Srpen 2010

Vážení přátelé,
na začátku nového školního roku Vám zasíláme další souhrn Aktualit z Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, tentokrát za měsíc srpen. V úvodních zprávách se dočtete o zařazení Agentury pro sociální začleňování do programového prohlášení nové vlády a o přípravách Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Velmi obsáhlá je tentokrát část týkající se lokalit. Podrobně představuje celou škálu projektů, které jsou na základě strategických plánů připravovány v jednotlivých lokalitách, kde Agentura působí.

Přejeme Vám zajímavé čtení a pěkný zbytek léta!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Programové prohlášení vlády dalo zelenou Agentuře pro sociální začleňování

Agentura v programovém prohlášení vlády

V programovém prohlášení vlády premiéra Petra Nečase, které vláda schválila 4. srpna, je přímo zmíněna (Programové prohlášení vlády dalo zelenou Agentuře pro sociální začleňování) Agentura pro sociální začleňování i to, že se nová vláda bude věnovat problematice sociálního začleňování. V prohlášení je přímo uvedeno: "Vláda podpoří sociální integraci obyvatel vyloučených lokalit do společnosti a využije za tímto účelem činnosti Agentury pro sociální začleňování."

Příprava strategie boje proti sociálnímu vyloučení

Příprava Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

Během srpna vyvrcholily přípravy na zahájení zpracování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, kterou Agentura pro sociální začleňování připraví do konce roku 2010 podle usnesení Vlády ČR č. 462 ze dne 14. června 2010. Na přípravě Strategie se budou podílet ministerstva, kraje, obce, neziskové organizace i další odborníci. "Připravíme akční plán krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla zvýšit schopnost veřejné správy řešit problém sociálně vyloučených lokalit – koordinovaně a s důrazem na regionální rozvoj," vysvětluje Martin Šimáček, ředitel Agentury.

Oslovení zástupci resortů a ostatní odborníci zasednou od září v pěti pracovních skupinách, které se budou podílet na vzniku Strategie ((PS Vzdělávání, PS Zaměstnanost a dávkové systémy, PS Sociální služby, rodina a zdraví, PS Bydlení, PS Bezpečnost), šestá skupina Regionální rozvoj a veřejná správa bude ustavena během podzimu. Ve dnech 2. a 7. září se uskuteční první setkání pracovních skupin, na kterých budou jejich členové informováni o harmonogramu příprav Strategie a budou určeny základní témata a priority, kterým se budou jednotlivé skupiny věnovat.

Agentura navrhuje zapojit kladenský masokombinát do systému prostupného bydlení

Agentura navrhuje zapojit kladenský Masokombinát do systému prostupného bydlení

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách připravila (Agentura navrhuje zapojit kladenský Masokombinát do systému prostupného bydlení) studii, která propočítává náklady na provoz známé kladenské sociálně vyloučené lokality Masokombinát a obsahuje řadu návrhů, jak postupovat při zamýšleném převodu tohoto domu na neziskovou organizaci nebo soukromého vlastníka. Tím hlavním je zahrnout Masokombinát do takzvaného systému prostupného bydlení. Model počítá s tím, že vedle budovy Masokombinátu se do systému prostupného bydlení zapojí ještě další objekty, které budou mít různou kvalitu a rozsah doprovodných opatření.

Třístupňovým modelem budou moci obyvatelé procházet zezdola směrem vzhůru, ale i opačným směrem. Do studie je zahrnuta i plánovaná částečná rekonstrukce budovy Masokombinátu z prostředků strukturálních fondů. Studie je ke stažení na webové stránce Agentury pro sociální začleňování.

Z LOKALIT

Jesenicko

Na Jesenicku i nadále budeme aktivně podporovat uklidnění situace v obci Uhelná a najít vhodný kompromis, který umožní pokračování nastartovaných integračních opatření, které zde realizuje především o.s. Ester. V sázce je i zásadní projekt na plánovanou rekonstrukci komunitního centra v obci v rámci Agenturou podporovaného projektu IOP 3.1b. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčové partnery Agentury v lokálním partnerství a projekt komunitního centra patří mezi základní pilíře sociální integrace v regionu, považuje Agentura za nezbytné se k situaci vyjádřit a podniknout kroky k vyřešení vzniklé situace. Lokální konzultantka jednala s oběma partnery a iniciovala společné jednání u "kulatého stolu" za přítomnosti vedení ASZ v čele s ředitelem M. Šimáčkem, které se bude konat na konci srpna.

Stanovisko Agentury pro sociální začleňování k situaci v Uhelné najdete na webové stránce Agentury. (Stanovisko Agentury pro sociální začleňování k plánované rekonstrukci komunitního centra v obci Uhelná na Jesenicku)

Slezská Ostrava

Ve čtvrtek 5. srpna byl v Ostravě – Hrušově slavnostně otevřen (Ve Slezské Ostravě bude otevřen nový azylový dům) nový azylový dům pro rodiny s dětmi. Novou sociální službu zde bude Městský obvod Slezská Ostrava poskytovat prostřednictvím oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava. V rekonstruovaném bytovém domu je teď deset bytových jednotek, společenská místnost s hernou a zázemí pro zaměstnance odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava. Rekonstrukce byla zahájena v březnu a od srpna dům začne poskytovat služby prvním uživatelům. Rekonstrukce a provozování azylového domu je součástí strategického plánu sociálního začleňování, který v červnu přijali členové Lokálního partnerství Slezská Ostrava.

Most

V Mostě v srpnu proběhly schůzky k tvorbě systému prostupného bydlení. Zároveň zde vrcholí příprava Individuálního projektu města se zkráceným názvem "Komplexní program sociální integrace - Most". Projekt obsahuje zajištění terénní sociální práce v lokalitách Chanov, Stovky a Sedmistovky, terénní sociální práce pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti v lokalitě Chanov a odborného sociální poradenství s důrazem na dluhovou problematiku pro všechny lokality. V lokalitě Stovky bude zároveň zřízeno nízkoprahové zařízení a v lokalitě Chanov komunitní centrum zajišťující pracovní poradenství a asistence.

Součástí navrhovaného systému prostupného bydlení bude i program prevence ztráty bydlení. Na konci srpna proběl další nábor do detašovaného pracoviště SŠT Velebudice v Chanově. V Mostě se také připravuje studie proveditelnosti vzniku sociálního podniku, na jejímž zadání spolupracovala ASZ, MVČR, MPSV, MMR a město Most. (K.Bořecký z odboru Strategií a dotací). Díky prostředkům MVČR, ze kterých bude analýza hrazena dojde k prvnímu propojení projektu Úsvit a aktivit Agentury pro sociální začleňování.

Cheb

Součástí navrhovaného systému prostupného bydlení bude i program prevence ztráty bydlení. Na konci srpna proběl další nábor do detašovaného pracoviště SŠT Velebudice v Chanově. V Mostě se také připravuje studie proveditelnosti vzniku sociálního podniku, na jejímž zadání spolupracovala ASZ, MVČR, MPSV, MMR a město Most. (K.Bořecký z odboru Strategií a dotací). Díky prostředkům MVČR, ze kterých bude analýza hrazena dojde k prvnímu propojení projektu Úsvit a aktivit Agentury pro sociální začleňování.

Přerov

V Přerově spolupracovala Agentura na přípravě projektu "Jdeme za prací". Projekt byl podán v polovině srpna a v případě úspěchu žádosti vytvoří patnáct pracovních míst pro zdravotně handicapované. Do projektu se budou moci zapojit i zdravotně znevýhodnění ze sociálně vyloučených lokalit. Na tento projekt naváže další, jehož cílem bude vytvoření agentury práce orientované na obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit. Na přelomu srpna a září osloví ASZ v Přerově jednotlivé politické strany s nabídkou spolupráce při koncipování programu v oblasti sociální integrace a řešení problémů v občanském soužití.

Břeclav

V Břeclavi je aktuálně připravovaný projekt, díky němuž dojde k přestavbě azylového domu U Sýpek. Agentura se v současnosti podílí také na podpoře zavádění sociálně aktivizačních služeb v Břeclavi. Jejich cílem je intenzivnější propojení všech subjektů, které se angažují v péči o rodinu a dítě - např. oddělení sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace nebo probační a mediační služba. Během září budou radní města rozhodovat o záměru příprav strategického dokumentu, který má shrnout podobu sociálního začleňování ve městě pro roky 2011 až 2013.

Šluknovsko

Sdružení Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování zajistily na konci srpna pro zájemce ze spolupracujících organizací pracovní výjezd do organizací, které se již delší dobu zabývají sociálním podnikáním. Jeho účastníci navštívili denní stacionář, sociální rehabilitace, chráněné bydlení a prostory střední, základní a mateřské školy sdružení Lipka v Prostějově. Lipka je také zakladatelem družstva Senza, které zaměstnává lidi se znevýhodněním. Uprostřed sídliště provozují kuchyň a jídelnu, denně vaří 200 obědů, dále prádelnu a dílnu, kde například kompletují výrobky pro zdravotnická zařízení.

Druhou navštívenou organizací byl Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Trend nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním nejen služby, ale rozhodl se zřídit také pracovní místa. Jejich podnikatelskou činností je digitalizace dokumentů pro firmy a call centrum. Druhý den proběhla návštěva občanského sdružení Liga Bruntál Liga od roku 2005 provozuje zelenou dílnu, kde zaměstnává osoby s kombinací znevýhodnění. Zelená dílna je článkem v systému recyklace odpadu. Recyklují se zde televizory a monitory. Zelená dílna zaměstnává 34 osob. Liga dále provozuje Malé technické služby kde získalo zaměstnání 10 osob a pracovníci veřejné služby. Malé technické služby zajišťují údržbu veřejných prostor v dříve nejproblémovější romské lokalitě, ale i v dalších částech města. Na tento výjezd naváže 22. září v Krásné Lípě seminář o sociálním podnikání vedený ředitelkou obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika Petrou Francovou.

Dne 24. září 2010 se v Rumburku v rámci týdnů duševního zdraví uskuteční Den sociálních služeb a Festival "Ducholoď". Na Dni sociálních služeb se představí poskytovatelé sociálních služeb ze Šluknovského výběžku. Jejich zástupci budou diskutovat o tom, jak dál rozvíjet služby na Šluknovsku, budou promítnuty krátké filmy a pro návštěvníky bude připravena řada dílen.

Jáchymov

V současné době je na bázi Lokálního partnerství Jáchymov připravováno celkem pět projektů. První předkládá centrum celoživotního vzdělávání Pecka a v případě úspěchu žádosti přinese možnost školního psychologického poradenství, logopedické péče a využívání asistentů pedagogů čtyřem školám z Karlovarského kraje. Druhý projekt je obdobný a podává jej ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov a přinese této a dalším třem školám kromě psychologa, speciálního pedagoga i specialistu na profesní a kariérové poradenství. V nevyužívaných prostorách ZŠ Jáchymov by z prostředků dalších dvou projektů mělo být vybudováno nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku 15-26 let, které bude nabízet jak zájmové tak vzdělávací služby. Bude zde možné využívat tréninkové byty pro přípravu na vedení domácnosti, vzdělávat se ve finanční a počítačové gramotnosti nebo v cizích jazycích.

Chomutov

Město Chomutov na konci srpna odevzdalo projektovou žádost na rekonstrukci bývalého objektu ústavu sociální péče na sídlišti Kamenná. Bude-li projektová žádost podpořena, vznikne zde nové centrum sociálních služeb s názvem Kamínek. V lokalitě sídliště Kamenná byly dosud dostupné jen volnočasové aktivity pro děti a mládež, poskytované v nevyhovujících a prozatimních podmínkách. Rekonstrukcí chátrající budovy vznikne víceúčelové centrum, kde najde zázemí celá škála služeb - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou.

Centrum bude také poskytovat zázemí pro dětské volnočasové aktivity, odborné sociální poradenství nebo provoz hřiště. Cílem projektu je poskytovat obyvatelům sídliště odborné sociální služby, nabídnout adekvátní trávení volného času a tím přispívat k prevenci sociopatologických jevů, mírnění sociálního vyloučení a posilování občanské sounáležitosti.

Obrnice

Obrnice pokračují v přípravách projektové žádosti, v jejímž rámci budou zrekonstruovány dva nebytové prostory přímo v sídlištní zástavbě, kde je velká koncentrace obyvatel bez adekvátního přístupu ke službám či volnočasovým aktivitám. Vzniknou tak vhodné prostory pro poskytování služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, předškolního a rodičovského klubu, zázemí pro terénní sociální pracovníky a další služby. Na projekt bude navazovat individuální projekt obce určený na nákup samotných služeb, kdy si Obrnice kladou za cíl posílit spektrum poskytovatelů sociálních služeb v obci.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2010