Listopad 2010

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování i jejích partnerů v lokalitách, kde Agentura působí. V první části stojí za pozornost informace z pilotních lokalit: Začaly evaluace tříletého působení Agentury, na jejichž konci, v červnu 2011, bude rozhodnutí, zda Agentura bude či nebude v každé z lokalit pokračovat v další práci. Tento proces začal evaluačními jednáními lokálních partnerství. V části věnované jednotlivým lokalitám si můžete přečíst o dalších podávaných projektech, zároveň můžete sledovat průběh procesu strategického plánování v nových lokalitách. Ten na většině z nich dospěl do fáze dokončení analytické fáze a definování priorit pro jednotlivé oblasti. Na ně bude navazovat definování konkrétních opatření a obsahů projektů, které je budou naplňovat.

Přejeme Vám příjemný konec roku!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

V pilotních lokalitách se rozhoduje o dalším působení Agentury

V prvních pěti z třinácti pilotních lokalit, v nichž Agentura působí od svého vzniku roce 2008, se během listopadu konala takzvaná evaluační setkání lokálních partnerství. Ta jsou prvním krokem při rozhodování o podobě dalšího působení Agentury v těchto lokalitách od června 2011. Členové lokálních partnerství na setkání shrnují dosavadní fungování partnerství a vybírají z několika navržených scénářů – od úplného odchodu Agentury z lokality, přes částečné předání kompetencí a vedení lokálního partnerství některému z partnerů až po pokračování činnosti v plném rozsahu. Důležité pro rozhodnutí o pokračování činnosti Agentury ve městě bude také jednání vedení Agentury s vedením obce.

Definitivní rozhodnutí o dalším fungování Agentury v jednotlivých pilotních lokalitách na základě těchto podkladů provedou na svém lednovém zasedání členové Monitorovacího výboru Agentury. Evaluační setkání lokálního partnerství se zatím uskutečnila v: Mostě, Chebu, Holešově, Přerově a na Šluknovsku. Většina z nich prozatím skončila požadavkem, aby Agentura v různé míře v činnosti v lokalitě pokračovala.

V Olomouci se konala konference o podpoře zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením

Konference s názvem "Hledání nástrojů koordinace a podpory zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením", která se konala 3. listopadu v přednáškovém sále budovy Magistrátu města Olomouce, se zúčastnilo 50 účastníků. O nástrojích aktivní politiky zaměstnanost a využívání dotačních titulů ESF při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením přednášel ředitel olomouckého úřadu práce Roman Chlopčík. Pracovníci sdružení Ester a Úřadu práce v Jeseníku představili, jak spolupracují úřad práce a nezisková organizace při vytváření pracovních příležitostí. Hlavní opatření na podporu zaměstnanosti využívaná v lokalitách, kde působí, prezentovala i zástupkyně Agentury pro sociální začleňování.

Z LOKALIT

Litvínov

Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov a odbor sociálních věcí města Litvínov začaly realizovat aktivity projektu Prevence až do konce. Projekt je zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v této oblasti. Součástí projektu jsou výjezdy žáků, nákup pomůcek, vzdělávání terénních pracovníků nebo uspořádání Dne prevence.

Od začátku prosince začne v Litvínově fungovat Poradna při finanční tísni. Do kanceláře provozované městem Litvínov budou přijíždět poradci z ústecké pobočky obecně prospěšné společnosti každý druhý čtvrtek a lidé potýkající se s dluhy tak budou moci osobně využít poradenský servis blíže svému domovu.

Přerov

Členové lokálního partnerství se v listopadu intenzivně podíleli na vzniku pracovní skupiny pro zaměstnanost, podíleli se na tvorbě SPSS Olomouckého kraje, který byl finalizován a schválen. Jedna z priorit se týká sbližování sociálních služeb a služeb na podporu zaměstnanosti. Pilotně ji bude ověřovat a zavádět pracovní skupina v Přerově. V listopadu byl také realizován projekt pro pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a v rámci společného projektu spolupráce technických služeb města a společnosti Averdrom se dlouhodobě nezaměstnaní klienti účastnili bourání objektů určených k demolici. Nyní se jedná o jejich zapojení do zimních údržbových prací a další spolupráci obou subjektů na jaře.

Most

V Mostě byla dokončena projektová žádost individuálního projektu obce a je dokončována žádost pro zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež starší 15 let.

Lokální konzultant během listopadu jednal o ustavení pracovní skupiny pro tvorbu směrnice města o zadávání podlimitních veřejných zakázek obsahující pravidlo deseti procent pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané.

Cheb

V Chebu byl zpracován materiál pro Radu a zastupitelstvo města k rozhodnutí o podání individuálního projektu obce (IPO) a integrovaného operačního programu (IOP) pro sídliště Zlatý vrch. V lokalitě je dále připravován systém prostupného bydlení.

Na základě evaluačního setkání se scházejí pracovní skupiny lokálního partnerství a navrhují řešení dosud nenaplněných cílů strategického plánu sociálního začleňování. Budou buď volit záložní strategie, přeformulovávat některé cíle nebo na některé z nich rezignují.

Slezská Ostrava

V listopadu byl podán projekt pro vybudování nízkoprahového zařízení a zázemí pro sociální služby v lokalitě Kunčičky. V případě úspěchu projektu bude zařízení vybudováno v příštím roce. Město Ostrava zároveň podalo žádost o Individuální projekt obce, který by měl zajistit pokrytí těchto služeb na následující čtyři roky. Oba projekty navazují na aktivity připravené lokálním partnerstvím v obvodu Slezská Ostrava, které mají za cíl zrevitalizovat lokalitu a zajistit služby ke zvýšení integrace vyloučených obyvatel. Vlastník bytového fondu v lokalitě Kunčičky, společnost RPG Real Estate během podzimu zrekonstruovala zdejší byty. Jejich slavnostní kolaudace proběhne 3. prosince za účasti všech partnerů (RPG Real Estate, zástupci obvodu Slezská Ostrava, Agentura pro sociální začleňování, Diecézní charita ostravsko-opavská, Vzájemné soužití).

Město Ostrava se rozhodlo řešit nepříznivou bytovou situaci v sociálně vyloučené lokalitě Hrušov postupným odprodejem bytového fondu. V současnosti se jedná o jeden dům v ulici Riegrova. Město nabídlo byty k odkupu stávajícím nájemníkům v rámci vytvoření bytového družstva, v dalším kole pak budou bytové domy nabízeny v rámci veřejné zakázky k volnému prodeji. Obvod Slezská Ostrava se však dle slov radního Mandoka tímto nehodlá zbavit odpovědnosti za občany svého obvodu. Podmínky prodeje a provozu budou nastaveny tak, aby nedošlo k cílenému vystěhování stávajících obyvatel, kteří si plní své povinnosti. V lokalitě v současnosti zajišťují pracovníci městského úřadu terénní služby obyvatelům a doučování dětí a občanské sdružení Vzájemné soužití zde provozuje nízkoprahové zařízení.

Holešov

V současnosti je dokončován Strategický plán sociálního začleňování v lokalitě Holešov, který navazuje na již zpracovaný dokument lokálního partnerství Plán priorit lokálního partnerství. Rovněž byl představen první projekt zaměřený na problematiku zaměstnanosti znevýhodněných skupin, který připravila Charita sv. Anežky Otrokovice. Projekt je zaměřený na cílovou skupinu občanů nad 50 let. Projekt jim umožňuje využít služeb pracovního poradenství, rekvalifikovat se na údržbu zeleně, práci s vysokozdvižným vozíkem a s počítači nebo využít odbornou pomoc při hledání zaměstnání.

Šluknovsko

V Rumburku proběhlo jednání města s neziskovými organizacemi o noclehárně. Po dobu zimy v roce 2009 byla noclehárna zajištěna v nevyhovujících prostorách s kapacitou pro 3 osoby, tyto prostory dnes slouží jinému účelu. Jak bylo zjištěno, potřebná kapacita noclehárny je 10-15 lůžek. Město nemá vlastní vhodné prostory pro zřízení noclehárny, je však možné po přechodnou dobu využít prostory objektu, kde má být po rekonstrukci azylový dům pro matky s dětmi. Cedr nabídl městu pomoc se zajištěním této služby. Vzhledem k tomu, že jsou prostory nevybavené, tak rozhodnutí města je na poslední chvíli. Jednání svolalo město na žádost Agentury.

Jesenicko

Během listopadu se sešli členové pracovních skupin bydlení a vzdělávání. Ty fungují v návaznosti na zpracovaný návrh postupu plánování v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení. Zbývají setkání budou probíhat v průběhu prosince, ledna a února. Na 9. prosince je připravováno evaluační setkání lokálního partnerství.

Bruntál

Čtyři pracovní skupiny lokálního partnerství dokončily formulování priorit, na které se zaměří strategický plán sociálního začleňování. Priorit je celkem dvanáct a na prvním prosincovém jednání je lokální konzultant představí nově ustavené radě města. Mezi prioritami je například Zlepšení stavu veřejného prostranství v lokalitě Západní, Vytvoření systému prostupného bydlení, Posilování finanční gramotnosti, schopnosti hospodařit a omezení možností neúčelného využívání sociálních dávek, Vytvoření systému prostupného zaměstnávání nebo Zapojení sociálně znevýhodněné mládeže do programů prevence. Část opatření bude financována z individuálního projektu obce, který začíná být připravován.

Jáchymov

V jáchymovské Základní škole Marie Curie-Sklodowské a mateřské škole Jáchymov již druhým rokem funguje projekt zaměřený na psychologické a kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími poruchami. Součástí tohoto projektu je i provoz Centra prevence a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny výstupy projektu jsou zařazeny do školního vzdělávacího programu "Mathesius". Před ukončením je také projekt lokálního partnera – společnosti PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání. V něm je připravována řada vzdělávacích aktivit včetně těch zaměřených na zkvalitnění práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Ve finální fázi je příprava investičního projektu města Jáchymov, v němž bude vybudováno nové nízkoprahové centrum. Spolu s ním bude podáván projekt "Systém sociálních služeb města Jáchymov", na jehož tvorbě se podílejí ZŠ Marie Curie-Sklodowské a obecně prospěšné společnosti PECKA a Člověk v tísni. Ve fázi věcného hodnocení jsou dva projekty zaměřené na vytvoření systémů odborných služeb v lokalitách Ostrov (projekt Klíč 2 – zpracovatelem lokální partner spol. LINGUAE) a Jáchymov, Abertamy, Pernink a Horní Blatná (projekt Inkluze – zpracovatelem je lokální partner – společnost PECKA).

Kutná Hora

Členové lokálního partnerství dali dohromady své vize, které shrnuli do materiálu s názvem "Kutná Hora v roce 2020". Ve dnech 8. a 10. listopadu 2010 proběhla jednání všech pracovních skupin: vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a prvence sociálně patologických jevů.. Účastníci se věnovali konkrétním nástrojům a začali připravovat formulaci projektů v oblasti zaměstnávání a bydlení. Zástupci všech pracovních skupin již mají hotové analýzy jednotlivých tematických oblasti a skupiny nastínily dlouhodobé cíle na příští tři roky.

Trmice

Město Trmice realizovalo dvouměsíční poradenský projekt pro klienty z řad nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Projekt byl podpořen z finančních prostředků v rámci vzdělávání z Úřadu práce.." Kurz probíhal v rozsahu 60 vyučovacích hodin.

Projekt technicky a administrativně zabezpečoval Městský úřad Trmice ve spolupráci s Úřadem práce Ústí nad Labem a Základní školou Trmice. Kurzy probíhaly už od dubna třikrát týdně, každý den po třech hodinách. Výuku zajišťovali pedagogové Základní školy Trmice. Poradenství bylo zaměřeno na: základy počítačové gramotnosti, komunikativní dovednosti a základy ekonomické gramotnosti. Programu se zúčastnilo 15 uchazečů o práci, kteří jsou dlouhodobě v evidenci Úřadu práce v Ústí nad Labem, pobírají dávky státní sociální podpory a vykonávají veřejnou službu v rozsahu 20 až 30 hodin měsíčně. Projekt poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami byl plně obsazen a je o něj velký zájem z řad uchazečů o zaměstnání i v dalších navazujících projektech.

Na začátku listopadu proběhla v Trmicích třetí schůzka lokálního partnerství. Členové partnerství představili výsledky analýz za jednotlivé tematické oblasti a nastínili prioritní cíle na příští tři roky. Ve dnech 16. a 18. listopadu proběhla jednání všech pracovních skupin: vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a dluhy a prevence sociálně patologických jevů.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2010