VÝZVA PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 5. VLNY V KPSVL

|VÝZVA PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 5. VLNY V KPSVL
VÝZVA PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 5. VLNY V KPSVL2019-10-31T09:47:20+01:00

VÝZVA PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 5. VLNY V KPSVL

Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce, aby se přihlásily ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování (dále „Agentura“). KPSVL je od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 realizován v rámci indivudálního projektu „Systémové zajištění sociálního vyloučení„.

KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství, přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování. Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti relevantních aktivit a výsledků.

Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF.

 1. Obecná pravidla
  1. Do výběrového řízení se mohou hlásit obce, na jejichž území jsou sociálně vyloučené lokality. Pro potřeby výběru bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná tzv. Gabalova zpráva (studie GAC 2015, dostupná ZDE, nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích .
  2. Minimální velikost obce ve vymezeném území je dána celkovým počtem obyvatel v daném území. Do výběrového řízení se mohou hlásit pouze lokality s minimálním počtem obyvatel ve výši 5.000 osob. Menší lokality se sdruží do svazku obcí či mikroregionu.
  3. Vybrány mohou být obce, které se zaváží usnesením zastupitelstva k řešení problémů sociálního vyloučení v problémových oblastech z níže uvedeného seznamu:
   • vzdělávání
   • zaměstnávání
   • bydlení
   • sociální služby a rodina,
   • dluhy,
   • bezpečnost a sousedské soužití,
   • zdraví.
  4. Obec se usnesením zastupitelstva zaváže k tomu, že bude-li vybrána, uzavře s Agenturou tzv. Memorandum o spolupráci dle závazné minimální dikce (viz Příloha č. 5 Metodiky, včetně Přílohy 5a – Plánované prointegrační aktivity a 5b – Vymezení pozice Manažera SPSZ). Memorandum upřesňuje také závazek vůči zřízení pozice manažera Strategického plánu sociálního začleňování v následujícím rozsahu:
   5.000 – 50.000 obyvatel/1 – 10 obcí 0,5 úvazku
   50.000 – 100.000 obyvatel/10 -20 obcí 1,0 úvazek
   100.000 – 150.000 obyvatel/20 -30 obcí 1,5 úvazku
   200.000 – 250.000 obyvatel 2,0 úvazky
   250.000 – 300.000 obyvatel 2,5 úvazky
   nad 300.000 obyvatel 3,0 úvazky.
  5. Spolupráce s obcemi se řídí schválenou Metodikou Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL), verze 3.0, včetně příloh.
 2. Postup výběru
  1. Uchazeči se ke spolupráci přihlásí vyplněním přihlášky (Příloha č. 2 Metodiky) a dotazníku (Příloha č. 3 Metodiky) a jejich zasláním Agentuře spolu s dalšími požadovanými dokumenty (schválené Memorandum – viz Příloha č. 5 Metodiky, včetně příloh 5a – Plánované prointegrační aktivity a 5b – Vymezení práce Manažera SPSZ). Přihláška musí být schválena zastupitelstvem obce.
  2. Lhůta pro zaslání přihlášek bude stanovena na minimálně 1,5 měsíce po vyhlášení výzvy.
  3. Smyslem pravidel je vybrat takové obce, svazky obcí, města nebo mikroregiony, které (kromě toho, že na jejich území existuje sociálně vyloučená lokalita a je prokázána potřebnost intervence Agentury a vhodnost obce pro KPSVL) prokáží motivaci rozvíjet prointegrační sociální politiku, a to jednak svými dosavadními aktivitami, ale především závazkem ke spolupráci s Agenturou v konkrétních oblastech.
  4. Základními kritérii pro výběr jsou potřebnost, komplexnost předpokládané intervence a tedy i záměr využít financování z více operačních programů (OPZ, OP VVV, IROP), potenciál opatření zlepšit situaci cílových skupin, absorpční kapacita v obci a u relevantních partnerů, podpora vedení obce ke spolupráci s Agenturou a k zavádění proinkluzivních opatření. Cíle, které si jednotlivé obce uloží pro spolupráci s Agenturou, by měly být zaměřeny na systémové změny, případně navazující na dosavadní výsledky. Zájemci o spolupráci s Agenturou mohou využít regionální metodiky pro konzultace ke zpracování přihlášky. Seznam metodiků viz příloha č. 1 Metodiky.
  5. Kritéria výběru jsou:
   • rozsah sociálního vyloučení (hodnocení relativní velikosti vyloučené lokality, míry závažnosti sociálních problémů a potřebnosti intervence; samozřejmě se zohledňuje i počet sociálně vyloučených obyvatel včetně Romů – váha 0,5);
   • prokázaná snaha uchazeče o integrační politiku:
    • hodnocení dosavadních prointegračních opatření nebo pokusů o ně – váha 0,1;
    • zdůvodnění potřebnosti integračních opatření na území obce – váha 0,3;
    • absorpční kapacita pro komplexní intervenci – váha 0,5.
  6. Výběr lokalit musí odpovídat disponibilnímu počtu pracovních úvazků lokálních konzultantů Agentury. Rozsah úvazku lokálního konzultanta se odvíjí od celkového počtu obcí či obyvatel v lokalitě:
   5.000- 50.000 obyvatel/1 – 10 obcí 0,5 úvazku
   50.000 – 100.000 obyvatel/10 -20 obcí 1,0 úvazek
   100.000 – 150.000 obyvatel/20 -30 obcí 1,5 úvazku
   200.000 – 250.000 obyvatel 2,0 úvazky
   250.000 – 300.000 obyvatel 2,5 úvazky
   nad 300.000 obyvatel 3,0 úvazky.
  7. Monitorovací výbor vybere ze souhrnného hodnocení takovou kombinaci lokalit, která bude zohledňovat jednak pořadí obcí v hodnotícím procesu a zároveň disponibilní počet úvazků ASZ. Žádoucí je zohlednění: velikosti obce/svazku obcí, regionální vyváženosti.
  8. Výběr obcí stvrdí členové výboru hlasováním.
  9. Proti rozhodnutí výboru se nelze odvolat.
 3. Harmonogram výběru
  1. Obce předloží do 12. 6. 2016 své vyplněné dokumenty elektronicky a písemně na adresu: Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Úřad vlády ČR, náb. E. Beneše č. p. 4, 118 00 Praha 1. Obálka bude nadepsána: 5. vlna KPSVL.
  2. Hodnocení přihlášek hodnotiteli proběhne do 26. 6. 2016.
  3. Jednání monitorovacího výboru, na němž budou obce vybrány pro 5. vlnu KPSVL, proběhne 29. 6. 2016.
  4. Zveřejnění výběru proběhne nejpozději 1. 7. 2016.
  5. Spolupráce s vybranými obcemi bude zahájena v srpnu 2016.

Doplnění k postupu výběru:

Po obdržení přihlášek osloví Agentura krajské koordinátory romských poradců se žádostí o stanoviska k jednotlivým přihlášeným obcím.
Výběr uchazečů proběhne ve 3 fázích. Tyto fáze kombinují jednak zhodnocení přihlášky (ale i dalších dokumentů ) expertními hodnotiteli, kteří transparentně přidělují body jednotlivým uchazečům v jednotlivých kritériích dle objektivizovaných bodových škál (viz Příloha č. 12 Metodiky); a jednak jednání Monitorovacího výboru. Při výpočtu bodového hodnocení se použije medián (namísto aritmetického průměru) . V rámci vyhodnocení dotazníků bude spojování obcí ke spolupráci v KPSVL bonifikováno při hodnocení přihlášek (5 bodů navíc za společnou přihlášku svazku obcí (mikroregionu)).

I. fáze bude spočívat ve vyhodnocení dotazníků (přidělení bodů v příslušných kategoriích), které provede pětičlenná komise. Tato komise bude složena ze 3 osob nominovaných členy Monitorovacího výboru Agentury (např. samotní členové Monitorovacího výboru, externí odborníci), z 1 zaměstnance Agentury a 1 zaměstnance odboru lidských práv a ochrany menšin ÚV ČR.

Ve II. fázi bude členům Monitorovacího výboru prezentováno hodnocení hodnotitelů a výstupy z mikroanalýzy na jednání Monitorovacího výboru Agentury. Obsahem prezentace bude informace o sociálně vyloučené lokalitě, o dosavadních aktivitách uchazeče a také o zájmu uchazeče zavést předem definovaná opatření v obci. Po proběhlých prezentacích členové Monitorovacího výboru přidělí každému uchazeči body v daných kritériích (viz hodnotící karta), z bodového hodnocení vynásobeného váhou bude sestaveno pořadí uchazečů.

V další (III.) fázi dojde k prosloučení obou hodnocení (bodového hodnocení I. fáze a hodnocení Monitorovacího výboru). Obě pořadí konkrétního žadatele budou sečtena, čímž vznikne souhrnné pořadí za obě fáze hodnocení. Souhrnné pořadí bude předmětem dalšího projednávání Monitorovacím výborem.
Uchazeči, jež se umístili v poslední čtvrtině souhrnného hodnocení, postupují do dalšího projednávání pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek disponibilních úvazků ASZ. Výběr lokalit musí odpovídat disponibilnímu počtu pracovních úvazků lokálních konzultantů Agentury.