Asistence při výuce

Asistence při výuce2019-02-02T19:18:25+01:00

Asistence při výuce

Jelikož je aktivní práce s mnoha dětmi ve třídě, tak aby bylo reagováno na individuální potřeby, velmi náročná, zřizují se pozice asistenta pedagoga, který ve třídě aktivně pomáhá s výukou, pomáhá dětem se zvládáním jejich školních povinností apod. Rozsah asistence je závislý na míře podpory, kterou dítě potřebuje a na počtu takovýchto žáků ve třídě.

Obecně platí, že asistent pedagoga by měl s učitelem pracovat v tandemu, spolupracovat. Čím odbornější vzdělání má asistent, tím lépe (ideální jsou speciální a sociální pedagogika), nicméně efektivně lze s učitelem spolupracovat i při nižším vzdělání asistenta. Zákon požaduje po asistentech pedagoga minimálně absolvování speciálního kurzu akreditovaného ministerstvem školství.

PŘÍKLAD

Některé zkušenosti z využívání asistenta pedagoga si můžete přečíst na webu http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/asistent-pedagoga.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Asistenty pedagoga financují krajské úřady a MŠMT v rámci specializovaného dotačního titulu.

Asistenty bylo možné „legálně“ financovat z výzvy OPVK 1.4. „EU peníze školám“, která byla uzavřena v prosinci 2010, nicméně je možné, že bude znovu vypsána.

Pravidla ostatních priorit Operačního programu Vzdělání a konkurenceschopnost (OPVK)neumožňují financovat služby, které má jednoduše řečeno platit stát, nicméně umožňují financovat různé jiné pozice (tutor, mentor apod.), jejichž pracovní náplň se překrývá s pracovní náplní asistenta pedagoga, taková pozice pak musí přinášet oproti asistentovi přidanou hodnotu (širší rámec práce, individuálnější podpora mimo vyučování apod.) . Vždy záleží na konkrétní výzvě OPVK a domluvě s daným krajem, kteý výzvu vypsal: http://www.esfcr.cz/07-13/opvk

Vladimír Foist

expert pro oblast vzdělávání
tel.: 234 062 421
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Právní nárok na nesegregační přístup

Každé dítě bez výjimky má Ústavou ČR, českými zákony a mnohými mezinárodními smlouvami a deklaracemi přiznané právo na nediskriminující přístup ke vzdělání, a právo na vzdělávání spolu s ostatními dětmi bez segregace do speciálních tříd, oddělení, či institucí. Je úkolem státu (vzdělávacího systému), aby specifická znevýhodnění dítěte plynoucí z jeho zdravotního stavu či sociálního, kulturního a rodinného zázemí tomuto právu nebránila.

Efektivita inkluzivního vzdělávání

Do segregovaných a segregujících institucí plynou obrovské investice (platy a vzdělávání učitelů, profesní postup, budovy, pozemky, administrativa…), které by bylo možné využít k rozvoji škol hlavního vzdělávacího proudu, které v současnosti trpí podfinancováním. Segregace ve vzdělávání navíc dlouhodobě vede k násobení segregace ve společnosti, tedy rozšiřování sociálního vyloučení a tedy i k dalším nákladům z veřejných rozpočtů na řešení dané situace.

Deset důvodů pro inkluzi ve škole 

Z pohledu lidských práv:
1. Všechny děti mají právo vzdělávat se společně.
2. Děti nemají být podceňovány nebo vylučovány na základě jejich znevýhodnění či potíží v učení.
3. Znevýhodnění dospělí, kteří prošli zvláštními školami, požadují konec segregace.
4. Neexistují žádné legitimní důvody pro separaci dětí při výuce.

Z pohledu kvality vzdělávání:
5. Výzkumy ukazují, že v inkluzivním prostředí se děti akademicky i sociálně lépe vyvíjí.
6. Ve speciálních/zvláštních školách neexistuje výuka či jiná péče, která by se nemohla odehrávat v běžné škole.
7. Jestliže je inkluzivní vzdělávání vykonáváno s přesvědčením a podporou, je efektivnějším využitím vzdělávacích zdrojů.

Ze sociálního pohledu:
8. Segregace přiživuje předsudky a učí děti být bázlivé a ignorantské.
9. Všechny děti potřebují vzdělávání, které jim pomůže vytvářet vztahy a připraví je k životu v mainstreamové společnosti.
10. Pouze inkluze má potenciál redukovat strach a vytvářet přátelství, respekt a porozumění.

(z letáku „Ten Reasons for Inclusion“ Centre for Studies on Inclusive Education,Bristol, Velká Británie)