Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Nábor nových lokalit

Tisk E-mail


Agentura pro sociální začleňování bude v roce 2014 opět rozšiřovat svoji působnost do dalších obcí, měst a mikroregionů (dále souhrnně jen „obec"). Spolupráce bude nabídnuta celkem 9 obcím, a to od 1. července 2014).


V tuto chvíli probíhá výběrové řízení,  v němž do listopadu 2013 vybereme obce ke spolupráci. Na našich stránkách si můžete stáhnout pravidla výběrového řízení a dotazník pro uchazeče o spolupráci s ASZ.

Obcím nabízíme dlouhodobou spolupráci na dobu minimálně tří let, podle potřeby i delší. Základem spolupráce je shoda na nutnosti konstruktivního řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách na území obce. Za toto období by mělo dojít ke změnám, které se významně pozitivně projeví jak v samotné sociálně vyloučené lokalitě, tak v jejím okolí. Měla by být zavedena opatření, která zlepší dostupnost předškolního a školního vzdělávání dětí, zvýší podporu zaměstnanosti, zlepší dostupnost a úroveň bydlení, zajistí síť potřebných sociálních a dalších služeb aj.

Nejdůležitějším principem spolupráce je partnerství obce, Agentury a dalších institucí (např. škol, policie, zaměstnavatelů, neziskových organizací apod.) při řešení situace, systematická analýza situace a zpracování strategického plánu, který následně přijmou rada a zastupitelstvo jako závazný dokument a který je posléze naplňován.

Základní časový plán spolupráce na 3 roky je navržen následovně:

1. měsíc ustavení lokálního partnerství
2.-4. měsíc provedení situační analýzy
2.-6. měsíc zpracování strategického plánu lokálního partnerství
2.-6. měsíc příprava a začátek realizace předem definovaného opatření – pokud jej obec chce aplikovat a zaváže se k tomu na začátku spolupráce)
7.-18. měsíc realizace plánu v terénu
19.-22. měsíc vyhodnocení naplňování plánu a jeho další úprava
23.-30. měsíc realizace plánu v terénu
31.-36. měsíc příprava na předání a předání řízení lokálního partnerství obce, důsledná aplikace udržitelnosti nastavených změn

Dalším důležitým principem spolupráce není pouze provedení jednorázové akce (např. projektu), ale celková a trvale udržitelná změna v přístupu obce k situaci v sociálně vyloučené lokalitě a jejím okolí, která povede k postupnému zmenšování počtu lidí žijících ve vyloučených lokalitách, jejich postupnému začleňování do společnosti a ke zlepšování soužití většinové populace a obyvatel minorit v obci/městě.

Na konci tříleté spolupráce by obec měla situaci zvládat samostatně, bez potřeby další podpory od Agentury pro sociální začleňování. Agentura posléze zůstává pouze vzdáleným partnerem – pomocníkem pro případ krizových situací.

Agentura garantuje významnou podporu při zpracování projektů z prostředků především strukturálních fondů EU, ale předpokládá také dílčí zapojení prostředků z rozpočtu obce (zejména na spolufinancování některých opatření).

Součástí spolupráce je závazek obce spolupracovat při řešení situace iniciativně, tedy prokázat motivaci ke spolupráci na principech rozvoje pro-integračních sociálních politik ve městě při využití osvědčených postupů, které doposud Agentura pomáhala zavádět v obcích, ve kterých působí od roku 2008 (viz. www.socialni-zaclenovani.cz).

Za dosavadní působení Agentury se na různých místech míst již osvědčila řada systémových kroků, Agentura je nabízí obcím k využití jako takzvané předem definované aktivity. Ty mohou být při shodě vedení obce (tu projevíte i při podání přihlášky o spolupráci tím, že ji schválí rada města/zastupitelstvo) zaváděny ve Vaší obci hned od začátku spolupráce tak, aby reagovala na potřeby v obci okamžitě a bez prodlevy. Výčet těchto předem definovaných opatření naleznete pod tímto článkem.

Osvědčený model postupu práce Agentury může být specificky adaptován na podmínky vašeho města/obce. Přihlásit se k zavedení některého z uvedených opatření se můžete tak, že zájem o jeho využití ve vaší obci uvedete v popisu problematické oblasti v přihlášce ke spolupráci s Agenturou. To, že v dotazníku uvedete zájem o využití některého z uvedených opatření (jednoho či více), bude pozitivně bodově zohledněno při výběrovém řízení.
 

Předem definované aktivity Agentury pro sociální začleňování://]]>