I MENŠÍ OBCE MOHOU NOVĚ ZÍSKAT PROSTŘEDKY K ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ

|I MENŠÍ OBCE MOHOU NOVĚ ZÍSKAT PROSTŘEDKY K ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ
I MENŠÍ OBCE MOHOU NOVĚ ZÍSKAT PROSTŘEDKY K ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ2019-02-02T13:30:27+01:00

I MENŠÍ OBCE MOHOU NOVĚ ZÍSKAT PROSTŘEDKY K ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ

Praha, 10. 11. 2016 – Další tři desítky obcí nebo jejich svazků mohou získat podporu Agentury pro sociání začleňování v boji s chudobou a sociálním vyloučením. Byla totiž schválena šestá, do roku 2020 zatím poslední, vlna spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

V současné době přibývají na periferiích krajů místa se sociálně vyloučenými lokalitami. Problémy se vedle bydlení objevují také u zaměstnanosti, vzdělávání či zdraví. V souvislosti s tím se často zhoršují vztahy a společenské klima uvnitř těchto obcí. Celorepublikově navíc narůstá počet předlužených lidí, kteří už dávno nemusí být jen na území sociálně vyloučených lokalit. Obce často nemají nejen nástroje k řešení, ale ani finance.

Do roku 2020 Agentura umožňuje čerpání evropských dotací v rámci uzavřených výzev, týká se to však jen lokalit, které s ní navázaly či naváží spolupráci. V rámci ní je pak možné financovat potřebná napomáhající opatření. Může se jednat o navýšení počtu bytů určených pro sociální bydlení nebo zajištění terénní sociální práce. Dalším opatřením je například zmírnění dopadů probíhajících exekucí nebo snižování míry zadlužení.

V nově vyhlášení vlně jsme vyslyšeli přání menších obcí. Ty musely dříve splnit podmínku 5 000 obyvatel. Ukázalo se, že sociální vyloučení se ovšem čím dál častěji týká právě obcí menších. Proto je nově relevantní počet 3 000 obyvatel. Obce navíc mohou utvořit svazek a ke spolupráci se přihlásit společně. Chceme tímto krokem pomoci všem, kteří chtějí řešit problémy na svém území systémově a účinněji,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Rozšíření Agentury do dalších lokalit, které sužuje sociální vyloučení a chudoba, schválila 1. listopadu 2016 Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Spolupráce může menším obcím i větším městům nabídnout nejen zmapování stavu, ale i návrh komplexního řešení sociálních problémů na míru jednotlivým lokalitám.

Nově se mohou obce do spolupráce hlásit průběžně, výzva je tak otevřena až do naplnění celkového počtu 70 lokalit. Minimální velikost obce či jejich svazku je 3.000 obyvatel. Obce se v rámci přihlášky zavazují k realizaci pořebných prointegračních aktivit.

 

*****

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.