerství po dobu 15 měsíců v lokalitách Duchcov, Kadaň, Vejprty, Mělnicko, Větřní, Sokolov, Děčín, Krupka, Hodonín a Kolín. Lhůta pro podání nabídky končí 20. září 2011 v 16 hodin.

Další informace

Mostecký nápad se osvědčil: práci má 9 nezaměstnaných

Most loni zařadil do podmínek pro veřejné zakázky, že firmy, které je chtějí získat, musí zaměstnat aspoň 10 procent lidí dlouhodobě bez místa. Od srpna už tak pracuje devět lidí na opravě domů v Chanově a další je zřejmě budou následovat.

Další informace

Z LOKALIT

Obrnice

Zastupitelé obce Obrnice na konci července schválili strategický plán sociálního začleňování na nejbližší tři roky, který připravili členové platformy Lokální partnerství Obrnice.

Plán obsahuje zavedení například následujících opatření na podporu sociálního začleňování obci: vytvoření nových pracovních míst pro nízkokvalifikované v sociální firmě zaměřené na úklidové práce a drobnou údržbu, nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, rodinné centrum Olivín, bezplatné sociální, dluhové a právní poradenství, získávání dovedností k řádnému užívání bytu či podpora vzdělávání.

Během srpna byl v Obrnicích dokončen projekt "Šance pro komunitní život", díky němuž budou podány dvě žádosti o investiční podporu na vznik prostor pro poskytování sociálních služeb. První projekt bude podán během měsíce září a budou díky němu zrekonstruovány přízemní prostory dvou panelových domů jako zázemí pro terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Součástí těchto prostor bude i předškolní klub. Druhý projekt zajistí výstavbu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně hřiště a posilovny.

V Obrnicích se o prázdninách ve spolupráci obce a Komunitního centra Duhovka konal příměstský tábor. Zúčastnili se jej především děti ze sociálně vyloučených lokalit. Lidem zapojeným do projektu Restart bylo nabídnuto dotované pracovní místo, šest z nich tuto nabídku přijalo.

Obrnice schválily plán řešení sociálního vyloučení a zlepšení života v obci

Most

Kromě výše zmíněného začátku rekonstrukčních prací na sídlišti Chanov, při kterých byla využita podmínka deseti procent pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané, začala v Mostě realizace individuálního projektu města Most. Ten mimo jiné zahrnuje posílení terénní sociální práce ve městě, zřízení nízkoprahového zařízení pro mládež starší 15ti let, dluhové poradenství, primární prevenci, protidluhovou kampaň, program prevence ztráty bydlení, pracovní poradenství a asistence nebo zřízení komunitního centra v Chanově.

Litvínov

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s městskou policií uspořádal příměstský tábor pro děti z ubytoven a klubu Jaklík. Deset akcí zpříjemnilo trávení volného prázdninového času dětem, jejichž rodiče si nemohou dopřát běžnou dovolenou nebo tábor pro své děti.

Litvínov na začátku září navštívili zástupci vedení města Varnsdorf, aby se seznámili s výsledky preventivních a represivních opatření města. Litvínovští radní, zástupci odboru sociálních věcí a městské policie je informovali o práci terénních sociálních pracovníků, fungování nízkoprahových klubů, sociálně aktivizačních služeb, systému prostupného bydlení, veřejné službě a o koordinaci práce odboru sociálních věcí a městské policie. Zástupci města také představili možnosti důsledného využívání zákonných možností k zajištění využití sociálních dávek pro stanovený účel nazvaný Nulová tolerance.

Havířov

V Havířově byl opětovně podán projekt Slezské diakonie, který si klade za cíl zřídit dvě sociální služby - terénní programy a odborné sociální poradenství. Součástí projektu je i program předcházení násilí v rodinách a program individuálního pracovního poradenství v Prostřední Suché. V průběhu srpna lokální konzultantka s magistrátem města dokončili žádost k projektu Khamoro. Ten zajistí financování tří sociálních služeb: terénních programů, sociálně aktivizačních služeb a odborného poradenství v Havířově-Šumbarku. Pracovní skupina lokálního partnerství, která se zaměřuje na oblast bezpečnosti, byla vedením města pověřena tvorbou nové Koncepce prevence kriminality.

Bruntál

V současné době zde Agentura s partnery připravuje projekt na rekonstrukci tří objektů, které budou sloužit sociálním službám. Do příprav evropských projektů se zapojila i Slezská diakonie působící v Bruntále, která se také aktivně podílí na tvorbě konceptu prostupného bydlení.

Dále je připravován projekt pro ministerstvo vnitra (program Úsvit), který se zaměří na zavedení kamerového systému a vytvoření pozic asistentů policie v Bruntále.

Taktéž vrcholí příprava měsíčního kurzu pro romské děti, který má zmapovat reálnost zájmu romských rodin o přípravnou třídu. Děti budou chodit měsíc do školy, kde se jim bude věnovat kvalifikovaný pedagog. Při této aktivitě bude spolupracovat o.s. Liga se Základní školou na ulici Jesenická.

Chomutov

Členové pracovní skupiny, která se věnuje oblasti vzdělávání, navrhli možná opatření k odstranění překážek, které brání docházce dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Chomutově do mateřských školek. Je mezi nimi například možnost vodit děti po snídani a vyzvednout před obědem, aby se rodinám snížily poplatky o placení stravného. Skupina také navrhla přípravu krátkodobých kurzů na základních a středních školách, kde by zájemci mohli dokončit základní vzdělání. Pracovní skupina Bydlení se věnovala problematice kapacity Azylového domu. Byla zpracována analýza, která vypovídá o nedostatku míst především pro rodiny s dětmi. Nezisková organizace Člověk v tísni začala spolupracovat s majitelkou bytového fondu na správě a přidělování 10 sociálních bytů ve Vodní ulici.

Během prázdnin byly také podány projekty "Amare Roma" Oblastní charity Most a projekt společnosti Člověk v tísni na podporu rozvoje veřejné služby. Projekt Amare Roma navazuje na předchozí projekt, v rámci kterého vznikla centra poradenství v Litvínově, Janově a Chomutově. Činnost centra se bude z větší části zaměřovat na získání a udržení práce. V centrech budou mimo jiné k dispozici pro uživatele dva počítače s připojením na internet, kde budou klienti s pomocí sociálního pracovníka nejen moci hledat práci, ale naučí se i napsat životopis či motivační dopis. V rámci center se budou také cca jednou měsíčně organizovat semináře a svépomocné skupiny pro uživatele.

Cheb

V Chebu jsou dokončovány přípravy zavedení systému prostupného bydlení. Byly připraveny smlouvy mezi aktéry, vybírány jednotlivé byty, které budou do systému zařazeny a je domlouvána finální podoba asistenčních služeb. Systém by měl začít fungovat na přelomu září a října. V současnosti je také zpracovávána projektová dokumentace integrovaného operačního programu Zlatý vrch. Jeho součástí bude rekonstrukce objektu bývalého kulturního domu pro potřeby nízkoprahového zařízení pro děti do 15 let i mládež starší 15ti let a poradny pro osoby ohrožené drogovou recidivou a rodinné příslušníky uživatelů. Objekt nabídne i zázemí pro terénní sociální pracovníky.

Brno

Město Brno na konci srpna schválilo zavedení systému prostupného bydlení ve městě. Na základě tohoto modelu bude město u vybraných domů uplatňovat upravená pravidla pro přidělování městských bytů.

Teplá

V Teplé město začalo realizovat veřejnou službu a nabralo 15 lidí na veřejně prospěšné práce. Většina zaměstnaných je ze sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku. Zavedení obou institutů bylo jedním z cílů strategického plánu sociálního začleňování, který v loňském roce připravili členové Lokálního partnerství pod vedením Agentury. Občanské sdružení Český západ rozšířilo poskytování služby Terénní programy do dalších lokalit na Tepelsku.

Jirkov

V Jirkově pokračuje systém prostupného zaměstnání. Do druhého výběrového řízení v tomto roce se mohli přihlásit klienti městské ubytovny, kteří se v minulosti osvědčili v rámci veřejné služby. Ze všech uchazečů pak byli vybrání čtyři, kteří budou zaměstnání v organizaci KVIZ na zámku Červený Hrádek a v Městském ústavu sociálních služeb na pozici údržbáře. Stejně tak pokračují dva lidé ve funkci koordinátorů veřejné služby. Za první polovinu roku odpracovali klienti odboru sociálních věcí celkem 5 259 hodin. Proběhla úvodní schůzka k přípravě Koncepce prevence kriminality.

Trmice

Pracovní skupina, která se věnuje bydlení, rozpracovala novou koncepci sociálního bydlení ve městě. Součástí návrhu je i zavedení pilotní fáze systému prostupného bydlení, která by měla s vybranými rodinami začít již od podzimu. Sdružení Romano jasnica podalo projekt na rozšíření sociálních služeb Poradenského informačního centra. Kromě odborného sociálního poradenství a pracovního poradenství by se v případě schválení projektu na ministerstvu práce rozšířila terénní sociální práce, zavedla asistenční služba spojená s bydlením, dále právní a specializované dluhové poradenství a vyškolili tzv. mentoři. Město podalo žádost na ministerstvo vnitra v oblasti prevence kriminality – její součástí je bod kamerového systému a podpora mládežnického fotbalového klubu.

Hodonín

Ve spolupráci s organizací o.s. Euroroma pracuje lokální konzultantka na přípravě záměru sociální firmy v Hodoníně. Firma by se měla zaměřit na podporu zaměstnanosti - prostřednictvím dělnické práce a prodejny potravin.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011