Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 32

||Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 32
Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 322021-05-10T18:09:34+02:00

Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 32

Téma: Aktivní přístup k zajištění podpory a vzdělávání dětí ve třídách s heterogenním kolektivem a výskytem dětí s SVP

Termíny online stáží: momentálně nejsou žádné volné termíny
Čas: 8:00 – 14:00
Stáž proběhne v Microsoft Teams. Pro účast na stáži se prosím registrujte v Registračním formuláři níže.

Představení školy

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, se nachází v blízkosti lokality se zvýšenou koncentrací sociálně a kulturně znevýhodněných rodin. Škola na tuto situaci ve své praxi reaguje zaváděním opatření vedoucích k podpoře dětí a rodin pocházejících z tohoto prostředí, současně i dalších dětí, kteří potřebují jiný typ podpory, např. z důvodu nadání. Škola je trojtřídní, z toho jsou dvě třídy běžného typu a jedna třída zřízená dle §16.odst.9 Školského zákona.
Mezi hlavní pilíře školy v rámci zajištění podpory jak pro děti, rodiny, tak pro pedagogy, patří zejména dobře fungující spolupráce školy s neziskovou organizací Společně – Jekhetane, fungujícími projekty, které zajišťují finanční prostředky zajišťující pozice školního asistenta a asistenta sociální inkluze a rozvíjení spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga. K nastavení dobré spolupráce v rámci školy, i mezi školou a rodiči, napomáhá nastavení základního principu a filosofie školy, který spočívá v zaměření se na zájem dítěte

Program online stáže:

1. Představení školy, historie školy, pracovní pozice na škole, systém financování, systém spolupráce
2. Vzdělávací program – Začít spolu
3. Komentované ukázky práce s dětmi – videa
4. Sociální inkluze – historie (školy), strategie, nástroje, rozhovor – diskuse s romskou asistentkou
5. Seznámení s využívanou metodikou Roma Konfident Parents – Rodičovství založené na důvěře
6. Metodika Dobrý začátek – podpora sociálního a emočního rozvoje dětí – Kurikulum, ověřené postupy pro učitelky MŠ, ověřené postupy pro rodiče
7. Dotazy, diskuse, různé, závěr
Mezi jednotlivými bloky budou desetiminutové přestávky.

Popis jednotlivých bloků programu:

1., 2. Představení školy a jejího přístupu
V těchto částech stáže proběhne diskuze s ředitelkou školy, Jarmilou Karnovskou, v rámci níž bude účastníkům stručně představena historie školy, její filozofie, způsob organizace a vzdělávání. Diskuze bude dále zaměřena zejména na téma podpory dětí se SVP, a to především dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale také dětí nadaných. Účastníci stáže se dozvědí, jaké kroky a aktivity se škole osvědčily a osvědčují při podpoře nejen dětí a rodin, ale i pedagogů.

3. Komentované ukázky práce s dětmi
V této části bude účastníkům stáže prostřednictvím videí představen přístup pedagogických pracovníků školy k práci s heterogenním kolektivem. Na praktických ukázkách tak účastníci stáže získají představu o možnostech funkční a efektivní spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, o způsobech a možnostech diferenciace ve vzdělávání, a možnostech nastavení a zajištění adekvátní podpory každého dítěte dle jeho individuálních potřeb. V návaznosti budou mít účastníci prostor pro reflexi, zpětnou vazbu a vzájemnou diskuzi.

4. Sociální inkluze
Ve čtvrté části stáže bude účastníkům představena činnost romské asistentky, Rodičovského klubu a jiných nástrojů poskytující podporu rodin ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

5. Seznámení s metodikou Roma Konfident Parents – Rodičovství založené na důvěře
Účastníci dostanou informace o obsahu metody, cílech a práce s ní ve vztahu k naší mateřské škole

6. seznámení s metodikou Dobrý začátek
Jak pracovat a kterým oblastem vzdělávání se metodika věnuje, co nám nabízí v oblasti spolupráce s rodinou, jak může pomoci pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi s rizikovým chováním. Jak a čím můžeme podpořit rodiče a jakým způsobem navázat spolupráci a úspěšně ji rozvíjet.
Závěr stáže bude věnován závěrečné reflexi, shrnutí, diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností.

V případě dotazů ke stáži prosím kontaktujte p. Zdeňku Jarou na e-mail: zdenka.jara@mmr.cz.

 

 

Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.