KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – DETAILNÍ POPIS KRITÉRIÍ – ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ

||||KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – DETAILNÍ POPIS KRITÉRIÍ – ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ
KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – DETAILNÍ POPIS KRITÉRIÍ – ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ2020-04-21T15:20:52+02:00
  1. ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ (kritéria vztahující se k „celé škole“)

 

1.1.  Respektující, bezpečné a otevřené klima školy

Inkluze je součást filozofie školy. Jedná se o ideové ukotvení školy na hodnotách spojených s demokratickou společností, které je sdíleno zaměstnanci školy s dětmi a projevuje se i ve vztahu k rodičům a široké veřejnosti. Škola nemusí proklamovat svou „inkluzivnost“, ale svým přístupem a každodenní praxí ukazuje, že principy individualizovaného a otevřeného přístupu jsou nepostradatelnými prvky každodenní praxe. Staví na přesvědčení, že bezpečné, otevřené a respektující klima je základem a rámcem, v němž se odehrávají všechny další dílčí procesy a vztahy. Partnerství a respektující komunikace se uplatňují na všech úrovních uvnitř i vně školy. Určujícím principem pro klima školy je fakt, že na každém účastníkovi výchovně-vzdělávacího procesu záleží. Pocit bezpečí je prožívanou realitou, a nikoliv pouze deklarovaným cílem, což se ukazuje na vztazích v každodenním životě školy. Tedy prožívání vnitřního prostředí školy zaměstnanci i žáky je relativně stálé a kvalitní (klima školy). Učitelé jsou přesvědčeni, že pro všechny žáky je přínosné navštěvovat běžnou základní školu
a tomu se uzpůsobují cíle vzdělávání, které jsou efektivně a přirozeně naplňovány nejen obsahem, ale zejména formou. Škola je připravena přijmout jakéhokoliv žáka a předpoklad je, že škola má být připravena na žáka, nikoliv žák na školu. Rozmanitost je vnímána jako přirozená a pozitivní součást každého kolektivu, která vytváří vhodné podmínky pro učení a spolupráci. K rodičům se přistupuje profesionálně, partnersky, s respektem a s předpokladem, že své dítě znají nejlépe, proto mohou ve spolupráci se školou vymyslet případnou strategii jeho dalšího směřování. Rodiče jsou respektovanými partnery, jsou vítáni a je jim umožněno aktivně se podílet na chodu školy, výuce a dalších aktivitách. Škola rodičům nabízí a aktivně iniciuje setkávání i mimo třídní schůzky. Na webu i v prostorách školy najdeme jasné informace o tom, na koho, s čím a kdy je možné se obrátit. Komunikaci škola aktivně podněcuje a vyzývá k ní.

Oblasti pro sledování kritérií: vzájemnost: vztahy a jejich projevy (chování a jednání) mezi všemi aktéry ve škole (zaměstnanci školy, žáky, rodiči, partnery); forma a obsah komunikace mezi všemi aktéry školy; forma, četnost a obsah spolupráce (stanovené
i nepojmenované pravidla a způsoby sdílení); způsoby práce s „chybou“ v rámci profesního růstu a řešení konfliktních situací; metody a zaměření cílené práce s prevencí rizikového chování; forma a obsah prezentace informací pro rodiče
a veřejnost (webové stránky, prezentace v médiích a místním tisku atd.); formy zapojování dětí do života školy; spolupráce s rodiči mimo třídní schůzky; forma třídních schůzek; způsoby řešení provozních záležitostí…

 

1.2.  Sdílená vize a realizovaný plán školy

Škola má vytvořenou vizi, dlouhodobou strategii (většinou 3-5 let) a konkrétní plán, který směřuje k jejímu naplnění. Tyto strategické plány slouží k hledání příležitostí, způsobů, postupů, pravidel a metod pro realizaci vize a strategických cílů v každodenní praxi a životě školy. Plnění plánů lze sledovat díky formulovaným cílům, které zřetelně a měřitelně pojmenovávají posun ve stanovených oblastech (tzv. SMART cíle, tedy: konkrétní, měřitelné, dosažitelné a realizovatelné). Vedení školy umí vizi, strategii rozvoje i roční plány vytvářet a sdílet se zaměstnanci školy i ostatními aktéry školy – všichni zúčastnění se s ním ztotožňují a je tedy snazší je naplňovat. Strategie i plány jsou „živými dokumenty“ a je možnost je přetvářet i v průběhu plnění na základě příležitostí a podmínek. Jejich změně ovšem vždy předchází evaluace a diskuze a mění se postupně na základě ověřených, vyhodnocených a sdílených návrhů.

 

Oblasti pro sledování kritérií: vize, strategie, cíle, plány nejsou jen na papíře, ale odrážejí se v každodenním životě školy; ztotožnění a shoda na základních hodnotách, principech, přesvědčeních a postojích ve vztahu k učení; forma a způsoby sdílení a tvorby vize, strategie, plánu školy; plány, cíle a vize reflektují vývoj školy a podmínek; formulace jednotlivých částí strategií; plánuje se na základě adekvátního a bezpečného vyhodnocení a zpětné vazby (evaluace – volba adekvátních metod a postupů pro zpětnou vazbu a kvalitativní a kvantitativní metody); míra a forma zapojení všech aktérů školy v rámci strategických dokumentů…

 

1.3.  Personální leadership

Ve škole se dbá na společně vytvořené a sdílené hodnoty. Mezi těmito hodnotami je mimo jiné týmovost a budování důvěry všech zaměstnanců školy. Vedení cíleně a uvědoměle podporuje pozitivní klima ve sboru. Vztahy jsou založené na důvěře, učitelé mají podporu vedení i zbytku týmu školy. Zaměstnanci školy mají podporu pro profesní, ale také osobnostní růst v souladu s danými principy. V souladu s tím Zároveň je kladen důraz a vytvářen prostor pro metody pozitivní zpětné vazby a sdílení (supervize, mentoring, kazuistické a podpůrné skupiny, hospitace, náslechy), což je předpokladem rozvoje pedagogických pracovníků a hledání adekvátní podpory pro děti. Metody zpětné vazby zajišťují bezpečné a nekonfrontační nalézání efektivnějších strategií, aniž by panovala obava z pojmenování selhání nebo „chyby“. Vedení školy vnímá své zaměstnance jako partnery, je jim oporou a snaží se jim zajistit optimální podmínky pro práci. Mezi kolegy a směrem k vedení školy nejsou žádné překážky v předávání informací, strach ze selhání či nejistota z kritiky. Otevřená a bezpečná komunikace je nejen mezi jednotlivci, ale také na společných poradách a setkáních. Management školy vychází z předpokladu, že zaměstnanci by měli být aktivní spolutvůrci podmínek a prostředí, ve kterém pracují. Rozhodnutí zaměstnancům nejsou pouze „oznamována“, ale jsou společně vytvářena se vzájemným porozuměním. To pomáhá přijetí, pochopení smyslu a realizaci rozhodnutí, stejně jako přijetí společných principů a hodnot za své. Je podporován rozvoj silných stránek každého zaměstnance školy v rámci působnosti celého týmu.

 

Oblasti pro sledování kritérií: efektivní (motivující) a bezpečná podpora osobnostního a profesního rozvoje všech zaměstnanců školy; shoda vedení a zaměstnanců na účelu profesního rozvoje; styl vedení je založen na podpoře a důvěře; způsoby práce s „chybou“ a konfliktem; systém neformálních pravidel vytváří podmínky pro dobrou komunikaci – zaměstnanci školy jsou samostatní a pravomoci jsou sdíleny; vnitřní motivace učitelů; jasné a kompetencím odpovídající rozdělení rolí a kompetencí zaměstnanců školy; metody a cíle výběru nových zaměstnanců školy; podpora a motivace k různým formám sdílení mezi zaměstnanci školy (ne/přítomnost kolegiálních hospitací, náslechů, podpůrných či kazuistických skupin, forma a četnost porad, způsoby sdílení materiálů); podpora a využití různých forem sebereflexe/zpětné vazby (ne/využití mentoringu, koučinku, supervize); metody vedení porad a způsoby rozhodování a zadávání úkolů; přístup a podpora v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců školy (vhodný výběr témat a zaměření pro osobnostní rozvoj); způsoby hodnocení práce; komunikace mezi zaměstnanci školy…

 

1.4.  Škola jako významné místo pro rozvoj lokality

Škola cíleně vytváří co nejširší spektrum příležitostí k tomu, aby děti přejímaly odpovědnost nejenom za chod školy, ale i za chod a rozvoj lokality, ve které vyrůstají. Vědomě se tak naplňují pedagogické cíle k rozvoji celé osobnosti žáka, kdy jsou vlastní účastí žáci vedeni k postupnému přijímání odpovědnosti za své okolí a za podmínky, ve kterých žijí. Škola podporuje žáky k účasti na chodu školy podle nastavených pravidel, například prostřednictvím školních parlamentů. Do výuky jsou také více zapojováni rodiče. Škola spolupracuje s rozmanitými věkovými i profesními cílovými skupinami a organizacemi přirozeně zasazenými do jejího okolí. Reaguje na podmínky a příležitosti lokality a přispívá k rozvoji lokální komunity a spolupráci na vytváření udržitelného prostředí. Je centrem místní komunity, která ji obklopuje, a aktivně se podílí na jejím životě. Součástí daného přístupu je využití školy v odpoledních hodinách pro různé aktivity.

 

Oblasti pro sledování kritérií: učitelé jsou si vědomi významu školy pro lokalitu a vnímají svou odpovědnost v dané oblasti; metody a formy zapojení všech žáků do chodu školy; harmonogram dne školy; kontinuální spolupráce s místními subjekty; zapojení rodičů a prarodičů do chodu školy; spolupráce s důchodci v lokalitě; pravidelné projekty zaměřené na spolupráci a pomoc potřebným v lokalitě; aktivní pomoc pro vytváření udržitelného prostředí v lokalitě; fungující žákovský parlament; pravidelné aktivity organizované školou pro veřejnost a spolupráce na kulturních akcích; analýza sítě spolupracujících subjektů…

 

1.5.  Personální, organizační a materiální vybavenost

Vedení školy a zaměstnanci pečují o prostředí, ve kterém probíhá školní život tak, aby bylo příjemné, bezpečné a podnětné pro všechny aktéry. Prostředí odráží kulturu školy, zohledňuje a pomáhá ustavovat pravidla a řád vycházející z jejího hodnotového rámce. Zohledňuje rodinné zázemí všech žáků, zaměstnanců i speciální potřeby žáků nejenom se zdravotním postižením. Prostory i fungování školy umožňuje všem aktérům cítit se bezpečně a příjemně. Cílem není dokonalé technické zázemí a nadstandardní vybavení, ale samotný přístup k péči o prostředí a organizaci ve vztahu k potřebám všech zúčastněných. Žáci jsou vedeni k účasti na vytváření prostředí školy a k odpovědnosti za organizaci školního dne. Škole se daří zajišťovat potřebné pomůcky pro různé potřeby žáků podle druhu znevýhodnění či nadání. Prostředky na zajištění získává nejen z rozpočtu, ale také z národních a nadnárodních grantů, sbírek, pomocí rodičovských iniciativ a aktivit, které pro různé cílové skupiny pořádá. Škola má potřebný počet asistentů pedagoga, kterým vytváří podle možností přijatelné zázemí. Na škole působí, dle potřeb a složení dětí i zaměstnanců, multidisciplinární tým zaměřený na průběžné vyhodnocování potřeb v oblasti podpory – školní poradenské pracoviště (ŠPP), které je adekvátně personálně obsazeno (sociální pedagog, speciální pedagog, psycholog apod.). Škole se zároveň dostává metodické podpory ze strany školských poradenských zařízení (ŠPZ), se kterými spolupracuje při podpoře žáků se SVP. Škola je schopná na různé výzvy reagovat i organizačními změnami.

 

Oblasti pro sledování kritérií: složení a využívání multidisciplinárního týmu školy; snaha o zajištění potřebných pomůcek pro všechny žáky; způsob využití pomůcek, začlenění multidisciplinárního týmu a asistentů pedagoga do týmu školy; zařízení a využití prostor školy zohledňuje potřeby všech aktérů; podnětnost prostředí ve vztahu k potřebám žáků; zajištění pomůcek pro běžnou výuku i výuku v oblasti speciální pedagogiky; organizace školy zajišťuje konzistentní a očekávatelné podmínky – řád respektuje potřeby všech…

Další kapitola: KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – DETAILNÍ POPIS KRITÉRIÍ – ÚROVEŇ SKUPINOVÁ
Úvod: PYRAMIDA KVALITNÍ INKLUZIVNÍ ŠKOLY