únor - březen 2013

Vážení přátelé,
zasíláme vám souhrn aktuálních informací z činnosti Agentury pro sociální začleňování a jejích partnerů z lokalit, se kterými spolupracuje, za únor a březen tohoto roku.

Rádi bychom vás z nich upozornili především na širokou škálu aktivit a projektů, které se podařilo připravit ve spolupráci s městem a místními organizacemi v severočeském městě Kadaň. Dále pak na zajímavý výzkum o zadluženosti obyvatel Děčína, který je jedním z prvních výzkumů, který podrobně mapuje podobu a výši zadlužení u obyvatel celého města.

Přejeme Vám zajímavé čtení a konečně snad už příjemný začátek jara.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

Zasedala Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

Pětadvacátého března proběhlo první zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v tomto roce, které řídila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Její členové na jednání schválili přidělení dotací Úřadu vlády ČR k financování programů v oblasti lidských práv. Rada schválila obsah dotačních programů pro rok 2014. Tematická část zasedání byla věnována inkluzivnímu vzdělávání, situaci Romů v oblasti bydlení a budoucnosti Muzea romské kultury. Přítomní členové Rady v přijatém usnesení vyjádřili nesouhlas se záměrem ukončit samostatnou existenci Muzea romské kultury.

Agentura pro sociální začleňování

Proběhlo jednání Meziresortní koordinační skupiny Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

V pátek 1. března se sešli členové Meziresortní koordinační skupiny, která sleduje naplňování vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Jednání vedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Cílem společného jednání bylo sledování dosavadního naplňování bodů Strategie jednotlivými resorty a projednávání bodů, u kterých existuje rozpor v tom, zda jsou plněny. Účastníci jednání dále řešili poptávku po změně gescí a spolugescí či úpravu znění některých opatření, včetně možného posunu či vypuštění některých z nich.

Agentura pro sociální začleňování

VÝZKUM O ZADLUŽENOSTI OBYVATEL DĚČÍNA

Na webové stránce Agentury najdete článek z Lidových novin i celou studii o zadluženosti obyvatel Děčína, kterou nechala pro město Agentura vypracovat. Výsledky studie ukazují, že u města je zadlužený každý pátý obyvatel, lidé dluží městu více než 8,5 milionů korun. Dvě stovky klientů Charitního sdružení Děčín, která zde poskytuje dluhové poradenství, se u více než 170 společností dělí o dluhy ve výši 57 milionů korun. Studie ukazuje i úzká vlastnická propojení mezi společnostmi, které peníze půjčují a které je následně vymáhají.

Agentura pro sociální začleňování

ČRO: PROSTUPNÉ BYDLENÍ POMÁHÁ LIDEM V CHEBU ZPÁTKY DO ŽIVOTA

Český rozhlas odvysílal reportáž o fungování systému prostupného bydlení v Chebu, který městu Agentura pomohla zavést. Od nového roku tady navíc navázaly užší spolupráci místní radnice a Občanské sdružení Kotec. Byty, které si organizace od města pronajímá, jsou tu k dispozici těm, kteří se chtějí časem postavit na vlastní nohy.

Agentura pro sociální začleňování

Zasedání Výboru pro Evropskou platformu pro začleňování Romů a Dekádu romské inkluze 2005-2015

Dne 19. března 2013 členové „Výboru pro Evropskou platformu pro začleňování Romů a Dekádu romské inkluze 2005-2015“ jednali s představiteli Sekretariátu Dekády a Open Society Foundations o podobě a možném přínosu Dekády pro romskou integraci po roce 2015. Zasedání Výboru bylo rozděleno na dvě samostatná jednání. V první půlce se Bernard Rorke z Open Society Foundations a Márton Rövid ze Sekretariátu Dekády romské inkluze setkali s představiteli státní správy, ve druhé pak s představiteli neziskových organizací.

Z LOKALIT

Kadaň

Město Kadaň podalo projekt na rekonstrukci domu č.p.169 v Prunéřově, ve kterém bude vybudováno 9 vstupních bytů z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Dům bude využitý jako tréninkový stupeň prostupného bydlení v Kadani a zároveň nejvyšší stupeň v Prunéřově před odchodem rodiny do standardního bydlení ve městě.

Domovníci domů v Prunéřově rekonstruovali do těchto dní 30 volných bytů a připravili je k nastěhování. Domovníci jsou hrazeni z veřejně prospěšných prací a v Prunéřově takto pracuje na 8 osob (4 domovníci, 3 úklid a 1 ve správě městských bytů).

Proběhly další domovní schůze, na kterých byli obyvatelé Prunéřova seznámeni vedením města s podmínkami zvýšení standardu bydlení v Prunéřově:
a) těm kdo nemají dluhy na nájemném, bude položeno nové linoleum
b) těm kdo nemají dluhy na nájemném po dobu 6ti měsíců, bude položeno linoleum a dána nová okna, přičemž město hradí 2/3 ceny a nájemce 1/3, kdy Rada města rozhodla, že nájemci mohou svojí třetinu splácet až ve 24 měsíčních splátkách (cca 150-200 Kč měsíčně), které jim budou zahrnuty do nájemného (a tedy jim pokryje příspěvek na bydlení)
c) za stejných podmínek jako ad.b) bude v těch prunéřovských bytech, kde je přívod vody a odpady, instalován nájemcům sprchový kout a bojler (až 12 bytů)

Nájemníci jednoho z domů v Prunéřově si naplánovali brigádu na vymalování chodeb v domě. Lešení poskytne zdarma podnikatel Tirpák, který je členem Lokálního partnerství Kadaň.

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na rekonstrukci části objektu č.p. 377 v Prunéřově. V něm bude vytvořeno Centrum sociálních služeb. To bude zajišťovat nízkoprahové zařízení sociální a aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a dluhovou poradnu. Další projekt zajistí financování těchto služeb.

V Prunéřově byl otevřený předškolní klub a rodičovské centrum, které provozuje sdružení Radka o.s. Osm starších klientů nízkoprahového zařízení Světlo evidovaných na Úřadu práce podalo přihlášku na střední školu.

V Prunéřově byly pod vedením místních dobrovolníků zorganizovány dva fotbalové týmy (6-14let a mládež starší 15ti let). Ty se zapojí do připravované pouliční ligy v malém fotbalu.

Sdružení Radka a Světlo také začala s realizací projektů pro podporu zaměstnanosti. Cílem je motivace dlouhodobě nezaměstnaných lidí s nízkou kvalifikací, jejich rekvalifikace a snaha dostat je na pracovní trh nebo pomoci s podnikáním. Součástí jednoho z projektů jsou dotovaná pracovní místa a pracovní asistence po umístění klienta na trh práce.

Město zaměstnalo 3 osoby na pozici asistentů prevence kriminality při Městské policii pro lokalitu Prunéřov. Ti pokryjí denně odpolední a noční směny včetně víkendů (zatím je město platí z vlastních zdrojů a čeká na rozhodnutí o žádosti o dotace u ministerstva vnitra).

Obrnice

Obec Obrnice uspěla s žádostí o podporu projektu Šance pro komunitní život v Obrnicích. Hlavním cílem projektu je vytvoření nabídky nových sociálních služeb, které doplní stávající služby. Přibudou k nim sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, předškolní centrum a služby nízkoprahového centra pro děti a mládež. Kromě provozu těchto služeb bude podpořena i výstavba nové budovy nízkoprahového zařízení a rekonstrukce prostor pro nové sociální služby.

Občanské sdružení Duhovka, které se dlouhodobě věnuje doučování místních dětí a volnočasovým aktivitám, bude díky podpoře ministerstva školství realizovat projekt zaměřený na kariérní poradenství a podporu absolventů místní základní školy při dalším studiu na středních školách. Kariérní poradce, spolupracující se základní školou, pomůže dětem při výběru střední školy, s přípravou na přijímací zkoušky a v prvním pololetí nového školného roku i se zvládáním všech problémů souvisejících s přechodem na střední školu. Poradce zajistí doučování, pomůže při přípravě do školy či pomůže se zajištěním stipendií pro žáky pocházející ze slabších sociálních vrstev.

Obec také zpracovala projekt na výstavbu podporovaných bytů, které by mohly nahradit jeden z chátrajících panelových domů v majetku obce.

Mělník

Odboru sociálních věcí a Službám prevence města Mělník se podařilo získat prostředky na nákup maringotky pro sociálně vyloučenou lokalitu Spomyšl. Maringotka bude v nejbližší době umístěna do Spomyšli a bude sloužit především pro práci s místními dětmi, které nemají žádné zázemí pro psaní úkolů a doučování. V lokalitě žije okolo 20 dětí různého věku. S dětmi bude zatím pracovat sociální pracovník, ale město Mělník uvažuje o získání prostředků na samostatného pedagogického pracovníka.

Jirkov

K návratu na trh práce pomůže padesáti lidem schválený projekt Jirkov dává šanci, který město podalo. Spolupracují na něm odbor sociálních věcí a odbor rozvoje. O deset nových pracovních míst se budou ucházet občané starší padesáti let, kteří projdou motivačním kurzem a následnou rekvalifikací.

V přípravě je již třetí ročník Týdne proti dluhům pořádaný Městským ústavem sociálních služeb. Aktivity zaměřené na vzdělávání seniorů a žáků základních škol budou doplněny o soutěž pro širokou veřejnost a sérií přednášek.

Sokolov

Společnost Člověk v tísni získala projekt zaměřený na osoby, které opouštějí výkon odnětí svobody. Kromě sociálních programů je klientům nabízeno pracovní a finanční poradenství. Současně BFZ-vzdělávací akademie s.r.o. uspěla s projektem pro stejnou cílovou skupinu, který je zaměřený na kontinuální péči o klienta. Projekt nabízí motivační kurzy, pracovní a bilanční diagnostiku, pracovní poradenství, specifické poradenské služby (právní a finanční poradenství, sociálně právní poradenství, mediaci a služby psychologa), rekvalifikační kurzy a intenzivní podporu uplatnění na trhu práce formou dotovaných pracovních míst. Doba trvání obou projektů je 2 roky.

Kolín

Občanské sdružení Prostor uspělo s žádostí, která mu umožní vytvořit školní poradenská pracoviště na všech sedmi běžných základních školách v Kolíně. Do začátku června tak na nich začnou působit školní psychologové a speciální pedagogové. Hlavní náplní jejich práce bude poskytovat včasnou diagnostiku a intervenční péči žákům - včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání - jejich rodičům a učitelům. Tyto služby budou primárně zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání, osobní rozvoj a budoucí směřování žáků. Projekt potrvá do července 2014.

Větřní

V obci Větřní proběhl 8.března seminář na téma "Podmínka 10 procent ve veřejných zakázkách". Obec Větřní a také zástupci města Český Krumlov se dozvěděli, jaké jsou zkušenosti s uplatňováním dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejných zakázkách obcí a s pracovníky Agentury diskutovali možná rizika zavedení podmínky. Výsledkem by mělo být uplatnění tohoto opatření ve vybraných veřejných zakázkách v obou městech.

Most

Vedení města představili zástupci Lokálního partnerství Most koncept prostupného bydlení v Mostě. Případné nezaplacené nájemné by majitelům bytů, kteří je do systému poskytnou, měl zajistit takzvaný garanční fond zřízený ve spolupráci s Open society Found. K zavedení systému bude připraven materiál do Rady města a budou pokračovat jednání se soukromými pronajímateli

Bylo otevřeno nízkoprahové zařízení ve Stovkách a vybaveno Polyfunkční centrum v Chanově.
Úspěšně pokračuje individuální projekt města, díky kterému bylo zřízeno:nízkoprahové zařízení ve Stovkách, Komunitní centrum v Chanově, terénní programy Cjanov, Stovky, Sedmistovky, dluhové poradenství Stovky, Chanov, primární prevence a protidluhová kampaň.

Děčín

Město pokračuje v široce pojatém strategickém plánování rozvoje města. V pěti pracovních skupinách - sociální, podnikání, životní prostředí, rozvoj města, vzdělávání proběhla tvorba SWOT analýz a skupiny se připravují na výběr priorit a opatření. Cílem projektu je nejen vytvořit globální městský plán rozvoje, ale připravit se také na čerpání finančních prostředků z Evropské unie.

Hodonín

V únoru 2013 se v Hodoníně za spolupráce Agentury pro sociální začleňování a neziskové organizace P3 - People, Planet, Profit konal seminář k tématu sociální podnikání. Zúčastnili se jej zájemci z řad zástupců místní samosprávy, neziskových organizací i podnikatelského sektoru.

Ve stejném měsíci Rada města Hodonína schválila Plán prevence kriminality na období 2013-2016, ve kterém se počítá např. s udržením provozu volnočasových zařízení, regulací hazardu ve městě, rozšířením stávající odborné péče o rodinu nebo sociologickým výzkumem pocitu bezpečí občanů.

V březnu 2013 schválila Rada města Hodonína Strategický plán sociálního začleňování pro město Hodonín na období 2013 – 2014, připravený Agenturou. V dubnu se počítá s projednáním dokumentu Zastupitelstvem města.

Krupka

Koncem března byl na pracovním zastupitelstvu projednán obsah Strategického plánu sociálního začleňování v Krupce pro období 2013 – 2014. Zastupitelům byly zodpovězeny dotazy ohledně jednotlivých cílů a opatření, plánovaných v oblasti sociálních služeb a vzdělávání, bydlení, prevence sociálně patologických jevů a zaměstnanosti. Plán bude po drobné úpravě směřované na oblast komunikace s veřejností předložen v dubnu zastupitelům k hlasování o jeho schválení.

Městská policie Krupka získala z Ministerstva vnitra v rámci programu Prevence kriminality dotaci na zřízení pozice asistenta kriminality. Asistent prevence kriminality bude působit v sociálně vyloučené lokalitě Horní Maršov. Během výkonu své služby se bude zejména pohybovat v terénu, kde se bude setkávat s obyvateli sídliště Horní Maršov, dohlížet na veřejný pořádek v lokalitě, a v případě potřeby bude pomáhat řešit vzniklé problémy a konflikty a vhodně situačně intervenovat a dále spolupracovat s příslušnými institucemi. Vzhledem k problémům s kriminalitou dětí a mládeže se zaměří rovněž na práci s touto cílovou skupinou, zejména bude pravidelně docházet do míst, kde se děti shlukují a pokusí se o navázání nerepresivního kontaktu s nimi.

Vejprty

V únoru byla ve Vejprtech otevřena občanským sdružením Naděje první registrovaná sociální služba „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“. Město obdrželo již druhou dotaci na podporu terénní práce ve Vejprtech. Město také podalo u ministerstva vnitra projektovou žádost na zajištění pozice asistent prevence kriminality. Společnost Člověk v tísni v březnu podala na ministerstvo vnitra žádost, která se zaměřuje na problematiku prevence před zapojením do drogové kriminality, zvyšování motivace občanů ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality a prevenci užívání drog. V rámci programu „Retrostipendia“, kterou každoročně vyhlašuje Člověk v tísni, byly podány za Vejprty celkem 4 žádosti.

Teplá/Toužim

V Teplé proběhlo během března jednání sociálně preventivní komise. Tato komise převzala agendu Lokálního partnerství Teplá a slouží k zachování integračních procesů ve městě. Zároveň je tato komise důležitým prvkem k propojení komunikace mezi všemi subjekty činnými v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, prevence sociálně patologických jevů a bydlení. Město Teplá reviduje strategický plán, který bude i nadále sloužit účelům sociálně preventivní komise města. Město podalo žádost o zřízení dětského hřiště z prostředků ministerstva vnitra na podporu prevence kriminality.

Jáchymov

Žáci ZŠ Jáchymov se v březnu zúčastnili akce „Barcamp“ v rámci festivalu „Jeden svět“, kde představili svůj vítězný projekt „Galerii návratů“. V Jáchymově se občanskému sdružení KOTEC podařilo v rámci drogové terénní práce za dva měsíce kontaktovat několik uživatelů a rozvinout s nimi spolupráci. Občanské sdružení KOTEC v březnu podalo projektovou žádost na ministerstvo vnitra. Ta se zaměřuje na problematiku prevence před zapojením do drogové kriminality, zvyšování motivace občanů ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality a prevenci užívání drog.

Nové Sedlo

V Novém Sedle proběhlo první setkání členů Lokálního partnerství. Ti na dalším jednání vytvoří pracovní skupiny, které se budou intenzivně zabývat tvorbou strategického plánu pro město Nové Sedlo. Tento strategický plán by měl být klíčovým dokumentem pro aktivity ve městě na další nejméně 2 roky a plánovat řešení obtížných situací občanů města. Velký důraz město klade na komunikaci s veřejností a řešení problémů, které mají. Na konci března proběhla beseda pro občany o činnosti Agentury pro sociální začleňování.

Ralsko

V Ralsku bylo ustaveno Lokální partnerství Ralsko a navázána spolupráce s krajským romským koordinátorem pro Liberecký kraj a s Krajským ředitelstvím Policie ČR Liberec.

Byl sestaven Plán prevence kriminality a podány projekty na ministerstvo vnitra pro: zbudování hřiště pro mládež v lokalitě Náhlov, realizaci víkendových a prázdninových výchovných a vzdělávacích aktivit v lokalitě Ploužnice, zbudování kamerového systému v lokalitě Ploužnice. Z rozhodnutí zastupitelstva zatím nebyl nepodán projekt na zajištění dvou asistentů prevence kriminality pro lokality Náhlov a Ploužnice

Další partneři připravují tři investiční projekty, které mohou zajistit vybudování nízkoprahového zařízení v obci Osečná, vybavení zařízení pro děti a mládež v Mimoni a z lokality Ploužnice, vybudování Centra sociálních služeb v lokalitě Ploužnice (nízkoprahové zařízení, sociálně aktivizační služby, včetně předškolního klubu a rodičovského centra, terénní programy, dluhové a pracovní poradenství). Další projekt zajistí realizaci služeb v lokalitách Náhlov a Ploužnice (nízkoprahové zařízení, sociálně aktivizační služby, terénní programy, dluhové a pracovní poradenství, nebo programy pro uživatele omamných látek.

Odry

V Odrách se 20.února 2013 uskutečnilo první jednání Lokálního partnerství. To je zde propojeno s již existujícím procesem komunitního plánování sociálních služeb. Přítomní členové Lokálního partnerství se shodli na vzniku pracovních skupin k oblastem vzdělávání a volného času, zaměstnanosti, bezpečnosti a prevence kriminality a bydlení a finanční gramotnosti.

Mezi první záměry, na kterých Agentura v Odrách začala intenzivně spolupracovat, patří například vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které je zde již dlouhodobě poptávanou a zatím chybějící službou.

Velké Hamry

Ve Velkých Hamrech se 15.března uskutečnilo již druhé setkání Lokálního partnerství Velké Hamry. Kromě zástupců obce a neziskových organizací se setkání zúčastnili zástupci Policie ČR Tanvald, hosté z občanského sdružení Roma Tanvald a mnozí další. Na setkání byla definována hlavní témata, kterým se bude LP Velké Hamry věnovat. Další jednání proběhnou již na úrovni pracovních skupin s konkrétními úkoly.

Šternberk

Ve Šternberku proběhlo v únoru první jednání Lokálního partnerství. Na konci března bude zahájený projekt "Příležitost pro nezaměstnané ve Šternberku a Moravském Berouně". Ten umožní rekvalifikovat se 30 lidem v oboru sociální pracovník, asistent pedagoga a údržbář veřejných prostranství. Od září bude pro deset z nich vytvořené pracovní místo, pro 4 na městském úřadě v MB (údržbáři), dva najdou uplatnění na základní škole jako asistent a čtyři získají práci jako pracovníci v sociálních službách v neziskové organizace Ecce Homo (po dvou v každém z měst). Dalším pěti osobám bude ve spolupráci s realizačním týmem nalezena práce ve Šternberku. Ostatní osoby v projektu, najdeme po rekvalifikaci uplatnění pomocí aktivní politiky zaměstnanosti (např.: veřejně prospěšné práce). Pracovní místa dle dohody poskytnou například Úřad práce, KOP Šternberk.

Agentura pro sociální začleňování © 2013