Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Novinky insolvenčního zákona včetně povinné akreditace začnou platit již brzy. Co to přesně pro poskytovatele služeb v oblasti oddlužení znamená?

Tisk E-mail

Praha, 2. 3. 2017 - Novela insolvenčního zákona regulující poskytování služeb v oblasti oddlužení nabude účinnosti 1. července 2017 a přinese novou povinnost získání akreditace pro neziskové a další organizace poskytující služby v oblasti oddlužení.

Schválená novela insolvenčního zákona nově nastavuje pravidla pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na základě toho budou poskytovatelé těchto služeb povinni od 1. července 2017 žádat o akreditaci na Ministerstvu spravedlnosti.  Díky tomu dojde ke zrušení předražených služeb oddlužovacích společností a tím se zvýší i kvalita poskytovaných služeb.

Níže vám přinášíme odpovědi na základní otázky související s novým akreditačním procesem.

Kdo bude moci sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení?

 1. Zástupci právnických profesí (advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři) - exekutor nemůže návrh sepsat a podat za dlužníka, proti kterému vede exekuční řízení.
 2. Akreditované osoby (neziskové a veřejně prospěšné organizace) - patří sem i příspěvkové organizace, obce, církevní organizace, sociální družstva atp, které své služby v oblasti oddlužení poskytují zdarma.
 3. Samotný dlužník - podmínkou je magisterské vzdělání právnického nebo ekonomického směru.

Na jak dlouhou dobu se akreditace uděluje?

Akreditace se uděluje na dobu 5 let, není převoditelná a nepřechází na právního nástupce.

Jak dlouho trvá proces udělení akreditace?

Akreditace by měla být udělena do 30 dnů, v případě složitějších případů do 60 dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení žádosti.

Existuje závazný formulář pro podání žádosti?

Formulář je ve fázi přípravy, stejně tak jako jednotlivé náležitosti. Zveřejněn bude na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Použití formuláře nicméně nebude povinné, důležité bude splnění povinných náležitostí.

Jaký je správní poplatek za podání žádosti?

Podání žádosti je bez správního poplatku.

Jaké jsou základní podmínky udělení akreditace? (§ 418b IZ – zkráceno)

 1. Vlastnické nebo jiné užívací právo právnické osoby k prostorám, v nichž mají být poskytovány služby v oblasti oddlužení.
 2. Bezúhonnost právnické osoby, která poskytuje služby v oblasti oddlužení (…).
 3. Skutečnost, že v posledních 5 letech předcházejících dni podání žádosti nebyla právnické osobě zrušena akreditace podle § 418f odst. 2.
 4. Odborná způsobilost alespoň jedné fyzické osoby, která je ve smluvním vztahu k právnické osobě; za odborně způsobilou osobu k poskytování služeb v oblasti oddlužení se považuje osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva nebo ekonomie na vysoké škole (…). Forma ani rozsah smluvního vztahu nejsou přitom v zákoně nijak specifikovány.
 5. Uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti oddlužení. U registrovaných sociálních služeb se bude pravděpodobně řešit dodatkem ke stávajícímu pojištění odpovědnosti. V ostatních případech novou smlouvou, kde by mělo být výslovně uvedeno, že se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti oddlužení.
 6. Veřejná prospěšnost právnické osoby.

Jaké jsou povinné přílohy žádosti?

 1. Seznam osob (zakladatelů, členů, členů jejího statutárního orgánu, členů jejího kontrolního orgánu a těch zaměstnanců a jiných osob ve smluvním vztahu k právnické osobě, kteří se podílejí na poskytování služeb v oblasti oddlužení) a doklad o splnění podmínky jejich bezúhonnosti, který není ke dni podání žádosti starší 3 měsíců.
 2. Zakladatelské právní jednání a výpis z veřejného rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštního právního předpisu, který není ke dni podání žádosti starší než 1 měsíc.
 3. Doklady prokazující odbornou způsobilost fyzických osob.
 4. Doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k prostorám, v nichž budou poskytovány služby v oblasti oddlužení, z nichž vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat.
 5. Doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Některé povinné přílohy si však Ministerstvo spravedlnosti obstará samo. Více informací přímo v zákoně § 418c.

Kdo je odpovědný za případné pochybení při vykonávání činnosti v oblasti oddlužení?

Odpovědná je vždy akreditovaná osoba, nikoli garant.

Kdo může od účinnosti novely dočasně poskytovat služby v oblasti oddlužení  BEZ akreditace?

Právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti novely vykonávaly služby v oblasti oddlužení nejméně po dobu 6 měsíců a zároveň tak nečinily za účelem dosažení zisku.

Jaké jsou podmínky dočasného poskytování služeb?

 • Bezplatnost
 • Plnění povinností uložených novelou dle § 418g
 • Odpovědnost za škody dle § 418j

Jak dlouho mohou výše uvedené osoby poskytovat služby v oblasti oddlužení BEZ akreditace při splnění výše uvedených podmínek?

Po dobu 12 měsíců od účinnosti novely (tedy do 30. 6. 2018).

Co musí být v návrhu v takovém případě uvedeno?

Je třeba odkázat na přechodné ustanovení novely  Čl. II, bod 2. Soud při pochybnostech vyrozumí Ministerstvo spravedlnosti.

Novela vedle povinné akreditace přináší i další zásadní změny v celém procesu oddlužení, proto vám příští týden přineseme shrnutí další části novinek, které v přijaté novele najdete.

Agentura se problematice dluhů a oddlužení věnuje systematicky a dlouhodobě i v rámci tzv. Koordinovaného přístupu, kde jednotlivým obcím a městům, na základě uzavřené spolupráce, poskytuje odbornou podporu v oblasti prevence a vhodných řešení vysoké míry předlužení obyvatel.

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

 • Nebát se tančit

  Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

  Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>