Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Sociální služby

Tisk E-mail

Popis problematiky

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se potýkají s celou řadou problémů, s kterými si často nedovedou bez pomoci sami poradit. Mezi nejčastěji řešené problémy klientů patří: nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem, riziko ztráty bydlení, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí, obtíže při kontaktu s institucemi. Neřešení těchto problémů má za následek prohloubení sociálního vyloučení, zmenšení naděje na řešení a v některých případech vyústění situace až k trestné činnosti. Cestou k řešení situace sociálně vyloučených osob nebo alespoň k zabránění jejího zhoršování, jsou sociální služby.

Prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků sociálních služeb dochází k navázání kontaktu se sociálně vyloučenými, identifikování problému, hledání řešení a společné práci na vyřešení situace klienta. Dlouhodobá spolupráce s klientem přináší nejen prospěch klientovi samotnému, ale i jeho blízkému a širšímu okolí.

Ve většině sociálně vyloučených lokalit není v současné době zajištěno dostatečné pokrytí sociálním službami. Agentura svojí činností napomáhá rozvoji těchto služeb, aby odpovídaly potřebám obyvatel obce/regionu/lokality a byly dostupné těm, kteří je skutečně potřebují.

V oblasti sociálních služeb Agentura usiluje o nadresortní přístup a aktivní spolupráci mezi veřejnou správou jako zadavateli sociálních služeb a neziskovým sektorem. Klíčovým principem je podpora vytvoření funkční místní sítě sociálních služeb a zajištění spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s dalšími subjekty. Vznik této sítě je úzce navázán na zjišťovnání potřeb klientů. Agentura napomáhá rozvoji profesionality poskytovatelů sociálních služeb a klade důraz zejména na preventivní působení služeb a práci v terénu. V oblasti sociálních služeb Agentura podporuje taková opatření, jež minimalizují sociální vyloučení jednotlivců a přispívají k celkovému řešení problematiky sociálního vyloučení. 

Agentura iniciuje a podporuje vznik sociálních služeb v lokalitách. Jedná se zejména o terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby azylového bydlení.

Zapojeným obcím Agentura nabízí podporu a pomoc při plánování pokrytí sociálních služeb zkoumání potřeb cílových skupin, studie funkčnosti a kapacit stávajících služeb a návrhu služeb chybějících, navázání spolupráce při zajišťování finančních zdrojů pro tyto služby, při jejich registraci, nastavování činností služeb a vytváření standardů kvality. V rámci lokálního partnerství Agentura v lokalitách zprostředkovává komunikaci mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou.

Na základě zkušeností partnerů v terénu získává Agentura podněty pro vytváření analýz a návrhů koncepcí. Tyto výstupy jsou podkladem pro připomínkování stávající právní úpravy a podněty ke změnám legislativy ve prospěch lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Podmínky k zahájení a realizaci poskytování sociální služby

a) registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů + pojištění

Budoucí poskytovatel musí pro udělení registrace splnit všechny podmínky dle § 79, dále podle § 80 musí před zahájením poskytování služby uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, dále viz. § 80. Registrační formuláře jsou ke stažení na portálu MPSV. http://portal.mpsv.cz/forms

b) pověření k sociálně právní ochraně dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů + pojištění

Podle Doporučení odboru sociálních služeb a odboru rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí k registraci služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách k vydávání „pověření“ podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí podléhá poskytování některých druhů sociálních služeb za určitých podmínek i podmínkám vyplývajícím ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o tyto služby:
§ 69 – Terénní programy 
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
§ 57 – Azylové domy (za předpokladu, že uživateli služby AD je rodič s dítětem (dětmi) a samotná sociální práce se vztahuje i k dítěti (dětem)
§ 54 – Raná péče
Poskytovatel, který má pověření k sociálně právní ochraně dětí je povinen před zahájením poskytování služby uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálně právní ochrany.

c) personál splňují odbornou způsobilost dle § 116 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost upravují oba výše uvedené zákony. Pozornost je třeba věnovat odlišnosti obou odborných způsobilostí. Již před přijetím zaměstnance je třeba zjišťovat, jestli odborné způsobilosti splňuje či ne. Důvodem je následná časová a finanční náročnost při doplňování odborné způsobilosti.

d) metodika (Standardy kvality sociální služby)

Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1.1.2007. Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Do vytváření Standardů kvality je třeba zapojit celý tým poskytovatele, současně je třeba určit konkrétní osobu, nejlépe metodika, který Standardy zpracuje a bude dál s týmem pracovat na aktualizaci. (Při přípravě projektů, žádostí o dotaci, je třeba tuto pozici zahrnout do podávané žádosti.) Výše úvazku musí být adekvátní velikosti týmu a služby.)

Opatření k realizaci

Následující sekce Vám představí základní fungující opatření, která se nabízejí k využití obcím a městům v nichž se nacházejí sociálně vyloučené lokality.

Jde o následující opatření:

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Komunitní plány obcí spolupracujících s ASZ//]]>