KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – POPIS ÚROVNÍ

KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – POPIS ÚROVNÍ2020-04-21T15:28:25+02:00

Kvalitní a inkluzivní škola – popis úrovní

 

1. ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ (kritéria vztahující se k „celé škole“)
Pod institucionální úrovní se skrývají nejobtížněji zachytitelná, zároveň ovšem ta nejdůležitější kritéria kvalitní a inkluzivní školy. Základem této úrovně je snaha o vytváření bezpečného, respektujícího, otevřeného a spolupracujícího společenství, ve kterém je každý jeho člen přínosem a obohacením. Pro danou úroveň jsou proto rozhodující sdílené hodnoty, přístupy, zažité normy, které ustavují vztahy, a také obecné pojetí výchovně vzdělávacího procesu včetně jeho cílů. Podstatou je ideové ukotvení školy (viz výše definice inkluzivního vzdělávání), které je sdíleno zaměstnanci školy a předáváno žákům, rodičům a dalším partnerům v lokalitě.

Úroveň institucionální se tudíž odráží zejména v postojích, chování a jednání zaměstnanců školy a žáků. Přístup školy se odráží i ve sdílené vizi i strategii, se kterou se všichni aktéři ztotožňují a realizují ji v praxi. Kulturu školy utváří především vedení pedagogického sboru a zaměstnanců školy, což se promítá do všech dalších oblastí fungování dané instituce. Jedná se také o kritéria, která souvisejí s organizačním, materiálním a personálním zajištěním jejího chodu. Aby mohl být edukační proces úspěšný, je třeba o prostředí, zázemí školy i personální obsazení pečovat v souladu s potřebami všech účastníků a přizpůsobovat je heterogennímu složení tříd. Škola neslouží pouze jako vzdělávací instituce, ale je i centrem dění lokality. Ve škole se realizují nejen akce pro žáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Škola vnímá rodiče a „přátele“ školy jako partnery a spolutvůrce společných výsledků, je tedy otevřená spolupráci, jejich zpětné vazbě i podnětům, které aktivně iniciuje.

2. ÚROVEŇ SKUPINOVÁ (kritéria realizovatelná v rámci „jednotlivých tříd“)
Pedagogické cíle zohledňují celkový rozvoj osobnosti žáka (nejenom znalostní) a učitelé usilují o naplnění plného potenciálu každého žáka, k čemuž využívají různých cest. Základ vyučování je tak postaven na zohlednění potřeb všech žáků (tzv. vnitřní diferenciaci), ke kterému jsou využívány různé metody. Výuka je otevřený proces, na jehož plánování i vyhodnocení se podílejí nejenom učitelé, ale i asistenti pedagoga, žáci a další aktéři.

Tento přístup ovlivňuje výuku v oblasti cílů, obsahu, metod, hodnocení, diagnostiky, časové a prostorové organizace, učebních materiálů atd. Uplatňují se různé formy zpětné vazby všech účastníků vzdělávacího procesu. Výuka se cíleně zaměřuje na rozvoj spolupráce žáků, učitelé umí zaujmout i roli partnerů, supervizorů a mentorů. Asistenti pedagoga jsou partnery pedagogů, podporují učení a zapojení všech žáků v kolektivu, nezaměřují se jen na jednotlivce či skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni žáci se společně učí a zároveň pracují každý na svém stupni vývoje podle svých aktuálních možností vnímání, myšlení a jednání s orientací na posun na další stupeň vývoje a v kontextu společných cílů.

3. ÚROVEŇ INDIVIDUALIZOVANÁ (kritéria vystihující práci směrem k „jednomu žákovi“)
Tato úroveň tematizuje oblast specifických individuálních potřeb konkrétního žáka s ohledem na přirozenou rozmanitost učební skupiny, jíž je žák součástí. Je v ní zahrnuta především individualizovaná podpora vzdělávání, tedy podpůrná opatření uplatňovaná ve prospěch konkrétního žáka. Předpokladem je, že podpora se stanovuje s cílem rozvíjet žákův potenciál. Cílem tedy není zhodnocení aktuálního stavu, ale stanovení postupu pro jeho další rozvoj.

Škola klade důraz na maximalizaci potenciálu každého jedince. Do stanovení a realizace podpory jsou zapojeni všichni zainteresovaní aktéři vzdělávacího procesu daného žáka. Neúspěch nebo výchovné problémy žáka nejsou vnímány jako jeho selhání, ale neadekvátní nastavení podpory. Příprava na výuku a vlastní pedagogická činnost v rozmanitých kolektivech je vnímána jako přirozená součást práce pedagogických pracovníků.

Další kapitola: KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – DETAILNÍ POPIS KRITÉRIÍ – ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ
Úvod: PYRAMIDA KVALITNÍ INKLUZIVNÍ ŠKOLY