Podpora profilace a volby povolání

|||Podpora profilace a volby povolání
Podpora profilace a volby povolání2019-02-02T19:35:55+01:00

Podpora profilace a volby povolání

Toto je velmi široká oblast týkající se žáků ukončujících základní školy i žáků nastupujících na střední školu. Ve školách by na prvním i druhém stupni měl fungovat efektivní systém podpory profilace, tedy podpory dítěte k tomu, aby si dovedlo představit různá povolání (exkurze apod.) a dovedlo si z nich vybrat obor k dalšími studiu (aktivní kariérové poradenství, a motivační aktivity vedoucí k identifikaci zájmů a dovedností jednotlivých žáků). V posledních minimálně dvou ročnících pak je potřeba nastavit efektivní podporu žáka k přijetí na odpovídající střední školu. Tomu by se také měla přizpůsobovat nabídka volitelných předmětů. Základní školy by měly spolupracovat se středními školami v okolí, se zaměstnavateli rodičů apod.

Na středních školách je pak potřeba nastavovat zejména aktivity k podpoře setrvání studenta ve škole – zjišťování adekvátnosti zvoleného oboru a podpora k přechodu na jiný obor, identifikace problémů s docházkou i s obsahem učiva a podpora k jejich zvládání, spolupráce se sociálními službami, motivace.

Zmíněné aktivity si může škola zajišťovat v různém rozsahu sama, nebo může spolupracovat s některou z neziskových organizací, které jsou schopné připravit zážitkové aktivity či workshopy ve škole, nebo nabídnout dlouhodobou systematickou podporu žáka mimo školu.

PŘÍKLAD

 – Kariérní a pracovní poradenství (Člověk v tísni, o. p. s.)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Toto opatření může být financováno z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

Vladimír Foist

expert pro oblast vzdělávání
tel.: 234 062 421
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Právní nárok na nesegregační přístup

Každé dítě bez výjimky má Ústavou ČR, českými zákony a mnohými mezinárodními smlouvami a deklaracemi přiznané právo na nediskriminující přístup ke vzdělání, a právo na vzdělávání spolu s ostatními dětmi bez segregace do speciálních tříd, oddělení, či institucí. Je úkolem státu (vzdělávacího systému), aby specifická znevýhodnění dítěte plynoucí z jeho zdravotního stavu či sociálního, kulturního a rodinného zázemí tomuto právu nebránila.

Efektivita inkluzivního vzdělávání

Do segregovaných a segregujících institucí plynou obrovské investice (platy a vzdělávání učitelů, profesní postup, budovy, pozemky, administrativa…), které by bylo možné využít k rozvoji škol hlavního vzdělávacího proudu, které v současnosti trpí podfinancováním. Segregace ve vzdělávání navíc dlouhodobě vede k násobení segregace ve společnosti, tedy rozšiřování sociálního vyloučení a tedy i k dalším nákladům z veřejných rozpočtů na řešení dané situace.

Deset důvodů pro inkluzi ve škole 

Z pohledu lidských práv:
1. Všechny děti mají právo vzdělávat se společně.
2. Děti nemají být podceňovány nebo vylučovány na základě jejich znevýhodnění či potíží v učení.
3. Znevýhodnění dospělí, kteří prošli zvláštními školami, požadují konec segregace.
4. Neexistují žádné legitimní důvody pro separaci dětí při výuce.

Z pohledu kvality vzdělávání:
5. Výzkumy ukazují, že v inkluzivním prostředí se děti akademicky i sociálně lépe vyvíjí.
6. Ve speciálních/zvláštních školách neexistuje výuka či jiná péče, která by se nemohla odehrávat v běžné škole.
7. Jestliže je inkluzivní vzdělávání vykonáváno s přesvědčením a podporou, je efektivnějším využitím vzdělávacích zdrojů.

Ze sociálního pohledu:
8. Segregace přiživuje předsudky a učí děti být bázlivé a ignorantské.
9. Všechny děti potřebují vzdělávání, které jim pomůže vytvářet vztahy a připraví je k životu v mainstreamové společnosti.
10. Pouze inkluze má potenciál redukovat strach a vytvářet přátelství, respekt a porozumění.

(z letáku „Ten Reasons for Inclusion“ Centre for Studies on Inclusive Education,Bristol, Velká Británie)