červenec a srpen 2014

HLAVNÍ UDÁLOSTI

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ZA ROK 2013

Vláda vzala 30. července na vědomí výroční zprávu Agentury pro sociální začleňování za rok 2013. Ta podrobně shrnuje výsledky práce Agentury v městech a obcích, v nichž pomáhá řešit zhoršenou sociální situaci jejich obyvatel. Zpráva shrnuje i spolupráci s kraji, podporu městům, ve kterých se konala protiromská shromáždění a další aktivity Agentury. V roce 2013 bylo schváleno a realizováno 98 projektů, s jejichž přípravou Agentura pomáhala. Obcím a městům přinesly prostředky ve výši více než 663 milionů korun na podporu sociálního začleňování a měly dopad na více než 12 tisíc lidí.

Podrobnější informace najdete na našich stránkách.

Agentura pro sociální začleňování začíná spolupráci s Ostravou

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ZAČÍNÁ SPOLUPRÁCI S OSTRAVOU

Třetího července byla na ostravském magistrátu oficiálně zahájena spolupráce mezi Ostravou a vládní Agenturou pro sociální začleňování. Jejím cílem je zlepšit situaci v problematice ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, přispět ke snížení společenského napětí a podpořit kvalitu soužití mezi obyvateli města.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi měst

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ PO TŘECH LETECH UZAVÍRÁ SPOLUPRÁCI S OSMI MĚSTY

V osmi místech republiky vládní Agentura pro sociální začleňování k poslednímu červnovému dni uzavřela tříletou spolupráci při řešení problematiky sociálního vyloučení. Vznikla díky ní řada nových služeb, pracovních míst a dalších podpůrných aktivit, které provozují města i místní organizace. Šlo o města: Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělnicko, Sokolov, Vejprty a Větřní.

Více o dřívější spolupráci si můžete přečíst zde.

Kdo chce v Mostě zakázku, musí dát práci nezaměstnaným. Chanov díky tomu ožívá

KDO CHCE V MOSTĚ ZAKÁZKU, MUSÍ DÁT PRÁCI NEZAMĚSTNANÝM. CHANOV DÍKY TOMU OŽÍVÁ

Reportér Českého rozhlasu natáčel na konci června na sídlišti Chanov o tom, jak město využívá veřejné zakázky k zaměstnávání místních dlouhodobě nezaměstnaných.

Více o reporáži v Chanově naleznete zde.

Sociální podnikání získá při zakázkách výhodu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ZÍSKÁ PŘI ZAKÁZKÁCH VÝHODU

Na konci srpna se poprvé sešla pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev a dalších odborníků, která připravuj zákon o sociálním podnikání. Ten by měl platit od roku 2017.

Podrobnosti se dočtete zde.

VOLNÁ MÍSTA

Hledáme lokálního konzultanta/-tku pro Ostravu

HLEDÁME LOKÁLNÍHO KONZULTANTA/-TKU AGENTURY PRO OSTRAVU

Agentura pro sociální začleňování hledá nového zaměstnance či zaměstnankyni na pozici lokálního konzultanta či konzultantky pro Ostravu.

Více informací najdete zde.

Agentura hledá odborníka/-nici na bydlení v Ostravě

AGENTURA HLEDÁ ODBORNÍKA/-NICI PRO OBLAST BYDLENÍ V OSTRAVĚ

Agentura pro sociální začleňování hledá odborného pracovníka/pracovnici pro oblast bydlení v Ostravě.

Detaily o pozici najdete zde.

Z LOKALIT

Rumburk

Pracovní skupina Bydlení byla Radou města pověřena vytvořit koncepci sociálního bydlení města. Ta nastiňuje, jakým způsobem by město do sociálního bydlení mohlo zapojit soukromé vlastníky nemovitostí. Definuje dva režimy, ve kterých jsou sociální byty přidělovány a podrobně specifikuje přidělování a provoz tzv. tréninkových bytů s doprovodnou sociální službou. Schvalována bude během září.

Město pokračuje s realizací zaměstnanostního projekt Zelený Rumburk, který se zaměřuje na dlouhodobě nezaměstnané nad 50 let a nabízí jim zaměstnání při údržbě veřejné zeleně.

Kladné ohlasy jsou na práci asistentů prevence kriminality a jejich mentora z Městské policie Rumburk. Veřejnost je vnímá jako účinnou preventivní pomoc. Od září budou v Rumburku působit již čtyři asistenti prevence kriminality.

V dubnu se poprvé sešla nová platforma poskytovatelů sociálních služeb působících v Rumburku a Starých Křečanech. Vznikla z podnětu Agentury, starostů obcí a mnoha lokálních partnerů, kteří si dlouhodobě stěžují na špatnou koordinaci poskytovatelů sociálních služeb v obcích i celém Šluknovském výběžku. Platforma je zaštítěna krajem, jehož zástupci se setkání vždy účastní, zatím proběhla tři setkání.

Ve Starých Křečanech proběhla úspěšně dvě výběrová řízení. Byla obsazena pozice terénní pracovnice obce a asistenta prevence kriminality.

Šternberk

Lokální konzultant Agentury ve Šternberku mimo jiné pomáhal s přípravou projektu podporujícího vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na zdejších základních školách. Zapojily se do něj všechny tři základní školy ve Šternberku.

Město opět úspěšně zažádalo o prostředky na financování asistentů prevence kriminality.

Město dále zažádalo o prostředky ministerstva vnitra na projekt „Pohyb neuškodí tobě ani druhým III“. Díky němu realizovaná soutěž „Venkovní posilovna“ a z menší části také Den soužití.

Díky Programu prostupného zaměstnávání v Olomouckém kraji je ve Šternberku zaměstnaných 10 osob, z nichž 8 zaměstnává město a dva společnost Ecce Homo.

Žlutice

Od února funguje při základní škole školní klub pro přibližně 80 žáků.

V květnu se ve městě uskutečnila první plánovaná akce z programu pro seniory – promítání dokumentárního filmu „Šmejdi“ s diskusí a účastí režisérky filmu Silvií Dymákovou.

V červnu se uskutečnilo promítání celovečerního filmu Cesta ven a dále Integrační workshop pro mládež s doprovodným večerním programem. Jeho účastníci plánovali vznik nového volnočasového klubu ve Žluticích, který má sloužit především mladým lidem ve věku 13 – 25 let.

Lokální konzultant Agentury městu pomohl připravit a podat projekt s názvem „Inkluze ve Žluticích“. Ten začne být naplňován od srpna tohoto roku.

Od března začala díky spolupráci Agentury ve Žluticích pravidelně fungovat dluhová poradna provozovaná společností Člověk v tísni o.p.s. a od dubna také sociálně aktivizační služba.

Městu se také podařilo opět získat dotaci na Asistenty prevence kriminality. Těm se za první rok jejich fungování podařilo zlepšit pořádek na autobusových zastávkách, navázat komunikaci s místními obyvateli, asistovat při využívání místního hřiště přes léto a nebo hlídat bezpečí na akcích města.

Poběžovice

Zastupitelé města na konci června schválili dokončení Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 – 2016 (http://www.socialni-zaclenovani.cz/pobezovice-se-zameri-na-praci-s-mladezi-zvyseni-zamestnanosti-i-snizeni-zadluzeni). Z něj vychází řada aktivit, které se v Poběžovicích dějí a budou dít v oblasti sociálního začleňování.

Zástupci města, lokální konzultant Agentury a základní škola Poběžovice tak například připravili již druhý projekt prevence kriminality Poběžovice – Prázdninový klub nejen o prázdninách 2014, který umožňuje dětem a mládeži zapojit se do volnočasových aktivit i během prázdnin.

Štětí

V dubnu zastupitelé města schválili Strategický plán sociálního začleňování ve Štětí. Město získalo dotaci na čtyři asistenty prevence kriminality a domovníky. Otevřený klub mládeže získal dotaci na projekt s názvem S chutí k toleranci, proti rasismu.

Od května pracuje 10 lidí v rámci veřejně prospěšných prací u Štětských komunálních služeb (např. na pozici domovníka nebo pracovnici úklidu na ubytovně). Ve Štětí bylo také uspořádáno setkání zaměstnavatelů.

V objektech s byty se sociálním nájmem byly od června zřízeny pozice domovníků.

V rodinách ze sociálně vyloučených lokalit je zajišťováno doučování. Od nového školního roku zahájí činnost školní psycholog. Do přípravného ročníku je přihlášeno patnáct dětí.

Proběhlo několik setkání s místními obyvateli – s nájemníky objektů s byty se sociálním nájmem, s obyvateli ubytovny. V návaznosti na tato setkání došlo ke zklidnění provozu ubytovny, úpravě okolí domů a svépomocné instalaci laviček. Na dětské dopravní hřiště dorazilo více jak dvacet dětí s rodiči a řadou partnerů.

Hodonín

Město Hodonín získalo dotaci ministerstva vnitra, ze které budou od července 2014 financováni i dva asistenti prevence kriminality a domovník v lokalitě městských sociálních bytů. Projekt navazuje na předchozí projekt financovaný Jihomoravským krajem, v rámci kterého vznikla pozice domovníka a bylo vybudován nové dětské hřiště.

Lokální konzultant také v uplynulých měsících vedl jednání o zřízení Střediska výchovné péče, o jehož vznik mají zájem místní partneři a počítá s ním i Plán prevence kriminality.

Kolín

V červenci byl ukončen úspěšný projekt sdružení Prostor s názvem „Chci zůstat ve škole“. Umožnil zřízení pozic školních psychologů a speciálních pedagogů na všech 7 běžných základních školách v Kolíně. Od září se podařilo zajistit pokračování školních psychologů na základních školách z rozpočtu města.

Město Kolín také s podporou Agentury připravilo projekt, který zajistil financování těchto služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, terénní programy pro uživatele návykových látek a fakultativní činnost program získávání základních sociálních a profesních dovedností. Město také uspělo s žádostí o dotaci na manažera prevence kriminality.

Krupka

V Krupce pokračuje rozvoj systému prostupného zaměstnávání. V červnu přešli zaměstnanci z 1. stupně systému (z veřejně prospěšných prací na dotovaná pracovní místa). Zároveň byli nabráni další pracovníci do 2. kola 1. stupně tohoto systému.

Na konci března proběhla v Krupce brigáda obyvatel sídliště. Ti se podíleli úklidu prostor, na které se poté díky projektu z prostředků ministerstva vnitra vrátily lavičky, a byla zde vybudována oddechová zóna k trávení volného času.

Mělnicko

Ve městě se podařil zavést malý systém sociálního bydlení v bývalých startovacích bytech. Město vyčlenilo 7 bytů, které budou sloužit převážně pro návazné bydlení klientů azylového bydlení. Na základě podnětu z odboru sociálních věcí se chystá rozšíření protidluhového poradenství v Mělníku.

Sokolov

Město Sokolov úspěšně připravilo projekt „Podpora standardizace OSPOD“. Projekt Karlovarského kraje zajistil financování služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení v Sokolově.

Město Sokolov také uspělo s projektovou žádostí na podporu zdejších škol, s jejíž přípravou pomáhal lokální konzultant Agentury. Součástí projektu, který začal fungovat od začátku srpna, je: vytváření školních poradenských pracovišť, podpora zavádění podpůrných a vyrovnávacích opatření (včetně asistenta pedagoga), průběžné hodnocení studijního pokroku jednotlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (např. mapy pokroku), další vzdělávání pedagogického personálu, podpora dětí se SVP při přechodu z MŠ do ZŠ, sociálně aktivizační služby potřebné pro účast dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání.

Nové Sedlo

V Novém Sedle byla využita podmínka zaměstnávání 10 procent dlouhodobě nezaměstnaných občanů města ve veřejné zakázce města.

Město také vyčlenilo dva městské byty pro účely sociálního bydlení. Základní škola rozšířila volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Díky prostředkům z ministerstva vnitra proběhl v srpnu v Novém Sedle příměstský tábor, který vychází ze strategie prevence sociálně patologických jevů města.

Ralsko

V Ralsku vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška zakazující veškerý hazard na území obce.

Byla zde také vyhlášena veřejná zakázka na zbudování školky a jídelny na sídlišti Ploužnice. Vítězná firma musí naplnit podmínku zaměstnání 10 procent dlouhodobě nezaměstnaných osob na této zakázce.

Ve spolupráci s Agenturou bylo vyjednáno až 300 nových pracovních míst v příštích dvou letech s firmami KV Final a Intedoor.

Nastoupili 4 asistenti prevence kriminality. V lokalitě Ploužnice bylo otevřeno doučování.a pokračovaly zde brigádní akce (vybudování posezení, výsadba stromů).

Odry

Město Odry získalo ve spolupráci s lokálním konzultantem Agentury prostředky od ministerstva vnitra, díky kterým může dovybavit hřiště pro děti a mládež a uspořádat letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin.

V Odrách se také konaly dva semináře k tématu dluhů a exekucí, které vedla lektorka z Poradny při finanční tísni Ostrava. První seminář byl určený pracovníkům města a místních neziskových organizací, druhý byl určený přímo klientům sociálních služeb.

Od srpna 2014 v Odrách začíná působit obecně prospěšná společnost Společně – Jekhetane, která zde bude nově provozovat terénní programy.

Osoblaha

V obci Hlinka bylo otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V této obci se také uskutečnilo první společné vaření marmelád. Z tohoto impulsu postupně vzniká malá výrobna, která má ambici postupně zaměstnávat místní obyvatele. Jde sice o drobnou aktivitu místních aktérů regionálního rozvoje sdružených v Osoblažském cechu, je však velmi důležitá pro zjištění, že některé činnosti lze zahájit i bez projektové podpory.

Nezaměstnanost v regionu má řešit i projekt Úřadu práce Příležitost dělá(t) zaměstnance, který byl zahájen v červenci (http://www.socialni-zaclenovani.cz/pravo-pomoc-pro-lidi-z-vyloucenych-lokalit).

Jaroměř

Pracovní skupina Bydlení byla Zastupitelstvem města pověřena vytvořit do září 2014 bytovou koncepci města. Ta definuje potřeby obyvatel ohrožených ztrátou bydlení, vytvoří pravidla pro přidělování městských bytů, které už nějakou dobu přidělovány nejsou, nastaví pravidla spolupráce zúčastněných subjektů a nastíní, jakým způsobem by město do sociálního bydlení mohlo zapojit soukromé vlastníky nemovitostí

Agentura s místostarostou města také nyní vytipovávají vhodný objekt, kde by mohl být volnočasový klub mládež.

Dubí

Město ve spolupráci s Agenturou zavedlo asistenty prevence kriminality. Pod vedením Městské policie Dubí v současnosti pracují čtyři asistenti.

Město také ve spolupráci s neziskovými organizacemi začíná budovat nový systém služeb pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Nově se otevřel Klub pro děti Magnet, jehož kapacita 20 dětí je v současné době zcela naplněna a který se v roce 2015 promění v nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Od září začne ve městě působit odborné poradenství. Město také získalo prostředky na realizaci terénní práce, která se bude soustředit na podporu základních a mateřských škol.

Slaný

Ještě před červencovým zahájením spolupráce města s Agenturou získalo město prostředky od ministerstva vnitra na dva asistenty prevence kriminality a na domovníka na ubytovnu Mexiko. Agentura společně s vedením města vytvořila tzv. Akční plán, který bude součástí společného Memoranda o spolupráci a který vymezuje hlavní cíle spolupráce mezi městem a Agenturou.

Frýdek-Místek

Ve Frýdku-Místku se rozběhl projekt „Pojďte do školky.“ Pro společnost Člověk v tísni jej zajišťuje Sdružení sociální asistentů. V rámci projektu probíhá mapování stavu předškolního vzdělávání, uskutečnily se dva kulaté stoly, a byla navázána spolupráce s centrem Pramínek a MŠ Beruška, kde se uskutečnily dva běhy adaptačních dní pro děti.

V místních vyloučených lokalitách také začal nově působit zdravotně- sociální pomocník. Na jedné z ubytoven se v pro tento účel zařízené místnosti podařilo zavést skupinové doučování dětí. Zapojili se do něj studenti gymnázia i veřejné správy. Proběhlo také několik setkání s obyvateli vyloučených lokalit.

Moravský Beroun

V Moravském Berouně byl zahájen projekt na podporu selhávajících žáků. Město připravilo tři preventivní projekty, díky nim fungují ve městě asistenti prevence kriminality, domovníci a bude na vybraných místech zřízen kamerový systém.

Do vrcholné fáze vstoupil projekt „Příležitost pro nezaměstnané ve Šternberku a v Moravském Berouně“, který vytváří řadu pracovních míst (ve škole, při obci atd.); Ve městě také funguje Program prostupného zaměstnávání, díky kterému našlo práci dalších 10 lidí.

Krnov

Město Krnov z podpory lokální konzultantky Agentury připravilo projekt, který zajistí udržení a rozšíření proinkluzivních opatření na zdejších školách. Město zahájilo fungování systému prostupného bydlení, byly otevřeny dvě občanské poradny a uskutečnilo se setkání s maminkami před zápisem do mateřských škol.

Mikulovice

V polovině dubna zahájil činnost mobilní tým terénních sociálních pracovníků společnosti Člověk v tísni. Od začátku května začal v Mikulovicích působit terénní sociální pracovník obce.

Od poloviny května funguje v Mikulovicích dluhová poradna. Zajišťují ji společnost Člověk v tísni a Darmoděj s podporou obce Mikulovice.

Počátkem srpna pracovníci mobilního týmu ve spolupráci s obcí Mikulovice uspořádali krátky tábor pro děti s návaznou akcí pro občany obce.

V regionu byl ve spolupráci Úřadu práce a místních neziskových organizací zahájen pilotní program prostupného zaměstnávání.

Velké Hamry

Ve Velkých Hamrech u Tanvaldu funguje od začátku ledna terénní pracovnice z dotace Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Byla úspěšně včleněna do struktury městského úřadu a pracuje zde na plný úvazek. Ve svojí činnosti pokračují už druhým rokem dva asistenti prevence kriminality, v úzké spolupráci Městského úřadu s místně příslušným oddělením Policie ČR Tanvald. Pozice asistentů jsou zřízeny z prostředků ministerstva vnitra, a z téhož programu jsou také financovány volnočasové aktivity pro děti ze sociálně vyloučených lokalit Velkých Hamrů, včetně sportovních aktivit na faře v blízkých Příchovicích. Základní škola Velké Hamry podala žádost o podporu pozice asistenta pro děti se sociálním znevýhodněním, jehož činnost by měla nastartovat v září letošního roku. Město podalo žádost do výzvy ministerstva práce na projekt prostupného zaměstnávání obyvatel vyloučených lokalit.

Agentura pro sociální začleňování © 2014
Pro odhlášení ze seznamu příjemnců klikněte {unsubscribe}zde{/unsubscribe}.