Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 32

||Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 32
Online stáž v Mateřské škole Ostrava, Špálova 322021-10-21T14:29:52+02:00

 

Aktivní přístup k zajištění podpory a vzdělávání dětí ve třídách s heterogenním  kolektivem a výskytem dětí s SVP

 

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32

 

Termíny online stáží: momentálně nejsou žádné volné termíny

 

Cílem nabízené stáže je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti kvalitního inkluzivního vzdělávání. Stáž je zaměřena na představení realizované komplexní podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“), s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek a na spolupráci školy s jinými subjekty zabývajícími se podporou rodin spadajících do výše uvedených skupin. Součástí stáže je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen prostor také pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Představení školy

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, se nachází v blízkosti lokality se zvýšenou koncentrací sociálně a kulturně znevýhodněných rodin. Škola na tuto situaci ve své praxi reaguje zaváděním opatření vedoucích k podpoře dětí a rodin pocházejících z tohoto prostředí, současně i dalších dětí, kteří potřebují jiný typ podpory, např. z důvodu nadání. Škola je trojtřídní, z toho jsou dvě třídy běžného typu a jedna třída zřízená dle §16. odst.9 školského zákona.

Mezi hlavní pilíře školy v rámci zajištění podpory jak pro děti, rodiny, tak pro pedagogy, patří zejména dobře fungující spolupráce školy  s neziskovou organizací Společně – Jekhetane, fungujícími projekty, které zajišťují finanční prostředky zajišťující pozice školního asistenta  a asistenta sociální inkluze a rozvíjení spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga. K nastavení dobré spolupráce v rámci školy, i mezi školou a rodiči, napomáhá nastavení základního principu a filosofie školy, který spočívá v zaměření se na zájem dítěte.

Program online stáže:

  • Představení školy a jejího přístupu

V těchto částech stáže proběhne diskuze s ředitelkou školy, Jarmilou Karnovskou, v rámci níž bude účastníkům stručně představena historie školy, její filozofie, způsob organizace a vzdělávání. Diskuze bude dále zaměřena zejména na téma podpory dětí se SVP, a to především dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale také dětí nadaných. Účastníci stáže se dozví, jaké kroky a aktivity se škole osvědčily a osvědčují při podpoře nejen dětí a rodin, ale i pedagogů.

  • Komentované ukázky práce s dětmi

V této části bude účastníkům stáže prostřednictvím videí představen přístup pedagogických pracovníků školy k práci s heterogenním kolektivem. Na praktických ukázkách tak účastníci stáže získají představu o možnostech funkční a efektivní spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, o způsobech a možnostech diferenciace ve vzdělávání, a možnostech nastavení a zajištění adekvátní podpory každého dítěte dle jeho individuálních potřeb. V návaznosti budou mít účastníci prostor pro reflexi, zpětnou vazbu a vzájemnou diskuzi.

  • Sociální inkluze

Ve čtvrté části stáže bude účastníkům představena činnost romské asistentky, Rodičovského klubu a jiných nástrojů poskytující podporu rodin ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

  • Seznámení s metodikou Roma Konfident Parents – Rodičovství založené na důvěře

Účastníci dostanou informace o obsahu metody, cílech a práce s ní ve vztahu k mateřské škole.

  • Seznámení s metodikou Dobrý začátek

Jak pracovat a kterým oblastem vzdělávání se metodika věnuje, co nám nabízí v oblasti spolupráce s rodinou, jak může pomoci pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi s rizikovým chováním. Jak a čím můžeme podpořit rodiče a jakým způsobem navázat spolupráci a úspěšně ji rozvíjet.

Závěr stáže bude věnován závěrečné reflexi, shrnutí, diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností.

 

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.