KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET ÚROVNÍ A KRITÉRIÍ

||||KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET ÚROVNÍ A KRITÉRIÍ
KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ ŠKOLA – VÝČET ÚROVNÍ A KRITÉRIÍ2020-04-21T15:26:17+02:00

Kvalitní a inkluzivní škola – výčet úrovní a kritérií

 

Mezi stanovenými úrovněmi i kritérii neexistují zcela jednoznačné a ostré hranice. Často se jedná o kritéria, která se prolínají jak mezi jednotlivými úrovněmi, tak mezi sebou navzájem. Jsou to spíše perspektivy, jak se lze podívat na věc, která je ve skutečnosti komplexní, tedy nerozdělitelná. K předkládané zestručněné struktuře jsme přistoupili zejména kvůli snazší orientaci a názornější prezentaci.

Pro popis jsme se rozhodli využít model pyramidy se třemi patry, kdy každé patro vystihuje jiný aspekt pohledu na výchovně vzdělávací proces ve škole. Jednotlivá kritéria jsou tedy rozdělena na patro institucionální, skupinové a individualizované. Všechna patra jsou nezbytnou součástí celku a předpokládá se, že nižší patro je vždy ustavující pro patro vyšší.

Otázka: Co tvoří kvalitní – inkluzivní školu?

Odpověď:

  1. ÚROVEŇ INSTITUCIONÁLNÍ (kritéria vztahující se k „celé škole“)

1.1.   Respektující, bezpečné a otevřené klima školy

1.2.   Sdílená vize a realizovaný plán školy

1.3.   Personální leadership

1.4.   Škola jako významné místo pro rozvoj lokality

1.5.   Personální, organizační a materiální vybavenost

 

  1. ÚROVEŇ SKUPINOVÁ (kritéria realizovatelná v rámci „jednotlivých tříd“)

2.1.   Didaktika zohledňující heterogenní složení třídy

2.2.   Asistent pedagoga jako podpora celé třídy

2.3.   Podpora rozvoje odpovědnosti žáků ve škole

2.4.   Vztahy jako jedna z priorit vzdělávání

2.5.   Promyšlená podpora dětí i mimo výuku

 

  1. ÚROVEŇ INDIVIDUALIZOVANÁ (kritéria vystihující práci směrem k „jednomu dítěti“)

3.1.   Individualizovaná vzdělávací strategie pro všechny žáky, které ji potřebují (PPP, IVP…)

3.2.   Efektivní identifikace a realizace podpůrných opatření

3.3.   Funkční a dynamická diagnostika

3.4.   Motivující a rozvíjející hodnocení/zpětná vazba

Další kapitola: KVALITNÍ – INKLUZIVNÍ ŠKOLA – POPIS ÚROVNÍ
Úvod: PYRAMIDA KVALITNÍ INKLUZIVNÍ ŠKOLY