prosinec 2010 - leden 2011

Vážení přátelé,

na začátku nového roku Vám zasíláme souhrn aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a jejích partnerů za prosinec loňského roku a leden roku letošního. Nejvýznamnější událostí je rozhodnutí Monitorovacího výboru Agentury o tom, v jakých ze třinácti pilotních lokalit bude Agentura působit i po skončení pilotní fáze na konci června tohoto roku. Na konci roku jsme také vyhlásili výběrové řízení na nové lokality, v nichž začne Agentura působit od začátku července tohoto roku. V druhé části Aktualit Vám jako vždy přinášíme přehled nejvýznamnějších události, které se na poli sociálního začleňování odehrály v lokalitách, v nichž Agentura působí.

Přejeme Vám vše dobré v novém roce!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura prodlouží působení v šesti pilotních lokalitách do konce roku 2012

V šesti ze třinácti pilotních lokalit prodlouží (Tisková zpráva) vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách své působení až do konce roku 2012. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru Agentury. Jde o Břeclav, Cheb, Litvínov, Most, Ústí nad Labem a region Šluknovsko. Ostatní města ukončí spolupráci v řádném termínu k 30. červnu 2011, tedy po třech letech spolupráce. Výjimkou je Holešov. Monitorovací výbor rozhodl, že Agentura se odtud stáhne okamžitě. Nesouhlasí se segregačními postupy vedení města.

Obce a města se mohou hlásit ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011 rozšíří (Tisková zpráva) svou působnost do dalších obcí, měst a mikroregionů. Výběrové řízení bude mít tří kola. "Zájemci teď mohou zasílat vyplněné dotazníky týkající se sociálně vyloučených lokalit v obci, dosavadních integračních snah a budoucí spolupráce s Agenturou do 25. února na adresu Úřadu vlády. V následném pohovoru bude vybráno maximálně 16 obcí, z nichž členové Monitorovacího výboru na svém jednání v dubnu 2011 vyberou vítězné uchazeče," říká vedoucí oddělení lokálních koncepcí Agentury Jakub Švec.

Příklady dobré praxe z oblasti zaměstnanost

Agentura pro sociální začleňování připravila (Článek na webu Agentury) souhrn příkladů dobrých praxí z lokalit z oblastí zaměstnanosti a sociálního podnikání. Souhrn představuje příklady 20 úspěšných projektů či opatření (Dokument ke stažení (pdf, 299kB)), které jsou nebo byly realizovány v lokalitách, v nichž působí vládní Agentura pro sociální začleňování samotnou Agenturou nebo některým z jejích partnerů.

Ředitel Agentury reagoval na výroky starosty Nového Bydžova

V Novém Bydžově se během prosince a ledna vystupňoval spor mezi romskými a neromskými obyvateli města. Stalo se tak v reakci na rostoucí počet přepadení a další drobné kriminality, jejímiž pachateli byli i mladíci romských rodin, které se v poslední době do města přistěhovali. Starosta Pavel Louda po znásilnění mladé dívky vydal kontroverzní prohlášení, ve kterém skupinově odsoudil všechny Romy ve městě, navrhl několik represivních opatření a vyzval ostatní města k ukončení nefungujících integračních aktivit.

Ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček se se starostou setkal na jednání 13. prosince a nabídl mu možnost, aby se Nový Bydžov přihlásil do výběrového řízení na nové lokality Agentury a společně analyzovali funkčnost a pokrytí potřebnými sociálními službami ve městě. (více k tomu rozhovor pro Hradecký deník a článek na serveru Romea.cz).

Kritická a paušalizující vyjádření pana starosty se ještě opakovala – Agentura proto vydala ještě jedno tiskové prohlášení (Text prohlášení na webu Agenturyx) doplňující informace o samotném jednání s Agenturou a nepřesné části týkající se Agentury.

Most umí podle odborníků pracovat se sociálně slabými

Na setkání se zástupci měst a obcí Ústeckého kraje byly představeny účinné praxe sociálního začleňování

V Obrnicích u Mostu se ve čtvrtek 9. prosince konalo setkání se zástupci měst a obcí Ústeckého kraje, kde jim byly představeny účinné nástroje napomáhající integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Podrobné prezentace z tohoto setkání jsou ke stažení u článku na webové stránce.

Z LOKALIT

Cheb

Na chebském sídlišti Zlatý Vrch bude rekonstruován bývalý kulturní dům na středisko sociálních služeb. To bude poskytovat zázemí následujícím službám: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nad patnáct let i pod patnáct, raná péče, poradna K-centra pro drogově abstinující a rodinné příslušníky uživatelů, a doplňkové vzdělávací a volnočasové aktivity. Zastupitelstvo města v lednu schválilo podání investičního projektu, který v případě úspěchu žádosti zajistí rekonstrukci domu, zároveň zastupitelé schválili podání individuálního projektu města, který umožní poskytování uvedených služeb.

V lednu byl také dokončen materiál pro Radu města navrhující podobu prostupného bydlení v Chebu. Po revizi plnění Strategického plánu se během prosince a ledna scházeli členové pracovních skupin, aby navrhli další postupy, které povedou k naplnění dosud nesplněných cílů plánu.

Slezská Ostrava

Také Slezská Ostrava bude mít nově rekonstruovaný objekt pro provoz nízkoprahového zařízení, který zároveň nabídne zázemí pro řadu sociálních služeb potřebných pro práci s lidmi žijícími v podmínkách sociálního vyloučení. Jde o objekt v lokalitě Kunčičky. Čerstvě schválený individuální projekt připravovaný ve spolupráci s lokální konzultantkou Agentury pro sociální začleňování umožní v lokalitě provozovat například služby zaměřené na práci s rodinami nebo poskytovat odborné sociální poradenství až po dobu čtyř let. Pokrytí těmito službami bylo v lokalitě prozatím nedostatečné.

V Kunčičkách budou i nadále pokračovat aktivity jako rozsáhlá revitalizace bytového fondu vlastníkem nemovitostí, rozvoj aktivit místní školy, aktivity vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti obyvatel.

Jáchymov

Na přelomu prosince a ledna byla dokončena základní verze Strategického plánu lokálního partnerství lokality Jáchymov. Ta bude na začátku února projednána na jednání lokálního partnerství a následně doporučena zastupitelstvu ke schválení.

V Jáchymově vstupuje do finální fáze projekt, během kterého bude v nevyužívaných prostorách ZŠ Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov vybudováno nízkoprahové centrum. To bude umístěno v podpodlažních prostorách školy a částečně v prostorách, které jsou školou využívány jen okrajově. Centrum bude zahrnovat prostory pro zájmové a sportovní aktivity i prostory pro vzdělávání, dlouhodobé a krátkodobé kurzy, poradenské aktivity a aktivity rodičů s dětmi.

Na podporu dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se zaměřuje projekt Mosty, který probíhá na ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov. Projekt pracuje s poradenskými systémy, protidrogovou prevencí a prevencí sociopatologických jevů. Součástí projektu je i úprava částí školního vzdělávacího programu Mathesius tak, aby se škola stala školou ryze inkluzivního typu. Učitelé školy se také pravidelně účastní seminářů o specifikách sociálního vyloučení a inkluzivním vzdělávání.

Litvínov

Na setkání se zástupci měst a obcí Ústeckého kraje pracovníci odboru sociálních věcí prezentovali již více než rok fungující projekt prostupného bydlení. Představili zde také hodnotící tabulku pro přechod mezi jednotlivými stupni bydlení, která zaručuje transparentnost a spravedlnost celého systému. Mezi bodovanými aktivitami jsou například spolupráce s terénním pracovníkem, vypořádání dluhů nebo nastoupení veřejné služby. Svou činnost v Janově zahájila obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni.

Při schůzce s vedením Agentury vyjádřili zástupci vedení města zájem na dalším setrvání lokálního konzultanta v Litvínově s cílem dokončit rozpracované projekty, spolupracovat na změně image Janova, na úpravě směrnice města o zadávání veřejných zakázek a dalších projektech v oblasti bydlení a vzdělávání.

Přerov

V lednu začala v Přerově naplno pracovat sociální firma společnosti Aver drom. Ta bude spolupracovat s technickými službami města na údržbových pracích. Společnost podala projektovou žádost do výzvy "sociální ekonomika". Má však připravenou strategii i pro případ, že by žádost nebyla úspěšná.

Most

Město Most dokončilo za podpory Agentury pro sociální začleňování rozsáhlý individuální projekt, který je úzce navázán na připravovanou rekonstrukci části Zimního stadionu na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež straší patnácti let. Pokud bude podaná žádost úspěšná, přinese projekt městu 25 milionů korun na dobu čtyř let na poskytování sociálních a dalších služeb a programů v lokalitách Chanov, Stovky a Sedmistovky. Konkrétně jde o terénní sociální práci, fungování zmíněného nízkoprahového zařízení doplněné o program primární prevence, dluhové poradenství a navazující protidluhovou kampaň, pracovní poradenství nebo program prevence ztráty bydlení.

Šluknovsko

Příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa spolu s městy Rumburk a Varnsdorf společně vydali katalog sociálních služeb a dalších aktivit na Šluknovsku. V katalogu je zařazena i Agentura pro sociální začleňování a měl by sloužit pracovníkům úřadů, institucí, poskytovatelům služeb i zájemcům o služby. Distribuován byl do všech organizaci uvedených v katalogu a na obecní úřady.

Kutná Hora

V Kutné Hoře vznikne azylový dům pro matky s dětmi. Dohodli se na tom členové lokálního partnerství a vedení města. Během jara tak začnou přípravy investičního projektu, který bude financován z Evropského sociálního fondu. Dům by měl být pro třináct matek s dětmi. Podporu v oblasti zaměstnanosti má lidem žijícím v sociálním vyloučení přinést intenzivnější využívání veřejně prospěšných prací a veřejné služby na úpravu města. O vzájemné spolupráci v lednu jednali zástupci města včetně místostarosty, technických služeb a asistentka Lokálního partnerství Kutná Hora. V Kutné Hoře byla taktéž založena sociální firma Eko-ano. Firma intenzivně jedná s městem o oblastech, do kterých by se její zaměstnanci mohli zapojit – například, malé technické služby, lesnické práce a práce při úklidu města. Od prvního února bude mít první kmenové zaměstanance a bude se dále rozšiřovat.

Trmice

V Trmicích začal v listopadu fungovat projekt Asistent prevence kriminality. Jeho cílem je zapojit do dohledu nad veřejným pořádkem v potencionálně rizikových místech zástupce Romů. Město na tento projekt získalo dotaci od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Úsvit. Město zvažuje využití asistentů i v příštím roce. Nejspíš formou sociální služby podle metodiky ministerstva vnitra o činnosti asistentů při jednání s policií a dalšími úřady.

Jirkov

Terénní sociální práce, agentura podporovaného zaměstnávání, zkapacitnění azylového domu, vzdělávání a volnočasové aktivity – takové jsou prioritní aktivity na poli sociálního začleňování pro obec Jirkov . Takto je definovali členové lokálního partnerství při diskuzi na téma "ideální projekt obce. Tato diskuze proběhla na jednání lokálního partnerství, kde byla zároveň představena první verze strategického plánu. K více jak třiceti krátkodobým cílům byly přiřazovány odpovědné osoby a termíny plnění.

Obrnice

Pracovní skupina pro bydlení a zaměstnanost během procesu strategického plánování již vytváří konkrétní obrysy projektového záměru na zřízení sociální firmy - technických služeb obce Obrnice, které by realizovaly úklid veřejného prostranství, údržbu bytového fondu obce a nabízely by své služby i dalším obcím v mikroregionu Srpina a ostatním vlastníkům bytových jednotek. Dalším opatřením pro podporu zaměstnanosti a zajištění pořádku v obci je zřízení sběrného dvora, který by zaměstnal dva stálé pracovníky a poskytoval své služby malým obcím z širšího okolí. Sociální firma i sběrný dvůr tak budou spolunaplňovat jednu z priorit Lokálního partnerství - aby v roce 2013 bylo v obci zajištěno 20 pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnané. 10 pracovních míst by bylo pokryto ze sociální firmy, 2 ze sběrného dvora a zbylá z prostředků vyhrazených na veřejně prospěšné práce.

Chomutov

Pracovní skupina pro vzdělávání a výchovu dětí si jako jednu ze svých priorit určila zřízení specializovaného servisního centra pro školy, které by poskytovalo chomutovským školám služby školního psychologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga apod. Tyto specializovaní pracovníci na řadě škol chybí, nicméně není dostatek finančních prostředků a především personálních kapacit ke zřízení obdobných pozic přímo na školách. Centrum bude nabízet své služby školám, které projeví zájem, především pak školám s vyšší koncentrací žáků ze sociálně vyloučených lokalit. V současné době je zpracováván projektový záměr.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011