Podpora podnikatelských aktivit v SVL

|||Podpora podnikatelských aktivit v SVL
Podpora podnikatelských aktivit v SVL2020-01-14T14:36:53+01:00

Podpora podnikatelských aktivit v SVL

Zaměstnání je klíčem k sociálnímu začleňování. Pro začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit je vhodné zejména jejich zaměstnávání v integračních sociálních podnicích nebo podporování jejich vlastních podnikatelských aktivit formou OSVČ.

Významnou měrou může podnikatelské aktivity v sociálně vyloučených lokalitách podpořit zákládání sociálních firem dle standardů sociálního podnikání. Samotné obce nebo neziskové organizace tak mohou zakládat sociální firmy, jejichž znakem je, že veškerý zisk investují do svého rozvoje. tyto firmy, které byly dosud využívány především pro zaměstnávání lidí s mentálním či zdravotním postižením, mohou být velmi úspěšně využívány i pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a nízko kvalifikovaných, kteří si v nich mohou obnovovat či udržovat své pracovní návyky. Jako vhodné oblasti podnikání těchto firem se objevují například: úklidové, stavební práce, ale i šicí dílny nebo restaurace.

Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje.

(Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013. Praha: GLE, 2008).

Další možností podpory zaměstnanosti je umožnění rozšíření podnikatelských inkubátorů pro nezaměstnané osoby ze sociálně vyloučených lokalit (možnost zapojení obcí, poboček Úřadu práce ČR, místních podnikatelů i nestátních neziskových organizací)

PŘÍKLADY

 

Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka (OP LZZ)

Projektu realizovaný od 1. září 2009 do 31. červenec 2012 má za cíle:  a) umožnit uchazečům a zájemcům o zaměstnání, kteří bydlí ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit, začlenit se na trh práce, b) podpořit osoby žijící v sociokulturně znevýhodněném prostředí prostřednictvím cíleného využití komplexu služeb poradenství, motivace, rekvalifikací s návaznou praxí, pracovní asistence a podpory pracovních míst, c) posílit spolupráci s místními neziskovými organizacemi za účelem zefektivnění nástrojů APZ při rozvoji kompetencí a zaměstnávání sociálně vyloučených osob, d) zvýšit místní povědomí o nutnosti uplatňovat specifické přístupy při začleňování na trh práce sociálně vyloučených osob, prosazovat „kulturně citlivé“ poskytování služeb.

Odkazy na již existující sociální podniky v sociálně vyloučených lokalitách:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Sociální ekonomika – výzvy MPSV:

Možnost získání úvěru od České spořitelny:

MPO – Operační program Podnikání a inovace (OPPI):
15 jednotlivých programů podpory, prioritní osa Vznik firem:

MZE – Program rozvoje venkova (PRV):

4 prioritní osy, např. prioritní osa I: I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (opatření je zaměřeno na podporu podnikání začínajících zemědělců do 40 let) atd.
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd

Robert Herák

expert pro oblast zaměstnanosti

adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 1

Je zapotřebí nový přístup ke zvýšení počtu pracovních příležitosti pro sociálně vyloučenou mládež a dospělé, jehož součástí bude nový způsob zapojení prostřednictvím úřadů práce a smluvních poskytovatelů služeb z terciárního sektoru a poskytování integrovaných aktivačních služeb, zaměřených na jednotlivé překážky bránící získání zaměstnání, například na nedostatečnou kvalifikaci, absenci péče o děti, zadluženost apod. Avšak vzhledem k velké mezeře v kvalifikaci obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a klesající poptávce po základních kvalifikacích na pracovním trhu se dlouhodobá strategie prevence nezaměstnanosti těchto osob musí zaměřit na zvyšování jejich vzdělanosti.

/Česká republika: Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů. Studie Světové banky (2008)/