Programy prevence ztráty bydlení

|||Programy prevence ztráty bydlení
Programy prevence ztráty bydlení2019-02-02T18:50:25+01:00

Programy prevence ztráty bydlení

Před obce jsou zákonem č. 128/2000 Sb. stavěny dvě povinnosti, které jsou v praxi zakoušeny jako vzájemně si odporující. Jednak se od obcí očekává, aby v souladu s místními zvyklostmi vytvářely podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, mezi něž na prvním místě patří zajištění bydlení, zároveň se však od obcí chce, aby se o svůj majetek staraly s péčí řádného hospodáře. V souvislosti s požadavkem na propojování sociální a bytové politiky to pak mnohé obce staví před nelehké dilema. Má obec upřednostnit odhlížení od problémů s udržováním adekvátního stavu bytového fondu obývaného nízkopříjmovými skupinami obyvatel a od problémů spojených s často špatnou platební disciplínou nájemníků (a akcentovat tak požadavek zajištění bytových potřeb)? Nebo má obec naopak dát větší váhu požadavku péče o majetek (a odhlédnout tak od sociálního rozměru tohoto řešení)? Takto postavené dilema je zavádějící. Jestliže obec zjistí, že vzniká dluh na nájemném a službách spojených s poskytováním bytu, má prostředky k tomu, aby situaci řešila. Prostřednictvím svých sociálních pracovníků (nebo terénních sociálních pracovníků neziskových organizací) může nájemci nabídnout odbornou pomoc, dohodnout splátkový kalendář a kontrolovat jeho pravidelné plnění, pomoci při plánování finančních záležitostí rodiny apod.

PŘÍKLAD

Program Druhá Šance, Brno

Od června do října roku 2010 probíhal v Brně pilotní projekt nazvaný Druhá Šance. Jeho základní myšlenka spočívala v intenzivní spolupráci mezi bytovými odbory městských částí, terénními pracovníky neziskových organizací a nájemníky, kteří již dluží jeden až dva nájmy nebo kterým zadlužovaní se na nájmu hrozí. Program navrhli členové pracovní skupiny pro integraci Magistrátu města Brno. Na jeho realizaci spolupracovaly neziskové organizace IQ Roma servis, o. s., příspěvková organizace Drom, romské středisko, Společenství Romů na Moravě, Romodrom. Z městských částí se do pilotní fáze programu zapojila pouze městská část Brno-střed. Bytový odbor městské části vybral více než třicet nájemníků, jejichž dluhy se k danému datu pohybovali mezi šedesáti a sto tisíci korun. Ve všech případech šlo o předlužené nájemníky, kteří neplatili nájem několik let.

Nakonec nebyl realizován původní záměr spolupracovat především s nájemníky, kteří dluží maximálně tři měsíční nájmy a mají šanci udržet si bydlení, program přesto měl viditelné dopady:

1. V průběhu trvání programu se podařilo oslovit téměř všechny vybrané nájemníky, přičemž víc než polovina z nich začala platit alespoň měsíční nájem, někteří z nich i splátky dluhu.

2. Částka vybraná na nájemném a splacených dluzích za uvedené období přesahovala dohromady tři sta tisíc korun.

3. Někteří z nájemníků zapojených do Druhé šance spolupracovali s neziskovými organizacemi na udržení svého bydlení i po skončení pilotního programu.

Do programu Druhá šance se zapojili i další obce Jihomoravského kraje, konkrétně Břeclav, Tišnov a Zastávka u Brna.

Na program Druhá šance navázala spolupráce se Správou nemovitostí městské části Brno-střed, p.o., která spravuje více než sto bytových domů v „problémových lokalitách“ této městské části. Správa nemovitostí si zažádala o projekt z Evropského sociálního fondu v ČR, ve kterém jako partneři působí organizace Drom, romské středisko a IQ Roma servis. Smyslem projektu je prevence zadlužení na nájemném u nájemníků spravovaných obecních domů /doprovodný sociální program/. Mezi další aktivity patří předcházení ekonomické nestability rodin i jednotlivců a program návratu na trh práce. Přímá práce s klienty se rozběhla začátkem května 2011.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Terénní pracovníci a další služby mohou být v obcích a městech financovány z následujících zdrojů:

Magdalena Opletalová

expertka pro oblast bydlení
tel.: 234 062 407
mail: opletalova.magdalena@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění prostupného bydlení).

Účel prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet. Prostřednictvím zavedení systému prostupného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Systém prostupného bydlení také tím, že zohledňuje individuální volby a schopnosti nájemníků, vede k sociální a prostorové diferenciaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit