KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET DŮVODŮ SELHÁVÁNÍ DĚTÍ

||||KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET DŮVODŮ SELHÁVÁNÍ DĚTÍ
KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET DŮVODŮ SELHÁVÁNÍ DĚTÍ2020-04-02T09:24:56+02:00

KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET DŮVODŮ SELHÁVÁNÍ DĚTÍ

1. ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ (kritéria vztahující se k „celé škole“)
1.1. Respektující, bezpečné, otevřené klima školy
• není dostatečně podporováno a rozvíjeno pozitivní sociální klima, princip partnerství a bezpečná komunikace,
• není dostatečně podporováno zapojení rodičů a spolupráce s nimi na všech úrovních života školy.
1.2. Sdílená vize a realizovaný plán školy
• schází sdílená vize školy vycházející z principů a hodnot inkluze,
• neexistuje konkrétní plán pro postupné naplňování vize.
1.3. Personální leadership
• není dostatečně podporována profesionalita, profesní a osobnostní rozvoj a motivace zaměstnanců školy.
1.4. Škola jako významné místo pro rozvoj lokality
• není prosazován princip lokální a globální odpovědnosti ke svému okolí,
• není uplatňován systémový přístup ke spolupráci s partnerskými subjekty vně školy.
1.5. Personální, organizační a materiální vybavenost
• není dostatečně personálně zajištěno školní poradenské pracoviště a přímá podpora pedagogů při práci s heterogenním složením tříd (např. není adekvátně využit potenciál sociálního pedagoga či školního asistenta, případně pozice nejsou zavedeny),
• chybí adekvátní metodická podpora ze strany ŠPZ.

2. ÚROVEŇ SKUPINOVÁ (kritéria realizovatelná v rámci „jednotlivých tříd“)
2.1. Didaktika zohledňující heterogenní složení třídy
• důraz je kladen na předávání vědomostí, nikoliv na celkový rozvoj dítěte a jeho osobnosti,
• je využívána převážně frontální (hromadná) výuka,
• nepracuje se kontinuálně a cíleně na rozvoji všech klíčových kompetencí.
2.2. Asistent pedagoga jako podpora celé třídy
• není adekvátně využitý potenciál asistenta pedagoga.
2.3. Podpora rozvoje odpovědnosti žáků ve škole
• chybí mechanismy aktivizace žáků jako spolutvůrců edukační reality,
• žáci jsou převážně pasivními příjemci informací a poznatků.
2.4. Vztahy jako jedna z priorit vzdělávání
• ve výuce i v mimovýukových aktivitách nejsou dostatečně zohledňovány a kultivovány vztahy.
2.5. Promyšlená podpora dětí i mimo výuku
• schází adekvátní intervence a podpora žáka mimo vyučování,
• není zaveden mechanismus detekce potřeb žáků a jejich naplňování.

3. ÚROVEŇ INDIVIDUALIZOVANÁ (kritéria vystihující práci směrem k „jednomu žákovi“)
3.1. Individualizovaná vzdělávací strategie (PIPP, IVP) pro všechny žáky, kteří ji potřebují
• nejsou vytvářeny a realizovány strategie vedoucí k individualizaci přístupu k žákovi a naplnění jeho vzdělávacího potenciálu,
• nepracuje se cíleně s rozvojem zájmů a motivace všech dětí k přirozenému poznávání a učení,
• plány pedagogické podpory jsou vypracovávány a realizovány pouze formálně.
3.2. Efektivní identifikace a realizace podpůrných opatření
• nejsou (případně ne dostatečně) identifikována a využívána podpůrná opatření u žáků, které je potřebují.
3.3. Funkční a dynamická diagnostika
• nejsou využívány postupy a výstupy kontinuální dynamické diagnostiky.
3.4. Motivující a rozvíjející hodnocení
• nevyužívají se postupy formativního hodnocení a podpory rozvoje sebehodnocení,
• žáci nejsou vedeni k reflexi vlastního procesu učení.