Září 2010

Vážení přátelé,
zasíláme Vám další měsíční souhrn Aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování. Během září byly v několika lokalitách, kde Agentura působí, podány další rozsáhlé projekty na podporu sociálního začleňování v obcích, více se o nich dočtete v části, která se věnuje jednotlivým lokalitám. Zajímavým příkladem dobré praxe je například renovace domů v osadě Liščina v Ostravě-Hrušově, do které se za pomoci majitele domů a dalších partnerů významně zapojili sami jejich obyvatelé. S blížícími se komunálními volbami bohužel přibývá případů, kdy bylo téma sociálního vyloučení zneužíváno populistickým způsobem v předvolebních kampaních. Ohradili jsme se proti takovému způsobu v Mostě. Velkou pozornost jsme věnovali i stěhování obyvatel zchátralých domů ve Školní ulici v Holešově do nových domů vystavených kontejnerovým způsobem na okraji města.

Přejeme Vám klidný volební říjen!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura zahájila přípravu strategie boje proti sociálnímu vyloučení

Na konci září proběhla druhá setkání pracovních skupin pro 1) rodinu, sociální služby a zdraví, 2) zaměstnanost a dávkové systémy, 3) vzdělávání, 4) bydlení a 5) bezpečnost. Experti z resortů, krajů, měst a obcí, neziskových organizací a Agentury pro sociální začleňování již připravili sérii prvních návrhů opatření. "Ve většině pracovních skupin se práce rozeběhly velmi dobře," informoval Martin Šimáček, ředitel Agentury. "Ve skupinách pracuje více než stovka odborníků i terénních pracovníků. Všem chceme velmi poděkovat za velký přínos a ochotu sdílet své návrhy na zlepšení situace ve vyloučených lokalitách." Strategie bude dokončena do konce roku 2010, následně ji bude projednávat Vláda ČR a bude představena veřejnosti.

Holešov: Agentura navrhuje zavedení prostupného bydlení a více sociálních služeb obyvatelům kontejnerových domů

V poslední zářijové dny začalo v Holešově stěhování zbývajících více než šedesáti obyvatel domů ve Školní ulici do nově vystavených kontejnerových bytů na okraji města v Bořenovské ulici. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách prostřednictvím ředitele Martina Šimáčka tento krok dlouhodobě kritizovala a od února t.r. systematicky vyjednávala s vedením města o snížení kapacity lokality v Bořenovské ulici z 200 na 50 obyvatel a umístění plánovaného azylového domu do jiné lokality. Agentura doporučila opatření, která by vedla ke zmírnění negativních dopadů stěhování lidí a bez prodlení začala s jejich přípravou (viz. dále).

Agentura též kritizuje, že do Bořenovské ulice jsou nuceni se stěhovat lidé nezadlužení nebo jen s velmi nízkými dluhy a upozorňuje na bezpečnostní rizika, která hrozí v Holešově vytvořením izolované lokality pro sociálně vyloučené Romy.

Jeden z návrhů, které zástupci Agentury představili mj. na jednání zastupitelstva (Tisková zpráva - Agentura pro sociální začleňování navrhuje Holešovu zavedení systému prostupného bydlení) je, aby bydlení v nových domech v Bořenovské ulici bylo zahrnuto do sytému prostupného bydlení. Tento návrh vychází ze studie "Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrh systému prostupného bydlení", kterou Agentura zpracovala společně se Sociologickým ústavem AV ČR. Agentura zároveň připravila návrh individuálního projektu obce na zajištění komplexních služeb, včetně azylového bydlení, rozšíření terénní sociální práce zaměřené právě na problematiku předlužení a poskytování sociálního bydlení. V návrhu je rovněž uvedeno vybudování nízkoprahového centra pro děti a mládež.

Zástupci Agentury pro sociální začleňování opakovaně upozornili (Radnice v Holešově před volbami narychlo vytváří ghetto) především na nedostatek sociálních služeb a další práce s lidmi v domech v Bořenovské ulici. Tu by mohly zajistit právě individuální projekt obce, na jehož přípravě Agentura spolupracuje a snaží se jej prosadit k realizaci.

Blog M. Šimáčka: Most na cestě k integraci

Zneužívání problematiky sociálního vyloučení v předvolební kampani v Mostě

Ředitel Agentury Martin Šimáček během září v médiích několikrát upozornil na zjednodušování a zneužívání problematiky sociálního vyloučení v předvolební kampani. Kandidát na primátora v Mostě na svůj billboard umístil kontroverzní heslo "Proč bych měl litovat, že jsem ve svém domově národnostní většinou."

"Jedna věta jednoho politika z billboardu se postavila proti desítkám pracovníků magistrátu, úřadů a neziskovek, kteří problém sociálního vyloučení skutečně řeší. A přitom je to věta, která má na společnost devastující účinek, narušuje sociální soudržnost společnosti, vyzývá k extremním postojům a rozdělení společnosti na dvě antagonní skupiny," napsal (Blog M. Šimáčka: Most na cestě k integraci) v komentáři pro Lidové noviny Martin Šimáček.

Jesenicko: pokračují jednání o rekonstrukci komunitního centra v obci Uhelná

Agentura pro sociální začleňování uspořádala na konci srpna v Jeseníku jednání u kulatého stolu, kterého se ho zúčastnili jak zástupci obce Uhelná a občanského sdružení Ester, tak i zástupci dalších významných subjektů podílejících se na sociálním začleňování v regionu Javornicko. Na základě tohoto jednání vydala Agentura prohlášení, ve kterém podporuje sdružení Ester v úsilí přinést do obce Uhelná celou řadu dalších potřebných služeb a doporučuje sdružení Ester, aby o své práci pravidelně informovala veřejnost v obci a zejména vedení obce (Vyjádření Agentury pro sociální začleňování k vývoji situace v obci Uhelná).

Z LOKALIT

Přerov

V Přerově se na začátku září konalo setkání Lokálního partnerství. Na něm byly představeny projekty, které budou v nejbližší době podávány. V rámci Lokálního partnerství také začala fungovat pracovní skupiny pro vzdělávání a pro zaměstnanost. Členové lokálního partnerství také začali připravovat romský internetový portál.

Na konci září Agentura ve spolupráci se společností Aver drom s.r.o. nabídla městu Přerov návrh na snížení nezaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Tento návrh počítá se spoluprací této firmy, která má zkušenosti se zaměstnáváním Romů ze sociálně vyloučených lokalit, a Technickými službami s.r.o. Ty by tak mohly této firmě prostřednictvím subdodávek zprostředkovávat některé druhy prací (například dlaždičské), na které by firmou byli zaměstnáváni obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Aktivní podíl obyvatel těchto lokalit na správě veřejných prostranství pod odborným vedením by měl přispět ke zlepšení atmosféry ve městě a ke zkvalitnění soužití mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a většinovou společností.

Slezská Ostrava

Partneři projektu Liščina, kterými jsou o. s. Vzájemné soužití, realitní skupina RPG Real Estate, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, Nadace OKD a Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, dne 9. září slavnostně kolaudovali (V ostravské Liščině byly zkolaudovány domy opravené obyvateli lokality) nově opravené domy v této lokalitě v Ostravě-Hrušově. Do prací se zde systematicky a aktivně zapojili místní obyvatelé.

Dobrovolníci vybudovali s finanční podporou Nadace OKD dětský koutek Liščiňáček, realizovali dvě velké jarní úklidové akce, svépomocí opravili a vymalovali společné prostory v domech a vybudovali odpočinkovou zónu pro sousedská posezení. Následně RPG Real Estate investovala do opravy fasád a střech, dobudována a zprovozněna byla dešťová kanalizace. Nevyhovující okna byla vyměněna za plastová, opravila se schodiště včetně zídek a realizovány byly i další stavební a zvelebovací práce.

Rovněž byly představeny pilotní byty v programu Bydlení na vlastní náklady. V rámci tohoto programu je nájemníkovi nabídnut byt, ve kterém provede předem domluvené opravy. Po dobu těchto oprav platí pouze symbolický nájem a po jejich dokončení má po určité období slevu nájmu. RPG Real Estate chce tímto způsobem nabízet až 200 bytů v sociálně vyloučených lokalitách na severní Moravě.

Roudnice nad Labem

Ve čtvrtek 23. září uspořádal tým Komunitního plánování Roudnice nad Labem kulatý stůl na téma řešení problematiky zadluženosti. Vystoupil na něm odborník ze společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Akce se konala v Kavárničce pro seniory v Roudnici nad Labem.

Šluknovsko

V Rumburku se 9.září sešli zástupci měst Varnsdorf, Rumburk a poskytovatelů služeb azylového bydlení. Jednali o potřebách služeb v oblasti bydlení na Šluknovsku. Účastníci se shodli na nutnosti rozšířit v Rumburku počet lůžek v noclehárně pro osoby bez přístřeší, zejména v zimním období. Odhadovaný počet osob bez přístřeší je v obci přes 30 osob. Sdružení Cedr, o.s. zde provozuje azylové bydlení pro maximálně 20 osob. Rumburk zároveň připravuje otevření azylového domu pro rodiče s dětmi. Pro tento účel město získalo objekt bývalé celnice, který je v dobrém stavu a připravuje jeho rekonstrukci.

Dne 24. září se v Rumburku konal Den sociálních služeb Šluknovska. Akce se zúčastnilo 23 organizací Pro návštěvníky byly připraveny prezentace, ukázka výrobků uživatelů služeb a dílny, kde si mohli něco vyrobit. Součástí programu byla i panelová diskuze o budoucnosti sociálních služeb na Šluknovsku. V ní kromě zástupců kraje, měst a poskytovatelů sociálních služeb na Šluknovsku vystoupila i Romana Kulichová, odbornice Agentury pro sociální začleňování pro oblast sociálních služeb.

Město Varnsdorf připravuje rekonstrukci Centra sociálních služeb, kde obec zajišťuje bydlení pro 156 osob. Varnsdorf jedná o spolupráci na zajištění sociálních služeb azylového bydlení a podporovaného bydlení s dalšími poskytovateli služeb v regionu.

Cedr, o.s. získalo dotaci na koupi a rekonstrukci azylového domu. Cedr se rozhodl ve výběrovém řízení použít podmínku pro dodavatele stavby, aby zaměstnal 10 procent obyvatel azylového domu. Při rekonstrukci objektu tak budou zároveň zaměstnáni dva uživatelé služeb domu.

Litvínov

Město Litvínov odevzdalo v polovině září projekt nazvaný Integrační aktivity Janov. Jde o takzvaný individuální projekt obce, na jeho přípravě spolupracoval s Agenturou odbor sociálních věcí města Litvínov. V případě schválení projekt zajistí prostředky na provoz Komunitního centra Janov. Pod jednou střechou by se tak pro potřeby obyvatel města nacházela například protidluhová poradna, nízkoprahové centrum pro děti a mládež, zázemí pro terénní sociální pracovníky a poskytovatele aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Sociální služby i na ně navazující činnosti z oblasti sportu a kultury byly označeny jako prioritní v Akčním plánu Lokálního partnerství.

Ve středu 22. září se počtvrté sešlo Lokální partnerství, aby redefinovalo krátkodobé cíle na příští půl rok. Jako prioritní byly určeny projekty zaměřené na zaměstnávání a bydlení v sociálně vyloučených lokalitách a kampaň zaměřená na změnu image sídliště Janov zdůrazňující spíše lepší stránky a pokroky v této části města. Shoda mezi partnery panovala i na nutnosti přípravy společných standardů spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.

Lokální konzultant taktéž během září jednal se zástupcem společnosti CPI a představil pracovní návrh projektu, jež by mohl v případě realizace mohl přispět ke stabilizaci bytové situace na sídlišti Janov.

Cheb

V Chebu vedení města odsouhlasilo v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování rekonstrukci objektu bývalého kulturního domu na Zlatém vrchu na nízkoprahové zařízení pro mládež starší 15 let. Součástí zařízení bude i zázemí pro další služby a aktivity. Střední integrovaná škola podala po vzoru Mostu projekt na kariérové poradenství založený na dlouhodobější seznamování s jejími obory pro vycházející žáky základních škol. K realizaci byl vybrán také projekt Diecézní charity Plzeň na úpravu Vily Union na Centrum sociálních služeb.

Chomutov

Městský ústav sociálních služeb v létě začal poskytovat novou službu - dluhové poradenství. To je určeno jednotlivcům i celým domácnostem a zaměřuje se i na osvětu veřejnosti. Ústav sociálních služeb bude 12. října pořádat již druhý seminář "Osobní bankrot - způsob řešení dluhů". Na webových stránkách města si lidé mohou v dluhové kalkulačce porovnat příjmy a výdaje domácnosti.

Na sídlišti Březenecká město Chomutov zřídilo novou služebnu městské policie a detašované pracoviště magistrátu - odboru ekonomiky a Czechpointu. Lidé ze sídlišť tak mají blíže k vyřizování úředních záležitostí a městská policie bude blíže k lidem a případným zásahům.

Obrnice

V Obrnicích proběhlo další setkání lokálního partnerství, byly ustanoveny dvě pracovní skupiny: "vzdělávání, výchova dětí, prevence sociopatologických jevů a bezpečnost" a "bydlení a zaměstnanost" a nastaven harmonogram činností na další období.

Obrnice si velmi dobře uvědomují situaci obce, kdy je téměř polovina obyvatel ohrožena sociálním vyloučením a dochází ke kumulaci nejrůznějších problémů. Během spolupráce obce a Agentury byly vytvořeny projektové záměry pro projekt s názvem Šance pro komunitní život. V těchto dnech je dokončována první projektová žádost, která zajistí rekonstrukci dvou nebytových prostor v sídlištní zástavbě. Vznikne tak rodinné centrum Olivín s předškolním klubem Modrásek a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vulkán.

Jáchymov

Během měsíce září byly podány dva projekty na Karlovarský kraj zaměřené na oblast vzdělávání. První přinese systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do města Ostrov, druhý integrovaný vzdělávací systém do celého západního Podkrušnohoří.

Dne 22. září proběhlo druhé setkání Lokálního partnerství Jáchymov. Jeho členové se rozdělili do čtyř pracovních skupin (vzdělávání a výchova, zaměstnanost, prevence sociopatologických jevů a bezpečnost a příprava projektů), které teď budou pracovat na přípravě strategického plánu.

Terénní sociální pracovníci v Jáchymově zároveň během července a srpna oslovili 44 romských obyvatel s dotazníkem, v jakých oblastech by potřebovali pomoc, kterou může zprostředkovat Lokální partnerství.

Jirkov

V Jirkově se 30. září uskutečnilo druhé setkání Lokálního partnerství. Byl tak zahájen proces plánování, který by měl na přelomu roku vyústit ve schválení Strategického plánu sociálního začleňování zastupitelstvem města. Na přípravě dokumentu se bude podílet více jak dvacet pět lidí z patnácti organizací.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2010