Realizace komplexních programů na podporu zaměstnanosti osob ze SVL

|||Realizace komplexních programů na podporu zaměstnanosti osob ze SVL
Realizace komplexních programů na podporu zaměstnanosti osob ze SVL2020-01-14T14:35:29+01:00

Realizace komplexních programů na podporu zaměstnanosti osob ze SVL

Projekty a politiky zaměstnanosti realizované úřady práce se u obyvatel sociálně vyloučených lokalit dlouhodobě míjí účinkem, kombinace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších nástrojů, např. veřejné služby, není vůči cílové skupině této strategie funkční, služby podpory zaměstnanosti nejsou dostatečně provázány se sociálními službami, individuální práce s klientem je nedostatečná, není zajištěna návaznost rekvalifikací na konkrétní pracovní místa, pracovněprávní vztahy a odměňování nejsou dostatečně flexibilní. Velkým problémem je také nelegální a pololegální zaměstnávání, které je jednak důsledkem neatraktivnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit na trhu práce a absencí vhodných pracovních míst pro nízkokvalifikované osoby, jednak účinným mechanismem, jak ochránit své příjmy a také jak nepřicházet o sociální dávky.

Stávající situaci mohou zlepšit následující opatření:

  • kategorizace uchazečů o zaměstnání na pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadu práce – uchazeči o zaměstnání jsou při přihlášení na úřadu práce zařazováni do jednotlivých zón, ke každé zóně jsou pak přiřazovány konkrétní nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které mají zvýšit šanci na zaměstnatelnost uchazeče
  • zavedení systému prostupného zaměstnávání (od veřejné služby přes veřejně prospěšné práce, uplatnění v sociální firmě a podporovaná pracovní místa k otevřenému trhu práce)
  • umožnění outsourcingu individuálních akčních plánů coby součást poradenských služeb (větší zapojení nestátních neziskových organizací, spolupráce pracovníka kontaktního místa při zpracovávání a realizaci individuálního akčního plánu také se sociálním pracovníkem, pokud o to klient požádá)
  • zajištění návaznosti rekvalifikačních programů na individuální akční plány a napojení rekvalifikačních programů na konkrétní pracovní příležitosti (při plánování rekvalifikací lze využívat tzv. poradních sbory ředitelů krajských poboček Úřadu práce nebo lokálních sítě zaměstnanosti, lze vyžadovat po poskytovatelích rekvalifikací návaznou péči při uplatňování absolventů rekvalifikací na trhu práce, podmiňovat další nákup rekvalifikací úspěšností s uplatněním účastníků)
  • prevence pololegální a nelegální práce v sociálně vyloučených lokalitách (vytváření a realizace poradenských nástrojů, kampaně, podpora vzniku dotovaných míst, intenzivní spolupráce se zaměstnavateli, tvorba podnikatelských záměrů pro velké zaměstnavatele, oceňování zaměstnavatelů a jejich zvýhodňování při zadávání veřejných zakázek, zavádění alternativních způsobů odměňování apod.)
  • snižování regionálních rozdílů v zaměstnanosti (realizovat regionální individuální projekty, které umožní dlouhodobě nezaměstnaným osobám, které bydlí v odloučených mikroregionech, začlenit se na trh práce)
  • vytváření lokálních sítí/programů zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách(podpora vzniku tzv. lokálních sítí zaměstnanosti, které budou propojovat klíčové aktéry podpory zaměstnanosti; aktéři v lokální síti zaměstnanosti budou společně plánovat a realizovat opatření a projekty na podporu zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných lidí)

Robert Herák

expert pro oblast zaměstnanosti

adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Je zapotřebí nový přístup ke zvýšení počtu pracovních příležitosti pro sociálně vyloučenou mládež a dospělé, jehož součástí bude nový způsob zapojení prostřednictvím úřadů práce a smluvních poskytovatelů služeb z terciárního sektoru a poskytování integrovaných aktivačních služeb, zaměřených na jednotlivé překážky bránící získání zaměstnání, například na nedostatečnou kvalifikaci, absenci péče o děti, zadluženost apod. Avšak vzhledem k velké mezeře v kvalifikaci obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a klesající poptávce po základních kvalifikacích na pracovním trhu se dlouhodobá strategie prevence nezaměstnanosti těchto osob musí zaměřit na zvyšování jejich vzdělanosti.

/Česká republika: Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů. Studie Světové banky (2008)/