Leden - únor 2012

Vážení přátelé,

zasíláme Vám první letošní souhrn aktualit z činnosti Agentury a jejích partnerů.

Během února se na čtyřech místech republiky konaly zajímavé semináře, na kterých se čeští učitelé, ředitelé škol či asistenti pedagogů seznamovali se zkušenostmi s inkluzivním vzděláváním a prací s romskými žáky na britských školách.

Velmi rádi Vás tentokrát odkazujeme na část aktualit z lokalit, v nichž působí Agentura. Obsahují celou řadu rozvíjejících se projektů, které zde vznikly i díky působení Agentury a přinesou zaměstnání (projekt "Uč se a pracuj" ve Šluknově) lepší školní docházku (předškolní kurz pro děti ze sociálně slabých rodin v Bruntálu) nebo přítomnost terénních sociálních pracovníků (zřízení této pozice pro lokalitu Spomyšl na Mělnicku).

V souhrnu za leden a únor Vás informujeme o ukončení spolupráce Agentury s městy Duchcov a Chomutov, o kterém rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury.

Přejeme Vám příjemný a brzký začátek jara!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA UKONČILA SPOLUPRÁCI S MĚSTY CHOMUTOV A DUCHCOV

Členové Monitorovacího výboru Agentury rozhodli na svém jednání 26. ledna o ukončení spolupráce Agentury s městy Duchcov a Chomutov. "Konkrétně se neochota města projevuje v neustálém odkládání přijetí strategického plánu sociálního začleňování, který zde nebyl dosud schválen zastupiteli jako v jediné z deseti lokalit, v nichž Agentura působí od roku 2010," vysvětlil důvody vedoucí k ukončení spolupráce s městem Chomutov v tiskové zprávě ředitel Agentury Martin Šimáček.

"Důvodem k ukončení spolupráce bylo především odmítnutí všech deseti hlavních plánovaných opatření na podporu sociálního začleňování na listopadovém jednání zastupitelů města. To de facto znemožňuje další smysluplnou činnost Agentury v Duchcově," řekl Martin Šimáček o ukončení spolupráce s městem Duchcov. Vliv na ukončení spolupráce mělo také neúspěšné jednání o neuskutečnění plánované privatizace domů v lokalitách Jižní Duchcov a Viktorina obývaných sociálně slabými obyvateli.

Výzkum: Privatizace 16 domů v Duchcově přivede desítky lidí pod hranici životního minima

Výzkum: Privatizace 16 domů v Duchcově přivede desítky lidí pod hranici životního minima

V severočeském Duchcově se v těchto dnech rozhoduje o privatizaci šestnácti domů obývaných převážně sociálně slabými rodinami do rukou soukromníků. Situace obyvatel těchto domů se v případě jejich privatizace může výrazně zhoršit. A nebo náklady za zvýšené nájemné v rozmezí jednoho až dvou milionů korun ročně ponese stát prostřednictvím prostředků na zajištění životního minima dávek hmotné nouze. Dokládá to podrobný výzkum, který nechala zpracovat vládní Agentura pro sociální začleňování. Celá studie je ke stažení na webové stránce Agentury.

Organizace Equality, Agentura a Britská ambasáda pořádají ve třech městech britsko-český seminář o inkluzivním vzdělávání

SEMINÁŘE O INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ S BRITSKÝMI ODBORNÍKY

Během února se v Ostravě, Roudnici nad Labem, Ústí nad Labem a Praze uskutečnily semináře, na kterých byly představeny dobré praxe z Velké Británie v oblasti inkluzivního vzdělávání. Semináře pořádala britská organizace Equality ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, za finanční podpory Britské ambasády v Praze. Jako lektoři semináře vystupovali lidé, kteří mají v několika britských městech zkušenost s prací s romskými dětmi z rodin, které tam přijíždějí z České republiky a Slovenska. Dlouhodobě se jim daří úspěšně zapojovat do běžných škol i velkou část dětí, které v České republice chodily na praktické školy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ukázal to nedávný výzkum mezi těmito dětmi, který provedla organizace Equality. Semináře byly určeny zejména ředitelům škol, učitelům a asistentům učitelů základních škol a základních škol praktických, zaměstnancům místních a krajských úřadů zabývajícím se oblastí školství, pracovníkům neziskových organizací pracujících se sociálně vyloučenými a dalším zájemcům o toto téma. Další informace

Tisková zpráva na webu Vlády ČR: V Česku proběhla série seminářů "Vzdělávání Romů v běžných školách: britská praxe"

Agentura pro sociální začleňování

Seminář se zástupci obcí ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení

Ve čtvrtek 2. února v budově Úřadu vlády konal seminář pro zástupce obcí ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Seminář byl určen zástupcům obcí, s nimiž spolupracuje vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Byla na něm představena hlavní opatření ze Strategie a pracovníci Agentury v následné diskuzi zodpovídali dotazy zástupců měst. "Pokládám toto setkání za velmi důležité. Je velmi potřebné, aby starostové obcí byli podrobně informováni o jednotlivých návrzích strategie, aby se mohli zapojit do jejich prosazování na území jejich obcí a aby nedocházelo k jejich desinterpretacím," řekla k semináři vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Ve čtvrtek 19. ledna se také poprvé uskutečnilo jednání meziresortní koordinační skupiny, která má za cíl sledovat naplňování Strategie. Meziresortní koordinační skupina se bude scházet dvakrát ročně zástupci resortů nás na těchto jednáních budou informovat o průběžném naplňování strategie a případných zpožděních v plnění.

Agentura pro sociální začleňování

Spolupráce s ředitelstvím úřadu práce na metodice o veřejné službě

Agentura začala spolupracovat s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR na přípravě metodiky práce s uchazeči o zaměstnání zařazenými na veřejnou službu. Dne 24. ledna proto uspořádala Agentura v sídle Magistrátu města Most setkání zástupců Generálního ředitelství, krajské pobočky v Ústí nad Labem a kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR v Mostě a v Litvínově se zástupci měst Most, Litvínov, Chomutov, obce Obrnice a neziskovou organizací Člověk v tísni. Na setkání byly představeny příklady úspěšného využívání veřejné služby v letech 2009 - 2011. Představené zkušenosti se díky tomuto setkání dostaly k zástupcům vedení Úřadu práce.

Agentura pro sociální začleňování

M.ŠIMÁČEK VE DVACETI MINUTÁCH RADIOŽURNÁLU

Ředitel Agentury pro sociální začleňování byl 1.února hostem pravidelného rozhovoru Martina Veselovského na Českém rozhlasu 1 - Radiožurnál. Tématy rozhovoru byly aktuální spolupráce Agentury s obcemi na Šluknovsku i aktuální ukončení spolupráce Agentury s městy Chomutov a Duchcov.

Agentura pro sociální začleňování

Hledáme lokální konzultanty pro Středočeský a Ústecký kraj

Agentura pro sociální začleňování hledá nové zaměstnance či zaměstnankyně do Oddělení lokálních koncepcí na pozice lokálního konzultanta či konzultantky pro lokality ve Středočeském a Ústeckém kraji.

Z LOKALIT

TEPLÁ A TOUŽIM

Město Toužim na konci roku zřídilo vlastní Městskou policii a vyčlenilo na její činnost prostředky z rozpočtu města. Město podalo projekt prevence kriminality, který zajistí nákup vybavení pro Městskou policii. Členové pracovní skupiny Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů připravují plán prevence kriminality města na nejbližší dva roky.

Sdružení Nová Farma a Dobrá Voda začala ve dvou lokalitách na Tepelsku a Toužimsku ve spolupráci se sdruženími Český západ a Kotec realizovat projekt Nové školy, o. p. s. Jedná se o projekt ranné péče a předškolní výchovy, v jehož rámci vzniknou tzv. Rodičovské kluby.

ŠLUKNOVSKO

Městu Šluknov byla schválena dotace na realizaci projektu "Uč se a pracuj". Díky dotaci z EU bude podpořeno 40 uchazečů o zaměstnání, zajištěny rekvalifikace a 26 úspěšných absolventů získá pracovních místa v údržbě veřejné zeleně. Žádost město připravilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Město Krásná Lípa v lednu podalo žádost o dotaci na rekonstrukci Centra sociální integrace. Po rekonstrukci zde vznikne zázemí pro potřebné sociální služby, a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Jiříkov připravil projekt rekonstrukce objektu v centru města. Po dokončení rekonstrukce bude v objektu zahájen provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a bude zde vytvořeno zázemí pro terénního pracovníka. Město v současnosti dokončuje přípravu žádosti o dotaci.

Agentura Pondělí má záměr odkoupit od města Rumburk objekt, kde v současnosti provozuje služby sociální rehabilitace, a objekt by měl projít zásadní rekonstrukcí. Agentura Pondělí je jeden z kvalitních poskytovatelů sociálních služeb v regionu, při inspekci kvality prošla na výbornou. Proto plánuje po zmíněné rekonstrukci poskytovat sociální službu nejen lidem se zdravotním znevýhodněním, ale také lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Sdružení CEDR získalo dotaci na zakoupení a rekonstrukci Azylového domu v Rumburku. Jedná se o první sociální projekt, který byl na území Šluknovského výběžku zahájen z Integrovaného operačního programu. Sdružení CEDR v současnosti vyřizuje stavební povolení, kde čeká na rozhodnutí z kraje. Sdružení také rozšiřuje poskytování terénní sociální práce. Bude ji nově poskytovat v Rumburku, Šluknově, Jiříkově, Krásné Lípě.

Sdružení Čačipen bude od letošního roku zajišťovat předškolní přípravu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Jedná se o děti, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení. Cílem této práce je podpořit tyto děti před nástupem do školy, připravit je na zápis do 1. třídy. Předškolní příprava zvyšuje školní úspěšnost děti a je jedním ze segmentů zvyšujících budoucí zaměstnatelnost na otevřeném trhu práce.

BRUNTÁL

V Bruntále byl na začátku února zahájený měsíční předškolní kurz pro děti ze sociálně slabých rodin. Kurz připravilo ve spolupráci s lokálním konzultantem Agentury sdružení LIGA. Dětem se v něm čtyři hodiny denně věnují speciální pedagožka a asistent. Kurz bude trvat jeden měsíc. Na základě jeho úspěšnosti radní rozhodnou, jestli při některé z bruntálských základních škol otevřou přípravný ročník.

Zastupitelé města na únorovém jednání odhlasovali poslední verzi vyhlášky omezující provoz výherních automatů ve městě. Dále zde zastupitelé schválili nový program prevence kriminality, na jehož přípravě spolupracovali členové lokálního partnerství.

JIRKOV

Byla schválena první část projektu, v jehož rámci vznikne sociální podnik ONZA, a.s. zaměstnávající sociálně znevýhodněné pracovníky. Partnerem podniku při vyhledávání zaměstnanců bude společnost Člověk v tísni. V březnu bude podán projekt, který zajistí vznik druhé sociální firmy v Jirkově.

Pracovní skupina prevence kriminality připravila Plán a Program prevence kriminality pro Jirkov. Projekt navrhuje celkem deset preventivních projektů, dva z nich už pro tento rok schválila rada města. Městský ústav sociálních služeb ve spolupráci se všemi jirkovskými školami připravil projekt posilující finanční gramotnost žáků. Projekt je založený na spolupráci seniorů a juniorů. Odbor sociálních věcí plánuje zintenzívnit spolupráci všech základních škol při řešení záškoláctví, tak aby byly podezřelé absence řešeny v co možná nejkratším čase.

LITVÍNOV

Zaměstnanci odboru sociálních věcí se v únoru zúčastnili semináře připraveného Agenturou na téma sociální práce v obcích v souvislosti se sociální reformou.

Rada města schválila podání šesti projektů v oblasti prevence kriminality. Projekty byly připraveny ve spolupráci odboru regionálního rozvoje s městskou policií a odborem sociálních věcí a školství. Do nové směrnice města o zadávání veřejných zakázek bude zařazena podmínka deseti procent podmiňující zaměstnání minimálně desetiny pracovníků ve veřejných zakázkách z řad dlouhodobě nezaměstnaných.

HAVÍŘOV

Na sídlišti Šumbark byl rozšířen Klub Maják, který zde provozuje CSVČ sv. Jana Boska. Klub byl rozšířen o jednu místnost, která bude sloužit k tanečním a pohybovým aktivitám dětí.

Od začátku roku byl zahájen projekt Poradenské centrum Khamoro. Jde o projekt města a jeho příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, v jehož rámci je poskytována řada sociálních služeb. Jde například o odborné sociální poradenství a terénní programy. Ty jsou navíc poskytovány v Havířově - Prostřední Suché. Služby jsou poskytovány v náhradních prostorách, prostory centra totiž budou otevřeny na začátku března.

Armáda spásy si na začátku roku 2012 pronajala od společnosti RPG již druhý byt pro své klienty, kterým poskytuje v rámci následné péče podporu při samostatném bydlení. V těchto bytech žijí lidé, kteří se potýkali se závislostí na alkoholu či gamblingu a kteří tuto závislost dokázali překonat. Službu následné péče již opustilo 9 abstinujících klientů.

MĚLNÍK

Sociální odbor města Mělník zřídil nové tabulkové místo pro terénního sociálního pracovníka na práci v sociálně vyloučené lokalitě ve Spomyšl. Pracovník bude od dubna pracovat v lokalitě, kde žije kolem 100 lidí. Jeho klíčovým úkolem bude zvýšení motivace obyvatel k řešení problémů, zlepšení vztahů s majoritou a postupné řešení předluženosti klientů. Svou pracovnici do této lokality již dnes posílají Služby prevence Mělník.

SOKOLOV

Společnost Člověk v tísni zorganizovala setkání předškolního klubu a klubu matek, na kterém byli rodiče informováni o možnostech a důležitosti zápisu do mateřské školy.

Město Sokolov připravuje veřejné setkání s rodiči 4. základní školy, která má být od příští školního roku uzavřena. Setkání se kromě rodičů mají zúčastnit i zástupci vedení města, školského odboru a neziskových organizací. Rodičům zde budou představeny nové spádové obvody a způsob přechodu jejich dětí na ostatní školy. Po setkání bude následovat zápis, spojený s dnem otevřených dveří na ostatních školách. Jednotlivé školy podají do programů ministerstva školství žádosti na financování asistentů pedagoga ve školách.

Město připravuje čtyři startovací byty, které budou zapojeny do systému prostupného bydlení. Z ubytovny vlastněné soukromým majitelem by měl vzniknout azylový dům nebo jiné nouzové sociální bydlení.

KOLÍN

Občanské sdružení Prostor uspělo s projektem, který má usnadnit zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Dvacetiměsíční projekt začne od března tohoto roku. Bilanční a pracovní diagnostika nejprve určí, na jaké oblasti se má klient zaměřit, a určí oblasti, v nichž se klient má dovzdělat a rekvalifikovat. Na tuto diagnostiku navážou rekvalifikační kurzy (např. zednické, malířské či obkladačské práce, kurz k získání svářečského průkazu či k řízení vysokozdvižného vozíku). Kurzů se bude účastnit 36 osob, které se následně zapojí do vzdělávacích seminářů o práci a zaměstnanosti, dluhové problematice, osobním bankrotu, bydlení či vzdělávání. V závěru budou absolventi kurzů umisťováni na volná pracovní místa u o.s. Prostor či jiných zaměstnavatelů. Celkem takto získá zaměstnání 15 osob.

V sociálně vyloučené lokalitě byl v Komunitním centru Zengrovka rozšířen předškolní klub pro děti do 6 let. Ten je nyní otevřen čtyřikrát týdně v dopoledních hodinách. Odpoledne jsou prostory klubu třikrát týdně vyhrazeny pro děti školního věku, kdy klub navštěvuje okolo 20 dětí..

KADAŇ

V lednu se v Prunéřově podařilo úspěšně zavést institut domovnictví. Přes počáteční problémy s personálním zabezpečením funguje s využitím veřejné služby 24 hodin denně.

Město také připravuje ke konci února k podání projekt, který zajistí zřízení Centra sociálních služeb Prunéřov. To bude nabízet nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, dluhové poradenství a terénní programy.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

Příprava Zprávy o bezpečnostních rizicích v sociálně vyloučených lokalitách

Odborník pro oblast bezpečnosti zpracoval druhou Zprávu o bezpečnostních rizicích v sociálně vyloučených lokalitách pro ministerstvo vnitra. Zpráva podrobně informuje o bezpečnostní situaci a o případných konfliktních situacích mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a majoritou. Její zpracování má Agentura uloženo jako úkol na základě vládního usnesení ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010.

Zpracování materiálu "Výsledky a dopady dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012"

Odborná pracovnice Agentury pro oblast sociálních služeb zpracovala materiál, který upozorňuje na významný dopad výsledků dotačního řízení na udržitelnost služeb sociální prevence poté, co skončily individuální projekty krajů spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Jejich udržitelnost dnes nemohou státní zdroje zajistit. Materiál byl vládní zmocněnkyní pro lidská práva odeslán ministru práce a sociálních věcí.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011