Napsali o nás: Podpora romských lídryň v sociálně vyloučených lokalitách

||Napsali o nás: Podpora romských lídryň v sociálně vyloučených lokalitách

Napsali o nás: Podpora romských lídryň v sociálně vyloučených lokalitách

2022-05-12T17:59:31+02:006 května, 2022|Aktuality|
Podmínkou úspěšnosti sociálního začleňování je aktivní přístup sociálně vyloučených obyvatel při řešení jejich potřeb a oprávněných zájmů. Pracovní skupiny komunitního plánování či lokální partnerství zřizované za tímto účelem mají síťovat místní aktéry, avšak v praxi většinou převažuje účast zástupců formálních institucí a aktivní účast obyvatel ohrožených sociálním vyloučením bývá ojedinělá. Na konci roku 2020 se do první pilotní výzvy Nadace Via na mikrogranty v sociálně vyloučených lokalitách přihlásilo celkem šest neformálních skupin obyvatel, kteří ve spolupráci s komunitními pracovníky připravili vlastní projektové žádosti. Všechny projekty byly finančně podpořeny částkou do 20 000 Kč a byly využity k rozvoji celé komunity. V říjnu 2021 proběhlo podpůrné setkání zástupců všech podpořených komunit, jehož cílem bylo vzájemné propojení a sdílení zkušeností, výzev a inspirací souvisejících s realizací projektů zaměřených na komunitní rozvoj v obcích se SVL.

Sociálně vyloučení obyvatelé se dle GAC (2015) dlouhodobě potýkají s nízkým zapojováním do místních rozhodovacích procesů, které přímo souvisí s jejich sociálním začleňováním. Občanské vyloučení je spoluutvářeno vyloučením určité skupiny obyvatel z rozhodovacích procesů, které je ovlivňují. Procesy sociálního začleňování jsou potom otázkou nejen sociální, ale i občansko-politickou (Dahl, 2015). Nadace Via společně s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) usilují o aktivizaci, podporu a zplnomocnění sociálně vyloučených obyvatel k jejich zapojení do komunitního rozvoje na místní úrovni, resp. do občanského řešení problémů spojených se sociálním vyloučením.

„Pro dosažení občanského a politického zmocnění obyvatel lokalit, kdy budou nejen objekty pomoci veřejných politik, ale aktivními subjekty participujícími na jejich vzniku a implementaci – je třeba opustit převládající paternalistický postoj projektů (obzvláště těch, které řeší zástupci veřejné správy). Jedině tak se reprezentanti sociálně vyloučených lokalit stanou jejich aktivní a plnohodnotnou součástí. Z hlediska přínosu pro cílovou skupinu by všechny činnosti rozvíjené v projektech měly sledovat jeden hlavní a společný cíl: aktivizovat cílovou skupinu a motivovat ji k řešení pociťovaných problémů přednostně vlastními silami.“
(GAC, 2015, s. 90).

Pro komunitní práci je typický uschopňující přístup, který se v praxi uplatňuje zplnomocněním a „účinnou participací“ sociálně vyloučených obyvatel (Gojová et al., 2012). Zapojení lidé se dle Schuringy (2007) prostřednictvím úspěchů v komunitní práci učí být aktivnějšími občany a mají pak větší motivaci participovat na společenském dění. Sběr informací a mapování potřeb komunity při přípravě projektového záměru probíhal participativně – s co největším počtem zapojených členů komunity.

Cílem šesti projektů realizovaných obyvateli SVL bylo posílení jejich kapacit při řešení vlastních problémů, zvyšování jejich podílu na rozhodování, přejímání odpovědnosti a budování takových aktivit a vazeb mezi lidmi ze SVL, které budou odpovídat jejich potřebám. Nadace Via ve spolupráci s ASZ a FSS OU podpořily v roce 2021 komunitní lídry prostřednictvím projektového poradenství, návštěvou na místě, závěrečným setkáním grantistů a organizací platformy pro sdílení zkušeností. Helena Masníková z Nadace Via k tomu dodává: „Díky podpoře americké nadace Bader Philanthropies můžeme poskytovat více individualizovanou podporu projektům, které se zaměřují na komunitní rozvoj v sociálně vyloučených lokalitách a jsou realizovány přímo lídryněmi z romských komunit a zároveň splňují podmínky programu Živá komunita.“

 

Vyhodnocení

1) Co se v projektech podařilo:
● Zapojení 85 obyvatel SVL do organizace akcí pro 470 ostatních návštěvníků formou:
o dětského dne v Litvínově-Janově (21 organizátorek a 50 účastníků) a maškarního bálu v Jindřichovicích pod Smrkem (5 organizátorek a 50 účastníků);
o 2 komunitních zahradních slavností v Třinci-Borku: grillmánie (18 organizátorek a 130 účastníků) a retro olympiáda (10 organizátorek a 40 účastníků);
o slavnostního ukončení Letní školy hrou v Budišově (8 organizátorek a 90 účastníků);
o sousedského posezení v rámci programu Zažít město jinak v Přerově (10 organizátorek a 150 účastníků);
o bylinkářského workshopu v Opavě (23 lidí).
● Účast 33 obyvatel SVL na svépomocné rekonstrukci a zvelebení prostor:
o úprava místnosti pro komunitní posilovnu v Litvínově-Janově (21 osob);
o výmalba společných prostor bytového domu a unimobuňky v Opavě (22 osob).
● Zvyšování kompetencí u 41 obyvatel SVL při:
o přípravě a realizaci projektu v Opavě (23 osob): vymýšlení projektového záměru, plánování realizace, rozdělení rolí, nákupy, výmalba a konečný úklid;
o zapojení rodičů do výuky dětí v Budišově (8 osob);
o plánování a realizaci komunitní akce v Přerově (10 osob): nákup, vaření, příprava výzdoby, hudby a filmu, pozvání a pohoštění cca 150 návštěvníků vč. lidí z majority žijících mimo SVL.
● Vzdělávací podpora 13 komunitních lídrů ze SVL:
o workshopu o zkušenostech s komunitní prací v Ostravě-Kunčičkách se účastnilo 12 komunitních lídryň z Třince-Borku, z toho aktivní účast 2 z nich na Platformě pro komunitní práci v Praze;
o aktivní účast 1 obyvatelky z Přerova na Platformě pro komunitní práci v Praze.

2) Co nového se organizátoři naučili:
● Samostatně plánovat a spolupracovat jako tým, komunikovat, domlouvat se a rozdělovat si úkoly, pomáhat si, improvizovat, překonávat překážky.
● Navázat nové kontakty, zapojit lidi z majority, prezentovat svojí práci veřejnosti, posílit sebedůvěru ve vlastní schopnosti.
● Dát důvěru místním obyvatelům a přenést na ně část zodpovědnosti. Komunitní pracovníci mohou být pouze průvodci a pozorovateli.

 

Závěr

Pilotní projekty v roce 2021 si ve spolupráci s komunitními pracovníky naplánovaly, připravily a zrealizovaly lídři ze 6 lokalit: Litvínově-Janově, Opavě, Třinci-Borku, Budišově, Přerově a Jindřichovicích pod Smrkem. Díky jejich úspěšné realizaci bude program aktivizace romských lídrů pokračovat i v následujícím roce 2022.
Zvyšování kompetencí lídryň z vyloučených komunit vede k větší soudržnosti a participaci na místní úrovni, avšak samotná aktivizace a zplnomocňování obyvatel při komunitním rozvoji v sociálně vyloučených lokalitách nestačí. Pro efektivní sociální začleňování je nutná také spolupráce podporujících profesionálů (zejm. sociálních pracovníků), kteří se mohou prakticky vzdělávat v aktivním zapojování obyvatel SVL, hájit jejich práva a oprávněné zájmy a také iniciovat a asistovat při zapojování institucí, jejichž činnost s řešenými tématy významně souvisí (zejm. vedení obcí).


Vendula Humlová,

koordinátorka programu Živá komunita,
Nadace Via

Michal Kandler,
Expert na komunitní práci a participaci,
Agentura pro sociální začleňování (MMR)

Helena Masníková,
manažerka programu Živá komunita,
Nadace Via

Zuzana Stanková,
odborná asistentka,
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita

 

DAHL, R. 2015. On Democracy. Yale University Press.
GAC. 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Dostupné z: www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf
GOJOVÁ, A. et al. 2012. Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení. Sociální práce, 12(1).
KANDLER, Michal. 2021. Metodika: Občanská participace v obcích s koncentrací sociálního vyloučení. Agentura pro sociální začleňování (MMR). Dostupné z: www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-socialni-participace
SCHURINGA, L. 2007. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj.
STANKOVÁ, Z., & BINDASOVÁ, J. 2021. Metodika komunitní práce v obcích s koncentrací sociálního vyloučení. Agentura pro sociální začleňování (MMR). Dostupné z: www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-komunitni-prace

 

Zdroj: https://socialniprace.cz/online-clanky/podpora-romskych-lidryn-v-socialne-vyloucenych-lokalitach

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605