prosinec 2012 – leden 2013

Vážení přátelé,
zasíláme Vám další pravidelný souhrn aktuálních zpráv o činnosti Agentury pro sociální začleňování i z míst, v nichž působí. Hlavní událostí za poslední dva měsíce bylo především začátek spolupráce s osmi novými obcemi a městy, která vybrali členové Monitorovacího výboru Agentury na konci loňského roku. S koncem roku také skončila doba vymezená pro spolupráci v šesti místech, v nichž Agentura působila od svého vzniku (Most, Cheb, Ústí nad Labem, Břeclav, Šluknovsko).

Zároveň Agentura od nového roku začala s realizací tříletého individuálního projektu, který z větší části zajistí její financování po dobu následujících tří let.

K přečtení vám také doporučujeme podrobnou studii, která přibližuje všechny projekty, na jejichž přípravách se Agentura během posledních tří let svého fungování podílela.

Jako již tradičně jsme připravili i podrobný souhrn toho, co se za poslední dva měsíce odehrálo ve většině z 26 obcí a měst, se kterými Agentura nyní spolupracuje.

Přejeme Vám příjemně strávené poslední zimní a brzy snad již i první jarní dny.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ BUDE PŮSOBIT V 17 NOVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH

Agentura pro sociální začleňování bude v roce 2013 spolupracovat celkem se 17 novými městy a obcemi, které vybrali ve výběrovém řízení členové Monitorovacího výboru Agentury. V osmi z nich již spolupráce začala od ledna, s devíti začne od července tohoto roku. „Na jednání Monitorovacího výboru Agentury, jehož členové rozhodují o městech, se kterými bude Agentura spolupracovat, vystupovali většinou starostové nebo zástupci vedení obcí. Mám z jejich prezentací velmi dobrý pocit. Ukázaly, že v České republice je dnes velký počet obcí, které mají zájem řešit problémy spojené se sociálním vyloučením obyvatel odpovědně a systematicky a jsou připraveny na řešení tohoto problému intenzivně pracovat," hodnotila výběrové řízení vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA POMOHLA OBCÍM A MĚSTŮM PŘIPRAVIT UŽ 94 PROJEKTŮ

Studie, která shrnuje podobu a výsledky projektového poradenství Agentury spolupracujícím obcím a městům, ukazuje, že obcím, se kterými Agentura spolupracovala, bylo v letech 2010 až 2012 schváleno či již je v nich realizováno celkem 94 projektů na podporu sociálního začleňování, ty nasměrovaly do těchto obcí a měst prostředky za 1 mld. Kč a poskytly podporu více než 20 tisícům osob.

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY EVALUACE SVÉ ČINNOSTI V 19 MĚSTECH A OBCÍCH

Externí evaluátoři hodnotili dosavadní působení Agentury ve městech a obcích, se kterými Agentura začala spolupracovat v letech 2010 a 2011. „Evaluace byla provedena celkem v 19 městech a obcích. Je standardní součástí fungování Agentury, že svou činnost necháváme průběžně hodnotit externím subjektem. Považujeme to za důležitou součást veřejné správy," říká k evaluaci ředitel Agentury Martin Šimáček.

Agentura pro sociální začleňování

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ AGENTURY K UZAVŘENÍ UBYTOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM

Během prosince a ledna eskalovala v Ústí nad Labem situace lidí, kteří se přesunuli z uzavřeného domu v Předlicích do ubytovny v Krásném Březnu. Majitel ubytovny se rozhodl tuto ubytovnu na konci ledna uzavřít a několika desítkám lidí hrozilo, že skončí na ulici. Snahy Agentury o řešení situace shrnuje v rozhovoru pro server Romea.cz její ředitel Martin Šimáček (Martin Šimáček: Agentura pro sociální začleňování v Ústí stále pomáhá lidem, kteří byli vystěhováni, 20.12.2012,). Agentura iniciovala svolání akční skupiny primátora k řešení situace a jednala s vedením městské části, majitelem ubytovny i zástupci neziskových organizací.

V souvislosti s uzavřením ubytovny Agentura vydala tiskové prohlášení, ve kterém kritizovala nabídky ubytování pro tyto lidi v okolních městech a nabídla městu kroky, které mohou přispět k řešení situace i pro případ, že by se podobná situace opakovala, což v případě dalších předlických domů reálně hrozí. Náhradní ubytování pro obyvatele ubytovny nakonec pomohli najít členové iniciativy Bydlení pro všechny a Poradny pro občanská práva.

Agentura pro sociální začleňování

ZMOCNĚNKYNĚ VLÁDY PRO LIDSKÁ PRÁVA A ČLENOVÉ RVZRM SE SETKALI S VELVYSLANCEM OBSE

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková a zástupci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se 10. ledna setkali s ředitelem Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci (OBSE/ODIHR) velvyslancem Janezem Lenarčičem. Při setkání společně diskutovali o aktuálních tématech v českém vzdělávacím systému. Setkání se uskutečnilo u příležitosti zveřejnění hodnotící zprávy z návštěvy expertního týmu OBSE/ODIHR „Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro romské děti“ v českém jazyce. Cílem jednání bylo posílit zavádění inkluzivních opatření do českého vzdělávacího systému a projednat doporučení, která vyplývají ze zprávy.

Agentura pro sociální začleňování

ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO EVROPSKOU PLATFORMU A DEKÁDU ROMSKÉ INKLUZE

Dne 28. ledna se uskutečnilo zasedání Výboru pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze (výbor Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny). Účastníci jednání se věnovali tomu, jakým způsobem bude možné sbírat data pro vyhodnocování situace romské menšiny pro EU i pro sledování naplňování vládní koncepce romské integrace. Jednání se účastnili izástupkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů a zástupce Českého statistického úřadu, kteří představili, jakým způsobem získávají data pro své analýzy, a jak by byly využitelné pro výše uvedené účely. Ukázalo se například, že v šetřeních, která provádí ČSÚ, se mísí minority s majoritou. Na sběru dat pro účely těchto analýz se proto musí podílet nevládní organizace, agentury a výzkumné společnosti, které dokáží s tímto problémem pracovat.

Z LOKALIT

Mělník

Firma MTS Bolvan společně s městem Mělník zahajuje provoz sociální firmy. Město se s firmou dohodlo, že zajistí ruční úklid poloviny města. Ve firmě bude pracovat 15 osob z evidence Úřadu práce. Zaměstnance pomohli vytipovat terénní pracovníci města a jedná se převážně o lidi ze, sociálně vyloučených lokalit. Firma bude zatím hrazena z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) a z prostředků města. V současné době připravujeme projektovou žádost, která zajistí finance na další rozvoj firmy jako sociálního podniku.

Město společně s Agenturou nechali zpracovat Analýzu bydlení nízkopříjmových skupin v Mělníku. Analýza byla dokončena a prezentována na setkání Lokálního partnerství Mělnicko. Na základě analýzy by měla vzniknout Koncepce bydlení pro město Mělník, která bude zaměřena zejména na nízkopříjmové skupiny obyvatel, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, senioři, rodiče samoživitelé, zdravotně postižení a další.

Kutná Hora

Městu byly schváleny projekty, díky kterým vznikne Centrum sociálních služeb a Azylový dům pro matky s dětmi. První sociální služby, které jsou součástí těchto projektů, by mohly začít fungovat už letos na jaře. Město dále získalo i dotace na autobus, který bude sloužit jako mobilní klub pro děti, protidluhovou poradnu, vzdělávací centrum, terénní sociální práci nebo sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

Město věnuje přibližně 100 tisíc korun na obnovu hřiště v sociálně vyloučené lokalitě Neškaredice, vesnici vzdálené 3 kilometry od města. Hřiště by mělo být dokončeno na jaře letošního roku.

Kutná Hora zadala Agentuře, aby pro město zpracovala výzkum na téma vzdělávání. Výzkumnice na základě dat, která jí poskytlo město, školy, neziskové organizace i samotní obyvatelé, posoudila aktuální stav školské sítě a navrhla možné změny a řešení pro další období. Naplňování těchto návrhů se ujme místostarostka Dana Vepřková, která má na starosti oblast vzdělávání. Utvořená pracovní skupina na základě výsledků výzkumu vytvoří novou koncepci školské sítě města Kutná Hora.

Kadaň

Městu byl v prosinci schválený individuální projekt, který zajistí financování pro terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dluhové poradenství, pracovní poradenství, terénní programy pro uživatele omamných a psychotropních látek. Uvedené aktivity začnou být provozovány na začátku července tohoto roku. Na tento projekt je navázán druhý projekt, díky kterému bude vybudováno zázemí pro uvedené aktivity a služby.

V Prunéřově pokračovaly domovní schůze nájemníků. Ti si zvolili domovníky a domovní výbor pro každý ze čtyř domů. Schůze se zúčastnili i představitelé města. Nájemníci si následně svépomocně vymalovali společné prostory a vyklidili sklepy. Město přislíbilo, že až opadnou mrazy, osadí byty novými okny a linoleem. Tři domovníci jsou zaměstnáni na veřejně prospěšných pracích, starají se o údržbu a drobné opravy v domě a připravují volné byty k nastěhování.

Město také schválilo podání žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na rekonstrukci jednoho z prunéřovských domů pro potřeby tréninkového bydlení. Z dotace bude rekonstruováno 9 bytů a provede se zateplení a zabezpečení ústředního vytápění. Dům bude součástí připravovaného systému prostupného bydlení.

Občanskému sdružení Radka byl schválen projekt, který se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti sociálně vyloučených obyvatel Prunéřova a Kadaně. V rámci projektu se klienti sdružení například zapojí do rekvalifikací, získají praxi u zaměstnavatelů a vzniknou dotovaná pracovní místa. Projekt bude trvat po dobu dvou let. Sdružení také v Prunéřově zřídí předškolní klub pro děti ve věku 3-6 let. Do aktivit klubu se zapojí i rodiče. Klub bude také spolupracovat s kadaňskými mateřskými školami.

Odbor pro sociálně-právní ochranu dítěte připravuje žádost na ministerstvo vnitra. Pokud bude úspěšná, bude moci pořádat pobytové a příměstské tábory pro děti ze sociálně vyloučených lokalit a hradit celkem tři asistenty prevence kriminality (od září do prosince fungovali v Kadani dva). Ti budou moci působit i v Prunéřově.

Trmice

Na konci roku se v Trmicích uskutečnily dva výzkumy. První z nich se zaměřil na problematiku drog ve městě a možnosti jejího řešení. Druhý výzkum zjišťoval pocit bezpečí občanů ve městě. Oba výzkumy odprezentovali jejich autoři na veřejném setkání pořádaném místní komisí prevence kriminality.

Zastupitelé Trmic odhlasovali v prosinci zrušení hazardu na území celého města ještě před koncem roku, Oba uvedené výzkumy ukázali na propojenost hazardu s další kriminální činností a na značný odpor občanů proti hazardu. Další výstupy z výzkumů využijí při své práci členové pracovních skupin lokálního partnerství.

Sokolov

Rada města Sokolov na lednovém jednání schválila zavedení systému prostupného bydlení v Sokolově. Jedná se systém nabídky bydlení pro nízkopříjmové skupiny lidí a lidí ohrožených sociálním vyloučením. Systém zahrnuje tři stupně: azylové bydlení, bydlení v tréninkových bytech a bydlení v bytech standardního typu (bytech vlastněných městem Sokolov). Systém má těmto lidem pomoci, aby se mohli bez problémů uplatnit na běžném trhu s byty. Systém pomůže eliminovat problémy na straně nájemníků (neschopnost hradit tržní nájmy, rostoucí zadluženost, problematické vztahy s ostatními nájemníky) i na straně pronajímatelů. Zavedení tohoto systému se neobejde bez spolupráce města s neziskovými organizacemi Pomoc v nouzi o.p.s, Člověk v tísni, o.p.s. a Kotec o.s., které budou rodinám nabízet sociální služby.

Kolín

Město Kolín uspělo s podáním žádosti na vybudování zázemí pro sociální služby pro rodiny s dětmi ve sklepních prostorech jednoho z domů v sociálně vyloučené lokalitě Zengrova. Město také podává projekt, který by zajistil financování sociálních služeb až do léta 2015. Projekt by měl přispět k rozvoji sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství se zaměřením na bytovou a dluhovou problematiku a terénní programy pro uživatele návykových látek.

Větřní

V jihočeské obci Větřní začala od začátku tohoto roku působit terénní sociální pracovnice. Zřízení této pozice naplánovalo a prosazovalo Lokální partnerství Větřní. Financovat ji bude obec z prostředků, o které požádala Radu vlády pro záležitosti romské menšiny. Pracovnice má pomáhat řešit nelehkou sociální situaci obyvatelům zdejší vyloučené lokality a být prostředníkem pro jejich jednání s institucemi.

Na základní škole ve Větřní od ledna začala pracovat asistentka pro žáky se sociálním znevýhodněním. Ta pomáhá hlavně dětem na prvním stupni po nástupu do školy zvládat handicapy, způsobené nedostatečnou přípravou na požadavky školního prostředí v předškolním věku. Má být ku pomoci pedagogům při zapojování sociálně znevýhodněných dětí do třídního kolektivu. Ve škole působí již od října minulého na zkrácený úvazek také etopedka, která řeší výchovné problémy dětí. Terénní pracovnice, asistentka a etopedka se potkávají na pravidelných schůzkách, kde sdílejí zkušenosti z praxe z práce s dětmi i celými rodinami a společnými silami přispívají k řešení těch nejpalčivějších problémů.

Most

Na konci roku vypršela doba dohodnuté spolupráce Agentury s městem. Ta teď bude Mostu nadále poskytovat vzdálenou podporu při podávání a administraci projektů.Na konci roku město dokončilo projekt, který zabezpečí sociální služby v lokalitě Stovky (nízkoprahový klub pro mládež ve věku 15-26 let, terénní programy, dluhová poradna, protidluhová kampaň, primární prevence). Objekt byl slavnostně otevřen v lednu. Dokončili jsme také pro vedení města návrh prostupného bydlení v Mostě.

Děčín

Město začalo spolu s Agenturou připravovat Strategický plán rozvoje města. Plán bude zahrnovat oblasti - vzdělávání, sociální oblast, enviromentální oblast, rozvoj města – a vznikne do konce roku 2014. Na jeho tvorbě se nebudou podílet jen odborníci ale i veřejnost.

Břeclav

Také v Břeclavi skončila na konci roku domluvená spolupráce s Agenturou. V prosinci zastupitelé města schválili strategický plán sociálního začleňování pro roky 2013 až 2014. Plán uvádí, že město se například bude snažit podporovat dlouhodobě nezaměstnané občany prostřednictvím pracovních míst ve veřejných zakázkách, ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi pracovat s dlužníky na nájemném a postupně připravovat systém prostupného sociálního bydlení. Ten by měl být v roce 2015 doplněn o zrekonstruovaný azylový dům pro jednotlivce a nově vzniklé azylové bydlení pro rodiny.

Závěrečného setkání Lokálního partnerství se zúčastnili i ředitel Agentury Martin Šimáček a starosta města Oldřich Ryšavý. Přítomní se shodli na tom, že je třeba, aby spolupráce všech subjektů pokračovala a byla i zachována platforma Lokálního partnerství i po odchodu Agentury v Břeclavi.

Hodonín

Město Hodonín v prosinci rozhodlo o vzniku pracovních pozic dvou školních psychologů pro základní školy, které město zřizuje. Ti budou v hodonínských školách k dispozici od počátku školního roku 2013/2014.

Město také zřídilo zvláštní fond pro úhradu placených volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin, pro které jinak znamená platba za hudební kroužky nebo sportovní aktivity značnou finanční zátěž. Prostředky budou rozdělovány prostřednictvím odboru sociálních služeb.

Agentura se v závěru roku zapojila do aktualizace hodonínského Plánu prevence kriminality. Navrhuje v něm například vytvořit komplexní systém primárně-preventivních aktivit pro školy, nebo zahájit diskuzi o regulaci hazardu ve městě.

Bruntál

V Bruntále proběhl v prosinci vzdělávací kurz pro metodiky prevence a výchovné poradce k záškoláctví. Doporučení, která z něj vzešla, budou prezentována školám a zavedena do jejich praxe.

Byl také dokončený výzkum mapující situaci v oblasti bydlení a migrační trendy. Výzkumníci zjistili, že na ubytovně A+H je stále většina lidí z jiných měst bez trvalého pobytu v Bruntále (především z Vítkova), že je v centru města jedna menší nově vznikající lokalita a že v jednom objektu v Západní lokalitě jsou volné byty, o kterých zástupci města ani neziskových organizací dosud nevěděli.

Krupka

V prosinci byl radními města schválen Strategický plán sociálního začleňování v Krupce pro období 2013-2014. Plán počítá například se zavedením systému prostupného zaměstnávání ve městě. Dlouhodobě nezaměstnaní tak budou moci přecházet z veřejné služby a veřejně prospěšných prací přes dotovaná pracovní místa až k otevřenému trhu práce. Plán také usiluje o zlepšení bezpečnosti v lokalitě, či o posílení terénních programů a nabídky sociálních služeb pro děti. Ty dosud v místě zcela chyběly.

V lednu 2013 byla Poradně pro občanství, občanská a lidská práva, která je členem Lokálního partnerství Krupka, přiznána dotace ministerstva práce. Poradna tak může otevřít zcela novou službu – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Želváček. Zařízení nabídne řadu vzdělávacích a volnočasových aktivit zejména dětem ve věku 6-15 let. Zařízení pojme v jednu chvíli až 15 dětí. Jeho nabídka se v případě zájmu může rozšířit, například o služby určené matkám s předškolními dětmi.

Vejprty

Agentura ve spolupráci s městem a společností Člověk v tísni uspořádala na konci roku seminář pro obyvatele Vejprt o finanční zadluženosti. Město nadále pracuje na přípravách projektové žádosti, která by zajistila vybudování Centra sociálních služeb Vejprty. Byla podána žádost o prostředky na zajištění působení terénního sociálního pracovníka. V únoru město podá další žádost na prostředky na asistenta prevence kriminality pro rok 2013. Taktéž v únoru bude všem obyvatelům Vejprt nově bezplatně přístupná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Teplá/Toužim

V Toužimi působí od ledna druhý městský policista. Provoz městské policie hradí město z vlastních zdrojů, na vybavení obou strážníků se městu podařilo získat dotaci. V Teplé byla ve spolupráci s lokálními partnery vytvořena koncepce prevence kriminality. Město by v návaznosti na tuto koncepci chtělo připravit projektovou žádost na zavedení asistentů prevence kriminality. V Teplé také vznikla sociálně preventivní komise města, která po odchodu Agentury převezme agendu Lokálního partnerství Teplá.

Jáchymov

Žáci základní školy Marie Curie-Sklodowské získali v lednu dotaci na projekt s názvem „Galerie setkávání“ z dotačního programu „Think Big“. Cílem projektu je vybudování školní galerie v centru města Jáchymov. Školní galerie vznikne v malém atypickém prostoru uprostřed města. Galerie také dostane název Galerie návratů, aby se do ní návštěvníci rádi vraceli. Zároveň zde budou moci vystavovat i bývalí absolventi školy a další místní umělci.

Rumburk a Staré Křečany

Město Rumburk a obec Staré Křečany uspěly ve výběrovém řízení ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V polovině února se zde poprvé setkají členové Lokálního partnerství. Už od podzimu se schází členové pracovní skupiny bydlení a řeší vytvoření prostupného bydlení v Rumburku.

Městu Rumburk byl schválen projekt, jehož cílem je pomocí rekvalifikací a pracovního poradenství zapojit do pracovního procesu a udržet v něm cca 20 dlouhodobě nezaměstnaných starších 50 let. Projekt začne v březnu.

Obec Staré Křečany připravuje projekt sociálního podnikání - sběrný dvůr a technické středisko. Stavební část je hotova, nyní se připravuje část neinvestiční.

Ralsko

Mezi prvními kroky po ustavení Lokálního partnerství, které se odehrají v obci Ralsko, je:
vytvoření plánu prevence kriminality a příprava projektů prevence kriminality, snaha o získání prostředků na asistenty prevence kriminality, snaha o zajištění hřiště v lokalitě Náhlov a kamerového systému v lokalitě Ploužnice. Agentura pomůže i se získáním prostředků pro volnočasové a táborové aktivity pro děti a mládež v lokalitě Ploužnice. Město také začne připravovat projektu, který by zabezpečil zázemí pro sociální služby v Ploužnici a na něj navazující projektu na zajištění služeb jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy, sociálně aktivizační služby, dluhové a pracovní poradenství.

Žlutice

V západočeských Žluticích pomáhá lokální konzultant Agentury s přípravou projektu na zajištění asistenta prevence kriminality a projektu, který by umožnil vybudovat zázemí pro nízkoprahové zařízení a terénní programy.

Osoblaha

Na Osoblažsku již dva roky probíhá proces komunitního plánování a v současnosti zastupitelstva jednotlivých obcí schvalují již druhý plán rozvoje sociálních služeb v mikroregionu. Lokální partnerství ustavené Agenturou tak bude navazovat na pracovní skupiny komunitního plánování a rozšíří jeho tematické oblasti. Díky komunitním plánům jsou již mnohé potřeby a cíle formulované a hned po zahájení spolupráce bude možné začít pracovat na přípravě projektových žádostí. V této chvíli pracujeme na tématech prevence kriminality a podpory rozvoje sociálních služeb v regionu.

Velké Hamry

Od začátku roku Agentura začala pracovat i v obci Velké Hamry. Ta je podobně jako ostatní obce a města tanvaldského mikroregionu postižena vysokou nezaměstnaností a výskytem sociálně vyloučených lokalit spojených s migrací v rámci libereckého kraje. V lednu proběhly úvodní schůzky lokálního konzultanta s vedením obce a s dalšími potenciálními partnery vznikajícího Lokálního partnerství. To se k ustavujícímu jednání sejde 13.února. Hlavní problémy, které bude Lokální partnerství řešit, budou: otázka bydlení a bezpečnosti či nedostatečná dostupnost sociálních služeb.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

Ve dnech 14. až 18. ledna se vedoucí oddělení odborných pracovníků Alena Zieglerová zúčastnila studijní stáže pořádané společností P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. se zaměřením na sociální podnikání v Polsku. Součástí stáže byla návštěva několika integračních sociálních podniků zaměstnávajících osoby ze sociálně vyloučeného prostředí. Nejméně dva z těchto podniků zástupci Agentury navštíví společně se zástupci obcí, se kterými Agentura aktuálně spolupracuje. Obce dostanou tuto příležitost díky projektu s názvem "Sociálně odpovědné municipality (2020)", který připravila společnost Mepco.

Na konci ledna jsme pro ministerstvo vnitra připravili pravidelnou půlroční Zprávu o bezpečnostních rizicích v sociálně vyloučených lokalitách. Zprávu Agentura zpracovává na základě usnesení vlády a jejím účelem je informovat ministerstvo a Policii ČR o aktuální situaci, náladách a bezpečnostních rizicích v lokalitách, kde Agentura působí, aby mohly bezpečnostní složky adekvátně reagovat na případné rostoucí napětí.

Odbornice pro oblast výzkumů spolupracovala počátkem roku s Ministerstvem práce a sociálních věcí na formulaci zadávací dokumentace k připravované Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR, která naváže na tzv. Gabalovu zprávu z roku 2006. Agentura se bude podílet na výběru dodavatelů výzkumu a bude společně s ministerstvem posuzovat plnění zakázky. Výzkum bude probíhat během roku 2014 a jeho výsledky budou sloužit žadatelům o podporu v oblasti sociálního začleňování ze strukturálních fondů v programovém období 2014 - 2020.

Odbornice pro oblast zaměstnanosti se společně se zástupci vedení Agentury sešli s náměstkem generálního ředitele Úřadu práce ČR Martinem Žárským a se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra a jednali o veřejné službě. Její využívání výrazně ovlivnilo rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil možnost povinného nařizování veřejné služby. Zástupci Agentury na jednání připomněli několik bodů ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, které s veřejnou službou souvisejí. Jde například o vytváření metodiky prostupného zaměstnávání vedoucího od veřejné služby až na volný trh práce, propojení služeb zaměstnanosti se službami sociálními a dalšími, především dluhovým poradenstvím. Na jednání byla dohodnuta spolupráce na projektu Úřadu práce, který se zaměří na spolupráci poradců Úřadu práce s poskytovateli sociálních služeb a sociálními pracovníky obcí. V Karlovarském kraji se Agentura zapojí do společného projektu Úřadu práce a Aliance proti dluhům.

Agentura pro sociální začleňování © 2013