Programy prevence sociopatologických jevů u mládeže a probační programy

|||Programy prevence sociopatologických jevů u mládeže a probační programy
Programy prevence sociopatologických jevů u mládeže a probační programy2019-02-02T20:24:31+01:00

Programy prevence sociopatologických jevů u mládeže a probační programy

 • Podpora dětí a mládeže s rizikovým chováním, kteří se dopouštějí například rozsáhlého záškoláctví či šikany, agresivního jednání, požívání alkoholu či omamných látek, vandalství, prostituce, drobné či závažnější kriminality,,je poskytována rozmanitými formami. Tuto podporu zajišťuje především Probační a mediační služba České republiky působící pod Ministerstvem spravedlnosti. Ta doprovází již odsouzené mladistvé dohledem probačního kurátora,a také koordinuje preventivní programy jiných subjektů, které získaly akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Třetí možností preventivní podpory jsou neakreditované programy zpravidla nevládních organizací.

  Další velmi významnou a celorepublikově rozšířenou službu nabízejí Střediska výchovné péče. Ta v současné době podléhají řízení diagnostických ústavů. Ve středisku mohou rodiny využívat ambulatní návštěvy dítěte či celé rodiny, rodinnou terapii, skupinovou terapii pro děti, stacionární službu (každodenní docházení na výuku a odpolední program) či 2-3 měsíční dobrovolné pobyty dětí a mládeže. Tyto služby mohou být mladistvému soudem uložené v rámci výchovných opatření zákona 218/2003 Sb.

  Veškeré programy a aktivity k prevenci sociopatologických jevů směřují ke změně vzorce jednání rizikových dětí a mládeže jak pomocí psychologické intervence u jednotlivce či rodinného systému, posílením sebehodnocení, nácvikem sociálních dovedností a řešení obtížných situací, nabízením smysluplných volnočasových aktivit ale i represivními opatřeními.

  PŘÍKLAD

  Změnit směr – Občanské sdružení Ratolest Brno

  Sdružení Změnit směr vzniklo v roce 2008 na základě potřeby rozšířit sociální a výchovné programy pro Probační a mediační službu České republiky, s jejíž spoluprací je také realizován. Program se zaměřuje na mladé lidi od 15 do 18 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Jeho posláním je zmírnit negativní dopady konfliktu se zákonem na mladistvé pachatele, stabilizovat jejich sebehodnocení, zlepšovat jejich fungování v sociálním prostředí a snižovat tak opakování trestné činnosti. Účastníci programu se učí rozvíjet své sociální dovednosti, posilovat schopnost přijímat společenská pravidla a normy, řešit adekvátním způsobem konflikty, rozvíjet své sebepoznání, převzít odpovědnost za své chování, a to prostřednictvím odborné individuální a skupinové terapie.

  Bezpečné prázdniny – nejsi sám, KOTEC o.s., Kynšperk nad Ohří

  Letošní léto se Kotec o.s. zapojil do preventivního projektu v rámci prevence kriminality s Městem Kynšperk nad Ohří. Pro cílovou skupinu rizikové mládeže, cca 30 osob, připravili na období letních prázdnin projekt Bezpečné prázdniny – nejsi sám. V rámci projektu chtějí zapojit všechny účastníky do volnočasových aktivit a tím jim znemožnit páchání protiprávního jednání způsobeného nudou či nemožností trávit prázdniny mimo město, kde žijí.

  Bezpečný podnik – Městská policie Sokolov

  Projekt vznikl se zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže, kteří mají sklony k pití alkoholu, užívání drog a dealerství drog. V šesti vybraných restauracích v Sokolově je umístěn vnitřní i venkovní kamerový systém. Na obrazovkách jsou v určitých časech každý den promítány preventivní spoty na téma drogy, alkohol vytvořené studenty sokolovské střední školy

  Učební program Mladiství – Learnprogramy – Probační a mediační služba ČR, středisko Sokolov

  Od roku 2006 probíhá v Sokolově projekt Učební program Mladiství – Learnprogramy. Klienty programy jsou mladiství po uložení výchovného opatření soudem či státním zástupcem, tedy pachatelé násilných nebo majetkových trestných činů menší závažnosti. Cílem programů je minimalizovat rizika recidivy trestné činnosti mladistvých pachatelů ve věku 15 – 18 let, kteří páchali trestnou činnost opakovaně. Cílovou skupinou jsou také klienti, kterým byl uloženo trestní opatření současně s dohledem probačního úředníka a mladiství pachatelé v ústavní péči.

  Program směřuje k vytvoření a fixaci alternativních strategií chování klienta s cílem vyhnout se dalšímu kriminálnímu chování, snaží se vést klienty k odpovědnosti a chránit společnost. Mladistvý je v rámci programu konfrontován se svým kriminálním chováním, je veden k přemýšlení nad vlastní trestnou činností. Navíc je v programu zahrnut modul pracovní integrace, což je v regionu Sokolov, který má vysoký podíl nezaměstnaných, důležité téma. Program má rozsah 26 hodin, přičemž jde o 13 dvouhodinových setkání jednou týdně a dále dvě schůzky po ukončení programu (4 a 8 měsíců od absolvování posledního setkání) Každý běh tvoří uzavřený celek, který musí klient absolvovat celý od počátku do konce. Každoročně je v Sokolově realizován jeden během programu.

  TP COM.PASS – Terénní práce s neorganizovanou mládeží –  Ponton o.s.

  Terénní program pro děti a mládež COM.PASS je zaměřen na systematickou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku 11 – 25 let. Je zaměřena na klienty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a usiluje o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života. Služba je nabízena v jejich přirozeném prostředí, kam terénní sociální pracovníci docházejí. To umožňuje odstranit případné psychologické a další bariéry a díky tomu se daří působit na mladé lidi, kteří např. ke klasickým institucím nemají důvěru.

  Využívání služeb funguje na principu nízkoprahovosti (není podmíněno přihláškou, placením příspěvků ani pravidelnou docházkou apod.). Důležitou součástí nabídky je podpora a pomoc při zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají. K dalším možnostem programu patří podpora při realizaci volnočasových aktivit a drobných kulturních i sportovních akcí.

  Hlavním cílem terénního programu COM.PASS je vyhledávat a kontaktovat děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivizovat je k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, posílit hodnotu vzdělání, pomoci jim při zvládání obtížných životních situací a minimalizovat rizika sociálně patologických jevů.

  ZDROJE FINANCOVÁNÍ

  Opatření mohou být financována z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1 i 1.2, dále z zndividuálních projektů v rámci OP LZZ výzvy č. 73 určené pro Ministerstvo spravedlnosti – Probační a mediační službu České republiky, oblast podpory 3.1, Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti

V současné době plně probíhá realizace kroků vzešlých z vládou přijatého dokumentu Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 (dále jen NAP). Jde o nástroj dosažení kvalitní a na evropské úrovni respektované podobě péče o ohrožené dítě, který řídí resort MPSV. Záměry transformace jsou: zvýšit kvalitu práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny, sjednotit postupy pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožených dětí, snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče. Cílem reformy je vytvořit síť služeb pro preventivní práci v rodinách, síť ambulantních, terénních a dalších komunitních služeb specializovaných na široké spektrum situací a problémů v rodinách a dalších formách péče, vytvořit jednotný diagnostický nástroj pro hodnocení míry ohrožení dítěte, zavést systém multidisciplinární spolupráce včetně: stanovení klíčového pracovníka pro rodinu, svolávání případových konferencí a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.

Reforma také chce posílit kapacity orgánů sociálně právní ochrany dětí, soudů a dalších účastníků systému, jejich podpora formou vzdělávání, zavést standardy činnosti a nastavení minimálních rámců práce pro všechny subjekty v systému, včetně standardů kvality práce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, zajistit dítěti kontakt s vlastní rodinou, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepším zájmem, usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče, transformaci pobytových zařízení do terénních a ambulantních služeb a vypracování konceptu sociálního bydlení jako prevence umisťování dětí mimo rodinu z ekonomických a bytových důvodů.