Mateřská centra a předškolní kluby

Mateřská centra a předškolní kluby2019-02-02T20:14:31+01:00

Mateřská centra a předškolní kluby

 • Předškolní kluby pro děti si kladou za cíl připravit dítě na úspěšné zvládnutí školní výuky pomocí rozvoje kognitivních, řečových a sociálních dovedností, tak jako zprostředkování kontaktu s běžnou společností. Celkově kluby přispívají k navýšení počtu vzdělávaných předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  Přizváním rodičů k předškolním aktivitám dětí zvyšují kluby jejich zájmem a dovednosti v oblasti výchovy a výuky dítěte. Hlavním záměrem předškolních klubů by měla být příprava dítěte, rodiny i běžné mateřské školy na přechod dítěte do hlavního produ předškolního vzdělávání. Předškolní kluby snižují míru znevýhodnění u dětí ohrožených sociálním vyloučením a ve spojení s terénní prací by měly připravit dítě a rodinu na přechod do běžných mateřských škol či školy.

  V úzké návaznosti na předškolní kluby pro děti vznikají též kluby matek, které umožňují rodičům předškolních dětí se několikrát do týdne společně setkávat. Získávají informace a sdílejí zkušenosti zaměřené nejen na výchovu a vzdělávání dětí, ale též na jejich osobní růst. Rodiče se tak dozvídají pomocí přednášek a besed o nejrůznějších pracovních profesích, náležitostech v kontaktu s úřady či mohou využít sociálního poradenství.

  Obě služby mají úzkou návaznost na Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Podporu vzdělávání, terénní sociální programy či kariérní a pracovní poradenství.

  PŘÍKLAD

  Klubíčko v rámci občanského sdružení Ponton v Plzni

  Předškolní výchova Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Reaguje na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol a připravuje děti na vstup do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol.Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o předškolní výchovu dětí a následná práce s dětmi předškolního věku.

  Klubíčko pracuje podle principů vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaží o individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí školné, hradí pouze stravné dítěte a spoluúčast na akcích. Děti jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá období, s rodiči se uzavírá smlouva. Klubíčko funguje od roku 1998. Díky zapojení do projektu Plzeňského kraje Sanace rodin ve vybraných regionech Plzeňského kraje dochází k rozšíření aktivit programu předškolní výchovy Klubíčko o větší a systematičtější spolupráci s rodinami dětí navštěvujících Klubíčko v rámci terénní práce.

  Předškolní nízkoprahové kluby a kluby matek, Člověk v tísni, o.p.s.

  Projekt: „Předškolním vzděláním k úspěšnějšímu životu“, který realizuje  Člověk v tísni o.p.s. v 11 městech republiky (Kladno, Jirkov, Neratovice, Plzeň, Liberec, Bílina, Přerov, Ústí nad Labem, Sokolov, Libčice, Javorník), zdařile snoubí předškolní vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením s podporou rodičů a celé rodiny. Výchovně vzdělávací aktivity klubu jsou založeny na vzdělávací metodě Grunnlaget. K aktivitám klubu jsou přizývány matky dětí i s jejich mladšími dětmi. Rodiče tak dostávají možnost konzultace výchovně-vzdělávacích postupů s učitelkou, motivační prvek, zvyšovaní nebo nabývání kompetencí přirozenou formou.
  Matky zároveň mohou využít několikrát do týdne nabídku Klubu matek zaměřenou nejen na rodičovské dovednosti, předškolní a školní přípravu dětí, sdílení vlastních problémů a zkušeností ale i na vzdělávání ve zvolených oblastech. Při pozvání sociální pracovnice úřadu na besedu do klubu matek se zase úspěšně prolamují ledy na obou stranách. Kluby dále umožňují zažít pro mnohé rodiny něco zcela nevšedního, jako například víkendové pobyty či společné akce. Tím, že se rodina podílí finačně i organizačně na těchto akcích, učí se novým dovednostem a aktivnímu způsobu trávení volného času. Velmi efektivní je též způsob zprostředkování kontaktu s úřady.

  Služba je úzce provázána s mateřskými školami, přípravou dítěte, podporou rodičů a pedagogů se daří následně začleňovat děti do běžných mateřských škol.

  ZDROJE FINANCOVÁNÍ

  Mateřská centra a předškolní kluby lze financovat z následujících dotačních titulů:

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti

V současné době plně probíhá realizace kroků vzešlých z vládou přijatého dokumentu Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 (dále jen NAP). Jde o nástroj dosažení kvalitní a na evropské úrovni respektované podobě péče o ohrožené dítě, který řídí resort MPSV. Záměry transformace jsou: zvýšit kvalitu práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny, sjednotit postupy pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožených dětí, snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče. Cílem reformy je vytvořit síť služeb pro preventivní práci v rodinách, síť ambulantních, terénních a dalších komunitních služeb specializovaných na široké spektrum situací a problémů v rodinách a dalších formách péče, vytvořit jednotný diagnostický nástroj pro hodnocení míry ohrožení dítěte, zavést systém multidisciplinární spolupráce včetně: stanovení klíčového pracovníka pro rodinu, svolávání případových konferencí a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.

Reforma také chce posílit kapacity orgánů sociálně právní ochrany dětí, soudů a dalších účastníků systému, jejich podpora formou vzdělávání, zavést standardy činnosti a nastavení minimálních rámců práce pro všechny subjekty v systému, včetně standardů kvality práce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, zajistit dítěti kontakt s vlastní rodinou, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepším zájmem, usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče, transformaci pobytových zařízení do terénních a ambulantních služeb a vypracování konceptu sociálního bydlení jako prevence umisťování dětí mimo rodinu z ekonomických a bytových důvodů.