květen 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám další pravidelný souhrn aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a jejích partnerů. V těchto aktualitách bychom Vás především rádi upozornili na výstupy ze semináře, který jsme spolupořádali v poslanecké sněmovně. Prezentace jednotlivých představovaných opatření z lokalit, kde působí Agentura, si můžete stáhnout na našich stránkách. Na nich jsme také zveřejnili rozsáhlou výzkumnou zprávu, která na základě hloubkových rozhovorů podrobně popisuje dopady na rodiny, které byly před čtyřmi a půl lety vystěhovány ze Vsetína do polorozpadlých domů na Jesenicku a Prostějovsku.

K pravidelným informacím z jednotlivých lokalit od tohoto vydání aktualit přibyla nová sekce „Z odborné činnosti“. V ní Vás budeme pravidelně seznamovat s činností odborných pracovníků Agentury, kteří poskytují odborné zázemí lokálním konzultantů a přenášejí zkušenosti z lokalit na státní úroveň prostřednictvím zapojení do meziresortních skupin a připomínkování vznikající legislativy.

Přejeme Vám příjemné letní dny!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Parlamentní seminář – „ASZ: Přímá pomoc obcím v soc. vyl. lokalitách“

Ve čtvrtek 19. května 2011 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnil seminář s názvem „Agentura pro sociální začleňování: přímá pomoc obcím v sociálně vyloučených lokalitách". Seminář byl pořádán pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti vedené poslankyní Helenou Langšádlovou. Semináře se zúčastnilo více než 100 poslanců, senátorů, zástupců měst a obcí, resortů i neziskových organizací a novinářů. Na semináři bylo představeno šest vybraných opatření, která Agentura společně s partnery (obcemi, neziskovými organizacemi, školami, úřady práce a dalšími) pomáhá zavádět do terénu a která jsou příkladem úspěšných opatření na podporu sociálního začleňování.

Prezentace těchto opatření si můžete stáhnout na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz.

Výzkumná zpráva: Vystěhování rodin ze Vsetína bylo nekonstruktivní a finančně nákladné

Po čtyřech a půl letech, které uplynuly od vystěhování sedmi desítek sociálně slabých Romů ze Vsetína do obcí na Jesenicku a na Prostějovsku, se ukazuje, že tento postup měl pro vystěhované rodiny katastrofální důsledky a zároveň byl nákladným řešením pro stát a obce. Sociální situace všech rodin se zhoršila, všem rodinám v současnosti hrozí exekuce a vystěhování. Šlo o postup, který zatížil malé obce, kam byly rodiny vystěhovány a následně vyžadoval náročnou intervenci z řad aktérů krajské samosprávy, neziskových organizací či veřejného ochránce práv. Uvádí to výzkumná zpráva o dopadech vystěhování několika rodin, kterou, kterou nechala vypracovat vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. O zprávě informovala řada médií, mimo jiné týdeník Respekt v článku s názvem Děti z kontejneru.

Veřejná zakázka: Situační analýzy pro lokality vybrané v roce 2011

Agentura vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Situační analýzy pro lokality vybrané v roce 2011". Plněním zakázky je zpracování situačních analýz v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou v roce 2011. Veřejná zakázka se skládá z 10 částí, které odpovídají vybraným sociálně vyloučeným lokalitám (Duchcov, Kadaň, Vejprty, mikroregion Mělnicko, Větřní, Sokolov, Děčín, Krupka, Hodonín, Kolín). Více informací a zadávací dokumentaci najdete na webové stránce Agentury.

Z LOKALIT

Roudnice nad Labem

Členové Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování revidovali své rozhodnutí ze 2. února 2011 a souhlasili s tím, aby Agentura nabídla členům Lokálního partnerství Roudnice nad Labem vzdálenou podporu především v podobě projektového ale i dalšího poradenství v oblasti sociálního začleňování i po 30. červnu 2011. Toto rozhodnutí je důsledkem podpory prointegračních politik, které město začalo realizovat pod novým vedením vzešlým z lednových opakovaných komunálních voleb.

Broumov

Město Broumov získalo z evropských fondů prostředky na rozsáhlý prointegrační projekt. Jeho hlavní náplní je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která bude tvořit primární záchytnou síť pro další práci s klienty. Služba umožní strukturovanou práci s celými rodinami a zaměří se i na rizikovou skupinu dětí od 15 let. Zázemí služby poskytne bezpečný prostor pro trávení jejich volného času s možností řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Na tuto službu bude navazovat odborné poradenství, které ve městě dosud chybělo. S klienty budou sociální pracovníci řešit jejich problémy zejména v oblastech jako je práce a zadlužení. Čtyřletý projekt podpoří za dobu svého fungování 350 klientů. Projekt také zavádí novou funkci koordinátora inkluze. Ten bude zaměstnancem města a bude mít za úkol podporovat efektivitu aktivit v oblasti sociálního začleňování, bude vyhledávat vhodné finanční prostředky a bude podporovat místní organizace v přípravě projektů.

Most

Na začátku května byly vyhlášeny první čtyři veřejné zakázky města s podmínkou minimálně deseti procent pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané. Jde o zakázky na rekonstrukci čtyř bloků chanovských panelových domů, včetně vnitřků jednoho z domů, kde vzniknou sociální byty zapojené do připravovaného systému prostupného bydlení. Město v rámci IPRM DEMOS vypíše další veřejné zakázky, ve kterých bude obsazena uvedená podmínka. Půjde o úpravu veřejných prostranství v lokalitě Stovky, úpravu veřejných prostranství v lokalitě Chanov, demolici staré a výstavbu nové lávky pro pěší nad transitním koridorem u vlakového nádraží, demolici bloku 12 na sídlišti Chanov a rekonstrukci části Zimního stadionu na nízkoprahové zařízení (bude-li schválen projekt v IOP 3.1b).

Cheb

Rada města Cheb schválila systém prostupného bydlení, jehož zavedení městu navrhli členové Lokálního partnerství Cheb. Systém se sestává ze čtyř stupňů - krizového bydlení, tréninkového bydlení v městských bytech nižšího standardu, tréninkového bydlení ve standardních městských bytech a garantovaného nájemního bydlení v bytech soukromých pronajímatelů. Všechny smluvní vztahy v systému jsou nyní podrobovány právní kontrole a zároveň jsou vytipovávány městské byty, které bude možné do systému zařadit. Byty soukromých pronajímatelů jsou již připravené.

V přípravě je start individuálního projektu města na zajištění služeb zejména pro obyvatele sídliště Zlatý vrch. Momentálně je sestavován projektový tým a připravována zadávací dokumentace k výběrovým řízením na klíčové aktivity.

Přerov

Přerovské společnosti Interwork Service byl schválen projekt s názvem Jdeme za prací. Cílem projektu je posílit pracovní integraci sociálně vyloučených osob a odstranění bariér pro jejich vstup a udržení se na trhu práce. Do projektu bude zapojeno minimálně 40 osob z cílové skupiny obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Ty se zapojí do padesátihodinového motivačního a aktivizačního kurzu a bude jim následně poskytováno kariérové poradenství, asistence při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání i pomoc při nácviku pracovních dovedností. Sociální pracovníci s každým z klientů sestaví individuální akční plán, který bude klienty provázet po celou dobu účasti v projektu. V rámci projektu vznikne 15 nových pracovních míst pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Ta budou nabízena nejvíce motivovaným účastníkům kurzu.

Litvínov

V Litvínově úspěšně pokračuje činnost Poradny při finanční tísni, o.p.s. Její zaměstnanci vypracovali dvanáct návrhů na povolení oddlužení, devíti lidem už bylo soudem oddlužení povoleno a u dalších sedmi byl schválen splátkový kalendář. Tito klienti tak splácí své závazky a nehrozí jim exekuce. Pokračují jednání s firmou CPI o zlepšení bytové situace na sídlišti Janov. Projekt Full-house, jehož cílem je zastavení odlivu obyvatel ze sídliště Janov, a postupné obsazování všech bytů lidmi schopnými plnit veškeré závazky vůči vlastníkům, začíná získávat jasnější obrysy.

Šluknovsko

Sdružení Cedr otevřelo druhé kolo rekvalifikačního programu Údržba veřejné zeleně. Celkem 9 účastníků kurzů absolvovalo hodiny bezpečnosti práce a první pomoci. Následovat bude odborná část, která bude ukončena závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou. Z úspěšných absolventů bude vybráno šest účastníků kurzu, kteří budou zaměstnání na technických službách města Krásná Lípa.

Romské sdružení Čačipen uspořádalo první festival romské kultury s názvem Savore. Festivalu se zúčastnilo 18 tanečních a hudebních souborů z Ústeckého a Libereckého kraje. Vítězem taneční části se stali Sam Roma Sam z Chánova, místní skupina Amare Čave se umístila na čtvrtém místě. Vítězem hudební části se stali Činaven z České Lípy, místní skupina Gipsy Daniel obsadila místo druhé. Celé odpoledne slovem provázel moderátor Richard Samko.

Jesenicko

Obci Vápenná a městu Jeseník byl schválen rozsáhlý individuální projekt obce. Projekt města Jeseník, který začne být realizován od 1. června tohoto roku zajistí terénní sociální práci, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dluhové poradenství, preventivní programy sociálně-patologických jevů nebo ranou péči pro minimálně 363 osob. Město získalo na zrealizování těchto aktivit na dobu čtyř let více než 20 milionů korun.

Kutná Hora

V Neškaredicích, které jsou příměstskou součástí Kutná Hory a kde je vysoká koncentrace sociálně vyloučených Romů, se ve středu 11. května konalo setkání občanů se zástupci vedení města. Za město se jej spolu s místostarostou a vedoucí sociálního odboru zúčastnil i starosta Kutné Hory Ivo Šanc, který ocenil rozvíjející se aktivity pro mládež, které zajišťují přímo někteří z obyvatel Neškaredic. V květnu zde bylo založeno nové občanské sdružení Čerchen, které pro místní děti pořádá vzdělávací a volnočasové aktivity, především jde o taneční kroužek. Pro nacvičování sdružení získalo prostory v budově bývalé školy v Neškaredících. Lokální konzultant Agentury na setkání představil aktivity uvedené ve strategickém plánu sociálního začleňování a připravované projekty včetně azylového domu.

Na začátku května se v Kutné Hoře sešli zástupci Odboru správy majetku, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Oblastní Charity, aby nastavili pilotní fázi programu na prevenci vystěhování nájemníků v městských bytech a potažmo prevenci jejich zadlužování.

Havířov

Rada města Havířova doporučila zastupitelstvu schválit Strategický plán Lokálního partnerství Havířov. Zasedání zastupitelstva se uskuteční 20. června. Členové pracovních skupin nyní pracují na vytvoření koncepce prostupného bydlení v Havířově a na vytvoření systému spolupráce mezi aktéry, kteří pracují s obyvateli sociálně vyloučené lokality Havířov – Šumbark. Připravuje se podání projektu podporujícího obyvatele sociálně vyloučených při návratu na trh práce.

Jirkov

Hodnotitelská komise Rady vlády pro záležitosti romské komunity doporučila k podpoře projekt zajišťující podporu terénní sociální práce v Jirkově. Ve spolupráci s partnery byla dokončena a k hodnocení odevzdána Nadaci Adra projektová žádost Patientia, která je zaměřena na sociální integraci v oblasti volného času a zmírňování napětí v mezigeneračních vztazích. V jirkovských školách jsou pod vedením společnosti Člověk v tísni pilotně zkoušeny nové prezentace týkající se finanční gramotnosti.

Ředitel Agentury požádal v dopisem zaslaném vedení města o vyjádření k záměru výstavby dalších bytů nižšího standardu v oblasti Březenec. Výstavba nového objektu v tomto místě by výrazně zhoršila situaci lidí v této lokalitě a jejím okolí a je také v přímém rozporu s memorandem uzavřeném mezi vedením města a Agenturou. To deklaruje zájem na integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti a postupnou eliminaci vyloučených lokalit, resp. prevenci vzniku nových ghett.

Trmice

V pondělí 23. května schválili ( Podrobnosti na webu Agentury) zastupitelé Trmic strategický plán sociálního začleňování připravený členy Lokálního partnerství Trmice. Ten zahrnuje řadu opatření, která v budoucích třech letech budou v obci zavedena pro podporu začleňování sociálně vyloučených obyvatel v Trmicích zpět do společnosti. Jsou mezi nimi například: rozšíření služeb dluhového poradenství, zavedení zdravotního asistenta, otevření rodinného centra a nízkoprahového zařízení s posilovnou, znovuotevření dorosteneckého fotbalového oddílu nebo založení malých technických služeb pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

Na trmické Speciální škole a praktické škole byl v květnu uspořádán seminář pro pedagogy základních škol o tom, jak čelit šikaně a školnímu násilí. Uspořádání semináře, který vedla Mgr. Michaela Veselá ze sdružení Společně k bezpečí, je součástí zmíněného Strategického plánu sociálního začleňování v Trmicích.

Bílina

Zastupitelé Bíliny schválili 5. května Strategický plán sociálního začleňování v Bílině. „Jsem rád, že se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování připravit plán, od jehož realizace očekáváme zmírnění problémů, které je nutné ve městě řešit v souvislosti s existencí sociálně vyloučených lokalit. Chtěli bychom se zaměřit především na podporu úspěšného zahájení školní docházky u dětí a zvýšení bezpečnosti ve městě. Jedním z důležitých úkolů je vybudování integrovaného centra prevence a přesun služebny městské policie přímo tam, kde je jí ve městě nejvíce zapotřebí, tedy na sídliště na Teplickém předměstí,“ říká o přijetém plánu místostarosta města Bílina Zdeněk Rendl. Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování v Bílině je ke stažení na webové stránce Agentury.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

Vzdělávání

Zástupci Agentury se připojili k padesátce odborníků, kteří oficiálně vystoupili z pracovních skupin Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (v gesci Ministerstva školství). Hlavním důvodem odchodu je, že plnění NAPIV se neuskutečňuje v předpokládaném smyslu, hloubce a rozsahu, čímž Česká republika porušuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodních úmluv i z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. „Pod stávajícím vedením MŠMT se inkluzivní vzdělávání stále zřetelněji stává pouhou rétorikou, jejímž smyslem je uklidňování mezinárodního společenství, nikoliv dosažení skutečné proinkluzivní reformy českého školství,“ uvádí společné prohlášení odstoupivších odborníků.

Bydlení

Agentura pro sociální začleňování se v květnu podílela na činnosti mezirezortní koordinační skupiny k transformaci systému péče o ohrožené děti, kterou koordinovalo ministerstvo práce. Výsledkem činnosti skupiny je materiál navrhující řešit otázku sociálního bydlení ve vztahu ke všem okruhům znevýhodněných osob a všem segmentům bydlení. Součástí tohoto řešení by mělo být právní vymezení sociálního bydlení, které by přesně definovalo jak samotný pojem, tak vymezilo cílovou skupinu a zejména rozdělení pravomocí a kompetencí.

Dále Agentura pokračuje v přípravě pilotního projektu „Garantované bydlení“. Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj zahájila práce na formulaci vzorů právních smluv, které v připravovaném pilotním projektu určují povinnosti a závazky mezi smluvními stranami vstupujícími do systému prostupného bydlení. Pilotní projekt Garantované bydlení bude spuštěn v září 2011 v Chebu a předpokládáme, že se postupně rozšíří do dalších dvou lokalit.

Zaměstnanost

Odborná pracovnice pro oblast zaměstnanosti během května připomínkovala strategické plány lokalit, které spolupracují s Agenturou od loňského roku.

Na začátku května proběhlo setkání s ředitelem firmy EKOLTES Hranice na Moravě, která zhruba od roku 2004 spolupracuje s romskou firmou STERENA, s. r. o. zajišťující úklid a drobné hospodářské činnosti – údržbu veřejné zeleně, odklízení sněhu, údržbu komunikací, svoz komunálního odpadu, výkopové práce apod. Na setkání se diskutovalo o modelu spolupráce technických služeb s romskými firmami. V případě, že v některé z lokalit nastanou obdobně příznivé podmínky jako v Hranicích na Moravě, bude lokálním partnerům doporučována spolupráce firem EKOLTES a STERENA jako příklad dobré praxe.

Sociální služby

V rámci semináře Agentury v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 19. května 2011 proběhla prezentace příspěvku s názvem Podpora metodických a koordinačních jednání terénních sociálních pracovníků v Litvínově. Obsahem příspěvku byla spolupráce Agentury s poskytovateli služeb sociální prevence na území Litvínova. Setkání terénních sociálních pracovníků v Litvínově mají za cíl koordinovat působení poskytovatelů sociálních služeb v Litvínově, vytvořit prostor pro výměnu informací a sdílení dobré praxe, zvyšovat odbornou úroveň terénních sociálních pracovníků. Tato setkání vedou ke zkvalitnění terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách a jsou příkladem dobré praxe v oblasti spolupráce poskytovatelů služeb prevence na území obce.

Podpora rodin a sociálně-právní ochrana dětí

Během května se Agentura pro sociální začleňování podílela na obhajobě třetí a čtvrté pravidelné zprávy České republiky k plnění závazků vycházejících z Úmluvy o právech dítěte (konkrétně na tématech romské dítě mimo vlastní rodinu, romské dítě mimo hlavní vzdělávací proud, diskriminace Romů - a opatření ke snížení těchto jevů).

V Sokolově pokračovala spolupráce při zavádění Týmů pro děti a mládež. Aktuálně se zde za přispění Agentury diskutovalo o oprávnění k předávání informací o klientech bez jejich souhlasu, o oddělení Týmu a případových konferencí, a převzetí vedení oddělením sociálně právní ochrany dětí.

V Kutné Hoře se uskutečnil seminář na téma „případové konference v práci s ohroženou rodinou“ vedený odbornou pracovnicí Agentury. Semináře se účastnili zástupci OSPOD, kurátorů pro mládež, pracovníků oblastní Charity, základních škol, Probační a mediační služby a pracovnice komunitního plánování.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011