Viktor Břeska – Co by měli vědět dluhoví poradci (resp. jejich klienti) pro zdárný průběh insolvenčního řízení?

|||Viktor Břeska – Co by měli vědět dluhoví poradci (resp. jejich klienti) pro zdárný průběh insolvenčního řízení?
Viktor Břeska – Co by měli vědět dluhoví poradci (resp. jejich klienti) pro zdárný průběh insolvenčního řízení?2021-04-30T11:05:38+02:00

Insolvenční řízení a jeho průběh

Na úvod svého příspěvku se zaměřím na současné praktické otázky týkající se podávání návrhů dlužníků na povolení oddlužení, kdy sepisovatelem je akreditovaná osoba (dluhová poradna). Budou tak probrány nezbytné obsahové a formální náležitosti návrhu na povolení oddlužení včetně požadovaných příloh (s akcentem na náležitosti „nového“ formuláře návrhu na povolení oddlužení), jakož i podmínky pro vstup dlužníka do oddlužení, to vše se zaměřením na konkrétní příklady ze soudní praxe. Cílem této části tedy je ujasnit, jaké osoby nyní mohou úspěšně žádat o vstup do oddlužení a jak má vypadat návrh na povolení oddlužení, aby tento nemusel být doplňován či odmítán. Již v této fázi přitom probereme i parametry pro vstup do nového oddlužení dle tzv. transpoziční novely, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně a jejíž účinnost se předpokládá od 1. 7. 2021.
Následně se stručně zmíním o nejdůležitějších povinnostech dlužníka v dalších fázích insolvenčního řízení, tj. po povolení oddlužení a po schválení oddlužení. Cílem této části je upozornit na nejčastější případy porušování povinností dlužníků, které pak vedou k neschválení oddlužení, resp. ke zrušení oddlužení, příp. k nepřiznání osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek. Samozřejmě se budu věnovat i tématu plnění splátkového kalendáře s akcentem na praktické problémy dlužníků vyvolané COVIDem. V této souvislosti odpovím na otázku, jak může dlužník dosáhnout splnění oddlužení a osvobození od placení zbytku pohledávek v případech, kdy ho postihla ztráta příjmu či jeho významné snížení v důsledku COVIDu. Rozliším přitom tzv. stará oddlužení (před oddlužovací novelou) a nová oddlužení a připomenu aktuální legislativu k tomuto tématu (zejména tzv. Lex Covid a transpoziční novelu). Celý můj příspěvek bude přitom zaměřen co nejvíce pro potřeby praxe. Těším se rovněž na závěrečnou diskusi se všemi účastníky konference.