Mise

Mise2019-07-23T18:15:55+02:00

Mise

Odbor (Agentura) je expertním nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory územním samosprávám v procesu sociálního začleňování.

Podporuje taková opatření, která pomohou územním samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce či celého regionu.

Pomáhá územním samosprávám řešit problémy spojené se sociálním vyloučením tím, že využívá svého odborného know-how s cílem zlepšit efektivitu sociálního začleňování v obcích a v regionech.

Podporuje obce i kraje, aby mohly plnit svoji funkci – zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.

Propojuje subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy, expertního, podnikatelského a neziskového sektoru.

V komunikaci se všemi orgány veřejné správy, které mají sociální začleňování v gesci, a z podnětů při práci v lokalitách formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.

Více o nás

O nás