duben 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktuálních informací z činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách i jejích partnerů ve městech a obcích, v nichž působí. V souhrnu za duben se můžete seznámit s podrobnou zprávou o činnosti Agentury v roce 2010, která byla představena vládě a která konkrétně popisuje činnost Agentury na celostátní úrovni
i v jednotlivých lokalitách.

V části věnované aktualitám z lokalit se dočtete o přijetí několika rozsáhlých projektů v pilotních lokalitách a také o dokončovaných strategických plánech v lokalitách, kde začala Agentura působit od května minulého roku.

Přejeme Vám příjemné květnové dny!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura vydala souhrnnou zprávu o činnosti v roce 2010

Vláda přijala výroční zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2010. Zpráva podrobně popisuje výsledky práce Agentury ve třinácti pilotních lokalitách i deseti nových, v nichž Agentura začala působit od května loňského roku. Zpráva představuje i další aktivity na celostátní či mezinárodní úrovni.

Podrobné informace

MPSV schválilo pět rozsáhlých individuálních projektů obcí

Během dubna bylo ministerstvem práce a sociálních věcí schváleno pět rozsáhlých projektových žádostí, které podaly obce a města spolupracující s Agenturou v rámci takzvaných individuálních projektů obcí (IPO). Jde o projekty, které budou realizovány v Mostu, Broumově a Chebu, a o dva projekty na Jesenicku. Tyto komplexní projekty přinesou městům a obcím řádově desítky milionů korun na zajištění řady služeb podporujících sociální začleňování. Lokální konzultanti Agentury většině měst výrazně pomáhali s definováním náplně obsahu a podáním projektové žádosti. Projekty shrnují velkou část dosavadního plánovacího procesu lokálního partnerství a získané prostředky umožní realizaci významné části naplánovaných opatření. Podrobněji se o obsahu jednotlivých projektů zmiňujeme v aktuálních zprávách z lokalit.

Agentura hledá nové lokální konzultanty

Agentura hledá nové lokální konzultanty

Agentura pro sociální začleňování hledá nové lokální konzultanty/konzultantky pro lokality Sokolov a Jáchymov, pro Kolín a pro čtyři lokality v Ústeckém kraji (Krupka, Vejprty, Kadaň a Ústí nad Labem). Podrobnější informace k jednotlivým pozicím i kontakty, na které mohou zájemci posílat životopis, najdete na stránce Agentury.

Agentura hledá nové odborné pracovníky

Agentura hledá nové odborné pracovníky

Agentura pro sociální začleňování hledá odborné pracovníky/pracovnice na pozice: odborník pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, odborník pro dluhové poradenství, odborník pro koordinaci výzkumných aktivit, odborník na spolupráci s krajskými a obecními samosprávami a odborník k zajištění operativních intervencí v obcích. Podrobnější informace k jednotlivým pozicím i kontakty, na které mohou zájemci posílat životopis, najdete na stránce Agentury.

Úřady mají akce neonacistů rozpouštět, míní expert

Rozhovor s M. Šimáčkem o postupu proti nenávistným akcím DSSS

Ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček se na konci dubna v rozhovoru pro zpravodajský server Aktuálně.cz vyjádřil k přibývajícímu počtu nenávistných akcích pořádaných Dělnickou stranou sociální spravedlnosti v lokalitách, kde bydlí větší počet Romů. Poukázal mimo jiné na potřebu pečlivějšího zvažování důvodů vedoucích k rozhodnutí o rozpuštění těchto shromáždění během jejich konání, pokud na nich zaznívají nenávistné výroky nebo projevy.

Z LOKALIT

Most

V dubnu byl městu Most schválen rozsáhlý individuální projekt obce (IPO), který městu přinese na dobu čtyř let téměř 25 milionů korun na podporu integrace sociálně vyloučených osob. Projekt podpoří 1250 osob a zajistí mimo jiné terénní sociální práci v lokalitách Chanov, Stovky, Sedmistovky, dluhové poradenství a protidluhovou kampaň v mládežnických klubech, nízkoprahové zařízení v lokalitě Stovky nebo komunitní centrum v lokalitě Chanov.

Na začátku dubna přijela do Mostu skupina zástupců města a neziskových organizací z Bruntálu. Cílem jejich návštěvy bylo vzájemné informování o úspěšně fungujících opatřeních, především v oblasti zaměstnávání.

Zastupitelé města také rozhodli o tom, že do zadávací dokumentace výběrových řízení na investiční akce v rámci IPRM DEMOS (zóna Chanov a Stovky) pilotně zařadí podmínku nutnosti vyčlenit v rámci této zakázky deset procent pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané. Se zástupci města je dohodnuto, že pokud se toto pravidlo osvědčí, bude rozšířeno na další vybrané veřejné zakázky města i mimo IPRM.

Cheb

Také městu Cheb byla schválena žádost rozsáhlého individuálního projektu obce. V Chebu tak budou pro více než 820 osob přístupné následující služby a podpůrné nástroje: terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Na Zlatém vrchu, vzdělávání mladistvých evidovaných na úřadu práce, dluhové poradenství, poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti nebo raná péče. Na dobu čtyř let město získá na realizaci těchto aktivit prostředky ve výši více než 23 milionů korun.

V Chebu byl během dubna finalizován systém prostupného bydlení, který umožní nájemníkům obousměrný pohyb mezi čtyřmi stupni bytů: 1. krizové bydlení (noclehárna, azylový dům, ubytovna pro osamělé rodiče s dětmi), 2. tréninkové bydlení v městských bytech nižšího standardu, 3. tréninkové bydlení v standardních městských bytech 4. garantované bydlení u soukromých pronajímatelů. Zavedení tohoto systému přispěje u obyvatel žijících v podmínkách sociálního vyloučení k vytváření kompetencí udržet si dlouhodobě řádné bydlení a bude působit preventivně směrem k zadlužování a devastaci bytů. Na začátku května Rada města Chebu schválí zapojení městských bytů do prvních tří stupňů tohoto systému. Fungování čtvrtého stupně by mělo být hrazeno z takzvaného garančního fondu, který budou v případě úspěšné žádosti tvořit prostředky z Open Society Fund (OSF).

Přerov

V Přerově byl v měsíci dubnu pro jednání s městem připraven podklad, který se týká prevence záškoláctví. Zástupci města se vrátili k přípravě projektové žádosti, která zajistí opravu azylového domu ve městě a připravují se další projekty s organizací Kappa-Help. Lokální konzultant se také podílí na přípravách konference, která se bude konat 23.června a bude se týkat sociálního podnikání.

Slezská Ostrava

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo Strategii integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2011 – 2014. Cílem Strategie je vymezit hlavní oblasti, kterým se budou věnovat integrační aktivity na úrovni kraje, a u každé určit hlavní priority a konkrétní opatření, která povedou k jejich naplňování. Strategie vychází z vládní Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013 a zohledňuje několik hlavních oblastí, kterými jsou: oblast vzdělávání a rovného přístupu ke vzdělávání na území Moravskoslezského kraje, oblast bydlení ve vztahu k sociálně vyloučeným romským komunitám, oblast zaměstnanosti ve vztahu k sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit, oblast zdravotní péče ve vztahu k sociálně vyloučeným romským komunitám a oblast rizikových forem chování s ohledem na život v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje.

Naplňování Strategie zajistí pracovní skupina složená ze zástupců obcí s rozšířenou působností kraje, ze zástupců nestátních neziskových organizací pracujících s příslušníky romských komunit žijících na území kraje a ze zástupců dalších relevantních institucí. Lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování se podílela na přípravě Strategie a Agentura bude zastoupena i ve zmíněné pracovní skupině.

Litvínov

Ve spolupráci s lokálním konzultantem v Mostě, se školami, sportovními kluby a městskou policií vzniká projektový záměr pouliční meziměstské fotbalové ligy pro mládež ze sociálně vyloučených lokalit. Zahájení pilotní fáze je předpokládáno do podzimu tohoto roku. Po mediální prezentaci plánů na boření panelových domů na sídlišti Janov se lokální konzultant Agentury zúčastnil jednání se zástupci společnosti CPI. Na něm bylo potvrzeno, že bourání žádného z domů není na pořadu dne ani následujících nejbližších let. Naopak představitelé společnosti CPI se zájmem přijali námět společného projektu pracovně nazvaného Full-house, jehož cílem má být přesný opak - udržení kapacit bydlení a jejich obsazení lidmi schopnými plnit si povinnosti vyplývající z nájemního stavu. Výraznou pomocí by měl být úspěšně běžící systém prostupného bydlení.

Šluknovsko

Agentura na základě poptávky obcí zadala zpracování Studie dostupnosti krizového a nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v obcích Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa. Zpracovatel studie se pro získání informací z terénu setkal s poskytovateli služeb, terénními pracovníky, správci bytového fondu obcí, vedením bytového družstva Průkopník, pracovníky sociálních odborů a vedením obcí. Studie bude dopracována a předána obcím v měsíci květnu 2011.

Občanské sdružení Kostka Krásná Lípa v srpnu 2011 zahajuje projekt Komunitní plánování na Šluknovsku. V rámci projektu bude zpracována analýza lokality, plán rozvoje sociálních služeb a katalog služeb. Kostka navazuje na Komunitní plán zpracovaný pro roky 2004 – 2008, který byl zpracován společně pro 18 obcí Šluknovska.

Obce Rumburk a Varnsdorf podaly žádost o dotaci do výzvy Rady Vlády ČR pro romské záležitosti. Z dotace pro rok 2011 bude financován jeden terénní pracovník v Rumburku, čtyři terénní pracovníci ve Varnsdorfu a jeden terénní pracovník v Chřibské a Jiřetíně pod Jedlovou.

Jesenicko

Obcím na Jesenicku byly schváleny další dvě rozsáhlé projektové žádosti podané v rámci integrovaného operačního programu 3.1b a Individuálního projektu OP LZZ. Jde o projekt "Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit" a projekt "Sociální integrace na Jesenicku", které navazují na již schválený projekt zřízení multifunkčního centra sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou. Oba uvedené projekty zajistí mimo jiné přímou pomoc při oddlužování jedinců a rodin, terénní programy ke zvyšování sociálních a profesních dovednosti, poradenství a motivační semináře zaměřené na trh práce, služby prevence pro děti a mládež a také síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu. V nejbližší době budou potvrzeny aktivity, které mohou být financovány z přidělené částky, a začne příprava realizací obou projektů.

Kutná Hora

Členové Rady města v Kutné Hoře ve středu 27. dubna schválili strategický plán sociálního začleňování. Desátého května budou o jeho přijetí hlasovat zastupitelé. Součástí plánu je například zajištění fungování sociální firmy, zavedení systému prostupného stupňovitého bydlení, otevření přípravné třídy pro předškolní vzdělávání na základní škole Kamenná stezka nebo výstavba azylového domu pro matky s dětmi. "V současné chvíli budeme členům Lokálního partnerství poskytovat pravidelnou podporu při přípravě projektových žádostí, tak aby měly co největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních," říká v tiskové zprávě Agentury lokální konzultant Agentury v Kutné Hoře Vít Lesák.

Havířov

Slezská diakonie se rozhodla vstoupit do sociálně vyloučené lokality Havířov-Prostřední Suchá a zavést v ní řadu potřebných služeb. Podala proto projektovou žádost, která v lokalitě umožní zřízení služby odborného sociálního poradenství se zaměřením na dluhové poradenství, poskytování terénních programů a programu individuálního pracovního poradenství. Součástí žádosti je i program Předcházení násilí v rodinách, který je zaměřen na práci s pachatelem domácího násilí. Na tento projekt naváží další projektové žádosti, které se budou týkat především oblasti bydlení. Do lokality se chystá vstoupit i Církevní středisko volného času Don Bosco, které zde plánuje zřídit Klub volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Jirkov

Neziskové organizace, základní škola, městská policie, městský úřad sociálních služeb a vedení města společně podaly projekt s názvem "Ú-rok" zaměřený na finanční gramotnost (zejména pak chronického předlužování a neřešených dluhů) občanů města Jirkova. Projekt je primárně zaměřen na žáky základních škol, jejich rodiče a seniory. Hlavním výstupem projektu bude Týden proti předlužování - rozsáhlá veřejná akce zaměřená na posílení finanční gramotnosti občanů města Jirkova tvořená za spolupráce devíti organizací. Její součástí budou i mezigenerační aktivity, při nichž se budou navzájem setkávat a vzdělávat skupiny seniorů a žáků škol. Na základě spolupráce všech základních škol v Jirkově bude vytvořena metodika finanční gramotnosti pro základní školy, prezentační powerpointové listy k vyučování finanční gramotnosti pro základní školy a první ročníky středních škol a předvánoční pohlednice proti neuváženému zadlužování.

Trmice

V Trmicích vrcholí příprava strategického plánu sociálního začleňování. Ten bude obsahovat 17 dlouhodobých cílů v 10 prioritních oblastech. Součástí plánu je například příprava projektu na rozvoj sociálních služeb, založení tzv. malých technických služeb, které budou zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané občany, nebo koncepce sociální bytové politiky města. Plán byl již představen radě města i zastupitelstvu a ti budou na květnových jednáních hlasovat o jeho případném přijetí.

Bruntál

V Bruntálu je dokončován strategický plán sociálního začleňování. Zároveň vrcholí práce na výzkumu zaměřeném na obyvatele lokalit. Některé z jeho výstupů budou součástí strategického plánu. Dále se připravuje zřízení přípravné třídy, zavedení kamerového systému v lokalitě a zahájení přípravy obecního individuálního projektu.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011