Září - říjen 2012

Vážení přátelé,
zasíláme vám souhrn aktualit z oblasti sociálního začleňování za měsíce září a říjen. Přibližujeme v něm zajímavé akce, které pořádala Agentura pro sociální začleňování – konferenci o úspěšných praxích v sociálním začleňování v České republice pořádanou u příležitosti ukončení tříletého projektu Agentury a nebo seminář o zkušenostech se sociálním bydlením ve Francii. Dále se můžete podrobněji dočíst o aktivitách vládní zmocněnkyně pro lidská práva v oblasti sociálního začleňování.

V druhé části Aktualit přinášíme tradiční souhrn zajímavých aktivit z měst a obcí, se kterými spolupracuje Agentura pro sociální začleňování. Kadaň a Větřní se staly dalšími městy, které přijali strategický plán pro sociální začleňování, který sestavili členové Lokálního partnerství. Několik dalších měst připravuje spuštění systému prostupného bydlení. Přibývá i úspěšně dokončených projektů na podporu zaměstnanosti a na zajištění sociálních služeb v komunitních centrech či centrech sociálních služeb.

Přejeme vám klidně strávený zbytek roku!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA POŘÁDALA KONFERENCE O NEJLEPŠÍCH PRAXÍCH V SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ

Agentura pro sociální začleňování pořádala pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Moniky Šimůnkové 10. října v Olomouci a 24. října v Praze celostátní konference. Představila na nich nejzajímavější praxe sociálního začleňování v ČR. Zástupci jednotlivých měst a organizací i pracovníci Agentury na konferencích podrobně popsali konkrétní aktivity a postupy jako například: systém prostupného bydlení v Litvínově, sociální firmu z Jirkova, která zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané, školy v Přerově a v Jáchymově, které získaly prostředky na asistenty pedagogů, školní psychology a sociální pedagogy. Olomoucká konference měla přes 80 účastníků, pražská konference měla více než 150 zúčastněných. Na webu Agentury si můžete stáhnout jednotlivé prezentace z obou konferencí.

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA POŘÁDALA SEMINÁŘ O ZKUŠENOSTECH SE SOCIÁLNÍM BYDLENÍM VE FRANCII A V ČR

V pátek 5. října uspořádala Agentura pro sociální začleňování v Praze seminář o zkušenostech francouzské společnosti OPH de la Meuse se sociálním bydlením. Tato společnost provozuje v Lotrinsku deset tisíc sociálních bytů. Také z této konference si můžete stáhnout fotografie na webové stránce Agentury.

Agentura pro sociální začleňování

POKRAČOVALA JEDNÁNÍ O ŘEŠENÍ SITUACE OBYVATEL Z LOKALITY PŘEDNÁDRAŽÍ

Během září a října pokračovala jednání o řešení situace obyvatel vystěhovaných z domů v lokalitě Přednádraží. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková navštívila v pátek 12. října Ostravu po měsíci a půl od své poslední návštěvy, aby přímo na místě zjistila, jak se situace aktuálně vyvíjí. Po jednání se starostou městské části navštívila ubytovny, do kterých se stěhují nebo mají stěhovat obyvatelé z domů v Přednádraží. Jejich stav je však velmi neuspokojivý. Při jednání s vedením městské části vládní zmocněnkyně navrhla, aby město pronajalo další byty charitativním organizacím, které by v nich mohly ubytovat další nájemníky z Přednádraží a dlouhodobě s nimi pracovat.

Agentura pro sociální začleňování

AGENTURA SE ZAPOJILA DO JEDNÁNÍ O NÁHRADNÍM UBYTOVÁNÍ PRO OBYVATELE Z UZAVŘENÉHO DOMU V PŘEDLICÍCH

V městské části Předlice v Ústí nad Labem od konce října pokračuje hledání náhradního bydlení pro rodiny, které mají opustit dům, který byl na začátku října kvůli havarijnímu stavu uzavřený stavebním odborem. ředitel Šimáček požádal primátora Ústí nad Labem o svolání Akční skupiny primátora pro řešení situace v Předlicích. Na jednání Akční skupiny primátora bylo rozhodnuto o vytvoření užší krizové skupiny pro zajištění náhradního bydlení obyvatel domu v ulici Beneše Lounského, která nyní pracuje na získání náhradního ubytování pro tyto rodiny, které mezitím dům opustily.

Agentura pro sociální začleňování

ČESKÁ REPUBLIKA PODSTOUPILA UNIVERZÁLNÍ PERIODICKÝ PŘEZKUM V RADĚ OSN PRO LIDSKÁ PRÁVA

Meziresortní delegace vlády České republiky, jejímž členem byla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, se 22. října zúčastnila pravidelného přezkumu dodržování lidských práv, které je v rámci činnosti Rady OSN pro lidská práva prováděno ve všech členských zemích OSN. Zástupci všech členských zemí měli během tohoto přezkumu možnost dotazovat se na situaci v oblasti dodržování lidských práv v České republice. Sociální vyloučení Romů v České republice bylo v rámci tohoto přezkumu jedním z nejčastěji zmiňovaných témat. Podrobnější informace se dočtete v tiskové zprávě vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Agentura pro sociální začleňování

VE STRAKOVĚ AKADEMII SE KONAL SEMINÁŘ „ROMSKÉ ŽENY“

Osmnáctého října se ve Strakově akademii konal seminář s názvem „Romské ženy“. Seminář uspořádala Sekce pro lidská práva pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Jeho cílem bylo představit a názornými příklady ilustrovat pozici romských žen v dnešní společnosti, sdílet jejich potřeby a společně definovat potřebnou podporu ze strany státu. Semináře se zúčastnilo 45 žen romské, české i jiné národnosti, které působí ve státní správě, neziskových organizacích, v sociálních službách, v médiích či v akademickém sektoru.

M. Šimůnková

ZMOCNĚNKYNĚ VLÁDY PRO LIDSKÁ PRÁVA VYSTOUPILA NA BEZPEČNOSTNÍ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE

V úterý 25. září se v Ústí nad Labem konala bezpečnostní konference Ústeckého kraje s názvem Společně nejen proti extremismu. Konference se zúčastnili náměstci některých ministerstev, policejní prezident, zástupci Ústeckého kraje i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Ta se ve svém příspěvku zaměřila na představení výsledků evaluace postupů orgánů veřejné správy při řešení nepokojů ve Šluknovském výběžku v loňském roce. Seznámila přítomné s dosavadními aktivitami Sekce pro lidská práva v souvislosti s nepokoji na Šluknovsku, shrnula aktivity a projekty na podporu sociálního začleňování, které místním obcím pomáhala připravit Agentura pro sociální začleňování, a informovala o usnesení vlády z 29. srpna 2012. To ukládá zřídit Pracovní skupinu vlády ČR pro řešení sociálních nepokojů a koordinovat přípravu opatření jednotlivých resortů na okamžitou pomoc pro regiony zasažené růstem napětí a strukturálními problémy.

Agentura pro sociální začleňování

PRACOVNÍ NABÍDKY V AGENTUŘE PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Agentura pro sociální začleňování v těchto dnech vyhlásila několik výběrových řízení na pracovní pozice v Agentuře. Pro činnost v nových lokalitách Agentury, které budou vybrány Monitorovacím výborem na konci listopadu, hledáme lokální konzultanty či konzultantky pro lokality v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Pro připravovanou celostátní kampaň o tématu násilí z nenávisti hledáme pracovníky či pracovnice pro pozice „koordinátor regionálních vzdělávacích aktivit pro školy“ a „koordinátor vzdělávacích aktivit pro policii“.

Z LOKALIT

Kutná Hora

Městu byl schválen investiční projekt na zřízení Centra sociálních služeb. Na výsledek projektu týkajícího se azylového domu pro matky s dětmi se ještě čeká. Na investiční projekt naváže individuální projekt města. Pokud bude schválen, může většina služeb - mobilní klub pro děti - autobus, protidluhová poradna, vzdělávací centrum, terénní sociální práce, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - začít fungovat již na jaře příštího roku.

Město podalo projekt, jehož cílem bude vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Kutná Hora. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a návazných služeb.

Od začátku července působí ve městě pod vedením mentora z městské policie tři asistenti prevence kriminality. Tvoří pojítko mezi občany a městskou policií. V rámci pracovní skupiny zaměřené na prevenci řešíme jejich další uplatnění ve spolupráci s Probační a mediační službou, školami, neziskovými organizacemi a dalšími. Pozice byly zřízeny díky projektu financovanému Ministerstvem vnitra.

Sociální firma EKO-ANO obohacuje svou činnost. Založila pilařský podnik, kde bude zpracovávat dřevo a vyrábět stavební, truhlářské a palivové dřevo. Nyní se čeká, zda uspějí v grantovém řízení a na provoz této i ostatních aktivit získají dotace.

Do přípravného ročníku v ZŠ Kamenná stezka nastoupilo v září devět dětí.

Kadaň

Zastupitelé města Kadaň v září schválili Strategický plán sociálního začleňování v Kadani.

Město také schválilo projekt, díky kterému by mohlo být povoleno či zřízeno Centrum sociálních služeb v Prunéřově. To bude nabízet sociálně aktivizační služby, dluhové poradenství nebo možnost využít služby terénních pracovníků. Město v tuto chvíli připravuje navazující měkký projekt (IP města). Ten by zajistil i další služby jako například pracovní poradenství nebo dluhové poradenství.

Díky získané dotaci z ministerstva vnitra začali v Prunéřově a dalších vybraných místech ČR působit dva asistenti prevence kriminality. Město a partneři dokončili přípravu dalších projektů – například na zajištění pracovního poradenství a zaměstnanosti, na primární prevenci.Připravují se projekty na zřízení předškolního klubu a rodičovského centra v Prunéřově a na založení sociální firmy

V Prunéřově také proběhnou první domovní schůze, na kterých si obyvatelé zvolí své domovní výbory. Tato část města bude zapojena do systému prostupného bydlení, který bude do konce roku ve městě spuštěn.

Sokolov

Na konci srpna podalo město Sokolov investiční projekt do Integrovaného operačního programu (IOP). Ten má zajistit prostředky na rekonstrukci a vybavení prostor přístavby bývalé základní školy v Sokolovské ulici. V budově má být zřízeno komunitní centrum se službami nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní sociální práce. Výsledek hodnocení bychom měli znát do konce roku.

Po uzavření základní školy Sokolovská přešly její žáci do dalších škol v Sokolově. S tímto přesunem se podařilo zřídit nové pozice asistentek pedagoga pro děti ze sociálním znevýhodněním na třech základních školách. Nově tak působí na ZŠ Rokycanova, ZŠ Švabinského a druhý asistent pedagoga od září pracuje na ZŠ Křižíkova.

Kolín

V Kolíně byl radou města schválen dokument, který navrhuje, za jakých podmínek mohou obyvatelé domů v sociálně vyloučené lokalitě Zengrova získat bydlení v jiných částech města. Systém byl představen nájemníkům této lokality. Ti, kteří nemají žádné dluhy k městu, teď mohou podávat přihlášky pro vstup do systému, v rámci kterého budou přidělovány byty mimo lokalitu Zengrova. Od přihlášení běží nájemníkovi desetiměsíční lhůta. Pokud během ní bude i nadále plnit všechna kritéria, může získat bydlení v jiné části města. Během letních prázdnin podalo sdružení o.s. Prostor dvě projektové žádosti.

První žádost je zaměřena na rozvoj speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na kolínských základních školách. Druhá žádost se týká zřízení sociální firmy. Investiční projekt má zajistit prostředky na vybudování prádelny se zaměřením na praní prádla z hotelů, zdravotnických zařízení a z potravinářského provozu. V prádelně by měli být zaměstnány tři osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaní nad 50 let věku. Výsledky hodnocení obou žádostí budou známé do konce roku.

Větřní

Sedmnáctého září byl zastupiteli obce jednohlasně přijat Strategický plán sociálního začleňování pro obec Větřní. Plán, který je produktem téměř roční práce Lokálního partnerství Větřní, podrobně rozpracovává řadu opatření, která budou či již jsou v obci realizována - jde například o propojení veřejné služby s veřejně prospěšnými pracemi formou domovnictví, plánovaný vznik pozice terénního pracovníka při obci, vznik pozice asistenta pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí na zdejší škole atd. Plán bude revidován a aktualizován v červnu 2013.

Jedenáctého října se v českokrumlovském kině J & K uskutečnilo promítání maďarského filmu Je to jen vítr, zpracovávajícího skutečné události kolem útoků extrémistů na romské rodiny v Maďarsku v nedávné době. Po filmu následovala hodinová diskuze s diváky, které se zúčastnil lokální konzultant Agentury Štěpán Bolf, bezpečnostní expert Agentury Roman Krištof a novinářka Kateřina Čopjaková, která se ve své práci věnuje příčinám extremismu a sociální problematice. Účastníci diskuze odpověděli na řadu dotazů diváků, týkající se jak násilí páchaného extremisty, tak bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách v ČR. Část dotazů směřoval k situaci v sociálně vyloučené lokalitě Větřní.

Jirkov

V Jirkově proběhla preventivní akce s názvem "Viděn v ulicích". Zúčastnili se jí téměř všichni, kdo se ve městě podílí na preventivních aktivitách a seznámili během ní obyvatele sídliště se svou činností.

Vedení města by mělo v nejbližší době schválit návrh fungování systému prostupného bydlení v Jirkově. Do konce roku díky němu bude moci jedna domácnost odejít z nevyhovujících bytových podmínek. V průběhu příštího roku budou obsazeny minimálně dva další byty.

Město odevzdalo projekt "Jirkov dává šanci". Z padesáti motivovaných nezaměstnaných lidí starších padesáti let pro něj bude vybráno dvacet osob pro rekvalifikaci. Jedenáct z nich následně získá dotované zaměstnání.

Týmy školáků, vybraných klientů domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením si vyzkoušeli, jak snadno se lze dostat do dluhové pasti a jak obtížná, ale ne nemožná je cesta z dluhů.

Most

Město Most dokončuje projekt, díky kterému bude na sídlišti Stovky vytvořené zázemí pro nízkoprahové zařízení, terénní programy a dluhovou poradnu. Je téměř dokončeno Polyfunkční centrum Chanov, které již zbývá jen dovybavit.

V jednom z bloků panelových domů na chýnovském sídlišti byly podle domluvených kritérií obsazeny rekonstruované byty pro druhý stupeň tréninkového bydlení.

Zástupci vedení města se sejdou se zástupci Agentury, aby společně jednali o další činnosti Lokálního partnerství po odchodu Agentury z Mostu, který je plánován na konec tohoto roku.

Šluknovsko

Agentura v září připravila seminář pro pracovníky v sociálních službách ze Šluknovska na téma Možnosti exekučního řízení. Michal Hubálek z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva představil některé časté případy exekučních řízení. Například ty, kdy jsou vymáhány třicetikorunové poplatky od lékaře, které nejsou sloučeny do jednoho řízení, a náklady za exekuční řízení tak mohou přesahovat i 12 tisíc korun. Účastníci semináře se seznámili s právním výkladem, jak se klienti mohou v těchto případech účinně bránit. V říjnu jsme pro šluknovské sociální pracovníky uspořádali další seminář. Jeho tématem bylo kariérové poradenství.

Občanské sdružení Cedr má do konce roku finance na provoz předškolních klubů Amari centrum ve Varnsdorfu a Šluknově. U dětí z odlišného sociokulturního prostředí se snaží zvýšit jejich účast na předškolním vzdělávání a připravit je na vstup do mateřské či základní školy. Projekt je určen dětem ve věku od dvou do sedmi let a počítá i se spoluprací s rodinami dětí.

Město Rumburk podalo žádost o projekt, jehož cílem je pomocí rekvalifikací a pracovního poradenství zapojit do pracovního procesu a udržet v něm cca 20 dlouhodobě nezaměstnaných starších 50 let.

Od dubna funguje v Rumburku v dětském klubu Pod Kopečkem předškolní zařízení pro romské i neromské děti s dopoledním provozem. Oproti běžné mateřské školce je program rozšířen o delší pobyt venku a činnost na zahradě nebo v lese.

Litvínov

Odbor rozvoje městského úřadu v Litvínově se pokouší najít veřejnou zakázku, která by byla vhodná pro uplatnění podmínky obsazení 10 procent pracovních míst z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Na základě příkladu z Mostu přichází v úvahu zakázky týkající se rekonstrukcí chodníků, veřejných prostranství či úklidu.

Pokračuje spolupráce terénních pracovníků se školami. I díky ní se daří udržet prvňáky z ubytoven na běžné základní škole a zvýšit tak jejich šance na uplatnění na trhu práce.

Mělník

Čtrnáctého září se na městském úřadu v Mělníku konala přednáška pro členy Lokálního partnerství Mělnicko a spolupracující subjekty na téma Dluhová problematika. V interaktivním semináři pracovnice Diecézní charity Litoměřice účastníky seznámily s procesem oddlužování svých klientů a se základními principy insolventního zákona. Semináře se zůčastnilo 30 osob převážně z organizací, jejichž klienti řeší problém zadlužení.

Břeclav

Desátého září uspořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s občanským sdružením Společně k bezpečí v Břeclavi seminář s názvem „Řešení bezpečnostních rizik sociálního vyloučení“. Zúčastnili se jej strážníci městské policie, asistenti prevence kriminality, příslušníci územního pracoviště Policie České republiky, pracovníci městského úřadu a zástupci samosprávy včetně starosty města. V dopolední části semináře byla představena schémata prevence kriminality a shrnuty hlavní problémové oblasti veřejného pořádku ve městě, které souvisí se sociálním vyloučením Romů a delikvencí místní mládeže. V odpolední části účastníci diskutovali o tom, jak zlepšit spolupráci místních Romů a městské i republikové policie.

Hodonín

Druhého října se v Hodoníně konalo setkání o prostupném bydlení. Byl na něm představený návrh systému spolupráce města, neziskových organizací a soukromých majitelů bytů a ubytoven při rozvoji sociálního bydlení. Součástí tohoto systému by mělo být i zajištění krátkodobého krizového ubytování pro rodiny nebo jednotlivce, kteří se z důvodu domácího násilí, jiného trestného činu nebo živelné události ocitnou bez střechy nad hlavou.

Krupka

Členové Lokálního partnerství v Krupce dokončují přípravu Strategického plánu sociálního začleňování. Mezi cíli, které budou v plánu obsaženy, je například posílení terénní sociální práce, kterou v Krupce vykonává město spolu s Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva. Oblastní charita Teplice, která v Krupce provozuje azylové domy, hodlá svou činnost rozšířit o terénní službu pro rodiny. Její pracovníci budou pravidelně docházet přímo do rodin a podporovat je k zodpovědnějšímu přístupu k hospodaření, péči o děti apod. Charita chce přibližně do roka také otevřít centrum pro děti, které zde budou moci smysluplně trávit svůj volný čas. Namísto toho, aby byly na ulici, se budou moci účastnit různých zájmových, výchovných a vzdělávacích aktivit. Zástupci Lokálního partnerství Krupka také připraví projekty, které podpoří připravenost místních obyvatel pro vybranou práci a umožní vznik nových pracovních míst. Město rovněž připravuje Plán prevence kriminality. Pokud na to získá prostředky od ministerstva vnitra, může například Městská policie opětovně zavést funkce asistentů policie.

Vejprty

V říjnu byl radě města předložený strategický plán sociálního začleňování připravený členy lokálního partnerství. Rada jej doporučila ke schválení zastupitelům. Ti se sejdou k jednání v v listopadu.

Město získalo dotaci na financování pozice asistenta prevence kriminality, který již působí ve vyloučené lokalitě společně s městským policistou. V říjnu město podalo žádost na finanční zajištění druhého terénního pracovníka. V říjnu začalo v lokalitě působit sdružení Naděje, které poskytuje prozatím neregistrovanou terénní sociální službu.

Byla také dokončena žádost projektu, díky kterému ve Vejprtech vznikne lezecký oddíl. Ten bude fungovat v místě zvaném „Skalky“ a nabídne aktivní a smysluplné trávení volného času dětem a mládeži z vyloučených lokalit. Projekt podpoří i místní chlapecký fotbalový klub. Sedm z dvanácti členů týmu pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Díky podpoře z projektu jim klub bude moci zakoupit fotbalové vybavení jako kopačky a chrániče.

Teplá/Toužim

V Toužimi se konalo referendum o tom, zda má být ve městě vybudováno sociální centrum nabízející různé sociální služby. Referendum vyvolal nesouhlas a petice občanů, kteří s výstavbou nesouhlasili. Agentura se podílela na informační kampani, která se snažila obyvatelům předat informace o potřebnosti a možnostech využití centra. Jeho součástí byla i anketa mezi občany o tom, jaké problémy je v jejich městě nejvíce trápí a co by se mělo zlepšit. Absolutní většina obyvatel města v referendu výstavbu sociálního centra odmítla a město tedy možnou dotaci nepřijme. Nyní hledá možnosti, jak alespoň rozšířit stávající sociální služby.

Jáchymov

V srpnu pořádala společnost Člověk v tísni v Jáchymově každoroční Lesní maraton. Závodu se účastnily děti z vyloučených lokalit společně s ostatními dětmi z většinové společnosti. Součástí programu byly kromě samotného závodu i malování obličejů, ohnivá show, tombolu, grafity nebo vystoupení romských kapel.

V lednu příštího roku bude v Jáchymově promítán „Je to jen vítr“, který přibližuje náladu v maďarské vesnici obývané Romy, na které útočí pravicoví extremisté. Dopolední projekce budou určené školám večerní veřejnosti. Po promítání filmu bude probíhat diskuse, kterou povedou pracovníci společnosti Člověk v tísni.

V říjnu bude podána žádost projektu Garris. Ten podpoří volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jáchymově. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že děti a mládež od 12 do 18 let nejvíce zajímají hudební aktivity spojené se zpěvem a beatbox. Rádi bychom proto získali prostředky na nákup hudební aparatury pro beatbox a zpěv a vybavení hudební skupiny.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2012