Říjen 2010

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktualit o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách i o činnosti našich partnerů v oblasti sociálního začleňování v lokalitách, kde Agentura působí.

V tomto souhrnu za měsíc říjen se mimo jiné dočtete o účasti ředitele Agentury Martina Šimáčka na jednání Řídícího výboru EU Roma Network, kde byly řešeny priority následujícího rozpočtového období strukturálních fondů EU v oblasti zaměstnávání.
V přehledu realizovaných aktivit z lokalit se můžete dočíst o řadě projektů na podporu zaměstnanosti (Cheb, Roudnice nad Labem).

Ve většině nových lokalit je již hotova první fáze strategického plánování (analýzy silných a slabých stránek a seznamy priorit) a pracovní skupiny začínají na přípravě jednotlivých kroků vedoucích k naplňování těchto priorit.

Přejeme Vám příjemné poslední podzimní dny!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování vybrala zpracovatele situačních analýz v deseti nových lokalitách

Agentura pro sociální začleňování vyhlásila výsledky podlimitní veřejné zakázky na zpracovatele situačních analýz v deseti nových lokalitách, kde začala od dubna 2010 působit. V devíti z deseti lokalit předložila nejlepší nabídku firma Navreme Boheme, s.r.o.

Celý článek na webových stránkách Agentury

Řídící výbor EU Roma Network jednal o prioritách strukturálních fondů EU v oblasti sociálního začleňování v letech 2014-2020

M. Šimáček se zúčastnil jednání řídícího výboru EU Roma Network v Krakově

V polském Krakově se ve dnech 21. a 22. října konalo (Článek na webu Agentury) zasedání Řídícího výboru EU Roma Network. Za Českou republiku se zasedání účastnil také ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. Hlavními tématy jednání byly priority, které budou prosazovány při přípravě základního rámce operačních programů strukturálních fondů EU v oblasti sociálního začleňování v letech 2014-2020. "V jednání jsem upozornil na nutnost komplexního rozvojového přístupu na lokální úrovni, nutnost zapojení tržních prostředků vedle prostředků strukturálních fondů. Apeloval jsem na posílení principu sociálního začleňování jako horizontální priority a zdůraznil význam strategického plánování na místní úrovni," shrnuje svůj příspěvek ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Jednání Monitorovacího výboru

Ve středu 6. října proběhlo v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ulici zasedání Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Členové Monitorovacího výboru na něm byli seznámeni například s postupem prací v deseti nových lokalitách, s realizací individuálního projektu ASZ, s postupem prací na strategii boje proti sociálnímu vyloučení a s rozpočtem Agentury pro rok 2011. Podrobnosti si můžete přečíst v zápisu z jednání (Zápis z jednání ke stažení) na webových stránkách Agentury.

Pokračují práce na přípravě Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

I v říjnu pokračovaly práce na přípravě Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Sešly se všechny pracovní skupiny, které pokračovaly v navrhování opatření k jednotlivým oblastem. Poprvé se také sešli členové koordinační skupiny, která má zajistit provázanost mezi jednotlivými pracovními skupinami.

Do konce roku proběhnou většinou ještě dvě setkání pracovních skupin, na kterých budou formulována finální verze opatření i s určením jejich finanční náročnosti a gestorů a spolugestorů.

Z LOKALIT

Cheb

Lokální konzultant Agentury se v říjnu podílel na přípravě projektů na zajištění pracovního poradenství a podporovaného zaměstnávání do operačního programu OPLZZ 3.3. Tyto projekty by měly zajistit intenzivní podporu zaměstnávání klientů ze sociálně vyloučených lokalit – od prvotního kontaktování prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a motivování, přes rekvalifikace, oslovování zaměstnavatelů, umožnění praxí až po mzdové příspěvky zaměstnavatelům, příspěvky na dopravu a ubytování klientům a službu pracovní asistence po úspěšném umístění klienta. Podobné projekty byly podány i v Mostu.

Roudnice nad Labem

Otevřená společnost, o.p.s. vypracovala studii (V Roudnici nad Labem vznikla studie o možnostech podnikání romských žen), která bude sloužit jako podklad pro plánované založení sociální firmy v Roudnici nad Labem. Studie sleduje význam romských žen a jejich potenciál pro integraci sociálně znevýhodněných romských rodin. Studie je založená na dvaceti čtyřech hloubkových rozhovorech s romskými ženami z Roudnice nad Labem. "Jako základní možnosti participace na pracovním trhu vidíme tyto: a) podpora žen k nalezení pracovního místa (prostřednictvím job klubů, poradenství, rekvalifikačních kurzů atd.); b) možnost samostatného podnikání žen na živnostenský list; c) založení sociální firmy odpovídajícím subjektem, která by ženy zaměstnala.," píše se v závěrečných doporučeních studie.

Přerov

Lokální partnerství Přerov vytvořilo pracovní skupinu pro zaměstnanost. Rozvíjí se spolupráce mezi Technickými službami a firmou Aver drom, která by měla zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané obyvatele přerovských sociálně vyloučených lokalit. Během října byly podány dva projekty. Žadatelem prvního projektu je ORE-Institut, jeho cílem je práce s počítačovou hrou na téma farmaření. Při jejím hraní budou děti z nízkoprahových klubů získávat různé sociální kompetence (finanční gramotnost, vyjednávání s úřady, apod.). Ty si pak ve spolupráci s asistenty vyzkouší v praxi a ti nejúspěšnější budou mít možnost zúčastnit se letního pobytu na farmě. Druhý projekt, kde je žadatelem město Přerov, je zaměřen na podporu zaměstnanosti a koordinátorů veřejné služby.

Lokální konzultant Agentury se také podílel na přípravě dvou projektů organizace Kappa-Help, které se týkají se romského malířství. V rámci tohoto projektu bude vytvořena kolekce se sbírek, kterou vlastní romský malíř Honza Rác. Ten zároveň povede výtvarný kroužek s dětmi navštěvujícími nízkoprahové kluby. Na nich vzniknou malby, které budou vystavovány spolu s kolekcí Honzy Ráce. Dětští malíři se zároveň stanou průvodci této výstavy, tak aby jí mohli provázet školy i další návštěvníky.

Bruntál

V Bruntále skončila první fáze strategického plánování. Je hotový seznam priorit, které budou projednávány na setkání lokálního partnerství a představeny politickým představitelům města. Mezi ty nejzajímavější patří například vytvoření systému prostupného bydlení v lokalitě západní nebo vytvoření systému prostupného zaměstnávání.

Břeclav

V Břeclavi během října pokračovala činnost v pracovních skupinách (bydlení, zaměstnanost, prevence sociálně-patologických jevů, informovanost, práce s rodinou).

Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb je v současnosti připravována projektová žádost na výstavbu nového azylového domu s návaznými doprovodnými službami (sociálně aktivizační služby, terénní práce, fakultativní služby). Plán výstavby azylového domu vzešel z potřeby města řešit komplexně situaci rodin, které se ocitnou v problematické situaci. Dosud například musí být rodiny v případě ztráty bydlení rozdělovány do stávajících azylových domů na ženy s dětmi a muže. Azylový dům by měl zároveň být prvním stupněm plánovanéoh systému prostupného bydlení v Břeclavi, na jehož tvorbě pracují členové pracovní skupiny bydlení lokálního partnerství.

Slezská Ostrava

Realitní skupina RPG Real Estate sezvala zástupce nevládních organizací a obcí na workshopy k problematice obsazování několika desítek volných bytů v lokalitách Slezská Ostrava – Kunčičky, Karviná 6 – Nové Město a Havířov - Šumbark. Na těchto setkáních byly představeny dvě nabídky – možnost nastěhování do již opravených bytů a program Opravy bytů na vlastní náklady.

Litvínov

Počátkem října proběhlo další setkání všech terénních pracovníků působících v Litvínově a okolí. Magda Besedová z Poradny při finanční tísni, o.p.s. na setkání prezentovala téma protidluhového poradenství. Pracovníci Oblastní Charity Most, Diakonie a terénní pracovníci města Litvínov se prostřednictvím kazuistik o své zkušenosti s tímto nástrojem. Na Ministerstvo vnitra byl odeslán společný projekt odboru sociálních věcí a základní školy a mateřské školy Litvínov - Janov "Prevence až do konce 2010".

Jáchymov

V připravovaném strategickém plánu lokálního partnerství jsou formulovány cíle pro všechny tři prioritní oblasti (výchova a vzdělávání, zaměstnanost a prevence sociálně patologických jevů a příprava projektů).

Je plánováno založení čtvrté pracovní bydlení. Lokální konzultant se starostou města a terénní sociální pracovnicí vytipovali dva objekty - bývalé bytové domy nazývané Rusák a Modrák, které by mohly být městem poskytnuty k zařazení do systému prostupného bydlení. Tyto domy by mohly být rekonstruovány z projektů, u jejichž přípravy by asistoval lokální konzultant Agentury. Zvažováno je také založení firmy, kde by pod odborným vedením pracovali lidé ze sociálně vyloučených lokalit v Jáchymově, firma by mohla získávat zakázky od města.

Jesenicko

Na platformě Lokálního partnerství Jesenicko byl během října po šesti projektech do integrovaných operačních programů (IOP) podán první individuální projekt (IP). Ten navazuje na již dříve podané projekty - rekonstrukce Azylového domu Boétheia v Jeseníku a vybudování integrovaného centra Mikulovicích. Projekt v případě úspěchu žádosti zajistí vytvoření odborného, finančního a technického zázemí k poskytování sociálních služeb, služeb na podporu zaměstnanosti a vzdělání v obou uvedených objektech.

Členové partnerství odsouhlasili Návrh postupu plánování v oblastech zaměstnanost, inkluzivní vzdělávání a dostupnost bydlení. Podle tohoto návrhu již začala pracovat skupina zabývající se vzděláváním, ostatní dvě skupiny začnou pracovat během listopadu.

Jirkov

V průběhu října proběhla v Jirkově setkání pracovních skupin zaměstnávání, bydlení, vzdělávání a volný čas, bezpečnost a prevence sociopatologických jevů. Partneři dokončili analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a rizik jednotlivých oblastí a na jejím základě vybrali nejpalčivější problémy, k jejichž řešení pomohou nástroje zahrnuté do strategického plánu.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2010