Větřní

Větřní

Obec Větřní patří k sídlům v Jihočeském kraji, kde se vzhledem k celkovému počtu obyvatel ( 3 900 osob) koncentruje větší počet sociálně vyloučených osob (kvalifikovaný odhad cca 400 osob). Obcí s rozšířenou působností je pro Větřní čtyři kilometry vzdálený Český Krumlov.

Obec Větřní patří k sídlům v Jihočeském kraji, kde se vzhledem k celkovému počtu obyvatel ( 3 900 osob) koncentruje větší počet sociálně vyloučených osob (kvalifikovaný odhad cca 400 osob). Obcí s rozšířenou působností je pro Větřní čtyři kilometry vzdálený Český Krumlov. Silné vazby mezi Větřní a Českým Krumlovem jsou nejen formální či institucionální: řada starousedlých rodin má svoje členy ve Větřní i v Českém Krumlově, část obyvatel Větřní dojíždí za prací do Českého Krumlova a naopak, mezi oběma městy jsou čilé obchodní vazby atd. Obec je zřizovatelem zdejší základní školy (v roce 2010 měla 320 žáků) a mateřské školy. Část žáků zejména základní školy tvoří děti ze sociálně vyloučených lokalit obce (odhadem jde o 25 procent z celkového počtu). Jiné děti ze sociálně vyloučeného prostředí dojíždějí do škol v Českém Krumlově, zejména na tamní bývalou „zvláštní“ školu. V minulosti v obci existovalo také střední odborné učiliště, to však bylo zrušeno.

Celková míra nezaměstnanosti ve Větřní činí 18 procent, mezi sociálně vyloučenými se pak kvalifikovaný odhad blíží 70-80 procentům. V minulosti největší zdejší zaměstnavatel, papírny Větřní, dnes zaměstnává zhruba desetinu z někdejšího počtu pracovníků (dnes cca 300 osob), z řad obyvatel sociálně vyloučených lokalit jde pouze o jedince.Gabalova zpráva určila ve Větřní dvě sociálně vyloučené lokality – celou ulici Rožmberská v sousedství zdejší papírny a bytový dům – ubytovnu v ulici Šumavská. Obě tyto lokality nejsou prostorově segregovány, nacházejí se v těsném sousedství běžné zástavby. Kvalitu života v obci v posledních 15 letech ovlivňuje silná migrace, a to jak přirozená (příbuzní se sestěhovávají za příbuznými), tak řízená – zejména v případě ubytoven (kromě Šumavské dříve také tzv. Společňák na Rožmberské ulici) a několika dalších nemovitostí, jejichž majiteli jsou soukromé osoby. Tyto ubytovny nabízejí zázemí rodinám, které v jiných lokalitách nezvládaly platit nájemné nebo byly z jiných důvodů vystěhovány. Mezi obyvateli ulice Rožmberská a přilehlých ulic, kde je vlastníkem nemovitostí obec Větřní, převažují rodiny větřínských starousedlíků, převážně Romů, jejichž předkové přišli do Větřní za prací v papírnách. Na ubytovně Šumavská a v několika dalších soukromých objektech ve Větřní žijí i rodiny z jiných měst kraje (např. České Budějovice) i z lokalit mimo region Jižních Čech.

Co se týče sociopatologických jevů, významným problémem je ve Větřní gamblerství, prostituce a drogová scéna. Zejména užívání drog mezi mladistvými obyvateli sociálně vyloučených lokalit obec tíží, což souvisí s omezenými možnostmi trávení volného času dětí a mladistvých – v obci např. není nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež a pouze někteří jedinci využívají nabídky služeb těchto zařízení v České Krumlově (Bouda a NZDM KoCeRo). V poslední době přibylo drobných krádeží v rámci celé obce, tj. i mimo sociálně vyloučenou lokalitu a zčásti opuštěný objekt papíren. Obec se potýká s neplatičstvím u nájemníků v obecních bytech, což souvisí se zadlužením velké části sociálně vyloučených osob u firem či lichvářů půjčujících na vysoký úrok. V obci realizují svoji činnost dvě místními občany založená sdružení, jejichž cílovou skupinou jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, v první řadě děti a mládež. Sdružení Lačho Lav nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež a pokouší se o terénní sociální práci. Sdružení Aver Drom se soustředí především na taneční aktivity pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Obec Větřní aktivity obou těchto sdružení podporuje. Další organizace (KoCeRo, ICOS, Centrum pro pomoc dětem a mládeži), které sídlí v Českém Krumlově, ve Větřní dílčím způsobem realizují terénní sociální práci, protidluhové poradenství a streetwork. Míra zajištění těchto služeb dosud neodpovídá skutečné potřebě cílové skupiny.

Číst více >

Osobnosti lokality

Štěpán Bolf
Lokální konzultant