Terénní programy

Terénní programy2019-02-02T19:43:05+01:00

Terénní programy

Terénní programy patří mezi nejčastěji poskytovanou službu v sociálně vyloučených lokalitách. Vyskytuje-li se na území obce sociálně vyloučená lokalita, doporučujeme začít právě s touto sociální službou jako první, neboť díky práci s jednotlivci obsáhne větší počet klientů a problémů. Terénní programy mohou účinně zahájit řešení situace klientů, které sociální vyloučení přináší.

Terénní sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. Na rozdíl od sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.

Terénní programy se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb je potřeba, aby pracovníci terénní programů účinně spolupracovali s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace, pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Služba závazně obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jako je:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatelů návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škody

Službu charakterizuje vyšší počet uživatelů, častější výskyt krátkodobých spoluprací pracovníka s uživatelem. Terénní programy se vhodně doplňují se sociální službou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

PŘÍKLAD

Kvalitní terénní programy poskytují například následující organizace a města:

– IQ Roma servis,o.s.
– Programy sociální integrace (Člověk v tísni, o.p.s.)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Terénní programy lze financovat z následujících dotačních titulů:

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Komunitní plány obcí spolupracujících s ASZ