Šetření životních podmínek obyvatel sociálně vyloučených lokalit SVL-SILC

|Šetření životních podmínek obyvatel sociálně vyloučených lokalit SVL-SILC
Šetření životních podmínek obyvatel sociálně vyloučených lokalit SVL-SILC2022-08-29T13:58:19+02:00

V letech 2020 a 2021 provedl odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj dvě výběrová šetření, tzv. SVL-SILC, zaměřená na příjmy a životní podmínky obyvatel sociálně vyloučených lokalit (SVL). Tato reprezentativní dotazníkové šetření jako první systematicky a standardizovanými metodami zachycuje základní životní podmínky obyvatel SVL.

Při plánování šetření Agentura vycházela z metodiky EU-SILC, která umožňuje sledovat obdobné ukazatele v členských zemích Evropské unie, na Islandu, v Norsku, Švýcarsku, Makedonií, Srbsku a Turecku. Díky tomu lze výsledky vůbec poprvé srovnat nejenom s životními podmínkami ostatních obyvatel České republiky, ale i s většinou evropských zemí.

Jednotlivé analýzy, zpracované na základě získaných dat, si můžete stáhnout na následujících odkazech:

Souhrn zjištění z výzkumu
Obecné informace o šetření a stručný přehled nejzajímavějších zjištění.

Stáhnout

Kvalita bydlení
Cílem analýzy je popis vybraných aspektů kvality bydlení obyvatel SVL, vyčíslení toho, jak velká část obyvatel SVL byla vystavena tzv. deprivaci v bydlení, a dále porovnání situace v SVL s obecnou populací Česka.

Stáhnout

Situace obyvatel SVL s minulostí institucionální výchovy
Cílem analýzy je srovnat charakteristiky a základní životní podmínky skupiny osob se zkušeností institucionální výchovy se zbylou populací sociálně vyloučených lokalit, respektive s těmi obyvateli SVL, kteří ve 14 letech žili v soukromé domácnosti. 

Stáhnout

Nestabilní bydlení
Cílem analýzy je úvodní sondáž tématu nuceného opuštění obydlí a naznačení možných souvislostí nestabilního bydlení s jednotlivými charakteristikami respondentů výzkumu.

Stáhnout

Mezigenerační přenos chudoby
Cílem předkládané výzkumné zprávy je popis a analýza dat SVL-SILC z roku 2021 se zaměřením se na téma mezigeneračního přenosu chudoby a sociálního vyloučení a jeho porovnání s výsledky národního šetření Životní podmínky (EU-SILC) z roku 2019.

Stáhnout

Diskriminace
Cílem výzkumu je srovnání respondentů, kteří mají zkušenost s diskriminací, s celým výzkumným souborem SVL-SILC. Nejprve je provedena analýza míry diskriminace v konkrétních oblastech v porovnání s celým výzkumným souborem. Následně se analýza zaměřuje na rysy, které souvisí s diskriminací.

Stáhnout

Analýza sociodemografických údajů nezaměstnaných respondentů
Tato zpráva představuje vybrané charakteristiky krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel SVL a srovnává je s celkovým vzorkem obyvatel SVL, kdy je pozornost věnována zejména signifikantně odlišným výsledkům u nezaměstnaných.

Stáhnout

Materiální a sociální deprivace
Cílem této výzkumné zprávy je popis a analýza dat SVL-SILC z roku 2020 se zaměřením se na témata materiální, respektive materiální a sociální deprivace a jejich porovnání s výsledky národního šetření Životní podmínky (EU-SILC) z roku 2019.

Stáhnout

Hranice příjmové chudoby
Tato analýza se zabývá chudobou jako jedním z rozměrů sociálního vyloučení. Jejím smyslem je postihnout úroveň příjmové chudoby domácností žijících v SVL. Díky datům může čtenář detailněji nahlédnout na životní podmínky „populace SVL“ a srovnat je v otázce příjmové chudoby s obecnou populací, tedy českými domácnostmi žijícími mimo SVL.

Stáhnout

Analýza a komparace socidemografických údajů SVL-SILC, BRIZOLIT, EU-SILC
Tato analýza se pokouší na základě dat ze dvou šetření popsat jaké  jsou sociodemografické vlastnosti obyvatel SVL a zároveň tam, kde je to možné, srovnává charakteristiky obyvatel SVL s „obecnou“ populací dle šetření EU-SILC.

 

Stáhnout

Zdraví
Analýza vychází z komparace výsledků šetření EU-SILC a SVL-SILC a je zaměřena na tematiku sebehodnoceného zdraví. Rovněž se věnuje tématu četnosti návštěv v ambulancích lékařů a důvodům nenavštívení lékaře navzdory potřebě. 

Stáhnout

Přelidněné bydlení
Analýza se zaměřuje na představení procentuálních podílů přelidněných domácností respondentů šetření SVL-SILC dle dvou rozdílných metodik – Eurostat a Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení.

Stáhnout

Osobní názory, životní zkušenosti
Lze sociální vyloučení spojovat s osobní ne/spokojeností? Odráží se ztížený přístup ke zdrojům i v subjektivním hodnocení spokojenosti se zaměstnáním, bydlením, finanční situací, množstvím volného času, či osobními vztahy? Existuje u obyvatel SVL specifické vnímání subjektivní životní spokojenosti? Tento text, vzhledem k šíři studované oblasti, na výše uvedené otázky vyčerpávajícím způsobem neodpoví, může však nastínit cestu k dalším výzkumům a hypotézám v oblasti zkoumání fenoménu sociálního vyloučení.

Stáhnout

Drogy, hazard a kriminalita
Cílem této výzkumné zprávy je popis a analýza dat SVL-SILC z roku 2020 zaměřených užívání drog, hazardní hraní a kriminalitu v sociálně vyloučených lokalitách. Daná témata byla v dotazníku SVL-SILC pokryta dvěma bateriemi otázek (drogy, hazardní hraní) a jednou uzavřenou a jednou otevřenou otázkou (kriminalita, resp. pobyt ve vězení).  

Stáhnout

Šetření proběhlo v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, který je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.