únor 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktuálních informací z činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. V Aktualitách za měsíc únor představujeme činnost Agentury a jejích partnerů, kteří jsou v jednotlivých lokalitách zapojeni do platforem lokálního partnerství.

V úvodní části se můžete dočíst o tom, že do výběrového řízení, ze kterého vzejdou nové lokality, v nichž Agentura začne působit od července tohoto roku, se přihlásilo 19 obcí a měst.

Druhá část představující činnost j jednotlivých lokalitách pak informuje například o dalších podaných individuálních projektech v Chebu a na Jesenicku. V nových lokalitách pak postupně končí fáze přípravy strategických plánů, jejich definitivní verze budou dokončeny v nejbližších týdnech, poté budou ke schválení předkládány zastupitelům obcí. Prvním dokončeným a schváleným strategickým plánem z nových lokalit, je plán připravený členy Lokálního partnerství Jáchymov.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

O spolupráci s Agenturou má zájem 19 obcí a měst

V pátek 25. února uplynul termín, do kterého se zájemci mohli hlásit do výběrového řízení, ve kterém budou vybrány nové lokality, v nichž bude od letošního roku působit Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. K tomuto datu bylo doručeno celkem 19 přihlášek (Článek na webu Agentury). Uchazeči budou pozváni na jednání Monitorovacího výboru na začátku dubna. Na něm představí podrobněji své integrační plány pro nejbližší období. Na tomto zasedání členové Monitorovacího výboru vyberou celkem sedm nových lokalit . V těchto lokalitách začnou lokální konzultanti Agentury standardní tříletý proces fungování Agentury od začátku července tohoto roku.

Tisková zpráva - Jáchymovští zastupitelé schválili plán začleňování sociálně slabých pro nejbližší tři roky

Zastupitelé Jáchymova schválili (Článek na webu Agentury) 9. února strategický plán sociálního začleňování, který společně připravili členové Lokálního partnerství Jáchymov vedeného vládní Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Strategický plán v Jáchymově je prvním z dokončených a přijatých strategických plánů v lokalitách, v nichž Agentura začala působit v dubnu loňského roku. V oblasti vzdělávání plán počítá se zřízením další přípravné třídy, s rekonstrukcí prostor mateřské školy a kurzy a semináři pro sociální pracovníky a pedagogy. V oblasti zaměstnanost bude v Jáchymově zaveden systém veřejně prospěšných prací a veřejné služby, který zde dosud nefungoval a který by měl přispět k udržení pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných. V Jáchymově také v nejbližších letech vznikne nové nízkoprahové centrum s doprovodným systémem sociálních služeb a terénními programy.

M.Šimáček v Otázkách Václava Moravce

Ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček byl v neděli 13. února jedním z hostů diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Diskuze byla vysílána přímým přenosem z Nového Bydžova a účastnili se jí ministr vnitra Radek John /VV/ a stínový ministr vnitra Jeroným Tejc /ČSSD/. Druhá část pořadu byla věnována bezpečnostní situaci v Novém Bydžově a možnostech řešení problematiky sociálního vyloučení. Té se kromě Martina Šimáčka zúčastnili starosta Nového Bydžova Pavel Louda /ODS/a starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. Záznam pořadu si můžete prohlédnout v archivu České televize (Video ke zhlédnutí)

Z LOKALIT

Cheb

V Chebu je k podání připraven rozsáhlý individuální projekt města. Pokud bude žádost úspěšná, zajistí městu financování důležitých sociálních služeb jako terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ranou péči pro širší oblast kolem Chebu, aktivitu zaměřenou na osvojení pracovních návyků s názvem Nejlepší učebnou je pracoviště nebo krizovou pomoc a poradenství pro lidi ohrožené drogou a jejich rodinné příslušníky.

Komise pro národnostní menšiny doporučila Radě města zapojit se do systému prostupného bydlení, který pro města připravila pracovní skupina bydlení Lokálního partnerství Cheb. Pokud členové Rady odsouhlasí návrh Lokálního partnerství Cheb, vyčlení město pro potřeby tréninkového bydlení 10 bytů. Hlavní rolí při pobytových službách, doprovodných asistenčních službách, správě tréninkových bytů a v nejvyšším stupni systému i při garanci plnění smluvních ujednání mezi nájemci a soukromými pronajímateli bude hrát Diecézní charita Plzeň. Zástupci Agentury zároveň jednají i o možnostech získání finančních prostředků do takzvaného garančního fondu, ze kterého by neziskové organizace mohly krýt případné škody plynoucí z garantování nájmů klientů.

Roudnice nad Labem

V pondělí 21.února proběhla v sále roudnické knihovny konference "Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení". Záštitu nad akcí převzal ministr práce a sociálních věcí Jaromíra Drábek. Konferenci uspořádal Odbor sociálních věcí městského úřadu Roudnice nad Labem. Ředitel Agentury Martin Šimáček zde prezentoval obecně práci Agentury. Její působení v Roudnici nad Labem shrnul lokální konzultant Agentury v Roudnici Jakub Grygar.

Litvínov

Agentura pro sociální začleňování a město Litvínov se společně dohodli na seznamu priorit, kterým se budou věnovat při prodlouženém působení Agentury ve městě do konce roku 2012. Mezi nimi je například dotažení projektu Komunitního centra v Janově, spolupráce na odpovědném obsazování bytů na zmiňovaném sídlišti, úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek ve prospěch lidí dlouhodobě nezaměstnaných nebo kampaň propagující dosažené úspěchy na sídlišti Janov.

Poradna při finanční tísni, která v prosinci otevřela svou kancelář přímo v Janově, již pomohla více než dvěma desítkám lidí při sjednávání splátkových kalendářů a návrhů na osobní bankrot.

Přerov

Společnosti Aver drom byl definitivně schválen projekt sociálního podnikání, o kterém jsme již dříve informovali. Sociální firma tak může pokračovat v zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na různé druhy údržbových prací. Lokální konzultant Agentury zároveň podporuje rozvoj nové sociální služby organizace Duha Klub Rodinka. Hlavní cílovou skupinou této služby jsou matky. Ta své dosavadní aktivity bude nabízet jako sociální službu i matkám ze sociálně vyloučených lokalit. V klubu se tak budou moci zúčastnit například cvičení s dětmi nebo přednášek o zdravé výživě. V plánu jsou i společné akce a setkávání se skupinami matek z majoritní populace. Pokračuje také příprava webového portálu s romskou tematikou, na kterou byl v lednu najatý speciální pracovník.

Šluknovsko

Česká Kamenice dokončila přípravy projektu, díky kterému budou zrekonstruovány nevyužívané prostory suterénu Domu kultury. Po rekonstrukci zde vznikne nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Město odevzdalo žádost o dotaci, která pokryje náklady na samotnou rekonstrukci, ale také na vybavení prostor. Rozpočet celého projektu je 5 milionů korun. Pokud bude žádost úspěšná, začne rekonstrukce ještě v tomto roce a nové nízkoprahové zařízení bude otevřené v dubnu roku 2012.

Jesenicko

Na Jesenicku byly podány dva projekty pro podporu zaměstnanosti. Cílem projektu hnutí Brontosaurus ve spolupráci s občanskými sdruženími Ester a Silezika je zaučit 30 osob z řad mladistvých, kteří nedokončili školní docházku, osob nad 50 let a zástupců minorit v práci se dřevem, sadařských a zemědělských činnostech a ručních pracích. Deset nejúspěšnějších získá v rámci projektu dlouhodobé zaměstnání.

Obec Velká Kraš chce v dalším projektu rekonstruovat domy (Reportáž na webu ČT24) v místní sociálně vyloučené lokalitě. Do rekonstrukcí chce zapojit samotné obyvatele. Město na tyto rekonstrukce bude žádat o milionový příspěvek ze státního fondu rozvoje bydlení.

Havířov

Členové Lokálního partnerství Havířov nyní dokončují konečnou verzi strategického plánu sociálního začleňování. Sami by jej měli schválit v první polovině března, plán poté bude předán k projednání Radě a Zastupitelstvu města Havířova. Součástí plánu bude například návrh systému prostupného bydlení a jeho realizace v Havířově, zpřístupnění sociálních služeb a zájmového vzdělávání obyvatelům v lokalitě Prostřední Suchá nebo svépomocné opravy.

Jirkov

V Jirkově vrcholí příprava systému prostupného zaměstnávání. Čtyři vybraní lidé, kteří se osvědčili při výkonu veřejné služby, mají díky úřadu práce příležitost získat po letech první pracovní smlouvu. Celý systém přispívá k opětovnému získání pracovních návyků a zvyšuje šance nezaměstnaných získat dlouhodobé zaměstnání.

Naposledy před schvalováním strategického plánu sociálního začleňování se sešly jednotlivé pracovní skupiny lokálního partnerství. Plán bude obsahovat 32 krátkodobých cílů, jejichž splnění by mělo zlepšit život nejen v sociálně vyloučených lokalitách města. Jedním z nich je zahájení provozu alternativního kulturního a sociálního centra pro nějž v současné době hledáme nejvhodnější prostory.

Bruntál

V Bruntále skončila činnost pracovních skupin na přípravě strategického plánu sociálního začleňování. Finální podoba textu bude představena na setkání lokálního partnerství 24. března. Zároveň byla dokončena projektová žádost na výstavbu multifunkčního centra, které bude poskytovat služby dětem i dospělým. Konkrétně jde o nízkoprahové zařízení, sociálně-aktivizační služby, pracovní poradenství, poradenství v oblasti finanční gramotnosti atd. Dalším připravovaným projektem je samostatné nízkoprahové zařízení zaměřené na prevenci kriminality a na psychosociální podporu klientů. Uprostřed lokality Západní bude v areálu bývalých kasáren po jejich demolici vybudováno hřiště. V rámci posledního připravovaného projektu dojde k vytvoření k-centra, které bude reagovat na rozšiřování drog v lokalitě Západní. Žadatelem všech těchto projektů je město a na přípravě spolupracují místní poskytovatelé služeb. V souvislosti se záměrem vybudovat v Bruntále trojstupňový model bydlení se město zajímá o možnost čerpat z garančního fondu.

Obrnice

Na únorovém jednání celého lokálního partnerství byly jeho členům představeny výsledky dosavadní práce pracovních skupin (bydlení a zaměstnanost, vzdělávání, prevence kriminality a bezpečnost). Byla tak ukončena přípravná fáze v pracovních skupinách a během března bude na základě podkladů z těchto skupin sestaven strategický plán. Mezi hlavní opatření, která vzešla z práce pracovních skupin, patří například návrh na vznik sociální firmy Technických služeb obce, sběrného dvora, vznik sociálních služeb – terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, předškolního klubu „Modrásek“, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež či návrh na vytvoření systému prostupného bydlení v Obrnicích.

Chomutov

Pracovní skupiny bydlení, zaměstnanost, vzdělávání a prevence sociopatologických jevů a bezpečnost finalizují svou práci na tvorbě strategického plánu. Během února byly rozpracovány zbývající priority. Plán bude sepsán během března a v dubnu předložen Radě města k projednání. V připravovaném plánu se objevuje například návrh na vznik Sociálně informačního centra. To zajistí, aby lidé, kteří v Chomutově v podmínkách sociálního vyloučení, byli dostatečně informováni o možnostech zaměstnání, nabídce sociálních i ostatních služeb, které napomůžou k jejich integraci. Ve městě by také měla být založena sociální firma či vytvořen systém prostupného bydlení. V něm budou moci obyvatelé, kteří budou plnit své závazky, přecházet z nižších stupňů bydlení do vyšších stupňů dlouhodobého nájemního bydlení.

Bílina

Také v Bílině vrcholí finalizace strategického plánu. Ten bude na začátku března předložen ke schválení Radě města. Jedním z cílů strategického plánu je vytvoření Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí, které bude zajišťovat několik služeb sociální prevence. Jedná se o nízkoprahové centrum pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby a terénní programy. Součástí nízkoprahového centra bude i detašované pracoviště v jiné lokalitě, kde chybí nabídka volnočasových aktivit pro mládež. Lokální partnerství se v uplynulém měsíci propojilo s komunitním plánováním a Rada města pověřila jednoho svého člena aktivní spoluprací s manažery obou plánovacích procesů.

Toužim a Teplá

Jedním z cílů strategického plánu v Toužimi a Teplé je vytvoření nízkoprahového centra v Teplé a zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Dalším dlouhodobým cílem je připravit koncepce prevence kriminality ve městech Teplá a Toužim. Plán je dokončován v těchto dnech radám měst bude ke schválení předložen v průběhu března.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011