Zdravotně-sociální pomocník

Zdravotně-sociální pomocník2019-02-02T20:23:13+01:00

Zdravotně-sociální pomocník

 • Zavedení pozice zdravotně-sociálního pomocníka v rámci sociální služby terénní programy je jedním z opatření, jehož zavedení doporučuje připravovaná Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

  Návrh opatření vychází z ověřené a funkční praxe zdravotně-sociálních pomocníků, kteří zajišťují zdravotní prevenci v sociálně vyloučených lokalitách a kteří jsou schopni v případě potřeby zprostředkovat také odborné lékařské ošetření, což je významné zejména u dětí. Využívá poznatků z aplikace tohoto nástroje v terénu a z pilotních metodik. Stanovuje potřebu využívat zpracovanou metodiku pro zdravotně sociálního pomocníka. Minimální požadované vzdělání pro výkon činnosti zdravotně sociálního pomocníka je ukončené středoškolské vzdělání, ve zdravotní oblasti kurs první pomoci a v oblasti sociálních služeb základní kurs pro pracovníky v sociálních službách.

  Náplní práce zdravotně-sociálního pomocníka jsou:
  – informace o zdravotní prevenci a dodržování zásad hygieny pro jednotlivce a rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách

  – osvětová činnost pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit
  – systematické vedení obyvatel sociálně vyloučených lokalit k pravidelným preventivním prohlídkám u registrujícího lékaře
  – pomoc v případě nemoci – doporučuje návštěvu lékaře, zprostředkovává kontakt, doprovází klienta, vysvětluje klientovi aspekty léčby
  – v součinnosti s lékařem může realizovat preventivně-osvětové akce lékařů v lokalitách
  – spolupracuje s dalšími subjekty v zájmu zlepšení podmínek pro hygienu v sociálně vyloučených lokalitách
  – provádí osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství

  Předpokladem rozvíjení této služby zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách je novelizace zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně § 116, který by byl po schválení záměru vládou v tomto smyslu novelizován.

  ZDROJE FINANCOVÁNÍ

  Pokud by byla pozice zdravotně-sociálního pomocníka zahrnuta do novely zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, mohla by být následně hrazena ze stejných zdrojů jako terénní programy, tedy: MPSV, OPLZZ výzva č.55, OPLZZ , výzva č.19, OPLZZ 3.1. a 3.2 (více o možnosti financování terénních programů zde).

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti

V současné době plně probíhá realizace kroků vzešlých z vládou přijatého dokumentu Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 (dále jen NAP). Jde o nástroj dosažení kvalitní a na evropské úrovni respektované podobě péče o ohrožené dítě, který řídí resort MPSV. Záměry transformace jsou: zvýšit kvalitu práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny, sjednotit postupy pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožených dětí, snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče. Cílem reformy je vytvořit síť služeb pro preventivní práci v rodinách, síť ambulantních, terénních a dalších komunitních služeb specializovaných na široké spektrum situací a problémů v rodinách a dalších formách péče, vytvořit jednotný diagnostický nástroj pro hodnocení míry ohrožení dítěte, zavést systém multidisciplinární spolupráce včetně: stanovení klíčového pracovníka pro rodinu, svolávání případových konferencí a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.

Reforma také chce posílit kapacity orgánů sociálně právní ochrany dětí, soudů a dalších účastníků systému, jejich podpora formou vzdělávání, zavést standardy činnosti a nastavení minimálních rámců práce pro všechny subjekty v systému, včetně standardů kvality práce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, zajistit dítěti kontakt s vlastní rodinou, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepším zájmem, usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče, transformaci pobytových zařízení do terénních a ambulantních služeb a vypracování konceptu sociálního bydlení jako prevence umisťování dětí mimo rodinu z ekonomických a bytových důvodů.