leden – únor 2015

Vážení přátelé,

zasíláme pravidelný souhrn dění z oblasti sociálního začleňování.

Začátek letošního roku se nesl ve znamení mnoha podstatných dokumentů, které budou v dalších letech ovlivňovat práci v sociálně vyloučených lokalitách: od Metodiky koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, která přináší obcím spolupracujícím s Agenturou unikátní možnost čerpat prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů. Přes novelu školského zákona, která legislativně ukotvuje podporu individuální integrace dětí s potřebou podpůrných opatření do škol hlavního vzdělávacího proudu, až po schválení Strategie romské integrace do roku 2020. Vláda také projednala Zprávu o naplňování strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015. Více k některým z těchto témat se dočtete níže.

V únoru zasedl Monitorovací výbor Agentury, který rozhodl o výběru 10 obcí ke spolupráci s Agenturou od března tohoto roku. Příležitost využít Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám dostala města Kadaň, Brno, Kolín, Děčín, Obrnice, Bruntál, Jeseník, Vejprty/Klášterec n.O., Roudnice n.L., Litvínov.

Rádi bychom také pogratulovali městu Žlutice, které již druhým rukou spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování, k zisku ocenění Roma Spirit.

Přejeme Vám zajímavé čtení.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Vláda schválila zprávu o naplňování strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011–2015

VLÁDA SCHVÁLILA ZPRÁVU O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ V LETECH 2011–2015

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier předložil vládě 23. února Zprávu, která hodnotí plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení přijaté v září 2011. Vyplývá z ní, že dotčená ministerstva ke konci minulého roku splnila zcela 16 (23 %) a částečně 37 (52 %) z celkových 71 navržených opatření. K pozitivním změnám došlo zejména v oblasti práce s rodinami a koordinace sociálních služeb, naopak velké rezervy jsou v oblasti vzdělávání a bydlení.

„Neuspokojivá situace v oblasti sociálního vyloučení v České republice v posledních letech, doprovázená zvyšujícím se počtem vyloučených lokalit, nárůstem zadlužení jejích obyvatel, nárůstem migrace a rostoucím počtem chudých lidí v komerčních ubytovnách, jasně ukazuje na nutnost koordinovaného přístupu všech resortů při řešení tohoto problému," uvedla náměstkyně ministra Martina Štěpánková. Více v tiskové zprávě.

Agentura zveřejnila metodiku koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

AGENTURA ZVEŘEJNILA METODIKU KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

Agentura pro sociální začleňování připravila ve spolupráci s ministerstvy práce a sociálních věcí, školství a pro místní rozvoj Metodiku koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Ta bude základem jejího působení v obcích a městech během příštího programového období evropských fondů. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) vychází z dosavadní praxe Agentury při spolupráci s obcemi a jeho cílem je zajistit adresnost, koordinaci, konzistenci a synergii sady místních opatření sociální integrace, která budou financována z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

V rámci KPSVL bude spolupráce nabídnuta minimálně 70 městům, obcím a svazkům obcí. Více o KPSVL a o tom, jakým obcím je určen a jaká jsou základní kritéria výběrového řízen se dočtete v článku na webu.

Vyjádření k prostředkům na podporu inkluzivního vzdělávání

VYJÁDŘENÍ K PROSTŘEDKŮM NA PODPORU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V souvislosti s projednáváním novely školského zákony zazněly názory, že inkluzivní vzdělávání je příliš finančně náročné. Agentura v reakci na ně i na diskuze v médiích upozornila, že prostředky na financování inkluzivních opatření může přinést chystaná změna financování regionálního školství, že řada škol má již dnes zkušenosti se získáváním prostředků na tuto oblast z fondů EU a že v následujícím programovém období evropských strukturálních a investičních fondů na tento účel ministerstvo školství vyčlenilo přibližně 7 miliard korun.

Iniciativa HateFree Culture vstoupila do další fáze

INICIATIVA HATEFREE CULTURE VSTOUPILA DO DALŠÍ FÁZE

V listopadu zahájená kampaň HateFree Culture, kterou realizuje Agentura pro sociální začleňování, si získala velkou pozornost médií i fanoušků na Facebooku. Jejím cílem je bojovat proti násilí z nenávisti formou zveřejňování příběhů, vyvracení různých fám a předsudků i propojováním dalších podobných iniciativ. V rámci iniciativy začaly nově vznikat HateFree zóny, tedy síť kaváren, sportovních klubů, kulturních institucí a dalších míst, která jsou otevřená komukoliv bez ohledu na etnicitu či příslušnost k jiné skupině. Byla vyhlášena také umělecká soutěž HateFree Art ve spolupráci s galerií DOX.

Součástí projektu byl i výzkum zaměřený na názory mladých lidí na menšiny, který například ukázal, že mladí mají sklony věřit tzv. hoaxům nebo že Romům neměří stejným metrem jako majoritě.

Agentura vydala další z řady příruček pro obce, tentokrát zaměřenou na to, jak krok za krokem zavést v obci prostupné bydlení. Tedy systém, ve kterém mohou kvalitní bydlení získat i lidé, kteří na něj na běžném trhu s byty nedosáhnou a z jakých zdrojů tento program financovat. Metodika popisuje opatření, kterými lze zabránit vzniku bezdomovectví, představuje některé zásady dobré správy obecního bytového fondu i nástroj e pro obce, které vlastní bytový fond nemají. Doplňující Manuál popisuje deset úspěšných a inovativních tuzemských programů a také dva zahraniční modely.

Z LOKALIT

Frýdek-Místek

Magistrát města úspěšně pokračuje v realizaci projektu Domovník-preventista, v lokalitě jsou na zkrácený úvazek zaměstnaní již 4 domovníci, kteří pomáhají s udržováním pořádku v bytových domech a okolí. Organizace Modrý kříž od ledna 2015 rozšířila své služby o adiktologické poradenství pro děti a mládež od 15 let věku, pro něž zde doposud obdobná služba neexistovala.

Na ZŠ E. Krásnohorské začíná od února fungovat kroužek tance pro děvčata, který vede členka místního sdružení občanů Rada sídliště Válcoven plechu. Tento kroužek vznikl jako spontánní aktivita občanů, na ZŠ se přesunul z menších prostor Centra Pramínek.

Krnov

Město upravilo po sedmi letech novou vyhláškou spádové oblasti základních škol. Díky tomuto opatření může zřizovatel pružně reagovat na migrační trendy v rámci města a zajistit, aby jednotlivé školy byly optimálně vytížené a mohly všem dětem s potřebou dodatečné podpory zajistit nezbytnou asistenci. Podrobnosti popisuje článek Deníku.

Moravský Beroun

Ke konci roku došlo k vyhodnocení preventivních programů. Z průzkumu o pocitu bezpečí mezi obyvateli města vyplynulo, že místní lidé hodnotí tyto programy kladně a v některých oblastech je třeba je ještě posílit. Město proto připravilo další projekty. Do třetí etapy také vstupuje záměr prostupného zaměstnávání, kdy jeho účastníci – vybaveni pracovními dovednostmi, znalostmi a návky – vstupují na volný trh práce.

Odry

V prosinci 2014 se na oderské Základní škole Komenského konalo první setkání s rodiči žáků devátých tříd, které uspořádal školní metodik záchytné sítě spolu s lokálním konzultantem Agentury. Cílem setkání byla společná diskuze o možnostech středoškolského a učňovského vzdělávání v regionu, která měla vyvrátit některé obavy a nejasnosti rodičů a zároveň je informovat o dalším postupu při podávání přihlášek na střední školy a učiliště pro školní rok 2015/2016. Další podobné setkání je naplánováno na předprázdinové měsíce po konání přijímacích řízení a následně na podzim, kdy se o své první zkušenosti z nových škol podělí sami studenti.

Metodik záchytné sítě v Odrách pomáhá žákům i rodičům s výběrem vhodného studijního nebo učebního oboru, zprostředkovává komunikaci se školami, dojednává zájemcům přípravu na přijímací zkoušky a v neposlední řadě je zejména k dispozici těm absolventům oderské základní školy, kteří se při svém středoškolském studiu setkají s problémem, který by mohl ohrozit úspěšné pokračování ve studiu, nebo vzdělávací dráhu z nějakého důvodu opustí a mají zájem znovu do školy nebo učiliště nastoupit.

Poběžovice

Od února zde působí mobilní nízkoprahový klub, tedy dodávka, která jednou týdně přijede do lokality a nabídne dětem smysluplné trávení volného času i pomoc sociálních pracovníků. Provozovat ho bude Diakonie Západ díky prostředkům České asociace streetwork, jedná se teprve o druhý obdobný projekt v Česku. Obec také získala podporu v rámci projektu Terénní práce Poběžovice 2015 a vypsala tak výběrové řízení na jednoho terénního pracovníka. Od podzimu působí na základní škole další pracovnice na školní dohledovou službu, která zajišťuje bezpečnost dětí při přecházení, sleduje chování dětí i pohyb podezřelých osob v okolí a zaměřuje se také na patologické jevy jako je kouření, alkohol nebo agresivita.

Ralsko

Od září navštěvuje 80 procent dětí ve věku 3-6 let z vyloučené lokality Náhlov mateřskou školu, činnost místního nízkoprahového klubu byla rozšířena terénní formou i na Ploužnici. Do obou těchto lokalit zajistilo město i i pro rok 2015 dvě terénní pracovnice, obec žádá také o prostředky na zajištění činnosti 4 asistentů prevence kriminality. Město upravilo pozemky v Náhlově a za výhodnou cenu prodává parcely jako zahrádky místním, kteří si o tuto možnost řekli na schůzích obyvatel s vedením města.

Nový zaměstnavatel zaměstnal desítky lidí a začal s výstavbou nové provozovny, kde najde práci až 300 osob. Z 10 osob pracujících u obce v rámci veřejně prospěšných prací bylo 5 zaměstnáno v nepodporovaném zaměstnání, obec nabrala dalších 10 na vedlejší pracovní poměr. Oblastní charita Most zahájila pracovně poradenský a zaměstnanostní projekt Práce na Liberecku, který vybraným lidem z Ralska umožní absolvovat rekvalifikační kurzy, poskytne další podporu pro zlepšení šancí na trhu práce a také přímo nabídne zaměstnání. Rada města akceptovala návrh sociálně odpovědného zadávání vybraných veřejných zakázek města, které připravilo Lokální partnerství.

Město se přihlásilo do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a Lokální partnerství připravilo sadu projektových záměrů pro příští programové období ESIF, čítající vedle jiných aktivit zejména chybějící sociální a prorodinné služby a infrastrukturu pro jejich poskytování. Mezi záměry je i vznik sociálního podniku.

Rumburk a Staré Křečany

V obci byl 20. prosince slavnostně otevřen nově opravený azylový dům, který provozuje občanské sdružení CEDR. Cílem projektu je rozšířit a propojit sociální služby.

Ke 30. listopadu také skončil projekt Po padesátce vedu, který za 24 měsíců nabídl 40 uchazečům a uchazečkám o zaměstnání ve věku nad 50 let motivační a poradenské aktivity zaměřené na zvýšení šancí na trhu práce a také rekvalifikační kurzy. Celkem 22 úspěšných absolventů (4 ženy a 18 mužů) nastoupilo na nově vytvořená pracovní místa vedoucích pracovníků v oboru údržby veřejné zeleně.

Štětí

Koncem ledna do města zavítal norský velvyslanec Olemic Thommessen, aby se seznámil s projekty, které město realizuje ve spolupráci s Agenturou. Navštívil například domy s byty se sociálním nájmem, které se postupně zbavují nálepky „špatná adresa“ a kde úspěšně fungují jak domovní výbory, tak domovníci, na které město získalo dotaci.

Úspěch přineslo také zapojení osob z vyloučených lokalit do projektu Úřadu práce – pět absolventů nastoupilo od února do nového zaměstnání.

Pravidelné případové konference, v jejichž rámci se domlouvá společný postup všech zainteresovaných institucí při řešení klientem vybraných problémů, zvyšují efektivitu poskytovaných služeb a pomáhají lidem zlepšovat jejich životní situaci.

Otevřený klub mládeže se uchází o krajskou dotaci na projekt „Jak čas běží s chutí“, který navazuje na projekt „S chutí k toleranci proti rasismu“. Tematické akce jsou součástí dalších aktivit v oblasti prevence kriminálně rizikového chování a nabízejí příležitosti ke smysluplnému trávení volného času. Vedení všech základních škol připravilo rámec velkého projektu zaměřeného na zvyšování efektivity ve vzdělávání a eliminaci rizikového chování ve školách.

Do programu prevence kriminality přibylo šetření pocitů bezpečí mezi občany města a doplnilo tak projekty na asistenty prevence kriminality a domovníky v objektech v sociálně vyloučené lokalitě.

Šternberk

V obci úspěšně pokračuje projekt prostupného zaměstnávání, který má přispět k řešení místní dlouhodobé nezaměstnanosti. Reportáž z místa přinesl Deník Referendum.

Velké Hamry

Díky aktivitě místního zastupitelstva a systematické spolupráci s Agenturou se z obce stává významný nositel know-how z oblasti sociálního začleňování v regionu, rozvíjí se například spolupráce s MAS Tanvaldsko, zástupce Agentury také v listopadu vystoupil na semináři o zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit pořádaným Úřadem práce Jablonec n. Nisou a městem Tanvald. Místní základní škola za sebou má první pololetí s asistentkou pro děti se sociálním znevýhodněním, pokračují také cílené speciálně-pedagogické intervence v rodinách z vyloučených lokalit. V jejich rámci dochází speciální pedagožka do romských rodin a s dětmi v předškolním věku procvičuje grafomotorické a sociální dovednosti (vnímání barev a tvarů, sluchové vjemy, prostorové a časové vjemy). Program připravuje děti k nástupu do MŠ a ZŠ. Snaží se zapojit rodiče a vést je ke spoluúčasti na přípravě dětí. Spec.pedagožka úzce spolupracuje s terénní pracovnicí při obecním úřadě a také s asistentkou pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí na místní ZŠ při výběru rodin, které se do programu zařadí.

V prosinci 2014 nastartoval projekt zaměřený na zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit, celkem 5 osob prošlo kvalifikačními kurzy a zaškolením v oboru pomocný dělník resp. třídění odpadu. Od března nastupují účastníci projektů do zaměstnání v rámci obce.

Žlutice

Město, které s Agenturou spolupracuje již druhým rokem, získalo v prosinci ocenění Roma Spirit za aktivní a komplexní přístup ke zlepšování sociální situace svých obyvatel včetně Romů. Mezi nejnovější opatření patří například kroky v oblasti školství, tedy zaměstnání školní psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a nových asistentů, otevřen byl také předškolní klub. Finance byly získány díky projektu „Inkluze ve Žluticích“, na jehož přípravě se Agentura aktivně podílela. Pro starší děti a mládež byl na podzim otevřen nový volnočasový klub, který denně navštěvuje asi dvacítka dětí.

Po roce lze také zhodnotit činnost asistentů prevence kriminality, kterým se podařilo zlepšit pořádek na autobusových zastávkách, navázat komunikaci s místními obyvateli, asistovat při využívání místního hřiště přes léto nebo zajišťovat bezpečnost na akcích města. Od listopadu v lokalitě působí nový terénní pracovník a podařilo se nastavit metodické vedení asistentů prevence kriminality.

Lokality se spoluprácí od července 2014

První výsledky přináší činnost Agentury v osmi lokalitách, se kterými byla zahájena spolupráce loni v létě (České Velenice, Frýdlantsko, Chodov, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Příbram, Slaný, Veselí nad Moravou a Vrbno pod Pradědem).

České Velenice získaly dotaci, díky které by zde od března měl působit terénní pracovník a podaly projekt na zřízení pozice dvou asistentů prevence kriminality a na vzdělávací programy v oblasti bezpečnosti.

Do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR se zapojila také Příbram, která aktuálně čeká na vyhodnocení čtyř projektů – prvního na zřízení dvou pozic asistentů prevence kriminality, druhého na komplexní práci s rizikovými rodinami, třetího na letní sociálně-rehabilitační pobyt dětí ze Střediska výchovné péče a čtvrtý má zajistit financování dvou pozic domovníků.

Na Frýdlantsku se v únoru 2015 počet obcí spolupracujících s Agenturou rozrostl z pěti na osm. Města Frýdlant a Nové Město pod Smrkem uspěla s žádostí o dotaci na zřízení pozic terénních pracovníků, kteří zde začnou působit v nejbližších týdnech. V prosinci 2014 proběhl seminář pro partnerské obce z Frýdlantska na téma "Asistenti prevence kriminality" za účasti zástupců Policie ČR z Tanvaldu a obce Velké Hamry, kde asistenti prevence kriminality už druhým rokem úspěšně působí. I na základě tohoto semináře začala pracovní skupina pro bezpečnost v Novém Městě pod Smrkem zpracovávat vlastní Plán prevence kriminality, který by měl být předložen zastupitelům v polovině roku 2015.

Počátkem listopadu Agentura, město Ostrava a Open Society Fund Praha uspořádaly dvoudenní konferenci na téma včasné péče o sociálně znevýhodněné rodiny s předškolními dětmi a inkluzivního vzdělávání. Oblast vzdělání je spolu s bydlením, zaměstnaností a prevencí kriminality polem působnosti Agentury.

Zastupitelstvo města Ostravy stvrdilo v lednu činnost ostravského týmu Agentury přijetím Memoranda o spolupráci, úsilí směřuje ke snížení sociálního vyloučení na úrovni města a zlepšení kvality soužití mezi jeho obyvateli.

Leden a únor byly vyplněny intenzivní prací a komunikací Agentury a partnerů ohledně projektových záměrů. Na dva workshopy zaměřené na představení Koordinovaného přístupu a operační programy, respektive sociální podnikání, navázala jednání s představiteli městských obvodů a neziskových organizací, při nichž se jednalo o potřebách ostravských obyvatel a lokalit. Celkem bylo vypracováno více než 60 projektových záměrů v oblastech sociální podnikání a zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, sociální aktivity pro rodiny a další sociálně vyloučené osoby či prevence rizik.

Nadále pokračuje účast Agentury v pracovních skupinách Komunitního plánování a v policejních buňkách, které se konají v jednotlivých městských obvodech.

METODIKY A MANUÁLY DOBRÝCH PRAXÍ

Manuál - Práce s rodinami

Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Jan Hrubeš

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 112 stran

Metodika - Práce s rodinami

Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (Metodika)

Autoři: Jan Hrubeš

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 118 stran

Manuál - Dluhové poradenství

Vytváření sítí dluhového poradenství (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Magda Besedová

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 86 stran

Metodika - Dluhové poradenství

Vytváření sítí dluhového poradenství (Metodika)

Autoři: Magda Besedová

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 88 stran

Manuál - Prostupné zaměstnávání

Prostupné zaměstnávání (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Gabriela Melková

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 172 stran

Metodika - Prostupné zaměstnávání

Prostupné zaměstnávání (Metodika)

Autoři: Gabriela Melková

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 172 stran

Manuál - Veřejné zakázky

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Gabriela Melková

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 80 stran

Metodika - Veřejné zakázky

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (Metodika)

Autoři: Gabriela Melková

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 144 stran

Manuál - Prostupné bydlení

Prostupné bydlení (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Jan Snopek, Jan Sládek

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 114 stran

Metodika - Prostupné bydlení

Prostupné bydlení (Metodika)

Autoři: Jan Snopek, Roman Matoušek

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 84 stran

Manuál - Koordinace sociálních služeb

Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Kateřina Lukešová

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 122 stran

Metodika - Koordinace sociálních služeb

Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami (Metodika)

Autoři: Dana Nedělníková

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 142 stran

Manuál - Sociálně pedagogické intervence

Kombinované sociálně pedagogické intervence (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Andrea Vedralová, Viktor Piorecký, Lucie Macků

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 62 stran

Metodika - Sociálně pedagogické intervence

Kombinovaná sociálně pedagogické intervence (Metodika)

Autoři: Lucie Macků, Viktor Piorecký

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 86 stran

Manuál - Úloha krajů při sociálním začleňování

Úloha krajů při sociálním začleňování (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Filip Pospíšil

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 72 stran

Manuál - Bezpečnost

Bezpečnost, prevence a krizová intervence (Manuál dobrých praxí)

Autoři: Michal Krebs

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 142 stran

Metodika - Posilování občanské společnosti

Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství (Metodika)

Autoři: Zuzana Drhová, Silvie Ledinská

Vydává: ASZ, Praha 2014

Počet stran: 80 stran

Agentura pro sociální začleňování © 2014