září-říjen 2011

Vážení přátelé,

zasíláme vám pravidelný souhrn aktuální činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a jejích partnerů z lokalit, kde Agentura působí.
Nejvýznamnější událostí uplynulých dvou měsíců je jistě přijetí vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, kterou vládě předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková a jejíž přípravu v uplynulém roce koordinovali odborní pracovníci Agentury.
Agentura v říjnu uspořádala veřejné setkání u příležitosti zveřejnění evaluačních zpráv hodnotících její působení ve dvanácti pilotních lokalitách a v Litvínově.

Ve druhé části si můžete přečíst aktuální informace z lokalit, kde Agentura působí. Ve většině lokalit, v nichž Agentura začala působit v loňském roce se již daří realizovat projekty vycházející ze sestavených strategických plánů sociálního začleňování (vytváření koncepce prevence kriminality v Teplé, příprava zavedení systému prostupného bydlení v Obrnicích, Chomutově, Bruntále, otevření přípravných tříd při základních školách v Jirkově).

HLAVNÍ UDÁLOSTI

VLÁDA PŘIJALA STRATEGII BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ V LETECH 2011-2015

Vláda na svém jednání 21. září schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011-2015, kterou předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva a připravila vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. "Strategie je zásadním dokumentem pro naplňování politiky sociálního začleňování v nejbližších třech letech. Obsahuje legislativní návrhy, které nijak nezvýší náklady státního rozpočtu, a také návrhy, které budou vyžadovat finanční krytí, které si však rezorty budou muset najít v rámci svých rozpočtových kapitol. Ve svém důsledku však mohou státnímu rozpočtu přinést dlouhodobou úsporu v řádu miliard korun ročně, které dnes stát vydává na řešení problémů způsobených sociálním vyloučením, jako například nyní na Šluknovsku," říká o strategii vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY EVALUACE ČINNOSTI V PILOTNÍCH LOKALITÁCH

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zveřejnila na konci září výsledky externí evaluace činnosti ve dvanácti pilotních lokalitách, kde působila od svého vzniku v roce 2008, a Litvínově, kde začala působit od roku 2009. Evaluace vypracovaná firmou SocioFactor s.r.o. je součástí vyhodnocení pilotního fungování Agentury. Vypracovaná evaluace se skládá ze souhrnné zprávy a ze třinácti samostatných evaluačních zpráv ze všech pilotních měst.

Všechny zprávy najdete ke stažení zde.
U příležitosti zveřejnění evaluací se konalo veřejné setkání s diskuzí odborných panelistů i veřejnosti. Videozáznamy ze setkání si můžete prohlédnout zde.

Agentura pro sociální začleňování

AKTUÁLNÍ ČINNOST NA ŠLUKNOVSKU

Agentura pro sociální začleňování a vládní zmocněnkyně pro lidská práva pokračovaly během září a října v podpoře příprav integračních opatření v obcích na Šluknovsku, kde se od konce srpna konaly pravidelné demonstrace směřované proti místním Romům a následně i vedení radnic. Ve Varnsdorfu proto z iniciativy Agentury vznikla akční skupina složená ze zástupců vedení města, hlavních odborů městského úřadu a dalších subjektů, která připravuje návrhy pro konkrétní preventivní opatření, které budou předloženy radě města. Jde například o různé formy podpory zaměstnanosti (využití veřejně prospěšných prací, sociálního podnikání), opatření vedoucí k posílení zajištění bezpečnosti (zvýšení počtu městských strážníků, zavedení kamerového systému a asistentů policie, vyhláška omezující působení heren, atd.), dále pak opatření, která zajistí smysluplné trávení volného času v nízkoprahových centrech pro mládež ohroženou delikvencí. Návrhy této skupiny budou projednány vedením města, které definitivně rozhodne, zde podpoří jejich realizaci. Pokud město návrhy zřízení těchto služeb a aktivit přijmou, Agentura jim bude asistovat s přípravou projektových žádostí do dotačních titulů z evropských a národních fondů, tak jako to dělá v dalších lokalitách, kde působí.

Návrh na vytvoření podobné skupiny byl po jednání s vedením města, kterého se účastnila vládní zmocněnkyně pro lidská práva a ředitel Agentury, nabídnut i vedení města Rumburk. Zastupitelé jej na říjnovém jednání vzali na vědomí. Podle návrhu vznikne v Rumburku komise rady města pro sociální začleňování.

Zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková také vyzvala dopisem resorty k sestavení pracovní skupiny, která by zajistila koordinaci kroků, jež budou jednotlivá ministerstva podnikat směrem k řešení situace na Šluknovsku.

V uplynulých měsících lokální konzultantka Agentury zaměřila svoji pozornost také na přípravu projektů na zajištění adekvátní sítě sociálních služeb- zejména terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – v celém regionu.

PARLAMENTNÍ SEMINÁŘ: ZADLUŽENOST ČESKÉ SPOLEČNOSTI A SOUVISEJÍCÍ MIGRACE

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách uspořádala 15. září pod záštitou poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové v poslanecké sněmovně seminář o zadluženosti české společnosti a s ní související migraci chudých lidí. Seminář navštívilo více než 60 účastníků. Byli mezi nimi zástupci měst a obcí, které s Agenturou pro sociální začleňování spolupracují, zástupci resortů, které mají oblast sociálního začleňování v kompetenci, a zástupci neziskových organizací a dalších subjektů, které s danými tématy pracují. Všechny prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU

Pokud byste měli zájem o pravidelnější informování o aktuální činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, přihlaste se k facebookovému profilu Agentury, který najdete na adrese www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani.

Z LOKALIT

MOST

Rekonstrukcí části zimního stadionu v lokalitě Stovky vznikne nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15 až 26 let a zázemí pro terénní sociální práci a odborné sociální poradenství zaměřené především na dluhovou problematiku.

Od srpna probíhá rekonstrukce čtyř bloků panelových domů v Chanově. Při rekonstrukcích je na základě podmínky v zadávací dokumentaci zaměstnáno 10 procent dlouhodobě nezaměstnaných. Tito pracovníci nefluktuují, firmy jsou s nimi spokojené a kromě povinných 10 procent zaměstnaných na pracovní smlouvu firmy zaměstnaly i další nezaměstnané z Chanova na dohodu o provedení práce. Město vypíše i další veřejné zakázky, do kterých tuto podmínku zahrne: na úpravu veřejných prostranství v lokalitách Chanov a Stovky, stavbu chodníku mezi Chanovem a nádražím a lávky pro pěší nad silničním koridorem. Podmínku město zadalo i do zakázky na úklid budovy magistrátu.

Zároveň v Mostě probíhá tvorba systému prostupného bydlení. Nejnižší stupeň krizového bydlení bude umístěn do stávajících pobytových zařízení města a neziskových organizací (azylové domy, noclehárny, ubytovny). Druhý stupeň, tréninkové bydlení, bude v chanovském bloku 8 a třetí stupeň podporovaného bydlení by měl být umístěn do dalších opravených bloků v Chanově (pro klienty, kteří nebudou chtít sídliště opustit) a v bytech soukromých pronajímatelů v rámci města. Fungování systému bude garantovat město, spuštěn by měl být v příštím roce.

DUCHCOV

V polovině října bylo svoláno třetí jednání Lokálního partnerství Duchcov jako reakce na chystaný prodej městských bytů v lokalitě Jižní Duchcov. Členové lokálního partnerství Duchcov pojmenovali rizika tohoto prodeje a doporučili zastupitelům tyto domy neprodávat. Toto stanovisko zaujímá k plánovanému prodeji i Agentura pro sociální začleňování. Před případnými riziky prodeje varoval členy zastupitelstva na říjnovém jednání její ředitel Martin Šimáček.

Členové pracovních skupin lokálního partnerství připravují projekty, které zajistí zabezpečení chybějících a posílení stávajících sociálních služeb v Duchcově. Jejich jádro budou tvořit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi včetně předškolního klubu a rodičovského centra a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let. Dalšími službami budou terénní programy, programy pro osoby drogově závislé, dluhové poradenství a pracovní poradenství.

V Duchcově je také připravován systém prostupného zaměstnávání. Ten spočívá v provázanosti veřejné služby, veřejně prospěšných prací, podporovaného zaměstnávání, sociální firmy, veřejných zakázek města a síťování zaměstnavatelů.

TEPLÁ

V Teplé je dokončováno šetření vnímání pocitu bezpečí. Město Teplá jej připravuje ve spolupráci s o.s. Společně k bezpečí. Výsledky šetření budou představeny na veřejném jednání 21. listopadu v kulturním domě v Teplé a zároveň budou sloužit jako podklad pro vytvoření koncepce prevence kriminality města Teplá pro období 2012-2013.

Toužimští zastupitelé schválili záměr zavedení městské policie ve městě. Od roku 2012 tak na Toužimsku budou působit dva strážníci. Tento záměr byl vznesen, jelikož se zde dlouhodobě nedaří vymáhat obecně závazné vyhlášky a vyhlášky obce.

OBRNICE

Již pátý ročník Obrnických slavností se těšil hojné účasti návštěvníků. Tohoto tradičního setkání obrnických občanů se zúčastnila i řada obyvatel místních sociálně vyloučených lokalit. Součástí programu bylo i vystoupení dětí ze zdejšího komunitního centra Duhovka.

V rámci Lokálního partnerství Obrnice vznikly pracovní skupiny k vytvoření metodiky prostupného bydlení a materiálu o možnostech řešení zadluženosti obyvatel v obci. Zároveň začala být připravována spolupráce obrnické základní školy s okolními středními školami v oblasti kariérního poradenství. Její součástí budou exkurze žáků základních škol na střední školy a prezentování příkladů dobré praxe úspěšných studentů.

Během září a října byly dokončeny přípravy projektu "Šance pro komunitní život v Obrnicích". Ten obci zajistí fungování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů i finančního a pracovního poradenství. V uvedených měsících se konaly závěrečné semináře projektu na podporu zaměstnanosti RESTART Obrnice. V rámci projektu vznikla brožura o dostupných službách v oblasti zaměstnanosti v blízkém okolí a byla navázána spolupráce s místními zaměstnavateli za účelem zaměstnávání nízkokvalifikovaných a dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel obce.

KUTNÁ HORA

V Kutné Hoře byla v září otevřena přípravná třída při Základní škole Kamenná stezka. Na začátku školního roku do ní nastoupilo 8 dětí, většina z nich pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Agentura nechala zpracovat studii o bytových potřebách nízkopříjmových skupin obyvatel Kutné Hory. Předběžné závěry byly prezentovány na panelové diskusi. Dokument bude sloužit jako podklad pro nastavení koncepce sociálního bydlení v Kutné Hoře.

LITVÍNOV

Neformální skupina mladých lidí z Janova připravila projekt zaměřený na podporu smysluplného trávení volného času na sídlišti. Čtrnáct akcí, které se uskuteční během následujícího roku, chce napomoci změnit negativní pohled místních obyvatel na toto sídliště. Cílem projektu je aktivizovat zdejší mládež a naučit mladé obyvatele sídliště využívat volný čas smysluplně, případně spolupracovat na rozvoji sídliště. Vedení města se tak snaží nalézt alternativu ke staženému projektu Komunitního centra v Janově. Vedení města Litvínov také přislíbilo, že upraví směrnici o zadávání veřejných zakázek a zařadí do ní podmínku 10 procent pracovních míst vyhrazených pro klienty vedené více než pět měsíců v evidenci Úřadu práce.

HAVÍŘOV

Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo individuální projekt podaný městem Havířov s názvem "Poradenské centrum Khamoro", který se zaměřuje na obyvatele vyloučené lokality Havířov-Šumbark. Díky tomuto projektu zde budou financovány terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. Obyvatelům této lokality bude zajištěna pomoc při hledání zaměstnání, při oddlužování nebo při péči o domácnost. Projekt začne být realizován od začátku roku 2012, poté co budou rekonstruovány prostory pro poskytování uvedených služeb.

Lokální konzultantka Agentury v Havířově připravuje seminář pro zástupce neziskových organizací a podnikatele k založení sociální firmy a k možnosti využití obecně prospěšných prací. Termín konání je předběžně stanoven na 22.listopadu. Členové pracovní skupiny zaměřené na oblast bydlení připravují pro město Havířov návrh konceptu prostupného bydlení ve městě. Lokální konzultantka zároveň vedení města představila možnost zavedení podmínky 10 procent pracovních míst ve veřejných zakázkách města vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané.

BRUNTÁL

Ministerstvo vnitra schválilo městu Bruntál projekt podaný v rámci programu Úsvit. Díky němu bude ve městě zřízena kamera monitorující sociálně vyloučenou lokalitu a dva asistenti městské policie. Na místa asistentů již nastoupily dvě pracovnice. Pohybují se v Západní lokalitě, kde upozorňují obyvatele na jednání, které by mohlo přerůst v přestupkovou nebo trestnou činnost a v případech, kdy to situace vyžaduje, volají městskou policii. Pokračují přípravy zavedení přípravného ročníku při místní základní škole. V únoru příštího roku se uskuteční měsíční kurz, který má prokázat zájem romských dětí a rodičů.

Ve městě dále pokračuje příprava zavedení systému prostupného bydlení. V současnosti je připravována metodika správy domů v Dlouhé ulici, které budou sloužit jako jeden z pilířů třetího stupně. Součástí projektu bude i rozšíření kapacit pro azylové bydlení.

CHOMUTOV

Během září a října začali členové pracovní skupiny věnující se oblasti vzdělávání připravovat zajištění nových pozic asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním na vybraných chomutovských školách a možnost využití individuálního či skupinového doučování. Pro pedagogy také bude připraven seminář na téma sociálního vyloučení.

Členové pracovní skupiny bydlení se věnovali definování pravidel systému prostupného bydlení a užívání jednotlivých stupňů bydlení. Členové pracovní skupiny bezpečnost se zaměřili na možnosti spolupráce policie, neziskových organizací a OSPOD (Orgánů sociálně právní ochrany dětí) při kontrole zábavních podniků a veřejných prostranství kvůli zneužívání návykových látek mladistvými.

V říjnu město navštívil První rada Francouzského velvyslanectví. Zástupci města i neziskových organizací, které v něm fungují, mu představili své aktivity v oblasti sociální integrace. Svou činnost zde představila i Agentura pro sociální začleňování.

CHEB

V Chebu pokračovala jednání o zavedení systému prostupného bydlení. Po odstoupení Diecézní charity Plzeň, která měla poskytovat sociální služby v druhém stupni systému, byla dohodnuta nová podoba systému. V ní bude poskytovatel těchto služeb vybrán ve veřejném výběrovém řízení v rámci individuálního projektu "Zlatý vrch". Najímatelem bytů v tomto stupni bude samo město a vybraná organizace zajistí sociální službu spojenou s učením se nájemního bydlení. První a čtvrtý stupeň zůstávají v původním znění - první stupeň zajišťuje Diecézní charita, čtvrtý stupeň soukromý pronajímatel bytového fondu. Poskytovatel služeb ve druhém stupni bude vybrán v průběhu listopadu 2011.

V rámci individuálního projektu obce bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele následujících služeb: terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež starší 15ti let, dluhové poradenství, raná péče, krizová pomoc, a vzdělávací program "Nejlepší učebnou je pracoviště". Zároveň je připravována projektová žádost na rekonstrukci objektu bývalého kulturního domu v Centrum sociálních služeb Zlatý vrch.

Diecézní charita Plzeň odstartovala projekt podporující zaměstnanost a zahájila investiční projekt na rekonstrukci vily Union, kde bude v budoucnu poskytovat vybrané sociální služby – azylové bydlení, pracovní poradenství apod.

TRMICE

Dne 20. října byla v Trmicích uspořádána veřejná diskuse s občany města, která se týkala plánu na otevření K-centra - poradna pro lidi ohrožené drogou. Diskuse se zúčastnili zastupitelé města, zástupci Agentury a asi 50 obyvatel Trmic. Řada z nich v diskusi vyjádřila své obavy ze zavedení této služby ve městě. Zástupci města zde deklarovali zintenzivnění kampaně na důsledné stíhání drogové trestné činnosti.

Dále proběhla přípravná schůzka pro zavedení funkce tzv. zdravotního asistenta, který by tvořil most mezi sociálně vyloučenými rodinami a zdravotnickými zařízeními. Zdravotní asistent by měl pracovat v Trmicích od jara 2012.

JIRKOV

V Jirkově byla otevřena druhá přípravná třída. Po 1.ZŠ Budovatelů se 3.ZŠ Nerudova stala druhou jirkovskou školou, která nabízí tuto možnost předškolního vzdělávání. Členové pracovní skupiny prevence kriminality připravili podklady pro vytvoření analýzy pocitu bezpečí v obci. Ta bude provedena ve spolupráci s VOŠ Most do konce tohoto roku a na jejím základě bude připravena koncepce prevence kriminality v obci.

V prostorech základní školy Krušnohorská se uskutečnila akce "Povznášení". Děti, rodiče, učitelé a pracovníci partnerských organizací spolupracujících se školou postavili draky, které poté společně vypustili. Na společné akci se tak měly možnost setkat děti z jirkovských i chomutovských sociálně vyloučených lokalit se svými vrstevníky, kteří žijí v ostatních částech města.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

Koordinace provádění výzkumu migrace na Šluknovsku

V souvislosti s událostmi na Šluknovsku se Agentura rozhodla zadat studii migračních trendů v regionu. Cílem studie je analyzovat dynamiku migrace ve vybraných obcích Šluknovska, předně upřesnit údaje o počtech migrujících lidí a dále zjistit, zda migrace probíhá meziregionálně, nebo se lidé stěhují mezi obcemi. Kromě získávání dat od místních institucí, provádějí výzkumníci rozhovory přímo s lidmi v jednotlivých obcích, mapují situaci na trhu s bydlením a zjišťují pocity bezpečnosti obyvatel. Součástí zprávy bude i reakce na to, jak situaci zpodobňují média. Zpráva bude dokončena na konci listopadu a měla by pomoci obcím porozumět současnému dění a nasměrovat je k zavedení dlouhodobějších nástrojů ke zvládání situace. Na koordinaci příprav analýzy a činnosti jednotlivých výzkumníků a výzkumnic se podílela odborná pracovnice Agentury pro oblast výzkumů.

Vedení workshopu na téma sociální podnikání a sociálně odpovědné zadávání zakázek na konferenci TESSEA

Odborná pracovnice Agentury pro oblast zaměstnanosti prezentovala na konferenci sítě TESSEA o sociálním podnikání činnost Agentury. Podrobně zde představila podmínku deseti procent pracovních míst vyhrazených ve veřejných zakázkách měst pro dlouhodobě nezaměstnané evidované úřadem práce. Během workshopu byla představena činnost sociálních firem AC AERO s.r.o. a STAVZEM s.r.o..

Příprava zprávy o bezpečnostních rizicích v sociálně vyloučených lokalitách pro ministerstvo vnitra

Odborník Agentury pro oblast bezpečnosti připravil během října analýzu aktuální bezpečnostní situace v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách, kde Agentura působí, a z ní vyplývajících rizik. Příprava materiálu vychází z úkolu, který byl Agentuře zadán na základě vládního usnesení ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010. Analýza bude předložena předsedovi vlády, Ministerstvu vnitra a Policejními prezidiu.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011