Květen - červen 2012

Vážení přátelé,
zasíláme Vám pravidelný souhrn aktuálních informací z činnosti Agentury pro sociální začleňování a jejích partnerů v místech, kde působí. Aktuality shrnují činnost za měsíce květen a červen.

Mezi nejvýznamnější aktivity posledních dvou měsíců patřila mezinárodní konference o společném (inkluzivním) vzdělávání, kterou jsme pořádali ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a na které vystoupila řada zajímavých hostů. Významnou byla i pracovní cesta velvyslanců Spojených států a Norska a zmocněnkyně pro lidská práva na Šluknovsko, kam se vypravili téměř rok po loňských demonstracích místních obyvatel.

Z událostí, které se odehrály na lokální úrovni, stojí za pozornost přijetí prvních dvou strategických plánů sociálního začleňování ve městech, se kterými jsme začali spolupráci v loňském roce – jde o Kolín a Sokolov. Z projektů, které se podařilo připravit, si jistě všimněte projektů na podporu zaměstnanosti na Šluknovsku a nebo v Bruntálu. Několik měst postupně připravilo rozsáhlé projekty, díky nimž vznikne zázemí pro sociální služby (Sokolov, Kadaň). Města také začínají v čím dál tím větší míře využívat služeb asistentů prevence kriminality.

Přejeme Vám klidné léto!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V ROCE 2011

Vláda 19. června vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Zpráva na 190 stranách podrobně popisuje činnost Agentury ve 33 městech, obcích a regionech a také spolupráci s ministerstvy.

Agentura pro sociální začleňování

VELVYSLANCI USA A NORSKA NAVŠTÍVILI ŠLUKNOVSKO

Americký velvyslanec Norman Eisen a norský velvyslanec Jens Eikaas 7. června navštívili spolu s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou města Varnsdorf a Krásná Lípa, aby se osobně seznámili s místní situací (více). Na této cestě je doprovázel ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Delegace navštívila nejprve Varnsdorf, kde se velvyslanci setkali se starostou města a navštívili speciální školu a ubytovnu TGM, před kterou se konalo několik loňských demonstrací. Odtud se členové delegace přesunuli do městečka Krásná Lípa, kde navštívili základní školu, která praktikuje inkluzivní vzdělávání a po společném obědě navštívili komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, které poskytuje velké množství sociálních služeb.

Agentura pro sociální začleňování

OMBUDSMAN ZVEŘEJNIL VÝSLEDKY VÝZKUMU MAPUJÍCÍHO POČET ROMSKÝCH DĚTÍ NA PRAKTICKÝCH ŠKOLÁCH

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský představil výsledky rozsáhlého výzkumu, při kterém pracovníci jeho kanceláře navštívili několik desítek praktických škol v České republice. Za využití metody přímého pozorování a odpovědí třídních učitelů získali data potvrzující, že více než třicet procent žáků praktických škol pro děti s lehkým mentálním postižením, jsou Romové. Potvrdily se tak výsledky předchozích výzkumů pro ministerstvo školství i to, že za několik uplynulých let se nadměrné zastoupení romských dětí na těchto školách nezměnilo. Zpráva ombudsmana navrhuje tři konkrétní kroky, které by mohly přispět ke snížení počtu romských žáků na praktických školách.
V tiskové zprávě se k výsledkům tohoto výzkumu vyjádřila zmocněnkyně vlády pro lidská práva a v komentáři v Lidových novinách ředitel Agentury.

M. Šimůnková

NAPADENÍ V BŘECLAVI: CHLAPEC SI ZRANĚNÍ ZPŮSOBIL SÁM

Na konci května policejní vyšetřovatelé zveřejnili výsledky šetření událostí, které se týkaly údajného napadení patnáctiletého mladíka v Břeclavi třemi romskými mladíky. Podle policejních vyšetřovatelů vyšlo najevo, že těžká zranění si mladík způsobil sám bez cizího zavinění. Událost, která po dobu několika týdnů zaplnila zpravodajství většiny médií, tak skončila nenadálým obratem.

Tiskové prohlášení ke zjištění policejních vyšetřovatelů vydala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. "Zjištění policejních vyšetřovatelů jsou proto velmi důležitá nejen pro obyvatele Břeclavi ale i pro celou českou společnost. Břeclavská událost by se měla stát trvalou připomínkou toho, jak obezřetně a pečlivě musí každý přistupovat k informacím, které se k němu dostávají," uvedla v něm. V komentáři pro Lidové noviny se k události vrátil i ředitel Agentury Martin Šimáček.

Agentura v Břeclavi pokračuje v přípravě preventivních projektů, které vzešly i ze situace po domnělém napadení a které budou součástí aktualizovaného plánu sociálního začleňování. V květnu moderoval ředitel Agentury Martin Šimáček v břeclavské synagoze setkání odborníků na oblast bezpečnosti a prevence kriminality, kteří se sešli na jednání u kulatého stolu. Vzešla z něj řada podnětů pro revizi plánu.

Agentura pro sociální začleňování

VIZE I PRAXE PRO ČESKÉ ŠKOLY: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR pořádala (více) 15. května v Praze mezinárodní konferenci s názvem "Společné vzdělávání – právo, pedagogika, strategie a praxe". Konference se konala pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase a zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, která vystoupila s úvodním příspěvkem vyjadřujícím podporu inkluzivnímu vzdělávání. Na konferenci se svými příspěvky vystoupilo několik českých i zahraničních odborníků z oblasti pedagogiky. Například Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy hovořila o efektivitě a spravedlivosti v českém vzdělávacím systému, Aurelio Cecilio z Evropské komise z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění představil evropské a národní strategie společného vzdělávání a Susanna Rajala z Finské národní rady pro vzdělávání podrobně popsala podobu základního vzdělávání romských žáků ve Finsku.

M. Šimůnková

ZMOCNĚNKYNĚ PRO LIDSKÁ PRÁVA SE ZÚČASTNILA PIETNÍHO AKTU V LETECH U PÍSKU

V neděli 13. května 2012 se zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková zúčastnila pietního aktu v Letech u Písku, kde jménem vlády České republiky a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny spolu s pozůstalými a dalšími významnými osobnostmi politického, veřejného a náboženského života uctila památku obětí romského holocaustu. Více informací o události v aktualitě na webové stránce vlády.

Z LOKALIT

Šluknovsko

Byl ukončen projekt Mám práci občanského sdružení Cedr. Díky němu bylo podpořeno 20 osob znevýhodněných na trhu práce. Zapojili se do rekvalifikačního kurzu údržby veřejné zeleně, kde se seznámili s technologiemi sázení stromů a parků, chemických postřiků a hubení škůdců či péče o trávníky a dřeviny. Kurz úspěšně ukončilo 19 z 20 osob. Třinácti absolventům bylo po skončení projektu nabídnuto pracovní místo v jedné ze tří organizací. Místa byla nově vytvořena a jsou hrazena z prostředků projektu.

Ve Šluknově úspěšně funguje obdobný projekt s názvem Uč se s pracuj. V květnu do něj byli přijati zájemci z řad nezaměstnaných starších 50 let. Ti se po absolvování diagnostiky taktéž zapojí do kurzu údržby veřejné zeleně. Po složení závěrečné zkoušky budou i jim nabídnuta pracovní místa.

Děti ze sociálně slabých rodin ve Šluknově získají nové kamarády. V červnu zde bylo proškoleno deset dobrovolníků ze střední školy, kteří se budou pravidelně potkávat s vybranými dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Dobrovolníci s nimi budou trávit volný čas a také je podporovat při přípravě do školy. Projekt s názvem Kamarád do deště je financován v rámci programu prevence kriminality ministerstva vnitra.

Ve Šluknovském výběžku také v tuto chvíli běží projekt s názvem Profesní orientace. Ten se zaměřuje na děti, které končí školní docházku, a informuje je o různých povoláních a zaměstnavatelích. Děti v rámci projektu navštěvují různé firmy, setkávají se s jejich zaměstnanci, prohlížejí si provozovny a někde si mohou i vyzkoušet jednotlivá řemesla. V letošním roce navštíví devět skupin dětí celkem dvacet různých firem, například sklárnu, výrobnu kosmetiky, autoservis, policii nebo penzion. Prohlédnou si také některé střední školy, kde pro ně budou připraveny praktické ukázky.

Sokolov

Zastupitelé města dne 21. června schválili (více) Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov, který určuje hlavní kroky v oblasti sociálního začleňování do konce roku 2014. Plán počítá například se zavedením systému prostupného bydlení, jehož cílem je zajištění nájemního bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené a kvalitativně standardní bydlení. V oblasti vzdělávání je plánována spolupráce předškolního klubu společnosti Člověk v tísni a mateřských škol. Na základních školách pak mají působit noví asistenti pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Součástí strategického plánu je i zřízení Komunitního centra sociálních služeb, kde má vzniknou nízkoprahové zařízení a zázemí pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a terénní sociální práci. Zastupitelé města také schválili podání projektové žádosti do Integrovaného operačního programu, z jehož prostředků by mělo být vybudování komunitního centra financováno.

Teplá/Toužim

V Toužimi se 31. května uskutečnilo veřejné setkání s občany k plánované výstavbě sociálního centra v obci. S rekonstrukcí objektu a zřízením centra, které by nabízelo poradenství, sociální služby a nízkoprahový klub pro mládež nesouhlasí část obyvatel Toužimi, kteří chtějí iniciovat referendum o souhlasu s touto aktivitou. Cílem setkání bylo informovat občany o všech službách a aktivitách, které má centrum nabízet a o tom, jak bude rekonstrukce centra financována.

Obrnice

Obrnice získaly v rámci regionálního kola 18.ročníku soutěže Vesnice roku Bílou stuhu za činnost s mládeží a Zlatou cihlu v programu obnovy venkova.

Obrnicím byl schválený projekt zaměřený na podporu komunitního života v obci. Díky němu bude vybudováno zázemí pro nově zřizované sociální služby v obci – terénní programy, sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi a předškolní přípravu dětí, které nenavštěvují mateřskou školu. Brzy bude zahájena rekonstrukce prostor, v nichž budou služby nabízeny.

Obec také požádala o prostředky, z nichž bude moci být vystavěné nové nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Za podpory lokální konzultantky také byly připraveny projekty, díky nimž může obec další rok hradit terénní sociální pracovníky a asistenty prevence kriminality. Zastupitelé obce také rozhodli o zákazu provozování sázkových her, loterií jiných podobných her na území obce. Hazard z obce definitivně zmizí poté, co vyprší povolení stávajících terminálů.

Bruntál

V květnu byl dokončený rozsáhlý projekt, který podpoří mládež při hledání práce a místa ve společnosti a rodiny, které se dostaly vinou nízkých příjmů a dluhů do obtížné sociální situace. Část projektu se zaměřuje na snížení počtu uživatelů drog. Projekt přinese do centra města i do lokality Západní několik nových sociálních služeb – zejména nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně-aktivizační služby a terénní sociální pracovníky.

Sdružení Liga podalo připravilo mezinárodní projekt v oblasti sociálního podnikání. Jeho cílem bude zkoumat prostředí institucí zejména na úrovni krajů v České republice, v Rakousku a na Slovensku. Po tomto zkoumání bude následovat návrhová část, během níž vznikne plán potřebných změn pro lepší fungování sociálního podnikání v kraji a návrh na podobu dotačního titulu, který by mohl toto podnikání v kraji podporovat.

Břeclav

V červnu se uskutečnil projektový den, jeho cílem bylo dokončit přípravu projektu nového azylového domu pro rodiny a jednotlivce. Tento azylový dům by měl vzniknout na místě stávajícího a technicky již nevyhovujícího azylového domu v ulici U Sýpek.
Ve stejném měsíci se uskutečnilo setkání členů lokálního partnerství, které projednalo aktualizaci strategického dokumentu k sociálnímu začleňování ve městě Břeclavi. Účastníci setkání také diskutovali o formě další spolupráce členů lokálního partnerství po odchodu Agentury z lokality na konci roku 2012.

Mělník

Město Mělník si nechá vypracovat analýzu bydlení, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření souhrnné Koncepce bytové politiky města Mělník. Analýza bude zkoumat i cílové skupiny, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, jako jsou zdravotně postižení, matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní atd. Analýza také popíše stávající stav bytové situace ve městě, se zaměřením na zbytkový bytový fond města na azylové domy a ubytovny. Zaměří se také na popis migračních trendů na Mělnicku. Na tvorbě analýzy se finančně podílí Město Mělník a Agentura pro sociální začleňování.

Děčín

Ve městě se rozjíždí další cyklus činnosti asistentů prevence kriminality. Tito asistenti jsou občanští zaměstnanci městské policie a jejich úkolem je hlídkovat na místech, která jsou označována jako sociálně vyloučené lokality. Službu vykonávají většinou Romové, kteří dobře znají situaci v těchto lokalitách a mohou se dobře domluvit s místními obyvateli. Služba se již v minulosti ve městě dobře uplatnila a podle vedení města přispěla i k uklidnění situace v sociálně vyloučené lokalitě Boletice. Služba je financována z prostředků ministerstva vnitra.

Kadaň

Členové lokálního partnerství Kadaň během května a června dokončili strategický plán sociálního začleňování. Ten teď předloží ke schválení zastupitelům. Zároveň je průběžně připravováno několik projektů, které z tohoto plánu vycházejí. Mezi ty nejvýznamnější patří: projekt, díky kterým vznikne zázemí pro sociální služby jako nízkoprahové zařízení pro děti mladší 15 let, dluhovou poradnu či pro programy pracující s rodinami a dětmi v lokalitě Prunéřov, a na něj navazující projekt, díky němuž budou tyto služby financovány.
Sdružení Radka, o.s. připravilo žádost ke zřízení předškolního klubu a rodičovského centra. Ten v tuto chvíli čeká na vyhodnocení, zda bude žádost přijata. Toto sdružení také připravilo zajímavý projekt, který se zaměří na podporu podnikání žen ze sociálně vyloučených lokalit vracejících se po mateřské dovolené na trh práce. Budou pro ně otevřeny rekvalifikační kurzy a vtvořena nová pracovní místa. Podobný projekt podporující dlouhodobě nezaměstnané podalo i sdružení Světlo. Oba projekty čekají na schválení.

Na Kadaňsku také bude v nejbližších měsících provedena analýza trhu, která má přinést co nejkonkrétnější návrh postupu založení sociálního podniku jako tréninkového pracoviště pro dlouhodobě nezaměstnané osoby. Podnik má být konkurenceschopný a udržitelný i po skončení předpokládaných startovacích dotací.

Hodonín

V květnu 2012 odevzdalo město Hodonín žádost projektu "Centrum pomoci rodinám". Ten umožní vznik moderního ambulantního pracoviště pro práci s rodinami a rozšíření služeb pro rodiny. Během června pokračovali členové pracovních skupin Lokálního partnertsví Hodonín v přípravě strategického plánu města pro oblast sociálního začleňování.

Havířov

V květnu bylo v Havířově - Prostřední Suché otevřeno Komunitní centrum, které provozuje Slezská diakonie. Terénní pracovníci centra dochází také do blízkého hotelového domu Impuls, kde nabízejí poradenství ubytovaným.

Osmého června proběhla v Kulturním domě P. Bezruče Taneční akademie, kterou každoročně pořádá taneční škola Don Bosko Havířov. Vystoupily na ní všechny skupiny, které během roku působily ve střediscích Dona Boska. Mimo jiné i děti z klubu Maják, který funguje v sociálně vyloučené lokalitě sídliště Šumbark. Součástí programu bylo i vystoupení kapely Streetboys, která v klubu působí.

Most

Členové Lokálního partnerství Most se v červnu sešli nad revizí plnění strategického plánu a nad tím, jak bude partnerství fungovat po plánovaném odchodu Agentury z města, který se má stát na konci tohoto roku. Řízení partnerství převezme facilitátorka Koncepce spolupráce individuálního projektu města, kterou město v rámci tohoto projektu zaměstnalo. Lokální konzultant Agentury pokračoval v podpoře partnerů při podávání projektových žádostí. Oblastní charita Most tak podala projekt na podporu předškolního vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených rodin. Díky němu má vzniknout v lokalitě Sedmistovky předškolní klub a rodičovské centrum. Město Most také připravuje projekt pro rozšíření kapacity azylového domu pro ženy a matky.

Vejprty

Na začátku května začala ve Vejprtech působit romská terénní pracovnice. S jejím zaškolením pomáhaly neziskové organizace Člověk v tísni a Naděje, které jsou členy lokálního partnerství. Její výhodou je, že velmi dobře zná místní prostředí i to, že místní obyvatelé dobře znají ji samotnou. Díky této spolupráci také získá vzdělání a zkušenosti, které bude moci uplatnit i v budoucnu.

Společnost Člověk v tísni připravila projekt s názvem "Kreativita – aktivita - práce", který se zaměřuje na prevenci rizikového a kriminálního chování mládeže ve věku 15 až 26 let ve městech Chomutov, Jirkov a Vejprty. Součástí projektu budou programy, ve kterých jejich účastníci získají základní sociální a profesní dovednosti, programy finanční gramotnosti a dluhová prevence. Na konci června pořádala organizace Člověk v tísni na základní škole ve Vejprtech první workshop finanční gramotnosti pro žáky deváté třídy.

Kolín

Zastupitelstvo města dne 21. května schválilo (více) Strategický plán Lokálního partnerství Kolín, který určuje hlavní kroky v oblasti sociálního začleňování do konce roku 2014. V Kolíně tak bude připraven takzvaný "záslužný systém podpory bydlení mimo lokalitu", který nabídne obyvatelům domů v sociálně vyloučené lokalitě Zengrova možnost získat bydlení v jiných částech města. Plán se také týká podpory služeb v zaměstnanosti, dluhového poradenství a například předškolní přípravy, která má zlepšit docházku dětí ze sociálně slabých rodin do mateřských škol.

Město připravuje žádost, která má na kolínských základních školách zajistit rozvoj speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na všech sedmi kolínských základních školách by tak od jara 2013 do konce roku 2014 mohli působit školní psychologové a speciální pedagogové. Součástí projektu budou i programy primární prevence.

Větřní

Prvního června navštívil obec Větřní ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Ředitel Agentury navštívil základní školu, kde se zajímal zejména o možnosti zřízení pozice asistentů pedagoga pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Rovněž se účastnil jednání Lokálního partnerství Větřní a navštívil sociálně vyloučenou lokalitu v ulici Romžberská.

V květnu spustila obec Větřní ve spolupráci s úřadem práce veřejnou službu. Pět obyvatel sociálně vyloučené lokality Rožmberská tak začalo pracovat na čištění svahu nad hlavní příjezdovou cestou do Větřní. Dále se věnují úklidovým pracím. Obec plánuje navázat na veřejnou službu veřejně prospěšné práce a motivovat tak stávající i další uchazeče o zaměstnání. Nejúspěšnější pracovníci veřejné služby budou prostřednictvím veřejně prospěšných prací moci získat funkci domovníka v domech v sociálně.vyloučené lokalitě.

Jáchymov

Na začátku června podala Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Probační a mediační službou Karlovy Vary žádost díky níž v Jáchymově může vzniknout truhlářská dílna pro odsouzené k alternativním trestům a ty, kteří opouštějí vězení.

Na jednání Lokálního partnerství byl představen program primární prevence sdružení o.s. KOTEC určený pro základní školy. Jáchymovská základní škola rovnou podala přihlášku do všech tří bloků tohoto programu.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

ŠKOLENÍ POLICISTŮ NA ŠLUKNOVSKU

Na konci května se v Krásné Lípě na Šluknovsku konal druhý blok školení pro policisty o specifikách práce v prostředí sociálního vyloučení. Semináře s názvem "Řešení bezpečnostních rizik sociálního vyloučení" pořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s ústeckým krajským ředitelstvím PČR a občanským sdružením Společně k bezpečí. Zúčastnili se jich příslušníci pěti územních pracovišť Policie ČR šluknovského výběžku.

SEMINÁŘE O ZADLUŽENOSTI

Odborná pracovnice Agentury vystoupila s příspěvkem o zadluženosti 13. května na konferenci konané na zámku v Děčíně za přítomnosti primátora města. Čtvrtého června vedla seminář na téma "Exekuce a oddlužení" v Havířově. Tento seminář byl určen zaměstnancům místních nestátních neziskových organizací, kteří se přímo zabývají dluhovým poradenstvím obyvatelům sociálně vyloučených lokalit. Cílem bylo odborné vzdělávání místních poskytovatelů služby dluhového poradenství.

VÝZKUMY O DOSTUPNOSTI BYDLENÍ

Během května a června byly dokončeny výzkumy, jež se zaměřovaly na stávající možnosti bydlení pro obyvatele s nízkými příjmy ve městech Jirkov a Bílina. Hlavní pozornost v nich byla věnována substandardním formám bydlení (především ubytovnám) a možnostem návratu jejich obyvatel do standardního, nájemního bydlení. Oba tyto výzkumy poslouží městům jako podkladový materiál pro úpravy dosavadních bytových politik měst směrem k efektivnější prevenci ztráty bydlení na jedné straně a otevření šancí k získání důstojného bydlení na druhé straně. Kromě zhodnocení situace obsahují i návrhovou část, která doporučuje, jakou podobu sociálního bydlení je v daném místě vhodné zvolit. V blízké době by měl být realizován podobný výzkum v Mělníku, bude se tázat po možnostech realizace bytové politiky městem, jež prakticky nedisponuje vlastním bytovým fondem. V dalších dvou městech pak bude provedena důkladná evaluace fungování systému prostupného bydlení. Výzkumy budou sloužit také jako podklad pro naplňování dílčích úkolů Koncepce bydlení ČR do roku 2020, kterou vytvořilo ministerstvo pro místní rozvoj a schválila vláda.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2012