Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Vojtěch Bok

  Město Rumburk, pověřená obec III. stupně (počet obyvatel ve správním obvodu cca 34 500), leží v příhraniční oblasti Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji a žije zde cca 11 492 obyvatel.
  Obec Staré Křečany se nachází ve správním obvodu města Rumburk. Má 1300 obyvatel žijících v šesti částech: Staré Křečany, Nové Křečany, Brtníky, Kopec, Panský a Valdek. Leží u hranice Národního parku, což obci dává možnost těžit z turistického potenciálu.

  V průběhu 90. let minulého století byla oblast zasažena komplexní restrukturalizací, zanikly velké textilní a průmyslové firmy. Ve srovnání se zbytkem České republiky je míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku nadprůměrná. Navíc zde žije vysoké procento obyvatel se základním stupněm vzdělání. V posledních několika letech se v Rumburku především díky přítomnosti firmy Benteler Automotive Rumburk s.r.o. drží nezaměstnanost na výrazně nižší úrovni, než tomu je v obci Staré Křečany i zbytku Šluknovského výběžku, i nadále je však významným problémem, který silně dopadá především na obyvatele s nízkým vzděláním a bez kvalifikace, na ženy a mladé lidi. To souvisí s výskytem sociálně patologických jevů, jako je kriminalita nebo zneužívání návykových látek.

  Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

  Kromě dvou soukromých ubytoven nenajdeme v Rumburku žádnou prostorově segregovanou lokalitu, která by byla obydlena výhradně sociálně slabým obyvatelstvem a vykazovala další rysy sociálně vyloučených lokalit. Nachází se zde ale celá řada bytových i rodinných domů, které obývají sociálně slabí obyvatelé. Většina z nich má nízké vzdělání (často základní nebo nedokončené základní), je nezaměstnaná nebo má jen nízké příjmy plynoucí z nekvalifikovaných profesí. Mezi těmito lidmi se často vyskytují sociálně patologické jevy jako alkoholismus, užívání drog, kriminální nebo kriminogenní chování atp.

  Ani ve Starých Křečanech neexistuje žádná sociálně vyloučená lokalita nebo území, na kterém by bylo kumulovaných více objektů obývaných nízkopříjmovými a sociálně slabými obyvateli. Existuje zde však řada objektů, ve kterých žijí většinou v nájemním bydlení lidé s nízkými příjmy v nevyhovujících podmínkách. Jejich obyvatelé nemají finanční možnosti nebo sociální kompetence tyto objekty opustit a nalézt si jiné bydlení. V případě romských nájemníků je možnost přestěhovat se jinam ztěžována diskriminací na trhu s bydlením.

  Ve Starých Křečanech je oproti Rumburku znatelně vyšší nezaměstnanost, alarmující je také 32% podíl obyvatel bez vzdělání nebo pouze se základním vzděláním.
  Pro celý šluknovský region je typická častá vnitroregionální migrace nízkopříjmových, zejména romských rodin, která nepřispívá ke stabilizaci jejich situace.

  Spolupráce s městem

  Obě obce hledají využití pro objekt, který získaly od kraje. Rády by tam zřídily azylový dům pro matky s dětmi. Rumburk plánuje zřízení trvalé noclehárny se sociální službou, která by byla v provozu každé zimní období.

  Město Rumburk chce připravit koncepci sociálního bydlení a zavést tzv. tréninkové bydlení (v rámci prostupného bydlení) ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
  Obce by rády řešily situaci mládeže, jejíž velká část nevyužívá nebo nemá dostatek možností k aktivnímu trávení volného času. S tím souvisí narůstající počet uživatelů návykových látek v této věkové kategorii, což obce považují za alarmující a společně s Agenturou se pokouší situaci řešit.

  Obě obce by rády vyzkoušely podmínku, kdy ve veřejných zakázkách vypisovaných městem musí realizátor zaměstnat minimálně 10% osob z řad těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, případně mají některá dalšími znevýhodnění.

  Obec Staré Křečany si chce založit sociální firmu, a podpořit tak zaměstnanost svých občanů, kteří se již osvědčili ve veřejné službě či veřejně prospěšných pracích. Rádi by posílili sociální služby, které v obci zatím poskytuje jediná nezisková organizace nebo si zřídili pozici vlastního terénního sociálního pracovníka.

  Město Rumburk si v rámci programů prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR zřídilo dvě pozice asistentů prevence kriminality a dále by v této oblasti rádo pokračovalo.

  Obě obce by rády zkoordinovaly sociální služby města Rumburk se službami neziskových organizací působících v těchto lokalitách tak, aby byla klientům poskytována komplexní pomoc s jednotným záměrem.

  Agentura pro sociální začleňování s městem Rumburk spolupracovala během let 2008 až 2012, kdy působila v celém regionu Šluknovska. Od roku 2013 nabízí intenzivnější podporu při samostatné spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany.

  Číst dále ...

Inspirace

 • Nebát se tančit

  Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

  Číst dále ...

//]]>